Deň mesta Košice

Informačný bulletinZdruženie príbuzných a priateľov pre ľudí s duševnými poruchami RADOSŤ
Rastislavova 12, 040 01 Košice

Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchami - Radosť
Bauerova 1, 040 01 Košice


"Zrúcaniny sa dajú zreštaurovať, tak ako ľudská duša rehabilitáciou posilňovať."

Milí spoluobčania,

žijeme v hektickej dobe, ktorá má neblahý vplyv na dušu človeka. Svetová zdravotnícka organizácia WHO definuje všeobecne zdravie ako stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nielen neprítomnosť choroby.

Výchova a vzdelávanie v minulosti smerovali väčšinou k zdraviu telesnému. Dnes sú známe vedecké dôkazy, že duševné problémy vplývajú na rôzne iné vnútorné ochorenia.

Navštíviť psychológa a psychiatra je predsudkom u nás i v niektorých krajinách. Je to škoda, pretože duševná choroba sa nemôže včas podchytiť a tak sa ťažšie lieči. Nedostatkom systematickej osvety sa časť verejnosti ešte stále "bojí" psychiatrov, ale aj psychicky chorých. Byť duševne chorým nie je hanbou!

Posledných 15 rokov sa na Slovensku urobilo v psychosociálnej oblasti množstvo vzdelávacích pilotných projektov. Toto "osvietenstvo" naštartovali práve mimovládne organizácie. Jednou z nich je aj naša.

"Združenie príbuzných a priateľov Radosť" bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 14. novembra 1997. Našu organizáciu sme založili s ďalšími rodičmi, ktorí mali doma hendikepovaného syna alebo dcéru. V tomto období v Košiciach nefungovalo žiadne integračné a rehabilitačné zariadenie pre psychicky hendikepovaných. Vznikali viaceré pilotné projekty pre integráciu a osvetu vo verejnosti, ktoré sme vytvárali sami na základe skúseností a spolužitia s chorým v rodine.

V prvých rokoch mal nad našou činnosťou supervíziu Prof. MUDr. Jozef Kafka, DrSc., PhDr. Milana Kovaničová CSc. (spolupracuje dodnes). Posledné roky úzko spolupracujeme s prednostkou kliniky MUDr. Evou Pálovou PhD., MUDr. Dagmar Breznoščákovou, PhDr. Betkou Hájkovou a ďalším odborným tímom I. Psychiatrickej kliniky L. Pasteura, Tr. SNP v Košiciach, s ktorými si vymieňame odborné skúsenosti.

Od roku 2002 za finančnej podpory KSK v Košiciach ZPP Radosť začalo poskytovať sociálne poradenstvo a sociálnu prevenciu. V septembri 2004 sme spolu s manželom Mgr. art. Vladislavom Kleinom pripravili a zrealizovali pilotný projekt Rehabilitačné stredisko "Radosť" na Bauerovej ul.č.1 - Sídlisko KVP. Toto zariadenie slúži pre celé mesto Košice.

Ďakujeme pracovníkom sociálneho odboru KSK v Košiciach, že nám pravidelne finančne pomáhajú zvyšovať kvalitu rehabilitačného strediska. Zároveň naše poďakovanie patrí i MČ KVP za poskytnutie priestorov, Magistrátu mesta Košice za jednorazové príspevky a tiež spoluobčanom a firmám, ktorí nám prispeli 2%-mi z dane.


Cieľová skupina

Občania s duševnou poruchou (schizofrénia, afektívne poruchy nálady - manické, depresívne, poruchy osobnosti a správania u dospelých), občania s ťažkým zdravotným postihnutím od 50% do 90% (posúdení príslušným ÚPSVaR), ktorí sú odkázaní na obnovu najvyššie dosiahnuteľného individuálneho stupňa osobnostného vývinu a fyzickej výkonnosti. Občania rôznej vekovej kategórie, od 18 do 50 rokov, s rôznym vzdelaním od základného, stredoškolského až po vysokoškolské.

Cieľ našich aktivít:
  1. naučiť psychicky chorých tešiť sa zo života aj s hendikepom
  2. podnietiť verejnosť k tolerancii psychicky znevýhodnených občanov a odbúrať predsudky voči nim
  3. dodržiavať tetralóg (pacienti - príbuzní - odborníci - verejnosť) a tak prispieť k reforme psychiatrie u nás a výmenou skúseností i vo svete
  4. naučiť príbuzných a verejnosť správnemu prístupu k psychicky chorým občanom, čo zabezpečí menšie problémy v spolunažívaní s nimi
  5. naučiť klientov žiť samostatne - podporovať rozvoj praktických zručností, schopností a návykov (pracovné činnosti, hudobné a tanečné aktivity, umelecká tvorba, práca na počítači, rodinná sociálna terapia, trojdňové psychorehabilitačné pobyty, športové činnosti, hipoterapia, anglický jazyk), umeleckými aktivitami a inými aktivitami vyjadrujú svoju emocionálnu inteligenciu, rozvíjajú kreativitu, precvičujú pamäť, logické myslenie, empatiu, uvoľňujú stuhnutosť a napätosť po niektorej medikamentóznej liečbe, upevňujú si kondíciu a učia sa vlastnej zodpovednosti v kolektíve
  6. rozvíjať sociálne zručnosti, ktoré sú pre praktický život potrebné - empatia, asertivita, riešenie konfliktov, rozvoj komunikácie a ďalšie

Rozsah práce
  • 8 hodín denne - pondelok - piatok od 9.00 do 15.00 hod. - priama práca s klientmi
  • personál sa snaží ku klientom pristupovať priateľsky, dbá na ich vlastné tempo a stupeň postihu

Naše rehabilitačné stredisko v októbri 2005 navštívilo 23 psychiatrov Európskej únie. Vyberáme.phpoň tri hodnotenia v preklade z anglického originálu:

Boli sme veľmi dojatí atmosférou a entuziazmom v tomto stredisku. Zvlášť je dobré vidieť angažovanosť príbuzných. Je to jasný smer k nájdeniu nových ciest pomoci klientom, ktorí sú ochotní prijať nové myšlienky. Rozhovormi s pacientmi si človek uvedomí dôležitý pocit bezpečnosti.
Blahoželáme a želáme všetko dobré do budúcnosti.

    Prezident Asociácie European Board of psychiaty (U.E.M.S.) Dr. James G.Strachan zo Škótska

Som veľmi dojatý všetkou tvorivosťou ukázanou členmi tohto strediska. Bolo mi veľkým potešením navštíviť ho. S prianím všetkého najlepšieho.
    Dr. Mark Agius, Univerzita v Cambridge

Veľmi na nás zapôsobil optimizmus, ktorý toto miesto vyžaruje. Dobrý príklad pre sociálnu psychiatriu.
    Švajčiarsko
Ľudská duša je ako kvet,
keď sú lupienky zakryté,
je síce krásny, ale nevidíte do neho.
Pri roztvorení lupeňov a otvorení sa ľudskej duše,
vidíme krásu a všetko ostatné čo sa v nej skrýva.
...a s týmto vnútrom sa dá rozprávať...Mgr. Drahoslava Kleinová
    riaditeľkaPublikácia bola vydaná vďaka podpore z Fondu Západoslovenskej energetiky Nadácie Pontis
Na fotografiách sú klienti, rodičia, odborníci a dobrovoľníci.

e-mail: radost@mailbox.sk
http://www.radost.websoftware.sk
www.kosice.sk/kultura
Tel./Fax: 055/6782738
mobil: 0905 588 014
č. účtu: 2070788453/0200 VÚB Košice
IČO: 31262848, DIČ: 2020928327

Mestské podniky