Deň mesta Košice

Zámery predaja majetku


Zámer predaja a prenájmu nehnuteľného majetku mesta Košice
Zámer predaja a prenájmu nehnuteľného majetku mesta Košice
20.10.2017
v zmysle § 9a) zákona 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí) ...
Zámer prenajať majetok mesta Košice
Zámer prenajať majetok mesta Košice
18.10.2017
Pozemok v areáli MŠ Kežmarská 46, Košice - Mesto Košice zverejňuje v zmysle § 9a ods. 5 a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov zámer prenajať priamym nájmom žiadateľovi školský majetok...
Zámer prenajať majetok mesta Košice
Zámer prenajať majetok mesta Košice
18.10.2017
Nebytový priestor v objekte CVČ Popradská 86, Košice - Mesto Košice zverejňuje v zmysle § 9a ods. 5 a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov zámer prenajať priamym nájmom žiadateľovi školský majetok...

Mestské podniky