Deň mesta Košice

Pravidlá prenajímania majetku mesta Košice v zariadeniach sociálnych služieb


Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 367
na svojom IX. zasadnutí dňa 26. februára 2004 podľa § 6 ods.2 písm. b) Štatútu mesta Košice schvaľujeP R A V I D L Á     P R E N A J Í M A N I A
majetku mesta Košice v zariadeniach sociálnych služiebI. časť
Úvodné ustanovenia

§ 1
Predmet
Tieto pravidlá upravujú spôsob prenajímania a určovania výšky nájomného pri prenajímaní majetku mesta v zariadeniach sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je Mesto Košice.

§ 2
Pôsobnosť
Tieto pravidlá sú záväzné pre všetky právnické osoby a fyzické osoby zúčastnené na prenajímaní majetku mesta v zariadeniach sociálnych služieb.


II. časť
Spoločné ustanovenia

§ 3

1) Základným účelom majetku v zariadeniach sociálnych služieb je zabezpečovanie sociálnych služieb. Užívanie tohto majetku na iné účely je možné, len ak dočasne alebo trvalo neplní sociálne funkcie a ak je to v záujme jeho efektívnejšieho využitia.

2) Takýto majetok je možné prenajať na základe výberového konania, alebo priameho určenia nájomcu.

§ 4
1) Na základe výberového konania sa majetok v zariadeniach sociálnych služieb prenajíma, ak je to potrebné na zabezpečenie služieb a sortimentov, ktoré zabezpečujú viacerí poskytovatelia.

2) Na základe priameho určenia nájomcu sa majetok v zariadeniach sociálnych služieb prenajíma, ak účel, na ktorý má byť majetok prenajatý, zabezpečuje len jeden poskytovateľ.


III. časť
Určovanie ceny nájomného

§ 5

1) Ročná výška nájomného je následovná:
a)  za umiestnenie reklamného panelu a informačného systému pre podnikateľské účely 1200,- Sk/m2 plochy reklamného panelu. Pri obojstrannom paneli sa cena druhej plochy reklamného panelu znižuje o 50%. Za umiestnenie informačného systému pre nepodnikateľské účely, napr. umiestnenie označenia ulíc, orgánov samosprávy a pod., je 1,- Sk/ m2 za panel.
b)  lekárske ambulancie 250,- Sk/ m2 + prevádzkové náklady za podmienky, že nájomca bude prednostne poskytovať potrebnú a nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť obyvateľom zariadenia
c)  strechy na inštaláciu antény a pod. 40 000,-Sk/ m2
d)  za poskytnutie vestibulov na inštalovanie automatov na nealkoholické nápoje 2500,- Sk/ m2 + prevádzkové náklady
e)  bufet 2.000 Sk/ m2 + prevádzkové náklady

§ 6
Nájomné za užívanie majetku v zariadeniach sociálnych služieb je možné znížiť o 50%, ak je majetok prenajímaný v stave nespôsobilom na okamžité užívanie a nájomca sa zaviaže vykonať adaptačné práce na vlastné náklady. Takto znížené nájomné je možné poskytovať najdlhšie po dobu 1 roka.


IV. časť
Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 7

Veci neupravené týmito pravidlami sa riadia primerane podľa osobitného predpisu 1).
1) Pravidlá prenajímania majetku mesta Košice§ 8
Účinnosť
Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť 15.dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta.JUDr. Zdenko Trebuľa      
primátor mesta Košice      

Zverejnené: 8.3.2004
Účinné: 23.3.2004
Zmeny a doplnky
k Pravidlám prenajímania majetku mesta Košice v zariadeniach sociálnych služieb
 Uznesenie č. 227    (30.8.2007)
 Uznesenie č. 920    (25.8.2009)

Mestské podniky