Deň mesta Košice

Základná charakteristika
Basic characteristicsDruhé najväčšie mesto Slovenska leží v údolí rieky Hornád v Košickej kotline, obklopené výbežkami pohoria Čierna Hora na  severe a Volovskými vrchmi na západe.

Slovakia's second largest city lies in the valley of the river Hornád in the Košice basin, encircled by the spurs of the Čierna Hora mountains to the north and the Volovské vrchy hills to the west.Ukazovateľ Rok / Year 2003 Indicator
Rozloha v ha 24 382 Area in ha
 poľnohospodárska pôda 9 270  agrarian land
 nepoľnohospodárska pôda 15 112  non-agrarian land
Štruktúra pôdneho fondu v %   Structure of lands available in %
 poľnohospodárska pôda 38,0  agrarian land
 nepoľnohospodárska pôda 62,0  non-agrarian land
     
Hustota obyvateľstva
na 1 km2
964,3 Density of population
per 1 km2
Priemerný vek obyvateľov 36,73 Average age of citizens
Obyvateľstvo k 30.9.2001 235 281 Population as of 30.9.2001
v tom:   out of it:
muži 112 275 men
ženy 123 006 women
Počet okresov 4 Number of Districts
Počet mestských častí 22 Number of City Districts
Počet parciel 75 989 Number of allotments
Počet domov s č. súp. 34 915 Number of houses with registration No.
     
Poloha 48°43' severnej zemepisnej šírky
48 43' of northern latitude
Location
21°15' východnej zemepisnej dĺžky
21 25' if eastern longitude
     
Nadmorská výška
v m n. morom
  Elevation in
m above sea level
 stred 208  Medium
 maximálna 851  Maximum
 minimálna 184  MinimumÚzemno - správne členenie Košíc
Territorial and Administrative division of Košice
Okres Mestská časť / City District District
Košice I Džungľa, Kavečany, Sever, Sídlisko Ťahanovce, Staré mesto, Ťahanovce Košice I
Košice II Lorinčík, Luník IX, Myslava, Pereš, Poľov, Sídlisko KVP, Šaca, Západ Košice II
Košice III Dargovských Hrdinov, Košická Nová Ves Košice III
Košice IV Barca, Juh, Krásna, Nad jazerom, Šebastovce, Vyšné Opátske Košice IV
Grafické znázornenie hraníc mestských častí mesta Košice
Graphic design of City Districts' borders


/Zdroj: Krajská správa štatistického úradu SR v Košiciach/

Mestské podniky