Deň mesta Košice

Marián Krlička
Majster Zväzu slovenských fotografov

Marián Krlička, MZSF, člen Zväzu slovenských fotografov, sa narodil 7.11.1939 v Prešove. Absolvoval chemickú priemyslovku a pracoval ako chemik. Fotografii sa venoval amatérsky až do absolvovania Inštitútu výtvarnej fotografie. Vystavoval doma i v zahraničí na autorských i kolektívnych výstavách a súťažiach. V súčasnosti žije a pracuje v Košiciach.

V kontinualite svojej tvorby dospel Marián Krlička od štylizovaného portrétu a krajiny k súčasnej oblasti záujmu - k fotografii aktu.
Odveká túžba človeka vnímať a zobrazovať ženské telo ako symbol krásy, sa prejavila aj vo fotografii ako v produkte civilizačného vývoja spoločnosti.
Z obrovských možností fotografických techník, charakteristických pre túto dobu, si autor vybral jemu blízky čierno - biely proces, ako najvýhodnejší nástroj vyjadrenia myšlienkového I výtvarného cítenia. Fotografia konštruovaná zo zložiek svetla a tmy - bielej a čiernej a ich vzájomného stretu, dramatizuje a štylizuje telo či jeho fragment do antického súladu vonkajších a vnútorných hodnôt, do harmónie proporcií tela, gesta , postoja.
Marián Krlička
Kpt. Jaroša 9
040 01 Košice
tel. domov:   095 - 716 177
tel. práca:   095 - 6 419 132
Mestské podniky