Deň mesta Košice

Kancelária prvého kontaktu


OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV NA LISTINÁCH

Poplatok za osvedčovanie listín a podpisov v zmysle zákona NR SR č.145/1995 Z.z. v znení zmien a doplnkov:

Osvedčenie listín
za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku:
2,00 €
O s l o b o d e n i e   od poplatkov:
osvetové strediská, hvezdárne, planetária, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.
Osvedčenie podpisu
na listine alebo na jej rovnopise za každý podpis
2,00 €
O s l o b o d e n i e   od poplatkov:
osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Z.z. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkov národného boja za oslobodenie


KOPÍROVACIE SLUŽBY
Cenník:
Formát A4 čierno - biely jednostranne 0,05 €
obojstranne 0,10 €
Formát A3 čierno - biely jednostranne 0,10 €
obojstranne 0,20 €


Kopírovanie prioritne pre administratívne potreby ostatných pracovísk KPK 1 a až KPK 12.
Počet kópii pre individuálneho žiadateľa do 5 ks formát A4, resp. 3 ks formát A3.


Mestské podniky