Deň mesta Košice

Pracovné príležitosti


ZŠ Hroncova 23, Košice
ZŠ Hroncova 23, Košice
20.08.2018
Voľné pracovné miesto - vychovávateľka ŠKD...
ZŠ Polianska 1, Košice
ZŠ Polianska 1, Košice
20.08.2018
Voľné pracovné miesto - pedagogický asistent...
ZŠ Polianska 1, Košice
ZŠ Polianska 1, Košice
20.08.2018
Voľné pracovné miesto - vychovávateľka ŠKD...
ZŠ Polianska 1, Košice
ZŠ Polianska 1, Košice
20.08.2018
Voľné pracovné miesto - školský špeciálny pedagóg...
ZŠ Kežmarská 30, Košice
ZŠ Kežmarská 30, Košice
15.08.2018
Voľné pracovné miesto: a) učiteľ nemeckého jazyka b) učiteľ anglického jazyka...
ZŠ Požiarnická 3, Košice
ZŠ Požiarnická 3, Košice
15.08.2018
Voľné pracovné miesto - pedagogický asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ...
ZŠ Krosnianska 2, Košice
ZŠ Krosnianska 2, Košice
14.08.2018
Informácia o voľnom pracovnom mieste - pedagogický asistent učiteľa pre žiakov ...
ZŠ Krosnianska 2, Košice
ZŠ Krosnianska 2, Košice
14.08.2018
Informácia o voľnom pracovnom mieste - školský psychológ ...
Voľné pracovné miesto - Základná umelecká škola, Jantárová 6, Košice
Voľné pracovné miesto - Základná umelecká škola, Jantárová 6, Košice
07.08.2018
V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre kategóriu: učiteľ (korepetítor) ...
Informácia o voľných pracovných miestach
Informácia o voľných pracovných miestach
26.07.2018
V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov...
Informácia o voľných pracovných miestach
Informácia o voľných pracovných miestach
26.07.2018
V zmysle § 11 a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov...
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Jozefa  Urbana,  Jenisejská 22, Koši
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Koši
23.07.2018
PRIMÁTOR MESTA KOŠICE podľa ustanovenia § 3 a § 4 ods.(1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje V Ý B E R O V É K O N A N I E na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice ...
MŠ Zuzkin park 2, Košice
MŠ Zuzkin park 2, Košice
08.12.2017
V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:...
MŠ Zuzkin park 2, Košice
MŠ Zuzkin park 2, Košice
08.12.2017
V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:...

Mestské podniky