Deň mesta Košice

KOMUNÁLNE VOĽBY V KOŠICIACH
10. novembra 2018


Dátum poslednej aktualizácie webovej stránky: 16. 7. 2018

Voľby do orgánov samosprávy mesta Košice (komunálne voľby) sa uskutočnia na základe zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 180/2014 Z. z.“) v sobotu 10. novembra 2018. Na úrovni mesta sa bude voliť primátor a poslanci mestského zastupiteľstva.
INFORMÁCIA O PODMIENKACH PRÁVA VOLIŤ A PRÁVA BYŤ VOLENÝ
Právo voliť do orgánov samosprávy mesta Košice má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len „obyvateľ mesta“), ktorý má trvalý pobyt v meste Košice a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Za poslanca Mestského zastupiteľstva v Košiciach môže byť zvolený obyvateľ mesta, ktorý má trvalý pobyt v meste Košice a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku. Za primátora mesta Košice môže byť zvolený obyvateľ mesta, ktorý má trvalý pobyt v meste Košice a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku. Prekážkou práva byť volený je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, a pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
VOLEBNÉ OBVODY
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. uznesením č. 1157 zo dňa 18. júna 2018 určilo, že poslanci budú volení v 14 volebných obvodoch, a to nasledovne:


Číslo volebného obvodu Mestské časti tvoriace volebný obvod Počet volených poslancov

1. Sever, Kavečany, Džungľa 4
2. Ťahanovce, Sídlisko Ťahanovce 4
3. Šaca 1
4. Luník IX 1
5. Barca, Šebastovce, Poľov 1
6. Lorinčík, Pereš, Myslava 1
7. Západ 7
8. Juh 4
9. Krásna 1
10. Staré Mesto 3
11. Nad jazerom 4
12. Dargovských hrdinov 5
13. Sídlisko KVP 4
14. Košická Nová Ves, Vyšné Opátske 1

Spolu 41


Pre voľby primátora tvorí mesto Košice jeden jednomandátový volebný obvod.

KANDIDÁTNE LISTINY
Každý kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva ako aj kandidát na primátora mesta Košice musí spĺňať podmienky stanovené zákonom č. 180/2014 Z. z.; osobitne poukazujeme na ustanovenia § 164, § 171 - § 174, § 176 - § 179. Príslušné právne predpisy si môžete pozrieť nižšie v časti Právne predpisy. Kandidát musí mať trvalý pobyt v meste Košice.

Náležitosti kandidátnej listiny sú uvedené v § 171 (pre voľby poslancov) a § 176 (pre voľby primátora) zákona č. 180/2014 Z. z.. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený. V prípade kandidátnej listiny politickej strany treba pripojiť aj oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany a jeho náhradníka.

Vzhľadom na to, že mesto Košice má viac ako 100 000 obyvateľov, súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta (t. j. nie kandidáta nominovaného politickou stranou) je aj podpisová listina minimálne 1000 voličov s trvalým pobytom v meste Košice podporujúcimi jeho kandidatúru (§ 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z.).

Odkaz na vzory kandidátnych listín a príloh ku kandidátnym listinám je uvedený nižšie v časti Dokumenty.
ODOVZDÁVANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN
Kandidátnu listinu treba doručiť v listinnej forme zapisovateľovi mestskej volebnej komisie, a to do 11. septembra 2018 (60 dní pred dňom konania komunálnych volieb). Politická strana doručí kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom, a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Spolu s kandidátnou listinou odporúčame splnomocnencovi resp. nezávislému kandidátovi doručiť aj vyplnený kontaktný formulár (s uvedením emailového a telefonického kontaktu) za účelom rýchlej a efektívnej komunikácie medzi mestskou volebnou komisiou a jej zapisovateľom na jednej strane a splnomocnencom resp. nezávislým kandidátom na druhej strane. Vzor kontaktného formuláru bude čoskoro dostupný nižšie v časti Dokumenty (kontaktný formulár). Doručenie kontaktného formuláru s vyplnenými údajmi v žiadnom prípade nemôže nahradiť chýbajúce náležitosti kandidátnej listiny!

Rovnako odporúčame doručiť aj osobitný písomný súhlas kandidátov so zverejnením ich niektorých údajov uvedených na kandidátnej listine za účelom ich možného bezodkladného zverejnenia na webovej stránke mesta Košice ešte pred samotnou registráciou kandidátnych listín (t. j. nad rámec zákona č. 180/2014 Z. z.). Ak kandidát svoj písomný súhlas neudelí, údaje o jeho osobe sa zverejnia až v rámci zoznamu zaregistrovaných kandidátov v súlade § 173 ods. 2 a § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z.. Vzor súhlasu bude čoskoro dostupný nižšie v časti Dokumenty (súhlas s predbežným zverejnením údajov o kandidátovi). Doručenie súhlasu s vyplnenými údajmi v žiadnom prípade nemôže nahradiť chýbajúce náležitosti kandidátnej listiny!
ZAPISOVATEĽ MESTSKEJ VOLEBNEJ KOMISIE
Námestník primátora mesta Košice JUDr. Martin Petruško (ktorý plní úlohy primátora v zmysle § 13b ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) v súlade s § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. za zapisovateľa mestskej volebnej komisie vymenoval Mgr. Stanislava Takáča, zamestnanca mesta Košice na referáte právnom a legislatívnom.

Kontaktné údaje:
Mgr. Stanislav Takáč
Magistrát mesta Košice, referát právny a legislatívny
kancelária E-317 (trakt E, 3. poschodie)
email: stanislav.takac@kosice.skDOKUMENTY

PRÁVNE PREDPISY
Poznámka: prevádzku webového portálu Slov-Lex (elektronickej zbierky zákonov) zabezpečuje Ministerstvo spravodlivosti SR.


ĎALŠIE UŽITOČNÉ ODKAZY:/Zdroj: referát právny a legislatívny MMK/

Mestské podniky