Deň mesta Košice

Zámery predaja majetku


Zámer predaja a prenájmu majetku mesta Košice
Zámer predaja a prenájmu majetku mesta Košice
23.05.2017
v zmysle § 9a) zákona 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí...

Mestské podniky