Deň mesta Košice

NÁVRHY NA ZMENU VZN 54 a 138Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 54
O záväznej časti územného plánu zóny Ťahanovce


Návrh na zmenu VZN   /pdf  188 kB/

Prílohy:      
  Zmeny a doplnky ÚPN-Z Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014 – doplnok 2017 /textová čast/   /pdf   348 kB/
  Zmeny a doplnky ÚPN-Z Ťahanovce, Zmeny a doplnky 2014 – doplnok 2017 /grafická čast/   /pdf   348 kB/

Zverejnené na pripomienkovanie:   30.8.2017

Vaše pripomienky k navrhovaným zmenám môžete poslať do 9.9.2017 na email   uhamke@kosice.sk

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 138
O poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam


Návrh na znenie VZN   /pdf  202 kB/


Zverejnené na pripomienkovanie:   30.8.2017

Vaše pripomienky k navrhovaným zmenám môžete poslať do 9.9.2017 na email   beata.lopusniakova@kosice.sk

Mestské podniky