Deň mesta Košice

Zámery predaja majetku


Zámer prenajať majetok mesta Košice
Zámer prenajať majetok mesta Košice
22.06.2018
Nebytové priestory v objekte ZŠ Masarykova 19A, Košice - Mesto Košice zverejňuje v zmysle § 9a ods. 5 a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov zámer prenajať priamym nájmom žiadateľovi školský majetok...

Mestské podniky