Deň mesta Košice

Školstvo


Školy a školské zariadenia

Školy a školské zariadenia uskutočňujú výchovu a vzdelávanie v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými školským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt; vlastenectva a občianskej zodpovednosti; na rozvíjanie komunikácie v štátnom a materinskom jazyku a na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti a tolerancie.


Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice:

Školy a vzdelávacie inštitúcie na území mesta Košice:

/Zdroj: oddelenie školstva MMK/

Mestské podniky