Deň mesta Košice

Prenájom majetku v prípadoch osobitného zreteľa


Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
13.02.2017
Mesto Košice navrhuje v zmysle §9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podnájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - zníženie úhrady za podnájom nebytových priestorov ...
Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
13.02.2017
Mesto Košice navrhuje v zmysle §9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podnájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa - nebytový priestor Hlavná č. 68 v Košiciach...
Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
09.02.2017
Mesto Košice navrhuje v zmysle §9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa...
Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Zámer prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
09.02.2017
Mesto Košice navrhuje v zmysle §9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa...
Zámer prenajať a previesť majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Zámer prenajať a previesť majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
07.02.2017
Od 1.1.2011 nadobudla účinnosť novela zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí č. 507/2010 Z. z. podľa tejto novely (§ 9a ods. 9 písm. c) a § 9a ods. 8 písm. e) citovaného zákona mesto Košice môže realizovať priamy prenájom a prevod z dôvodov hodných osobitného zreteľa (napr. riešenie potrieb obyvateľov mesta), o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov....

Mestské podniky