Deň mesta Košice

Mestská polícia


Náčelník mestskej polície:
Ing. Ladislav Suchý - poverený zastupovaním

Zabezpečuje úlohy určené osobitnými predpismi - ochraňuje verejný poriadok, čistotu mesta a chráni majetok mesta a obyvateľov mesta pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím.
Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení mesta a v súlade s platnými všeobecnezáväznými právnymi predpismi vybavuje ich porušenie.
Ukladá sankcie za priestupky, ktorých vybavenie je v jej kompetencii.
Oznamuje príslušným orgánom štátu porušenie právnych predpisov, ktorých vybavenie nie je v kompetencii samosprávy mesta a mestskej polície.

Núdzové volania: 159

Aktuality


Poškodil „semafor“
27.07.2018
Príslušníci Mestskej polície na základe oznámenia zadržali osobu, ktorá poškodila dopravné svetelné signalizačné zariadenie...
čítaj ďalej
Policajti uzavreli kryt podzemnej šachty
27.07.2018
Príslušníci Mestskej polície Košice boli vyslaní k otvorenému kanalizačnému poklopu...
čítaj ďalej

Mestské podniky