Deň mesta Košice

Verejné súťaže a dražby


Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer na prenájom majetku mesta Košice (objektov polikliník) na osadenie reklamných zariadení
Obchodná verejná súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer na prenájom majetku mesta Košice (objektov polikliník) na osadenie reklamných zariadení
20.04.2017
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer na prenájom majetku mesta Košice (objektov polikliník) na osadenie reklamných zariadení. Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 04.05.2017 (vrátane) do 15:00 hod....
Výzva na predkladanie ponúk
Výzva na predkladanie ponúk
12.04.2017
Názov predmetu zákazky: „Rekonštrukcia predškolského zariadenia – MŠ Zuzkin park 2, Košice". Termín na predloženie dokladov a ponúk je do: 25.04.2017 do 10:00 hod....
Verejná súťaž: Koncesia na poskytnutie služieb verejného osvetlenia mesta Košice
Verejná súťaž: Koncesia na poskytnutie služieb verejného osvetlenia mesta Košice
15.03.2017
Mesto Košice vyhlásilo verejná súťaž – koncesiu na služby pod názvom: „Koncesia na poskytnutie služieb verejného osvetlenia mesta Košice". Oznámenie je zverejnené v Úradnom vestníku EÚ a vo Vestníku verejného obstarávania...
Obchodná verejná súťaž o výber najvhodnejšej ponuky na prevod 29 ks akcií spoločnosti KOSIT a.s.
Obchodná verejná súťaž o výber najvhodnejšej ponuky na prevod 29 ks akcií spoločnosti KOSIT a.s.
31.01.2017
Mesto Košice zastúpené primátorom MUDr. Richardom Rašim, PhD., MPH vyhlasuje v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž. Termín otvárania obálok je 4.4.2017 ...

Mestské podniky