Deň mesta Košice

Prenájom majetku v prípadoch osobitného zreteľa


Zámer prenajať a previesť majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Zámer prenajať a previesť majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
28.08.2018
Mesto Košice navrhuje v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) citovaného zákona prenajať v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) citovaného zákona previesť tento majetok :...

Mestské podniky