Deň mesta Košice

KOŠICE - PERFEKTNÉ MIESTO PRE VAŠE INVESTÍCIE

Štátne divadlo v Košiciach, foto: Ing. A. Jiroušek
Všeobecný úvod
Košice patria k mestám s bohatou a slávnou minulosťou. Od prvej písomnej zmienky o Košiciach uplynulo takmer osem storočí. Ich bohatú históriu výraznou mierou ovplyvnila skutočnosť, že už v dávnej minulosti boli na významnej križovatke obchodných ciest.

V roku 1290 mesto získalo niekoľko privilégií a právo chrániť mesto hradbami. V roku 1369, kráľ Ľudovít Veľký udelil mestu Košice mestský erb, ktorý je modifikáciou kráľovského erbu rodiny Anjou. Je to najstaršia erbová listina udelená mestu v celej Európe.

So svojim ekonomickým a politickým vplyvom mesto patrilo k najvýznamnejším európskym mestám v stredoveku. V 14. a 15. storočí Košice prežívali nebývalý rozkvet remesiel a obchodu s kovom, kožušinami a inými tovarmi.

V roku 1657 založili Košickú Univerzitu, ktorá neskôr v 1777 sa premenila na Kráľovskú akadémiu s tlačiarňou. V 19. storočí vznikali manufaktúry, ktoré sa neskôr premenili na továrne. V druhej polovici 19. storočia mesto patrilo k najrozvinutejším mestám Maďarska. V medzivojnovom období sa mesto zmenilo na priemyselnú základňu a administratívne centrum regiónu.

Energický povojnový vývoj mesta sa ešte viac aktivoval v roku 1960, keď vznikol obrovský metalurgický kombinát Východoslovenské železiarne. Tento fakt podnietil masívnu migráciu do Košíc z celého bývalého Československa. Následkom toho rýchlym tempom vzrástol počet obyvateľov aj územie mesta. Toho času je to druhé najväčšie mesto na Slovensku s počtom 234 tisíc obyvateľov.

Územná a technická výhoda polohy mesta
Bohatá história mesta bola významne ovplyvnená faktom, že v minulosti Košice boli križovatkou dôležitých obchodných ciest. Chceli by sme pokračovať v týchto tradíciách vytvorením priaznivých podmienok na získanie zahraničných investorov a obchodníkov, aby za obojstranne výhodných podmienok mohli pomôcť mestu v jeho integrácii do širokej medzinárodnej hospodárskej spolupráce.

Nasledovné fakty sú niektoré teritoriálne a technické výhody Košíc:
 • Zemepisná poloha blízko k ukrajinským hraniciam (90 km), Poľsko (80 km), a Maďarsko (20 km). Existuje aj cestné, železničné a letecké spojenie s uvedenými štátmi.
 • Železničná sieť spájajúca západnú a východnú Európu. Koľaje sú dvojakého typu: úzkorozchodná (Európsky typ) a širokorozchodná trať (východoeurópsky štandard). Táto sa končí v Košiciach a preto je tu prekládková stanica.
 • Železničná križovatka spájajúca línie sever-juh Európy, mesto je spojené so železničnou traťou AGTC, ktorá spája Maďarsko a Poľsko.
 • Spojenie ciest E 50 (Bratislava-Košice-Ukrajina) a E 68 (Maďarsko-Košice-Prešov) s cieľom spojenia s juhovýchodnou európskou diaľnicou, ktorá prechádza cez Maďarsko a siaha až po Baltické more. Toto je realizovateľné len v prípade znovu otvorenia tzv. "Jantárovej cesty" v smere Košice-Rzeszow.
 • Medzinárodné letisko 6 km od centra mesta, ktoré sa využíva na osobnú aj nákladnú dopravu.
 • Bola zariadená slobodná colná zóna z dôvodu, že Košice sú považované za miesto stretnutí pre Strednú a Východnú Európu.
Obytný súbor CASSOVAR
Prítomnosť, budúce perspektívy a medzinárodné kontakty
V našom meste považujeme za historický míľnik etablovanie americkej spoločnosti U.S. Steel (od 1. júla 2001, - United States Steel LLC), ktorá vstúpila do Východoslovenských železiarní. Po tom, ako prebrali hutnícku výrobu bývalých Východoslovenských železiarní, spol. U.S. Steel Košice sa stala vedúcou priemyselnou spoločnosťou nielen v meste ale aj v celej Slovenskej republike.

Hospodársky základ tvorí viac než 20 tisíc obchodných jednotiek (vrátane obchodníkov), ktorí predstavujú viac než 9 % produkcie HDP Slovenska. Máme viac než 600 spoločností so zahraničnou kapitálovou účasťou v Košiciach, ako napr. Siemens, Ford Getrag, Rautaruukki Finland, Valeo Slovakia, Howe Slovensko, NESS Slovensko, JOBELSA Slovensko, Kosit, Východoslovenská energetika, Inžinierske stavby Košice, Eurovia - Cesty, Tesco, Optima Corporation, a i.. Košice sú bohaté na prírodné zdroje, suroviny a geotermálnu vodu. Najvýznamnejšie sú zdroje vysokokvalitného horčíka. Horčík sa ťažil v podzemných šachtách, síce toho času je ťažba dočasne zastavená.

Využívanie geotermálnych vôd vyzerá tiež veľmi perspektívne v Košickej kotline. Stupnica teploty vody sa pohybuje od 27oC do 182oC. Horúca geotermálna voda by sa mohla stať jedným z hlavných zdrojov kúrenia v mestskom systéme ústredného kúrenia, alebo by sa dala využiť aj na iné energetické účely.

Košice sú zapojené do spolupráce partnerských miest s viacerými mestami Európy aj Ameriky. Tieto partnerské vzťahy sú dôležitou súčasťou života a rozvoja mesta.

Pomocou cezhraničnej spolupráce mesto rozvíja užšie vzťahy s maďarským mestom Miskolc, a poľským mestom Rzseszów. Znovu otvorením tzv. "Jantárovej cesty" sa môžeme napojiť na expresné cesty vedúce na európsky diaľničný systém cez Budapest ako aj smerom na Poľsko k Baltickému moru. V rámci medzinárodnej spolupráce mesto profituje zo skúseností získaných počas spolupráce so svojimi partnerskými mestami: Wuppertal, Cottbus, Miskolc, Mobile, Raahe, Rzseszów, Uzhhorod, Saint Petersburg, Budapest, Verona, Ostrava, Bursa, Niš, Plovdiv. Táto spolupráca má veľký vplyv na našu miestnu samosprávu, obzvlášť v oblasti výmeny skúseností o uplatnení miestnej samosprávy v administratíve mesta.

Obchodné centrum AUPARK Obytný súbor Heringeš

Možnosti výstavby zariadení občianskej vybavenosti
1. POLYFUNKČNÁ ZÓNA ŤAHANOVCE - MAGNEZITÁRSKA A AMERICKÁ TRIEDA         1. POLYFUNKČNÁ ZÓNA ŤAHANOVCE - MAGNEZITÁRSKA A AMERICKÁ TRIEDA
 • Veľkosť územia: cca 870 000 m2.
 • Pôvodne veľký priemyselný areál starej Magnezitky a menších podnikov pozdĺž rieky Hornád a železnice s rovinatým pozemkom.
 • Susediace svahovité územie juhozápadne od Americkej triedy - hlavnej mestskej triedy obytného súboru Ťahanovce.
 • Možnosti využitia pre občiansku vybavenosť celomestského a nadmestského významu, viacpodlažnú obytnú zástavbu a zeleň - administratíva, hotelové ubytovanie, obchody a obchodné centrá, služby, bytové domy s vybavenosťou v parteri, terasové domy, školy, ihriská.
 • Priame dopravné napojenie na nadradený mestský dopravný systém a diaľničný privádzač Košice - Prešov a na integrovaný dopravný systém využívajúci koridor železničnej trate.
 • Pozemky sú v súkromnom vlastníctve.
 • Príloha č.1 - L1     /format pdf   505 kB/

2. POLYFUNKČNÁ ZÓNA ZA HORNÁDOM         2. POLYFUNKČNÁ ZÓNA ZA HORNÁDOM
 • Výmera lokality cca 570 000 m2.
 • Pôvodne priemyselný areál s rovinatým pozemkom.
 • Možnosti využitia pre občiansku vybavenosť celomestského a nadmestského významu v kombinácii s bytovými funkciami v uzavretých dvoroch so zeleňou vo vzdialenejších polohách od hlavných dopravných koridorov.
 • Priame dopravné napojenie na nadradený mestský dopravný systém a diaľničný privádzač.
 • Blízkosť železničnej stanice - potreba prepojenia cez rieku a koľajisko.
 • Využitie nábrežia Hornádu na oddychové funkcie so zeleňou.
 • Možnosti napojenia na existujúci systém technickej infraštruktúry.
 • Pozemky sú v súkromnom vlastníctve.
 • Príloha č.2 - L2     /format pdf   2 300 kB/

3. OBVODOVÉ CENTRUM TERASA         3. OBVODOVÉ CENTRUM TERASA
 • Veľkosť územia: cca 140 000 m2.
 • Polohou lukratívne územie západne od historického centra mesta, prepájajúce centrum s novým centrom Košice - Západ v pešej dostupnosti.
 • Zámer vytvorenia nového centra mesta - plochy pre výstavbu objektov občianskej vybavenosti - obchod, služby, administratíva, kultúra, prechodné ubytovanie, verejných parkov, bývanie.
 • Na územie je spracovaný regulačný plán.
 • Vlastníctvo mesta cca 50 %.
 • Mesto pripravuje obchodnú verejnú súťaž.
 • Príloha č.3 - L3     /format pdf   1 574 kB/

4. POLYFUNKČNÁ ZÓNA - KASÁRNE MALINOVSKÉHO         4. POLYFUNKČNÁ ZÓNA - KASÁRNE MALINOVSKÉHO
 • Výmera lokality cca 45 000 m2.
 • Územie bývalých kasární s budovami z konca 19. storočia je v súčasnosti nevyužívané.
 • Územie je na hranici centrálnej mestskej zóny s dostupnosťou 5 minút až na pešiu Hlavnú ulicu.
 • Možnosti využitia na polyfunkčnú zástavbu pri citlivom začlenení existujúcich objektov.
 • Vhodné funkcie sú občianska vybavenosť - charakteru kultúry, verejnoprospešných inštitúcií a oddychových plôch so zeleňou. Funkcia bývania zastúpená len v obmedzenej miere.
 • Dopravná obsluha je zabezpečená mestskými zbernými komunikáciami a električkovou traťou.
 • Pozemky sú vo vlastníctve mesta.
 • Príloha č.4 - L4     /format pdf   1 619 kB/
5. POLYFUNKČNÁ ZÓNA NEMOCNICA I         5. POLYFUNKČNÁ ZÓNA NEMOCNICA I
 • Výmera lokality cca 50 000 m2.
 • Pôvodne súčasť areálu fakultnej nemocnice L. Pasteura (nemocničných monoblokov, fakulty i polikliniky).
 • Lukratívne pozemky nad terénnou hranou obytnej zóny Terasa.
 • Možnosti využitia na polyfunkčnú zástavbu (bytová funkcia a občianska vybavenosť - rezidenčná viacpodlažná obytná zástavba, vybavenosť s väzbou i na prevádzku nemocnice - doliečovacie ústavy, rehabilitácie. príp. aj prechodné ubytovanie súvisiace s uvedenými funkciami.
 • Pozemky sú v súkromnom vlastníctve.
 • Príloha č.5 - L5     /format pdf   1 618 kB/

6. POLYFUNKČNÁ ZÓNA VŠA         6. POLYFUNKČNÁ ZÓNA VŠA
 • Výmera lokality cca 120 000 m2.
 • Pôvodne plánovaný a postupne realizovaný monofunkčný všešportový areál sa postupne prestavuje na najrozsiahlejšie polyfunkčné centrum v meste, spájajúce pôvodné športové funkcie s funkciami obchodu, služieb a nezávadnej výroby.
 • Nadradená dopravná sieť a technická infraštruktúra je dobudovaná.
 • Na územie je spracovaný regulačný plán.
 • Pozemky sú v súkromnom vlastníctve.
 • Príloha č.6 - L6     /format pdf   1 399 kB/


Priemyselné zóny
7. PRIEMYSELNÝ PARK PEREŠ         7. PRIEMYSELNÝ PARK PEREŠ
 • Celková plocha priemyselného parku 1 900 000 m2.
 • Strategická poloha pri južnom vstupe do mesta vo vzdialenosti cca 4 km od centra Košíc.
 • Možnosť umiestnenia prevádzok high-tech priemyslu, vedecko - technologického parku podnikateľsko-informačnej zóny pre začínajúce podniky, bankové služby, logistiky, administratívnej, vzdelávacej a výskumnej zóny, činnosti súvisiace s leteckou prevádzkou.
 • Poloha v susedstve medzinárodného letiska pre osobnú a CARGO dopravu.
 • Priame napojenie na cestu E 571 Košice - Bratislava a diaľničným privádzačom na smer Košice-Maďarsko, na diaľnicu Košice - Prešov a ďalej do Poľska a smer Košice - Ukrajina.
 • Priame napojenie na systém MHD (električková rýchlodráha Košice - U.S. STEEL, autobusová MHD s pripravovaným prepojením na regionálnu dopravu).
 • Výhodná dostupnosť z ťažiskových obytných území mesta Košice cca 2-3 km.
 • Príprava výstavby spol. VALEO na ploche 6000 m2.
 • Časť územia priemyselného parku - IMMOPARKU - o výmere 650 000 m2 je vo vlastníctve spol. IMMORENT, príprava pre investorov.
 • Pripravuje sa na realizáciu potrebná technická infraštruktúra.
 • Zázemie vo vyspelej školskej základni pre zabezpečenie odbornej kvalifikovanej pracovnej sily.
 • Príloha č.7 - L7     /format pdf   1 545 kB/
8. PRIEMYSELNÁ ZÓNA BOČIAR - INTERPORT         8. PRIEMYSELNÁ ZÓNA BOČIAR - INTERPORT
 • Celková plocha cca 6 000 000 m2.
 • Územie sa nachádza v južnej časti mesta, 14 km od centra mesta.
 • Územie sa rozprestiera medzi U. S. STEEL a existujúce výrobné plochy južnej časti.
 • Výhodou sú 2 železničné križovatky - so štandardnými a širokorozchodnými koľajami a konečný bod /prekládková stanica /- možnosti spojenia s východnými trhmi Európskej únie.
 • Možnosti dopravného spojenia na medzinárodné cesty (Bratislava - Košice a Košice - Maďarsko) ako aj na rýchlostnú komunikáciu R2, R4 a diaľnicu D1 - na Ukrajinu.
 • Možnosti dopravného spojenia na blízke medzinárodné letisko s nákladnou prepravou / CARGO transport.
 • Spoločnosť Interport má sídlo na území.
 • Časť územia (asi 150 000 m2) je plánovaná na kombinovanú prepravu.
 • Možnosti využitia zóny - vybudovanie logistického centra, industriálny park.
 • Súkromné objekty.
 • Príloha č.8 - L8     /format pdf   883 kB/
Možnosti bytovej výstavby
9. OBYTNÝ SÚBOR ŤAHANOVCE IV- V.         9. OBYTNÝ SÚBOR ŤAHANOVCE IV- V.
 • Veľkosť územia: cca 380 000 m2.
 • Územie v severnej časti mesta, je súčasťou pôvodne riešeného obytného súboru Ťahanovce.
 • Územie mierne svahovité, v blízkosti lesoparku, nadväzujúce na jestvujúci obytný súbor I.-III.
 • Možnosť napojenia územia na jestvujúci komunikačný systém.
 • Možnosť napojenia na inžinierske siete.
 • Určené pre funkciu viacpodlažného a nízkopodlažného bývania - bytových domov, rodinných domov a základnej a mestskej občianskej vybavenosti, zelene.
 • Na územie je spracovaný regulačný plán.
 • Pozemky sú v súkromnom vlastníctve.
 • Príloha č.9 - L9     /format pdf   405 kB/
10. OBYTNÝ SÚBOR GIRBEŠ         10. OBYTNÝ SÚBOR GIRBEŠ
 • Veľkosť územia: cca 1 100 000 m2.
 • Územie v severozápadnej časti mesta, medzi zastavaným územím obytného súboru KVP, Myslavou a lesoparkom.
 • Nové rozvojové územie pre výstavbu v peknom prírodnom prostredí.
 • Určené pre funkciu obytnú s prevahou bývania vo viacpodlažnej zástavbe a sčasti v nízkopodlažnej zástavbe, funkciu občianskej vybavenosti a verejnej zelene - výstavba bytových domov, rodinných domov, obchodov, služieb, administratívy, kultúry, školstva, verejnej zelene a športovo - rekreačných zariadení.
 • Možnosť napojenia na jestvujúci komunikačný systém.
 • Pozemky sú v súkromnom vlastníctve.
 • Príloha č.10 - L10     /format pdf   688 kB/


11. OBYTNÝ SÚBOR HERINGEŠ         11. OBYTNÝ SÚBOR HERINGEŠ
 • Veľkosť územia: cca 680 000 m2.
 • Územie vo východnej časti mesta, južne od obytného súboru Furča na terénnej vyvýšenine s výhľadom na celé mesto a do otvorenej krajiny na východnej strane.
 • Nové rozvojové územie pre výstavbu v peknom prírodnom prostredí.
 • Určené pre funkciu obytnú s prevahou bývania vo viacpodlažnej zástavbe a sčasti v nízkopodlažnej zástavbe, s funkciou občianskej vybavenosti a verejnej zelene -výstavba bytových domov, rodinných domov, obchodov, služieb, administratívy, kultúry, školstva, verejnej zelene a športovo - rekreačných zariadení.
 • Možnosť napojenia na jestvujúci komunikačný systém a plánované predĺženie diaľnice D1.
 • Pozemky sú v súkromnom vlastníctve.
 • Príloha č.11 - L11     /format pdf   319 kB/
12. OBYTNÝ SÚBOR KRÁSNA         12. OBYTNÝ SÚBOR KRÁSNA
 • Veľkosť územia: cca 200 000 m2.
 • Jedná sa o nové územie v juhovýchodnej časti mesta, nadväzujúce na nízkopodlažnú obytnú zónu mestskej časti Krásna nad Hornádom.
 • Určené pre funkciu obytnú s prevahou bývania vo viacpodlažnej zástavbe a v nízkopodlažnej zástavbe, s funkciami základnej aj vyššej občianskej vybavenosti.
 • Dopravne je toto územie napojené na existujúce komunikácie s výhľadom napojenia na dialničný privádzač tvoriaci z juhovýchodnej strany veľký dopravný okruh mesta.
 • Severne sa toto územie bude ďalej rozvíjať vo výhľade tzv. Východného mesta až po plánovaný obytný súbor Heringeš.
 • Pozemky sú v súkromnom vlastníctve.
 • Príloha č.12 - L12     /format pdf   1 342 kB/


Možnosti pre rekreačné aktivity
13. REKREAČNO - ŠPORTOVÝ AREÁL ANIČKA         13. REKREAČNO - ŠPORTOVÝ AREÁL ANIČKA
 • Rozloha lokality cca 300 000 m2 v kvalitnom prostredí.
 • Poloha v severnej časti mesta v priamej väzbe na tradičný rekreačný areál Ryba pri rieke Hornád a športové aktivity a obytnú zónu Ťahanovce.
 • Dlhodobá územná rezerva pre funkciu športovo-rekreačných plôch s doplnkovou funkciou bývania a občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského charakteru (zábavný park, termálne kúpalisko, služby charakteru spoločensko - stravovacieho, ubytovanie, športové zariadenia...).
 • Dobré možnosti napojenia na mestský komunikačný a nadradený dopravný systém s výhľadovou potrebou skapacitnenia.
 • Možnosti napojenia na existujúci systém technickej infraštruktúry.
 • Pozemky sú v súkromnom vlastníctve.
 • Príloha č.13 - L13     /format pdf   2 286 kB/


Spracovalo: Oddelenie strategického rozvoja, referát programovania a strategických koncepcií
Zdroj: oddelenie ÚHA mesta Košice

Mestské podniky