Deň mesta Košice

Námestníci primátora mesta Košice 2006 - 2010


Námestníci primátora zastupujú primátora mesta a sú volení mestským zastupiteľstvom z radov svojich poslancov. Za svoju činnosť zodpovedajú mestskému zastupiteľstvu a primátorovi a sú oprávnení vykonávať právomoci vyplývajúce z písomného rozdelenia pôsobnosti a osobitného splnomocnenia primátorom.


Mikuláš Čečko
Bc. Mikuláš Čečko

   tel.: ++421-(0)55-6419 212
   email: cecko @ kosice.sk

Splnomocnenie námestníka konať v mene primátora v oblastiach:
a) čistota a údržba verejných priestranstiev - okrem ciest a miestnych komunikácií,
b) civilná ochrana,
c) legislatíva,
d) ekonomika mesta,
e) verejný poriadok - mestská polícia, parkovanie,
f) správa majetku - okrem bytov a nebytových priestorov,
g) oblasť výstavby a životného prostredia - okrem odpadov a výrubu stromov,
h) výkon funkcie stavebných úradov v pôsobnosti pracovísk mesta Košice I a IV, v čase neprítomnosti námestníka vykonávajúceho funkcie stavebného úradu v pôsobnosti pracovísk mesta Košice II., III. a V. je oprávnený na jeho zastupovanie,
i) kultúra, šport, voľný čas
j) právnické osoby založené alebo zriadené mestom, určené uznesením mestského zastupiteľstva.MUDr. Marek Vargovčák
MUDr. Marek Vargovčák

   tel.: ++421-(0)55-6419 317
   email: marek.vargovcak @ kosice.sk

Splnomocnenie námestníka konať v mene primátora v oblastiach:
a) sociálna oblasť a problematika sociálnych skupín vyžadujúcich osobitné riešenie,
b) zabezpečenie nakladania 1. s bytmi a nebytovými priestormi komplexné 2. s pozemkami pod bytovými domami podľa zákona č. 182/1993 Z.. z.,
c) školstvo,
d) informatika,
e) regionálny rozvoj,
f) strategické financovanie a kapitálové investície,
g) vytváranie podmienok pre ochranu verejného zdravia,
h) fondy a projekty,
i) právnické osoby založené alebo zriadené mestom, určené uznesením mestského zastupiteľstva.
Mestské podniky