Deň mesta Košice

Kancelária prvého kontaktuPodateľňa miestnych daní a poplatkov

Výdaj oznámených úradných písomností:
Pracovisko Kancelárie prvého kontaktu č. 9 (pôvodné označenie 104) vo vestibule Magistrátu mesta Košice
Tel.: 6419 232

Mestské podniky