Deň mesta Košice

Priemyselné lokality pre investorov


 Mapa

Našu ponuku o spoluprácu konkretizujeme stručnou informáciou o lokalitách v rámci mesta, ktoré sú vhodne a do veľkej miery i pripravené na zainvestovanie. Tieto lokality sú v súlade s platným a schváleným územným plánom mesta.

Areál bývalej magnezitky
Lokalita o ploche cca 15 ha sa nachádza v severnej priemyselnej zóne mesta. Ide o územie areálu magnezitky výrobného závodu, v ktorom bola v roku 1995 ukončená prevádzka. Lokalita má napojenie na severný diaľničný privádzač Košice - Prešov a na hlavný severný železničný ťah Košice - Žilina - Bratislava, na ktorú je napojená systémom vlečiek. Pre aktivity v tejto lokalite sú k dispozícii všetky siete technickej infraštruktúry. V zázemí lokality sa nachádza obytná zóna Ťahanovce a tradičný rekreačný areál Košíc pri rieke Hornád. Po revitalizácii územia bývalého závodu bude táto plocha vhodná na výstavbu ekologicky nezávadných výrobných technológií.


Areál Anička
Lokalita sa nachádza v severnej časti mesta v priamej väzbe na rekreačný areál pri rieke Hornád a športové plochy. Ide o exluzívne prostredie s disponibilným územím o rozlohe cca 15 ha, ktoré je dlhodobo rezervované pre funkciu športovo-rekreačných plôch s doplnkovou funkciou bývania a občianskej vybavenosti (zábavný park, termálne kúpalisko, služby charakteru spoločensko-stravovacieho, ubytovanie...). Územie je v súčasnosti voľné, nezastavané čiastočne využívané pre poľno hospodárske účely. Má dobré možnosti na napojenie na mestský komunikačný systém, nadradený dopravný systém s výhľadovou potrebou skapacitnenia a čiastočného dobudovania existujúceho systému technickej infraštruktúry.


Lokalita Pereš
Lokalita sa nachádza na okraji jadrového mesta pri komunikácii E 571 Košice - Bratislava s väzbou na diaľničný systém. Na priame napojenie na medzinárodné letisko Košice. Ide o územie 190 ha s možnosťou ďalšieho prípadného rozšírenia, zatiaľ využívaného ako poľnohospodárska pôda. V blízkosti lokality sa nachádza polyfunkčný areál s obchodnými centrami, športovými plochami a výrobno - dopravnými zariadeniami. Lokalita má dobré napojenie na komunikačný systém mesta a mestskú hromadnú dopravu a možnosť napojenia na technickú infraštruktúru mesta. Územie je rezervované pre umiestnenie high - tech výroby, nezávadnej výroby, vedeckotechnologického parku ( podnikateľsko - informačnej zóny pre začínajúce podniky, administratívnej, vzdelávacej a výskumnej zóny).


Areál VSS
Areál bývalého strojárenského podniku o rozlohe 45 ha sa nachádza v južnej časti mesta pri komunikačnom ťahu E 71 Košice - Maďarsko. Územie je zastavané, napo- jené na mestský i nadradený dopravný systém, na hlavný južný železničný ťah Košice - Zvolen - Bratislava a na všetky inžinierske siete. Možnosti využitia sú pre funkciu nezávadnej výroby, skladov a výrobných služieb s doplnkovou funkciou administratívy.


Lokalita Bočiar
Lokalita sa nachádza južne od mesta, vo vzdialenosti 14 km od centra. Je súčasťou priemyselnej zóny v blízkosti areálu U.S. Steel, s.r.o.. Ide o rovinaté územie s disponibilnou plochou cca 500 ha, z časti zastavané výrobnými areálmi. Lokalita má priame napojenie na železničnú dopravnú sieť s možnosťou využitia stretu dvoch železničných systémov západoeurópskeho s normálnym rozchodom a východoeurópskeho so širokým rozchodom a jeho koncovým bodom-prekladiskom. Má možnosti priameho dopravného napojenia na cesty medzinárodného významu Košice - Bratislava a Košice - Maďarsko a perspektívne prepojenie na diaľničný systém. V blízkosti lokality sa nachádza medzinárodné letisko Košice. Územie je navrhované pre zriadenie priemyselného parku so základnými funkciami výrobnej zóny a s doplnkovými funkciami charakteru vedecko-technologickej a podnikateľskej zóny.


Lokalita 6. výrobný okrsok
Lokalita je súčasťou kompaktného územia mesta v jeho južnej časti. Ide o nezastavané územie pri južnom diaľničnom privádzači o rozlohe 20 ha, zatiaľ využívané poľnohospodársky. Nadväzuje na jestvujúce výrobno-skladovacie areály a na obchodno-športový areál. Lokalita je dobre napojená na nadradenú i celomest- skú komunikačnú sieť a na technickú infraštruktúru mesta. Výhodou je blízkosť medzinárodného letiska ako aj centra mesta. Územie je možné využiť pre nezávadnú výrobu, sklady, výrobné a dopravné služby, vedeckotechnologický park a administratívu.


Lokalita 4. výrobný okrsok
Lokalita sa nachádza v juhovýchodnej časti mesta v jeho južnej priemyselnej zóne. Ide o nezastavané rovinaté územie o rozlohe 16 ha, ktoré má možnosť napojenia vlečkou na hlavný severný železničný ťah Košice - Žilina - Bratislava a možnosť priameho napojenia na nadradený dopravný systém smerom do Maďarska. V zázemí lokality sa nachádzajú obcodné centrá, areál zariadení a služieb pre motoristov a drobné prevádzky, komunikáciou je lokalita oddelená od obytnej zóny s rekreačnou oblasťou. Lokalitu je možné využiť pre funkciu nezávadnej výroby, skladov a výrobných služieb s doplnkovou funkciou vybavenosti.


Lokalita VŠA
Lokalita sa nachádza v južnej časti mesta pri diaľničnom privádzači na území s obchodno-spoločenskými centrami a športovými areálmi. Ide o územie, ktoré je vyčlenené pre výstavbu výstavného areálu. Územie o rozlohe cca 22 ha zahŕňa voľné, v súčasnosti nezestavané plochy s rovinnou konfiguráciou a objekt športovej haly s priľahlými plochami a parkoviskom s predpokladom ich začlenenia do plôch výstavného areálu. Lokalita má optimálne dopravné napojenie na komunikačný ťah Košice-Bratislava, Košice - Maďarsko a medzinárodné lestisko Košice. Má priame napojenie mestskou hromadnou dopravou do centra mesta. V dotyku s areálom sú nadradené trasy technickej infraštruktúry.


Košice - Jún 2002


/Spracovateľ: Oddelenie komunálneho rozvoja MMK s využitím podkladov ÚHA/

Mestské podniky