Nedeľa, 22. Október 2017

Verejné súťaže a dražby


Výzva na predkladanie ponúk
Výzva na predkladanie ponúk
18.10.2017
Názov predmetu zákazky: „Stavebné práce: Rozšírenie kapacít MŠ Azovská – MČ Košice Nad jazerom stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov". Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 08.11.2017 do 10:00 hod....
Výzva na predkladanie ponúk
Výzva na predkladanie ponúk
17.10.2017
Názov predmetu zákazky: „PD stavby - Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9, Košice – elokované pracovisko“. Termín na predloženie dokladov a ponuky je do: 26.10.2017 do 10:00 h. ...