Deň mesta Košice

NÁVRH NA ZMENU VZN 168


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 168
O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta KošiceNávrh na zmenu VZN   /pdf  214 kB/Zverejnené na pripomienkovanie:   01.06.2018
Vaše pripomienky k navrhovaným zmenám môžete poslať do 11.06.2018 na email   maria.kottferova@kosice.sk

Mestské podniky