Deň mesta Košice

Prenájom majetku v prípadoch osobitného zreteľa


Zámer prenajať a previesť majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Zámer prenajať a previesť majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
04.04.2017
Od 1.1.2011 nadobudla účinnosť novela zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí č. 507/2010 Z. z. podľa tejto novely (§ 9a ods. 9 písm. c) a § 9a ods. 8 písm. e) citovaného zákona mesto Košice môže realizovať priamy prenájom a prevod z dôvodov hodných osobitného zreteľa (napr. riešenie potrieb obyvateľov mesta), o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov....

Mestské podniky