Deň mesta Košice

Hospodársko - ekonomické informácie


Mesto Košice má silnú hospodársku základňu, ktorá vytvára pracovné príležitosti i pre obyvateľov okolitého regiónu. Najväčším zamestnávateľom je hutnícky závod U.S. Steel Košice, s.r.o., kde pracuje okolo 15 tis. pracovníkov.

Z celkového počtu evidovaných zamestnancov 78 378 osôb (k 31.12.2003) , najväčší počet pracuje v odvetví priemyslu 32,6 %. Silné zastúpenie má i sektor školstva 13,8 % a dopravy 11,6 %. Donedávna veľmi silné odvetvie stavebníctva sa na celkovej zamestnanosti podieľa len 4,4 % - ami.

Hospodársku základňu tvorí v súčasnosti 22 129 podnikateľských subjektov, ktoré vytvárajú vyše cca 9% hrubého domáceho produktu Slovenskej republiky. V rámci týchto subjektov je cca 600 spoločností, ktoré podnikajú so zahraničnou majetkovou účasťou, napr. Siemens, IBM, Pepsi Cola, Tesco, Baumax, Rautaruky Finland a iné. Vyše 70 % z nich sa zaoberá obchodnou činnosťou.

Podľa druhu vlastníctva prevláda súkromný sektor, ktorý zamestnáva spolu 56,6 % zo všetkých zamestnancov.

Celkové tržby priemyselnej produkcie v Košiciach v roku 2003 dosiahli hodnotu 83 mld. Sk a predstavovali vyše 85 % zo všetkých tržieb. Na týchto tržbách sa najvýraznejšou mierou podieľali tržby spracovateľského priemyslu.

Stavebná produkcia (podľa dodávateľských zmlúv) dosiahla hodnotu 6 244 mil. Sk a vykazuje oproti minulým rokom i keď len mierny, ale stabilný narást. Z dlhodobého hľadiska je však táto produkcia stále poddimenzovaná.

 Najväčší zamestnávatelia na území mesta Košice
 Finančné ukazovatele rozpočtu mesta Košice
 Priemyselný park Košice - Pereš
 Priemyselné lokality pre investorov
 Košice v širších dopravných vzťahoch

Organizačná štruktúra ekonomiky
Organization structure of econonics
Ukazovateľ Počet / Number Indicator
Organizačné subjekty k 31.12.2001 20 917 Organizational units as of 31.12.2001
v tom:   including:
ziskové 4 548 profit organizations
v tom:   including:
obch. spoločnosti 4 206 trading companies
spol. s.r.o. 3 814 companies with limited liability
akciové spol. 325 stock companies
štátne podniky 6 state enterprises
družstvá 50 cooperatives
     
neziskové 1 387 non-profit
fyzické osoby 14 982 natural persons
v tom:   including:
živnostníci 13 997 tradesmen
sam.hosp.roľníci 62 individual economic farmers
slobodné povolanie 883 free occupation
živ. + sam. hospod. roľníci 27 tradesmen + individual economic farmers
živ. + slob. povolanie 100 tradesmen + free occupation
     
Odvetvie ekonomickej činnosti Fyzické osoby / Natural persons Area of economic activity
Spolu k 31.12.2001 15 069 Total
v tom:   including:
pôdohospodárstvo 109 soil managment
priemysel 2 290 industry
stavebníctvo 1 396 building and construction
obchod 6 409 trade
cestovný ruch 36 tourism
doprava, pošta a telekomunikácie 554 transport, post and telecommunications
peňažníctvo a poisťovníctvo 25 banking and insurance
činnosť v oblasti nehnuteľností 4 223 activity in the area of real estate
výskum, vývoj iné obch. služby 27 research, development and other trading services


Nezamestnanosť / Unemployment
Ukazovateľ Počet / Number Indicator
Ekon. Aktívne obyv. 125 049 Economically active citizens
Evidovaní nezamestnaní   Registered unemployed citizens
k 30.09.2005 12 322 as of 30.09.2005
Miera nezamestnanosti 11,42 %  
Disponibilná miera nezamestnanosti
k 30.09.2005
 
počet 10 928
miera 10,12%


/Zdroj: Krajská správa štatistického úradu SR v Košiciach,
Oddelenie komunálneho rozvoja a riadenia podnikov MMK/

Mestské podniky