Deň mesta Košice

NÁVRH NA ZMENU VZN 52Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 52,
O záväznej časti územného plánu zóny Košice - Myslava


Návrh na zmenu VZN   /pdf  2103 kB/


Príloha:      
  Zmeny a doplnky ÚPN-Z Myslava - lokality: ul. Myslavská a ul. Na Kope   /pdf   348 kB/


Zverejnené na pripomienkovanie:   18.08.2017

Vaše pripomienky k navrhovaným zmenám môžete poslať do 28.08.2017 na email   uhamke@kosice.sk


Mestské podniky