Deň mesta Košice

Primátor mesta Košice


Primátor je najvyšším výkonným orgánom mesta a zastupuje ho navonok. Je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mesta a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta. Jeho postavenie podrobne upravuje Zákon o meste Košice a Štatút mesta Košice.
Primátora zastupujú najviac dvaja námestníci, ktorých spravidla na celé funkčné obdobie písomne poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora.


MUDr. Richard  Raši, PhD., MPH
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
Adresa a kontakt: Magistrát mesta Košice        
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
tel.: +421-(0)55-6419 112
fax: +421-(0)55-6437 175
email:   sekretariatprimatora @ kosice.sk
www.kosice.sk

 Priame voľby primátora mesta Košice od roku 1990 - Štatistický prehľad


Mestské podniky