Deň mesta Košice
SORO pre IROP Logo Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Logo EÚ

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program


Dôležité dokumenty
 1. Partnerská dohoda 2014-2020
 2. Centrálny koordinačný orgán
 3. Integrovaná územná stratégia udržateľného rozvoja mestského funkčného územia mesta Košice (IÚS UMR KE)
 4. Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
 5. Zmluva o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom
 6. Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom
 7. Plán hodnotení IROP
 8. Komunikačná stratégia IROP
 9. Hodnotiace a výberové kritériá
 10. Metodické usmernenia RO pre IROP
 11. Príručka pre žiadateľa o NFP
 12. Príručka pre prijímateľa
 13. Príručka k procesu verejného obstarávania
 14. Štatút a rokovací poriadok pracovnej skupiny pre riadenie rizík


Partnerská dohoda 2014-2020

Dokument definuje stratégiu, priority a podmienky SR na využívanie fondov Európskej únie na programové obdobie 2014 - 2020

Partnerstvo pre RIÚS/IÚS UMR - je platformou spolupráce orgánov regionálnej a miestnej samosprávy, štátnej správy a relevantných sociálno-ekonomických partnerov pôsobiacich na danom území a relevantných pre IÚS UMR KE z hľadiska zákonom stanovených právomocí, vecnej alebo odbornej, a územnej príslušnosti.

Ciele Partnerskej dohody:
 • zvyšovanie kvality života kvality života
 • vytváranie nových pracovných miest
 • maximalizovať výnosy z európskych fondov
 • navrhnúť nové operačné programy
Prioritné oblasti:
 1. Podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie
 2. Infraštruktúra pre hospodársky rast a zamestnanosť
 3. Rozvoj ľudského kapitálu a zlepšenie účasti na trhu práce
 4. Trvalo udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov
 5. Moderná a profesionálna verejná správa
Dokument na stiahnutie:

Partnerská dohoda na roky 2014-2020    /pdf   5,5 MB/Integrovaný regionálny operačný program (IROP)

Integrovaný regionálny operačný program (IROP) je programový dokument SR pre programové obdobie 2014 - 2020. Jeho globálnym cieľom je: prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. Stratégia podpory IROP zohľadňuje stratégiu Európa 2020 a prispieva k plneniu jej priorít, najmä k udržateľnému a inkluzívnemu rastu a reflektujúc potreby a výzvy konkrétnych regiónov smeruje k: - rozvoju vybraných oblastí/komponentov podmieňujúcich kvalitu života a konkurencieschopnosť v danom území a - rozvoju/posilneniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti na regionálnej a subregionálnej úrovni ako predpokladu znižovania prehlbovania medzi a vnútroregionálnych rozdielov prostredníctvom zabezpečenia - efektívneho a udržateľného poskytovania verejných statkov a služieb zabezpečovaných z miestnej a regionálnej úrovne a - efektívneho využitia vnútorných zdrojov regiónov s cieľom zvyšovania konkurencieschopnosti a kvality života obyvateľov.

Stratégia IROP spočíva v kombinácii a synergickom prepojení vhodne zvolených intervencií regionálneho a miestneho charakteru a intervencií národného charakteru ako prostriedku posilnenia kvality života a regionálnej konkurencieschopnosti, s dopadom na vyvážený územný rozvoj.

Prioritné osi a investičné priority IROP:

Prioritná os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Prioritná os č. 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Prioritná os č. 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie.

Prioritná os č. 5: Miestny rozvoj vedený komunitou

Prioritná os č. 6: Technická pomocDokument na stiahnutie:

Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020, verzia 3.1    /pdf   5,9 MB/
Logo mesta Košice

Kontakt

Oddelenie sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
email:  soro@kosice.sk

Vedúci:
Ing. Patrícia Čekanová, PhD.
patricia.cekanova@kosice.sk
+421 55 6419 520

Ing. Jana Poľáková
jana.polakova@kosice.sk
+421 55 6419 521

Ing. Jana Spustová
jana.spustova@kosice.sk
+421 55 6419 519Mestské podniky