Deň mesta Košice

Povinné informácie v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z.

Spôsob získania informácií
Informácie možno získat:

  1. Osobne - prostredníctvom Kancelárie prvého kontaktu - pracovisko c.8, prízemie v budove magistrátu na Triede SNP 48/A

    Stránkové hodiny: Po., Ut.,Št.: 8.00-15.30 hod.; St.: 8.00-16.30 hod.; Pia.: 8.00-14.30 hod.;


  2. Na nahliadnutie priamo v kancelárii sú:

    1. základné informácie podla § 5 zákona 211/2000 Z.z.,
    2. termíny rokovaní MZ a program rokovania MZ,
    3. termíny rokovaní MR a program rokovaní MR,
    4. uznesenia MZ,
    5. termín a program rokovania komisií MZ,
    6. zbierky zákonov,
    7. všeobecne záväzné nariadenia mesta Košice
    8. Štatút mesta Košice a jeho prílohy,


  3. Prostredníctvom siete Internet - na adrese WWW.KOSICE.SK sú zverejnované:
    1. základné informácie podla § 5 zákona 211/2000 Z.z.,
    2. termíny rokovaní MZ a program rokovania MZ,
    3. termíny rokovaní MR a program rokovaní MR,
    4. termíny a program rokovania komisií MZ,
    5. prehlad o dochádzke a hlasovaní poslancov na MZ
    6. uznesenia MZ,
    7. zápisnice z rokovaní MZ,
    8. všeobecne záväzné nariadenia mesta Košice,
    9. Štatút mesta Košice a jeho prílohy,
    10. Nakladanie s mestským majetkom (dražby, odpredaje, verejné sútaže)
    11. Tlacové informácie Mesta Košice
    12. Kultúrno-spolocenské informácie


  4. Na verejnej tabuli umiestnenej na prízemí v budove magistrátu na Triede SNP 48/A, Archíve mesta Košice a Útvare hlavného architekta, základné informácie podla § 5 zákona 211/2000 Z.z.,

  5. Podaním žiadosti:
    • písomne - písomnú žiadosť možno podať v podateľni magistrátu mesta Košice na Triede SNP 48/A,
      alebo poštou na adresu:
      Magistrát mesta Košice
      Kancelária prvého kontaktu
      Trieda SNP 48/A
      040 11 Košice
      Formulár žiadosti o poskytnutie informacii   /format  rtf 23 kB/
    • prostredníctvom elektronickej pošty na adrese kontakt @ kosice.sk
    • faxom : 055/ 6437 175

    Proti rozhodnutiu mesta o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva Mestu Košice. O odvolaní rozhoduje primátor.

    Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmat v súdnom konaní podla § 244 a nasl. Obcianskeho súdneho poriadku, podaním na Krajskom súde v Košiciach, v lehote do 2 mesiacov od dorucenia rozhodnutia o odmietnutí žiadosti.

    Mesto Košice sa riadi zákonom c. 369/l990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom c. 40l/l990 Zb. o meste Košice, zákonom c. l38/l991 Zb. o majetku obcí, zákonom c. 346/l990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, dalšími zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré sa dotýkajú územnej samosprávy, Štatútom mesta Košice, všeobecne záväznými nariadeniami mesta Košice a dalšími vnútornými predpismi mesta.

    Úhrada za sprístupnenie informácie:

    a/ 0,05 €     za kópiu jednej strany A4,
    b/ 0,10 €     za tlač jednej strany A3,
    c/ CD-R podľa nákupnej ceny
    d/ poštové poplatky - podľa cenníka Slovenskej pošty

    Úhrady sú príjmami Mesta Košice. Ak čiastka za poskytnutie informácií nepresiahne sumárne čiastku 1,66 € , môže byť informácia žiadateľovi poskytnutá bez úhrady.

Mestské podniky