Sobota, 23. September 2017

Stavebné a územné konania


Bytový dom Gudernova č. 8 - zmena v užívaní časti stavby
Bytový dom Gudernova č. 8 - zmena v užívaní časti stavby
22.09.2017
Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny v užívaní stavby a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre nebytové priestory č. 7 – NP3 nachádzajúce sa na 1. NP vchodu na Gudernovej č. 8, kde je navrhnutá prevádzka „Výdajňa zdravotníckych pomôcok a zariadenia obchodu, osobných služieb a kancelária“. ...
Obytný súbor Nová Terasa 1. etapa – Príprava územia pre bytové domy - zmena
Obytný súbor Nová Terasa 1. etapa – Príprava územia pre bytové domy - zmena
20.09.2017
Kolaudačné rozhodnutie spojené so zmenou stavby "Obytný súbor Nová Terasa 1. etapa – Príprava územia pre bytové domy - zmena", časť SO 06 Vnútroareálové komunikácie (2. časť – konečná)...
"Business centrum T2, Košice“
19.09.2017
"Business centrum T2, Košice“ časti stavebného objektu: SO 10 – Komunikácie, parkoviská a chodníky a stavebný objekt SO 13 – Dopravné napojenie areálu BCT2...
Obytný súbor Nová Terasa 2. etapa – Príprava územia pre bytové domy - zmena
Obytný súbor Nová Terasa 2. etapa – Príprava územia pre bytové domy - zmena
20.09.2017
Kolaudačné rozhodnutie spojené so zmenou stavby "Obytný súbor Nová Terasa 2. etapa – Príprava územia pre bytové domy - zmena", pre SO 06 Vnútroareálové komunikácie...
Bytový dom Ondavská 15,17,19 - zmena v užívaní časti stavby
Bytový dom Ondavská 15,17,19 - zmena v užívaní časti stavby
20.09.2017
Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní časti stavby bytového domu, súp. čí. 450, na pozemku KN-C p.č. 1642,1643,1644 k.ú. Terasa, na ul.Ondavská 15,17,19, v Mestskej časti Košice - Západ v rozsahu : obchodný priestor na prízemí s plochou 13,6 m² na priestor s účelom „merné miesto ortopedicko-protelických pomôcok“....
Obnova bytového domu Ovručská 1-3-5-7-9-11, 040 22 Košice
Obnova bytového domu Ovručská 1-3-5-7-9-11, 040 22 Košice
19.09.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Obnova obalových konštrukcií bytového domu, Uherova č. 2, Košice
Obnova obalových konštrukcií bytového domu, Uherova č. 2, Košice
14.09.2017
Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu "Obnova obalových konštrukcií bytového domu, Uherova č. 2, Košice“, na Uherovej ulici č. 2 v Košiciach – zmena dokončenej stavby bytového domu súp. č. 259, na pozemku registra KN-C parc. č. 835, kat. úz. Terasa v Košiciach, realizovanej za účelom obnovy bytového domu a zníženia spotreby energií na vykurovanie ...
Polyfunkčný objekt OS Park Anička, Pod šiancom, Košice, pre SO 204-02 Komunikácie a spevnené plochy
Polyfunkčný objekt OS Park Anička, Pod šiancom, Košice, pre SO 204-02 Komunikácie a spevnené plochy
11.09.2017
Polyfunkčný objekt OS Park Anička, Pod šiancom, Košice, pre SO 204-02 Komunikácie a spevnené plochy - kolaudačné rozhodnutie - zverejnenie rozhodnutia podľa zákona o EIA...
„Business centrum T2, Košice“
„Business centrum T2, Košice“
24.08.2017
Kolaudačné rozhodnutie - „Business centrum T2, Košice“ časť stavebného objektu: SO 10 – Komunikácie, parkoviská a chodníky - z východnej časti stavby ...
Polyfunkčný objekt Park Anička
Polyfunkčný objekt Park Anička
16.08.2017
zverejnenie návrhu o začatí povoľovacieho konania - kolaudačného konania (§38 ods. 2 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.)...
Systémová porucha loggií a dokončenie obnovy bytového domu na Michalovskej ulici  č. 9 v Košiciach
Systémová porucha loggií a dokončenie obnovy bytového domu na Michalovskej ulici č. 9 v Košiciach
10.08.2017
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Obytný súbor POVRAZY
Obytný súbor POVRAZY
02.08.2017
Zverejnenie žiadosti podľa § 58a ods. 3) zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a údajov o sprístupnení rozhodnutia...
Obytný súbor Nová Terasa 2. etapa – Príprava územia pre bytové domy
Obytný súbor Nová Terasa 2. etapa – Príprava územia pre bytové domy
31.07.2017
- zverejnenie návrhu o začatí povoľovacieho konania – kolaudačného konania (§ 38 ods. 2 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.)...
Obytný súbor Nová Terasa 1. Etapa – Príprava územia pre bytové domy
Obytný súbor Nová Terasa 1. Etapa – Príprava územia pre bytové domy
31.07.2017
- zverejnenie návrhu o začatí povoľovacieho konania – kolaudačného konania (§ 38 ods. 2 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.)...
Stavba:LIDL-predajňa potravín Košice zverejnenie kópie návrhu na vydanie ÚR na stavbu
Stavba:LIDL-predajňa potravín Košice zverejnenie kópie návrhu na vydanie ÚR na stavbu
27.07.2017
Právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť bolo vydané OÚ Košice , odborom životného prostredia, Komenského 52, Košice pod č. OU-KE-OSZP3-2016/032265 zo dňa 2.9.2016 a je uverejnené na webovom sídle portálu ktorý ho vydal : http://www.enviroportal.sk/sk/eia/obchodne-centrum-shopbox-herlianska-cesta-kosice...
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice
18.07.2017
- zverejnenie návrhu o začatí povoľovacieho konania – kolaudačného konania (§ 38 ods. 2 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.) ...
Stavba KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, v skladbe stavebného objektu:
Stavba KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, v skladbe stavebného objektu:
07.07.2017
- zverejnenie návrhu o začatí povoľovacieho konania - kolaudačného konania (§38 ods. 2 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a dopĺnení niektorých zákonov v z.n.p.) ...
Obytný súbor “Zelené Grunty“ – BD A až D . Zverejnenie návrhu na územné rozhodnutie
Obytný súbor “Zelené Grunty“ – BD A až D . Zverejnenie návrhu na územné rozhodnutie
23.06.2017
Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby s názvom projektovej dokumentácie : Obytný súbor “Zelené Grunty“ – BD A až D, vo vzťahu, ku ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu zákona č. 24/2006 Z. z. ...
Obytný súbor POVRAZY
Obytný súbor POVRAZY
20.06.2017
Žiadosť o stavebné povolenie...
Stavba „Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice.
Stavba „Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice.
04.04.2017
- zverejnenie žiadosti súlade s § 58a ods. 3 stavebného zákona - zverejnenie právoplatného rozhodnutia o EIA-i ...
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v  Košiciach
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v Košiciach
16.02.2017
Súhlas s predĺžením lehoty na doplnenie dokladov...
Obnova bytového domu, Pražská č. 1, 3, 5, 7, Košice
Obnova bytového domu, Pražská č. 1, 3, 5, 7, Košice
13.12.2016
Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením pre stavbu „Obnova bytového domu, Pražská č. 1, 3, 5, 7, Košice„ - zmena dokončenej stavby bytového domu súp.č. 503 na pozemkoch parc.č. 2759, 2760, 2761 a 2762, kat. úz. Terasa, na Pražskej ulici č. 1, 3, 5, 7 v Košiciach, ...
Novostavba bytového domu, Bernolákova 24, Košice
Novostavba bytového domu, Bernolákova 24, Košice
02.12.2016
Odvolanie voči rozhodnutiu č.j. A/2016/08812-19/II/BAL zo dňa 23.septembra 2016, ktorým bolo vydanie územné rozhodnutie o umiestnení stavby "Novostavba bytového domu, Bernolákova 24, Košice“ - postúpenie odvolania na Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky. ...