Deň mesta Košice
Nové Pravidlá prenajímania majetku mesta Košice v školách a školských zariadeniach - platné od 1.6.2007


Pôvodné - platné do 31.5.2007 :

Pravidlá prenajímania majetku v školských zariadeniach


Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 34/2003
na svojom III. rokovaní dňa 27. februára 2003 podľa § 6 ods. 2 písm. b) Štatútu mesta Košice ustanovujeP R A V I D L Á     P R E N A J Í M A N I A

majetku mesta Košice v predškolských zariadeniach, školských zariadeniach a školách
/Pravidlá prenajímania majetku v školských zariadeniach/
I.  Č A S Ť

ÚVODNÉ USTANOVENIA


§ 1


Tieto pravidlá upravujú podmienky prenajímania majetku mesta Košice nachádzajúceho sa v predškolských zariadeniach, školských zariadeniach a školách, ku ktorým prešla na mesto zriaďovateľská funkcia podľa osobitného predpisu /ďalej len "školské zariadenia"/.


§ 2
Pôsobnosť


Tieto pravidlá sú záväzné pre všetkých správcov majetku mesta Košice v školských zariadeniach. Prenájom majetku v školských zariadeniach, ktoré dočasne alebo trvalo neplnia výchovno-vzdelávacie funkcie, sa riadi Pravidlami prenajímania majetku mesta Košice a určovania minimálnej výšky nájomného.II. Č A S Ť

PODMIENKY PRENAJÍMANIA§ 3
Základné zásady prenajímania


(1)  Základnou funkciou majetku mesta v školských zariadeniach je zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho procesu. Používanie tohto majetku na iné účely, je možné len ak je to v záujme jeho efektívnejšieho využitia.

(2)  Prenajímaný môže byť majetok mesta, ktorý by pri plnení základných výchovno-vzdelávacích funkcií len pre školské zariadenie, v ktorom sa nachádza alebo mu slúži, nebol dostatočne využitý. Takýto majetok možno prenajímať iným osobám za podmienok ustanovených v § 4 a § 5.


Spôsoby prenajímania

§ 4
Prenájom na výchovno-vzdelávacie účely


(1)  Telocvične a športové zariadenia školy môžu byť prenajímané
a) za 1.- Sk pre
1. potreby povinnej telesnej výchovy iných škôl v meste alebo regióne, najmä ak nemajú vlastné športové zariadenia
2. činnosť športových a záujmových krúžkov iných škôl a školských zariadení,
3. školské športové strediská, útvary športovo talentovanej mládeže a školské športové kluby,
4. súťaže a podujatia usporiadané Slovenskou asociáciou športu na školách,
b) za paušálne náklady pre
1. záujmové združenia občanov vrátane občianskych združení telesne postihnutých občanov,
2. rodičov s deťmi,
c) za cenu podľa dohody podľa platných právnych predpisov pre podnikateľov a ostatné fyzické osoby a právnické osoby neuvedené v písm. a) a b), a to
1. malá telocvičňa do 100 m2: za 1,- Sk/m2 a hod. + paušálne náklady,
2. veľká telocvičňa nad 100 m2: za 1,50 Sk/m2 a hod. + paušálne náklady,
3. plaváreň: za 200.- Sk/hod. + paušálne náklady,


(2)  Triedy môžu byť prenajímané
a) na krátkodobé sporadické vlastné účely, spravidla pre ďalšie, nepovinné vzdelávanie žiakov školy po vyučovaní, napr. na výučbu cudzích jazykov lektormi a pod.: za 0,25 Sk/m2 a hod.,
b) na jednorazové účely pre iné osoby, napr. na prezentáciu výrobkov, na výstavy, školenia, voľby a pod.:   za 1,50 Sk/m2 a hod. + paušálne náklady,
c) dlhodobo
1. súkromným a cirkevným neštátnym školám a záujmovo-umeleckým subjektom: za 250.- Sk/m2 a kal. rok + paušálne náklady,
2. súkromným večerným školám po vyučovaní: za 0,35 Sk/m2 a hod. + paušálne náklady,
d) na nekomerčné účely za paušálne náklady.§ 5
Prenájom majetku nevyužívaného na výchovno-vzdelávacie účely


(1)  Majetok v školských zariadeniach nevyužívaný na výchovno-vzdelávacie účely je možné prenajímať podľa nasledovných podmienok:
a) pozemok pre umiestnenie reklamného panelu a informačného systému pre podnikateľské účely je 1200.- Sk/m2 reklamného panelu za rok. Pri obojstrannom paneli sa cena druhej plochy reklamného panelu znižuje o 50 % pri každej ďalšej ploche reklamného panelu sa cena plochy zníži o 70 %. Pozemok pre umiestnenie informačného systému pre nepodnikateľské účely, napr. umiestnenie označenia ulíc, orgánov samosprávy a pod. je 1.- Sk za panel a rok.
b) lekárske ambulancie: 250.- Sk na rok za m2
c) strechy na inštaláciu antény a pod.: 40 000.- Sk na rok,
d) za poskytnutie vestibulov na inštalovanie automatov na nealkoholické nápoje: 2 500.- Sk na kal. rok + paušálne náklady
e) bufety: 2 000.- Sk na rok za m2 + paušálne náklady.


(2)  Na ambulancie, v ktorých vykonávali lekársku prax pre potreby školských zariadení doterajší štátni lekári budú zachované doterajšie nájomné zmluvy.


§ 6


(1)  50 % výnosu z nájomného podľa týchto pravidiel sa odvedie na účet školského zariadenia, v ktorom vzniklo a bude použitých pre potreby skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu.

(2)  50 % výnosu z nájomného podľa týchto pravidiel sa odvedie na rezervný fond príslušného správcu a bude použitý výlučne pre účely správy školských zariadení ním spravovaných.III. Č A S Ť
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA§ 7
Účinnosť


Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta.JUDr. Zdenko Trebuľa    
primátor mesta KošiceZverejnené: 13.03.2003
Účinné: 28.03.2003Zmeny a doplnky
k Pravidlám prenajímania majetku v školských zariadeniach:
 Uznesenie č. 70    (24.4.2003)
 Uznesenie č. 424   (29.4.2004)
 Uznesenie č. 643   (13.1.2005)
 Uznesenie č. 725   (28.4.2005)

Mestské podniky