Utorok, 13. November 2018

Stavebné a územné konania


IBV Kaštieľ Šaca – Inžinierske siete a komunikácie
IBV Kaštieľ Šaca – Inžinierske siete a komunikácie
05.11.2018
zverejnenie verejnej vyhlášky - rozhodnutia o predĺžení platnosti stavebného povolenia...
BYTOVÝ DOM s polyfunkciou, Idanská ulica
BYTOVÝ DOM s polyfunkciou, Idanská ulica
09.11.2018
Odvolanie proti územnému rozhodnutiu č. MK/A/2018/11334-14/II/GAZ zo dňa 26.09.2018 o umiestnení stavby „BYTOVÝ DOM s polyfunkciou“ - upovedomenie ostatných účastníkov konania o podaní odvolania ...
Stavebné povolenie
Stavebné povolenie
09.11.2018
Stavebné povolenie pre stavebný objekt SO 07 Komunikácie a spevnené plochy v areáli stavby Novostavba skladových hál spol. INTERPORT SERVIS s.r.o., Košice II, k.ú. Železiarne ...
Obnova obalových konštrukcií bytového domu na Krakovskej ulici č. 7 v Košiciach
Obnova obalových konštrukcií bytového domu na Krakovskej ulici č. 7 v Košiciach
08.11.2018
O Z N Á M E N I E o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
ZELENÁ STRÁŇ RESIDENTIAL PARK, II. etapa
ZELENÁ STRÁŇ RESIDENTIAL PARK, II. etapa
31.10.2018
stavebné povolenie...
V221 – Košice –Horný Bankov – zriadenie a úprava TS, VN a NN
V221 – Košice –Horný Bankov – zriadenie a úprava TS, VN a NN
06.11.2018
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania....
Rekonštrukcia plynovodov ÚO 02787 Košice, Barca STL2 – RS Šebastovce
Rekonštrukcia plynovodov ÚO 02787 Košice, Barca STL2 – RS Šebastovce
06.11.2018
OZNÁMENIE o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
Obnova strechy bytového domu Južná trieda 20, Košice
Obnova strechy bytového domu Južná trieda 20, Košice
06.11.2018
Stavebné povolenie podľa ust. § 66 stavebného zákona a ust. § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona...
Obnova strechy bytového domu Južná trieda 24, Košice
Obnova strechy bytového domu Južná trieda 24, Košice
06.11.2018
Stavebné povolenie podľa ust. § 66 stavebného zákona a ust. § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona...
Stavebné povolenie pre stavbu Košická futbalová aréna
Stavebné povolenie pre stavbu Košická futbalová aréna
18.10.2018
Stavebné povolenie pre stavbu Košická futbalová aréna v zložení stavebných objektov SO 20.1 Prístupová komunikácia, SO 20.2 Parkovisko A, SO 20.3 Parkovisko B, SO 20.4 Rozptylová plocha...
Komplexná obnova BD Jasuschova 14, 16, Košice
Komplexná obnova BD Jasuschova 14, 16, Košice
15.10.2018
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Rekonštrukcia plynovodov Košice, KVP, Húskova, UO01698_2020
Rekonštrukcia plynovodov Košice, KVP, Húskova, UO01698_2020
15.10.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Obchodné centrum SHOPBOX na Herlianskej ceste v k.ú. Košická Nová Ves
Obchodné centrum SHOPBOX na Herlianskej ceste v k.ú. Košická Nová Ves
03.10.2018
Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie...
Žiadosť o SP
Žiadosť o SP
03.10.2018
Zverejnenie podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona...
RETAIL PARK (areál) BARDEJOVSKÁ, KOŠICE
RETAIL PARK (areál) BARDEJOVSKÁ, KOŠICE
01.10.2018
Oznámenie o podaní návrhu na vydanie územného rozhodnutia...
BUSINESS  CENTRUM  T3, Moldavská cesta 8/A,  Košice
BUSINESS CENTRUM T3, Moldavská cesta 8/A, Košice
24.09.2018
Zverejnenie žiadosti o vydanie stavebného povolenia...
BYTOVÝ DOM S POLYFUNKCIOU – LAGO, na Galaktickej ulici v Košiciach
BYTOVÝ DOM S POLYFUNKCIOU – LAGO, na Galaktickej ulici v Košiciach
19.09.2018
Zverejnenie žiadosti o vydanie stavebného povolenia...
Žiadosť o SP
Žiadosť o SP
17.09.2018
zverejnenie podľa § 58 ods. 3 stavebného zákona ...
Obytný súbor “Zelené Grunty“ – BD A až D
Obytný súbor “Zelené Grunty“ – BD A až D
17.09.2018
Návrh na vydanie stavebného povolenia pre časť stavby...
Stavebné povolenie
Stavebné povolenie
17.09.2018
Stavebné povolenie pre stavebný objekt SO 206-01 Komunikácie a spevnené plochy stavby Obytný súbor Zelené Grunty. ...
Žiadosť o SP
Žiadosť o SP
14.09.2018
zverejnenie podľa § 58 ods. 3 stavebného zákona ...
Parkovací dom VSD, Staničné námestie 1, Košice
Parkovací dom VSD, Staničné námestie 1, Košice
27.08.2018
Oznámenie o podaní návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby...
Obytný súbor Panoráma 5
Obytný súbor Panoráma 5
29.06.2018
Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby...
Betonáreň IS, Magnezitrárska 9, Košice
Betonáreň IS, Magnezitrárska 9, Košice
26.06.2018
Oznámenie o podaní návrhu na začatie územného konania...
Žiadosť o SP
Žiadosť o SP
15.06.2018
Zverejnenie podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov...
Priemyselný park AIRPORT Košice - I. etapa - SO 01.A - Prístavba výrobnej haly SO 01
Priemyselný park AIRPORT Košice - I. etapa - SO 01.A - Prístavba výrobnej haly SO 01
14.06.2018
Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby ...
Žiadosť o SP LIDL
Žiadosť o SP LIDL
01.06.2018
Žiadosť o SP pre stavebný objekt SO 03 Komunikácie a spevnené plochy stavby LIDL – Predajňa potravín Košice...
Zverejnenie podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov:
Zverejnenie podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov:
21.05.2018
-žiadosť o stavebné povolenie pre stavbu Obchodné centrum Shopbox -Údaj o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní vydaného podľa zákona o EIA...
Zberný dvor Napájadlá Jazero
Zberný dvor Napájadlá Jazero
24.04.2018
Zverejnenie žiadosti o vydanie stavebného povolenia...
Obytný súbor Zelené Grunty
Obytný súbor Zelené Grunty
28.03.2018
Zverejnenie podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov: -žiadosť o stavebné povolenie pre stavbu Obytný súbor Zelené Grunty, pre SO 206-01 Komunikácie a spevnené plochy -Údaj o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní vydaného podľa zákona o EIA...
Business  centrum  T3,  Košice na Moldavskej ceste 8/A, Košice
Business centrum T3, Košice na Moldavskej ceste 8/A, Košice
14.03.2018
Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby...
Stavba: Národné tenisové centrum Košice
Stavba: Národné tenisové centrum Košice
12.03.2018
Zverejnenie podľa § 58a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov...
OBYTNÝ SÚBOR GOLIAN - I. ETAPA na Golianovej, Slaneckej a Ukrajinskej ulici v Košiciach
OBYTNÝ SÚBOR GOLIAN - I. ETAPA na Golianovej, Slaneckej a Ukrajinskej ulici v Košiciach
06.03.2018
Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby...
Stavebné úpravy bytu č. 11 na 6. poschodí bytového domu na Dénešovej 37, Košice
Stavebné úpravy bytu č. 11 na 6. poschodí bytového domu na Dénešovej 37, Košice
12.12.2017
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Obytný súbor POVRAZY
Obytný súbor POVRAZY
01.12.2017
Stavebné povolenie pre stavbu s názvom "Obytný súbor POVRAZY", na pozemkoch KN-C parc. č. 1624/542 a 1624/544 k.ú. Grunt s príslušnou infraštruktúrou na pozemkoch KN-C parc. č. 2756/1, 2780/1, 1624/1, 2756/3, 2760, 2780/4, 3743/1 k.ú. Grunt, na ulici Jána Pavla II v Košiciach ...
Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 29,900 - 31,550
Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 29,900 - 31,550
15.03.2017
V zmysle ust. § 35 ods. 2 stavebného zákona, tunajší stavebný úrad zverejňuje na svojej webovej adrese kópiu návrhu (viď v prílohe) na vydanie územného rozhodnutia na stavbu od názvom: "Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 29,900 - 31,550" a zároveň oznamuje, že rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o ŽP pod č. OU-KE-OSZP3–2016/044356 zo dňa 06.12.2016 (právoplatné dňa 27.12.2016) k predmetnému ná...