Deň mesta Košice

Projekty mesta


Projekt „Odkaz Björnstjerne Björnson – bojovník za práva Slovákov“
Projekt „Odkaz Björnstjerne Björnson – bojovník za práva Slovákov“
18.01.2017
Cieľom projektu je podpora a vytvorenie nových partnerstiev smerujúcich k vzájomnému zachovaniu a rozvoju kultúrneho dedičstva a kultúrno-historických hodnôt odkazu Björnstjerne Björnsona...
Revitalizácia okolia novovybudovaného fitness ihriska
Revitalizácia okolia novovybudovaného fitness ihriska
17.10.2016
Cieľom projektu je je dotvorenie kvalitnej, bezpečnej oddychovej a športovej zóny pre aktívne a zmysluplné trávenie voľného času pre všetky vekové kategórie...
 Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správa mestskej zelene, Rastislavova 79, Košice
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správa mestskej zelene, Rastislavova 79, Košice
04.08.2016
Cieľom projektu je obnova administratívnej budovy a zníženie spotreby energie pri prevádzke verejnej budovy sídla Správa mestskej zelene, Rastislavova 79 v Košiciach...
Rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri týchto materských školách na rok 2015 – 1. kolo
Rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri týchto materských školách na rok 2015 – 1. kolo
05.11.2015
Cieľom projektu je rozšírenie kapacít rekonštrukciou materských škôl a postupne do roku 2020 dosiahnuť zvýšenie účasti detí na predprimárnom vzdelaní v materských školách. ...
Rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri nových materských školách na rok 2015 – 2. kolo
Rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri nových materských školách na rok 2015 – 2. kolo
05.11.2015
Cieľom projektu je rozšírenie kapacít rekonštrukciou materských škôl a postupne do roku 2020 dosiahnuť zvýšenie účasti detí na predprimárnom vzdelaní v materských školách...
Sanácie miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Košice a jeho mestských častiach
Sanácie miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Košice a jeho mestských častiach
30.10.2015
Cieľom projektu je odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v meste Košice. ...
Výstavba detského ihriska v Košiciach, Tatranská ulica
Výstavba detského ihriska v Košiciach, Tatranská ulica
30.10.2015
Cieľom projektu je vytvorenie priestoru a miesta na okraji obytnej zóny pre aktívne a zmysluplné trávenie voľného času...
Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice
Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice
14.08.2015
Cieľom projektu je zatraktívnenie električkovej mestskej hromadnej dopravy modernizáciou vybraných úsekov električkovej siete mesta Košice...
Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, projektová dokumentácia
Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, projektová dokumentácia
11.05.2015
Cieľom projektu je vypracovanie Projektovej prípravy pre integrovaný dopravný systém koľajovej osobnej dopravy v meste Košice. ...
Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice
Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice
25.03.2015
Cieľom projektu je Aktualizácia výhľadových dopravných charakteristík mesta Košice so zameraním na podporu verejnej dopravy a využitie nových technológií IDS. ...
Rekonštrukcia hygienických zariadení – MŠ Hrebendova 5, Košice – Luník IX
Rekonštrukcia hygienických zariadení – MŠ Hrebendova 5, Košice – Luník IX
04.02.2015
Hlavným cieľom projektu je yvýšenie kvality poskytovaných služieb v predškolskom zariadení za účelom získavania dôležitých osobných návykov...
Komunitná sociálna práca v sociálne znevýhodnených lokalitách mesta Košice
Komunitná sociálna práca v sociálne znevýhodnených lokalitách mesta Košice
05.11.2014
Cieľom projektu je integrácia a opätovné zamestnanie pre znevýhodnené skupiny cez zlepšenie kvality práce komunitných pracovníkov prostredníctvom doplnenia ich poctu. ...
Terénna sociálna práca v sociálne znevýhodnených lokalitách v meste Košice
Terénna sociálna práca v sociálne znevýhodnených lokalitách v meste Košice
05.11.2014
Cieľom projektu je integrovanie a opätovné zamestnanie pre znevýhodnené skupiny cez poskytovanie poradenstva klientovi v súvislosti s riešením jeho nepriaznivej situácie...
Podpora rozvoja cestovného ruchu v regióne prostredníctvom cezhraničnej spolupráce - ROCER
Podpora rozvoja cestovného ruchu v regióne prostredníctvom cezhraničnej spolupráce - ROCER
05.11.2014
Cieľom projektu je podpora rozvoja cestovného ruchu prostredníctvom vybavenia web stránky mesta Košice jazykovými mutáciami a pre slabozrakých používateľov, zabezpečenia elektronického mestského informačného systému, mobilného sprievodcu pre turistov a propagačno-informačných materiálov o meste Košice...
Košické moderné školy
Košické moderné školy
04.11.2014
Cieľom projektu je inovovať metódy, formy a obsah 3 skupín predmetov s využitím IKT s dôrazom na vnímanie Košického regiónu, a integráciu detí so špeciálnymi potrebami. ...
Inovácia vzdelávacieho programu košických ZŠ – cesta ku zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov a učiteľov
Inovácia vzdelávacieho programu košických ZŠ – cesta ku zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov a učiteľov
04.11.2014
Cieľom projektu bolo inovovať metódy, formy a obsah 4 skupín predmetov 1. a 5. ročníka s využitím IKT, s dôrazom na vnímanie regionálneho a globálneho priestoru a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a učiteľov....
Modernizácia Základnej školy Trebišovská 10  v Košiciach
Modernizácia Základnej školy Trebišovská 10 v Košiciach
30.10.2014
Cieľom projektu je skvalitniť podmienky pre realizáciu vzdelávacieho procesu formou modernizácie budovy základnej školy....
Modernizácia Materskej školy Dneperská 8  v Košiciach
Modernizácia Materskej školy Dneperská 8 v Košiciach
30.10.2014
Cieľom projektu je skvalitniť podmienky pre realizáciu vzdelávacieho procesu formou modernizácie budovy materskej školy. ...
Rekonštrukcia a modernizácia Strediska sociálnej pomoci na ulici Garbiarska 4, Košice
Rekonštrukcia a modernizácia Strediska sociálnej pomoci na ulici Garbiarska 4, Košice
30.10.2014
Cieľom projektu je skvalitniť podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb formou modernizácie budovy strediska sociálnej pomoci. ...
Detské ihrisko Kuzmányho 13, Košice
Detské ihrisko Kuzmányho 13, Košice
21.10.2014
Hlavným cieľom projektu je výstavba detského ihriska a vybudovanie bezpečnej oddychovej zóny s preliezačkami, hojdačkami, pieskoviskom a lavičkami vyrobenými z ekologicky nezávadných materiálov pre bezpečné a aktívne trávenie času detí ...
Rekultivácia plôch prícestnej zelene a zelene s ochrannou funkciou
Rekultivácia plôch prícestnej zelene a zelene s ochrannou funkciou
21.10.2014
Cieľom projektu je nákup cisternového vozidla s nadstavbou 6 m3 a výsadba zelene na sídlisku Dargovských hrdinov Okrsok VIII. v Košiciach...
Stavby IKD Košice, Námestie Maratónu mieru – Staničné námestie
Stavby IKD Košice, Námestie Maratónu mieru – Staničné námestie
21.10.2014
Cieľom projektu je zefektívnenie dopravnej obslužnosti územia mesta Košice prostredníctvom modernizácie električkových tratí v rámci IDS - výstavba trate integrovanej koľajovej dopravy v existujúcej polohe súčasnej električkovej trate od Námestia Maratónu mieru po Staničné námestie a stavby „Obratisko Staničné námestie" a „Obratisko Námestie Maratónu mieru". ...
Nájomný bytový dom pre marginalizované komunity, Luník IX
Nájomný bytový dom pre marginalizované komunity, Luník IX
21.10.2014
Ceľom projektu je zlepšenie úrovne bývania marginalizovanej komunity a posilnenie občianskej vybavenosti regeneráciou sídla Luník IX výstavbou nájomného bytového domu...
Rozšírenie priestorov nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu – Komunitné centrum Luník IX
Rozšírenie priestorov nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu – Komunitné centrum Luník IX
21.10.2014
Cieľom projektu je zlepšenie kvality poskytovaných služieb Komunitného centra a kvality jeho vnútorného prostredia za účelom plnohodnotného využívania priestorov prostredníctvom zvýšenia kapacity t.j. rozšírenia úžitkovej plochy už existujúceho KC so zachovaním funkčnej náplne riešenej časti objektu...
Projekt Elektronizácia služieb mesta Košice
Projekt Elektronizácia služieb mesta Košice
03.04.2014
Cieľom projektu je sprístupnenie elektronických služieb mesta Košice a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti pre občanov mesta ...
Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Myslava
Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Myslava
31.12.2013
Mesto Košice ukončí 31.12.2013 realizáciu projektu: „Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Myslava“ ...
Modernizácia Základnej školy Kežmarská 30 v Košiciach
Modernizácia Základnej školy Kežmarská 30 v Košiciach
31.10.2013
Cieľom projektu je skvalitniť podmienky pre realizáciu vzdelávacieho procesu formou modernizácie budovy základnej školy...
Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Myslava
Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Myslava
13.08.2013
Cieľom projektu je uzatvoriť a rekultivovať skládku odpadov prevádzkovanú za osobitných podmienok v meste Košice - mestskej časti Myslava...
Modernizácia Základnej školy Park Angelinum 8 v Košiciach
Modernizácia Základnej školy Park Angelinum 8 v Košiciach
10.12.2012
Cieľom projektu je skvalitniť podmienky pre realizáciu vzdelávacieho procesu formou modernizácie budovy základnej školy....
Kompostáreň bioodpadov mesta Košice
Kompostáreň bioodpadov mesta Košice
03.12.2012
Cieľom projektu je vybudovanie zariadenia na zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov – kompostárne pre mesto Košice....
Projekt Tokajská vínna cesta / Tokaji Borút
Projekt Tokajská vínna cesta / Tokaji Borút
27.11.2012
Cieľom projektu je zvýšiť úroveň hospodárskej a sociálnej integrácie v cezhraničnej oblasti rozvojom spolupráce partnerských miest na historickej Tokajskej vinnej ceste ...
Modernizácia Základnej školy Družicová 4 v Košiciach
Modernizácia Základnej školy Družicová 4 v Košiciach
28.12.2012
Cieľom projektu je skvalitniť podmienky pre realizáciu vzdelávacieho procesu formou modernizácie budovy základnej školy...
Projekt - Zníženie emisií modernizáciou MHD
Projekt - Zníženie emisií modernizáciou MHD
23.04.2012
Cieľom projektu z Operačného programu Životné prostredie je zníženie emisií znečisťujúcich látok z verejnej dopravy prostredníctvom realizácie nákupu 19. nových plynofikovaných autobusov ...
Projekt SPES
Projekt SPES
06.03.2012
Cieľom projektu je zlepšenie kvality každodenného života starších ľudí a ich sociálnu inklúziu pomocou vhodných informačno- komunikačných riešení. ...
Projekt ATTAC
Projekt ATTAC
26.10.2011
Projekt je zameraný na predstavenie inteligentných riešení hromadnej dopravy, ktoré by prispeli k zvýšeniu používania verejnej dopravy, výmenu informácií medzi jednotlivými mestskými dopravnými podnikmi, propagáciu mesta Košice a celého regiónu...
Projekt ROMA – NET
Projekt ROMA – NET
26.10.2011
Cieľom projektu je navrhnúť stratégiu pre integráciu rómskeho obyvateľstva prostredníctvom rovnakých príležitostí. Projekt je zameraný na znižovanie nezamestnanosti a zvyšovanie kvalifikácie cieľovej skupiny....
Projekt VIA REGIA
Projekt VIA REGIA
31.01.2011
Hlavným cieľom projektuje rozvoj mestského turizmu v marginalizovaných regiónoch, zlepšenie prepojenia medzi dopravnými koridormi v smere sever – juh, zviditeľnenie mesta Košice a regiónu a zatraktívnenie mesta ako dôležitej turistickej tepny...
Projekt  SULFANET
Projekt SULFANET
27.07.2010
Mesto Košice sa spolu s ďalšími štrnástimi partnermi z Európy podieľa v rámci programu INTERREG IVC v projekte SufalNet4eu, v ktorom chce získať skúsenosti a poznatky od partnerov, ako zatraktívniť uzatvorené skládky odpadov na území mesta...
Projekt PERIURBAN
Projekt PERIURBAN
02.07.2010
Mesto Košice je slovenským projektovým partnerom projektu PERIURBAN, programu Interreg IVC. Na projekte PERIURBAN participuje celkovo 14 projektových partnerov z jedenástich krajín Európy...
Projekt RETINA - Revitalizácia tradičných priemyselných zón v juhovýchodnej Európe
Projekt RETINA - Revitalizácia tradičných priemyselných zón v juhovýchodnej Európe
09.04.2010
Na projekte participuje celkovo 10 projektových partnerov zo 7 krajín, z Maďarska, Rumunska, Talianska, Bulharska, Grécka, Slovinska a jediný slovenský projektový partner - mesto Košice...

Mestské podniky