Streda, 18. Júl 2018

Verejné súťaže a dražby


Výzva na predkladanie ponúk - Eurovelo 11
Výzva na predkladanie ponúk - Eurovelo 11
16.07.2018
Názov predmetu zákazky: „Stavebné práce – výstavba nového úseku cyklistickej komunikácie“ pre stavbu „Časť B.2 – Eurovelo 11 – v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu - sídlisko Nad Jazerom“. ...
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnut. majetok mesta
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnut. majetok mesta
13.07.2018
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe resp. nájme BPMK, s.r.o. . Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 27.07.2018 (vrátane) do 12:00 hod.......
Výzva na predkladanie ponúk - Regenerácia vnútrobloku sídliska Dargovských hrdinov, Košice
Výzva na predkladanie ponúk - Regenerácia vnútrobloku sídliska Dargovských hrdinov, Košice
13.07.2018
Názov predmetu zákazky: Stavebné práce pre stavbu: „Regenerácia vnútrobloku sídliska Dargovských hrdinov, Košice". Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 23.07.2018 do 10:00 hod. na e-mail: 2018.16562@kosice.sk ...