Deň mesta Košice

Verejné súťaže a dražby


Oznámenie o dobrovoľnej dražbe nehnuteľnosti
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe nehnuteľnosti
24.02.2017
Dobrovoľná dražba nehnuteľností na Kováčskej č. 4 - kotolňa súp. č. 3415 a pozemok registra C KN parc. č. 816/9 v k.ú. Stredné mesto Dátum otvorenia dražby: 27.3.2017 o 9.00 hod....
Obchodná verejná súťaž o výber najvhodnejšej ponuky na prevod 29 ks akcií spoločnosti KOSIT a.s.
Obchodná verejná súťaž o výber najvhodnejšej ponuky na prevod 29 ks akcií spoločnosti KOSIT a.s.
31.01.2017
Mesto Košice zastúpené primátorom MUDr. Richardom Rašim, PhD., MPH vyhlasuje v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž ...
Súťaž návrhov: Pamätník Björnstjerne Björnson
Súťaž návrhov: Pamätník Björnstjerne Björnson
25.01.2017
Mesto Košice vyhlásilo súťaž návrhov pod názvom „Pamätník Björnstjerne Björnson“ pre profesiu sochár v Úradnom vestníku verejného obstarávania...

Mestské podniky