Deň mesta Košice

NÁVRH NA ZMENU VZN 138Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 138
O poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam


Návrh na znenie VZN   /pdf  196 kB/


Zverejnené na pripomienkovanie:   23.11.2017

Vaše pripomienky k navrhovaným zmenám môžete poslať do 3.12.2017 na email   beata.lopusniakova@kosice.sk

Mestské podniky