Štvrtok, 27. Júl 2017

Stavebné a územné konania


Stavba:LIDL-predajňa potravín Košice zverejnenie kópie návrhu na vydanie ÚR na stavbu
Stavba:LIDL-predajňa potravín Košice zverejnenie kópie návrhu na vydanie ÚR na stavbu
27.07.2017
Právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť bolo vydané OÚ Košice , odborom životného prostredia, Komenského 52, Košice pod č. OU-KE-OSZP3-2016/032265 zo dňa 2.9.2016 a je uverejnené na webovom sídle portálu ktorý ho vydal : http://www.enviroportal.sk/sk/eia/obchodne-centrum-shopbox-herlianska-cesta-kosice...
Stavebné úpravy v byte č.56 na 1.poschodí bytového domu na ul. Hutnícka 10 v Košiciach, za účelom vy
Stavebné úpravy v byte č.56 na 1.poschodí bytového domu na ul. Hutnícka 10 v Košiciach, za účelom vy
26.07.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania....
Košice - Za amfiteátrom, Vencová - zriadenie VN, NN, úprava DP
Košice - Za amfiteátrom, Vencová - zriadenie VN, NN, úprava DP
26.07.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania....
Priemyselno – garážová hala (Hala Aqua Pro)
Priemyselno – garážová hala (Hala Aqua Pro)
26.07.2017
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania...
Objekt pre individuálnu rekreáciu, Záhradkárska lokalita Čičky, Košice
Objekt pre individuálnu rekreáciu, Záhradkárska lokalita Čičky, Košice
26.07.2017
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania...
Polyfunkčný objekt KVP, Wuppertálska ulica, Košice – KVP
Polyfunkčný objekt KVP, Wuppertálska ulica, Košice – KVP
26.07.2017
Oznámenie o začatí územného konania o zmene územného rozhodnutia č. A/2016/04972-27/II/BAL zo dňa 12.septembra 2016, právoplatné dňa 26.10.2016, ktorým bola umiestnená stavba „Supermarket FRESH KVP“, Wuppertálska ulica, KVP, Košice a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním ...
Obnova obalových konštrukcií bytového domu, Titogradská 8, 10, 12, Košice
Obnova obalových konštrukcií bytového domu, Titogradská 8, 10, 12, Košice
26.07.2017
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu „Obnova obalových konštrukcií bytového domu, Titogradská 8, 10, 12, Košice„ - zmena dokončenej stavby bytového domu súp.č. 1396 na pozemku parc. č. 3755/110, kat. úz. Grunt, Titogradská ulica č. 8, 10 a 12 v Košiciach....
Úprava V596(300) od BR 596-AI  po TS4 Poľov
Úprava V596(300) od BR 596-AI po TS4 Poľov
26.07.2017
Kolaudačné rozhodnutie...
RADOVÉ DOMY NA TERASE
RADOVÉ DOMY NA TERASE
26.07.2017
Kolaudačné rozhodnutie...
Obnova bytového domu Lesnícka 11, 13, 15, 17, Košice
Obnova bytového domu Lesnícka 11, 13, 15, 17, Košice
26.07.2017
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v  Košiciach
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v Košiciach
24.07.2017
Predĺženie lehoty na doplnenie žiadosti a opakovaná výzva na predloženie dokladov prerušeného územného konania...
Obnova obalových konštrukcií bytového domu, Uherova č. 2, Košice
Obnova obalových konštrukcií bytového domu, Uherova č. 2, Košice
24.07.2017
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu dokončenej stavby bytového domu Uherová č. 2 Košice s názvom podľa projektovej dokumentácie : "Obnova obalových konštrukcií bytového domu, Uherova č. 2, Košice"...
Obnova bytového domu Krakovská č. 15, Košice
Obnova bytového domu Krakovská č. 15, Košice
21.07.2017
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
Oznámenie o začatí stavebného konania
Oznámenie o začatí stavebného konania
17.07.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavebný objekt SO 01 Parkovacie státia stavby „Rozšírenie parkovacích možností – ul. Tr. SNP č. 77, Košice“ ...
Stavebné úpravy bytu č. 36, Zupkova 6, Košice
Stavebné úpravy bytu č. 36, Zupkova 6, Košice
20.07.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania...
Stavebné úpravy bytu, Belehradská 10, Košice
Stavebné úpravy bytu, Belehradská 10, Košice
20.07.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania...
Stavebné úpravy bytu č. 13, 7. poschodie, Varšavská 29, Košice
Stavebné úpravy bytu č. 13, 7. poschodie, Varšavská 29, Košice
20.07.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania...
Košice - Obnova DTS Dojčenský ústav, VN prípojka a NN rozvod
Košice - Obnova DTS Dojčenský ústav, VN prípojka a NN rozvod
20.07.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania...
Obnova obalových konštrukcií bytového domu, Národná trieda 77, 79, 81 v Košiciach
Obnova obalových konštrukcií bytového domu, Národná trieda 77, 79, 81 v Košiciach
20.07.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania...
Rekonštrukcia plynovodov UO01598 ul. Slovenskej jednoty, Národná trieda, Košice
Rekonštrukcia plynovodov UO01598 ul. Slovenskej jednoty, Národná trieda, Košice
20.07.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania...
FTTH KE IBV Pri Ihrisku Kolónia Krásna
FTTH KE IBV Pri Ihrisku Kolónia Krásna
20.07.2017
OZNÁMENIE o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
Stavebné úpravy bytu na Palárikovej ulici č. 11 v Košiciach
Stavebné úpravy bytu na Palárikovej ulici č. 11 v Košiciach
19.07.2017
Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov...
Komplexná obnova bytového domu na ulici Nám. kozmonautov č. 8, 040 11 Košice
Komplexná obnova bytového domu na ulici Nám. kozmonautov č. 8, 040 11 Košice
18.07.2017
O Z N Á M E N I E o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
Nevyhovujúci stav južnej fasády bytového domu Tr.SNP 16,18,20 v Košiciach
Nevyhovujúci stav južnej fasády bytového domu Tr.SNP 16,18,20 v Košiciach
18.07.2017
Oznámenie o vykonaní ŠSD v zmysle § 98 stavebného zákona...
Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, v skladbe stavebných objektov:
Stavba: KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, v skladbe stavebných objektov:
17.07.2017
verejná vyhláška - oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním...
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice
18.07.2017
- zverejnenie návrhu o začatí povoľovacieho konania – kolaudačného konania (§ 38 ods. 2 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.) ...
Rozšírenie parkovacích možností – ul. Obrody, Košice
Rozšírenie parkovacích možností – ul. Obrody, Košice
17.07.2017
Oznámenie o nových podkladoch konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Stavebné úpravy - vyrezanie dverného otvoru v nosnej stene na Exnárovej 23
Stavebné úpravy - vyrezanie dverného otvoru v nosnej stene na Exnárovej 23
17.07.2017
Stavebné povolenie - verejná vyhláška...
Pripojenie NN siete k pozemku parcela číslo 6956/192 v záhradkárskej lokalite Baňa Bankov, Košice
Pripojenie NN siete k pozemku parcela číslo 6956/192 v záhradkárskej lokalite Baňa Bankov, Košice
17.07.2017
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania...
Business centrum T2, Košice
Business centrum T2, Košice
21.07.2017
Business centrum T2, Košice“ v skladbe stavebných objektov SO 10 – Komunikácie, parkoviská a chodníky, SO 13 – Dopravné napojenie areálu BCT2 ...
PROJEKT OBNOVY OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BYTOVÉHO DOMU, ul. Námestie kozmonautov č.11 v Košiciach
PROJEKT OBNOVY OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BYTOVÉHO DOMU, ul. Námestie kozmonautov č.11 v Košiciach
12.07.2017
Stavebné povolenie podľa ust. § 66 stavebného zákona a v súlade s ust. § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného, v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov...
Obnova bytového domu Milosrdenstva 41, Košice
Obnova bytového domu Milosrdenstva 41, Košice
12.07.2017
Predloženie spisového materiáluv súlade s § 57 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ...
Stavba KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, v skladbe stavebného objektu:
Stavba KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, v skladbe stavebného objektu:
07.07.2017
- zverejnenie návrhu o začatí povoľovacieho konania - kolaudačného konania (§38 ods. 2 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a dopĺnení niektorých zákonov v z.n.p.) ...
"Radové domy na Terase" SO 06 komunikácie
30.06.2017
"Radové domy na Terase" SO 06 komunikácie - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Navrhovateľ ENTO, spol. s r.o. Košice...
Obytný súbor NT3
Obytný súbor NT3
29.06.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním...
Obytný súbor “Zelené Grunty“ – BD A až D . Zverejnenie návrhu na územné rozhodnutie
Obytný súbor “Zelené Grunty“ – BD A až D . Zverejnenie návrhu na územné rozhodnutie
23.06.2017
Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby s názvom projektovej dokumentácie : Obytný súbor “Zelené Grunty“ – BD A až D, vo vzťahu, ku ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu zákona č. 24/2006 Z. z. ...
Obytný súbor POVRAZY
Obytný súbor POVRAZY
20.06.2017
Žiadosť o stavebné povolenie...
Bytový dom, Vojvodská ulica, Košice
Bytový dom, Vojvodská ulica, Košice
20.06.2017
Výzva na doplnenie podania a prerušenie územného konania v súlade s ustanovením § 35 ods.3 stavebného zákona a § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ...
BUSINESS CENTRE KOŠICE III, Štúrova ul. Košice
BUSINESS CENTRE KOŠICE III, Štúrova ul. Košice
16.06.2017
Zverejnenie žiadosti podľa § 58a ods.3) zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a údajov o sprístupnení rozhodnutia ...
Bytový dom s polyfunkciou - HERBERIA
Bytový dom s polyfunkciou - HERBERIA
30.05.2017
Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona...
Stavba „Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice.
Stavba „Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice.
04.04.2017
- zverejnenie žiadosti súlade s § 58a ods. 3 stavebného zákona - zverejnenie právoplatného rozhodnutia o EIA-i ...
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v  Košiciach
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v Košiciach
16.02.2017
Súhlas s predĺžením lehoty na doplnenie dokladov...
Obnova bytového domu, Pražská č. 1, 3, 5, 7, Košice
Obnova bytového domu, Pražská č. 1, 3, 5, 7, Košice
13.12.2016
Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením pre stavbu „Obnova bytového domu, Pražská č. 1, 3, 5, 7, Košice„ - zmena dokončenej stavby bytového domu súp.č. 503 na pozemkoch parc.č. 2759, 2760, 2761 a 2762, kat. úz. Terasa, na Pražskej ulici č. 1, 3, 5, 7 v Košiciach, ...
Novostavba bytového domu, Bernolákova 24, Košice
Novostavba bytového domu, Bernolákova 24, Košice
02.12.2016
Odvolanie voči rozhodnutiu č.j. A/2016/08812-19/II/BAL zo dňa 23.septembra 2016, ktorým bolo vydanie územné rozhodnutie o umiestnení stavby "Novostavba bytového domu, Bernolákova 24, Košice“ - postúpenie odvolania na Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky. ...