Piatok, 23. Február 2018

Stavebné a územné konania


Obnova bytového domu Obchodná 8, 10 Košice
Obnova bytového domu Obchodná 8, 10 Košice
22.02.2018
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním...
Obnova obalových konštrukcií bytového domu na ul. Hellova 1,3, Košice
Obnova obalových konštrukcií bytového domu na ul. Hellova 1,3, Košice
22.02.2018
Oznámenie o začatí kolaudačného konania spojeného s ústnym pojednávaním a miestnym zisťovaním pre stavbu "Obnova obalových konštrukcií bytového domu na ul. Hellova 1,3, Košice"...
Prestavba bytu bytu č. 11 na Dneperskej ulici č. 6 v Košiciach
Prestavba bytu bytu č. 11 na Dneperskej ulici č. 6 v Košiciach
21.02.2018
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustení od ústneho pojednávania ...
Budova na Čordákovej č. 1 v Košiciach - predajňa kvetov a sklad
Budova na Čordákovej č. 1 v Košiciach - predajňa kvetov a sklad
21.02.2018
Rozhodnutie o zmene v užívaní časti stavby budovy Čordákovej ul. č. 1 v Košiciach, súp. č. 1233, na pozemku podľa registra KN-C parc. č. 3071, kat. úz. Grunt v Košiciach - nebytového priestoru na 1. NP na predajňu kvetov a sklad ...
Komplexná obnova bytového domu Drábova ul. č. 18, 20, Košice
Komplexná obnova bytového domu Drábova ul. č. 18, 20, Košice
21.02.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu "Komplexná obnova bytového domu“ na pozemkoch registra KN-C parc.č. 3690, kat. úz. Grunt, Drábova ul. č. 18, 20, Košice....
Komplexná obnova bytového domu  Wuppertálska ul. č. 53, 55, 57, Košice
Komplexná obnova bytového domu Wuppertálska ul. č. 53, 55, 57, Košice
21.02.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu "Komplexná obnova bytového domu“ na pozemku registra KN-C parc. č. 3755/105, kat. úz. Grunt, Wuppertálska ul. č. 53, 55, 57, Košice....
Nadstavba, stavebné úpravy a parkovací dom, bytový dom Galéria City, Považská 40/B, Košice - postúpe
Nadstavba, stavebné úpravy a parkovací dom, bytový dom Galéria City, Považská 40/B, Košice - postúpe
21.02.2018
Odvolanie proti územnému rozhodnutiu č. MK/A/2017/03562-15/II/GAZ zo dňa 16.11.2017 o umiestnení stavby „Nadstavba, stavebné úpravy a parkovací dom, bytový dom Galéria City, Považská 40/B, Košice“ - postúpenie odvolania na Okresný úrad Košice, Odbor výstavby a bytovej politiky ...
Obnova bytového domu Pražská č.8, Košice
Obnova bytového domu Pražská č.8, Košice
21.02.2018
Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „Obnova bytového domu Pražská č.8, Košice “, súpisné číslo 541, na pozemku KN-C č. 2811, katastrálne územie Terasa...
Rekonštrukcia plynovodov UO01588 Košice-Košická Nová Ves
Rekonštrukcia plynovodov UO01588 Košice-Košická Nová Ves
20.02.2018
Oznámenie o začatí kolaudačného konania oznamované verejnou vyhláškou spojeného so zmenou stavby podľa § 68 stavebného zákona a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním...
Komplexná obnova bytového domu a prístavba lodžií Humenská 6A, 6B, 8A a 8B, Košice
Komplexná obnova bytového domu a prístavba lodžií Humenská 6A, 6B, 8A a 8B, Košice
15.02.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu dokončenej stavby bytového domu súp.č. 355 na parc. č. 1000 a 1001, kat. úz. Terasa, na Humenskej ulici č. 6A, 6B, 8A, 8B v Košiciach „Komplexná obnova bytového domu a prístavba lodžií Humenská 6A, 6B, 8A a 8B, Košice"...
Oznámenie o začatí stavebného konania
Oznámenie o začatí stavebného konania
13.02.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby Rozšírenie parkovacích možností – ul. Humenská, Košice...
Vyhotovenie nových loggií bytového domu Kežmarská č. 26, Košice
Vyhotovenie nových loggií bytového domu Kežmarská č. 26, Košice
13.02.2018
Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu : Vyhotovenie nových loggií bytového domu Kežmarská č. 26, Košice“ - zmena dokončenej stavby bytového domu súp. č. 310, na pozemku reg. KN-C parc. č. 913, kat. úz. Terasa, Kežmarská ulica č. 26 v Košiciach, spočívajúcu v stavebných úpravách a prístavbe železobetónových prefabrikovaných lodžií ...
Rekonštrukcia bytu č. 5 na 1. poschodí bytového domu na Ľudovej ulici č. 12, Košice
Rekonštrukcia bytu č. 5 na 1. poschodí bytového domu na Ľudovej ulici č. 12, Košice
13.02.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Významná obnova bytového domu na Uralskej ulici č. 9, 10 a 11 v Košiciach
Významná obnova bytového domu na Uralskej ulici č. 9, 10 a 11 v Košiciach
13.02.2018
Výzva na doplnenie podania v súlade s ust. § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov...
Rekonštrukcia plynovodov  UO01584  Košice –  Krásna
Rekonštrukcia plynovodov UO01584 Košice – Krásna
13.02.2018
O Z N Á M E N I E o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
TEHO – Modernizácia SVR okruhu OST 1709
TEHO – Modernizácia SVR okruhu OST 1709
12.02.2018
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania....
Zelená stráň residential park
Zelená stráň residential park
12.02.2018
Oznámenie o začatí konania o zmene územného rozhodnutia pre SO 9, 10, 26, 29, 30...
Rozšírenie NN distribučnej sústavy, Kalvária, Košice
Rozšírenie NN distribučnej sústavy, Kalvária, Košice
12.02.2018
Rozhodnutie o umiestnení stavby...
Garážový súbor Buzulucká 3, Košice
Garážový súbor Buzulucká 3, Košice
12.02.2018
Stavebné povolenie oznamované verejnou vyhláškou na stavbu :Garážový súbor .Buzulucká , Košice ...
Rodinný dom, Myslava
Rodinný dom, Myslava
09.02.2018
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Obnova obalových konštrukcií bytového domu Dénešova 61, 63, Košice
Obnova obalových konštrukcií bytového domu Dénešova 61, 63, Košice
08.02.2018
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu "Obnova obalových konštrukcií bytového domu Dénešova 61, 63, Košice"...
Stavba Rezidencia pri radnici, Strojárenská ul. Košice
Stavba Rezidencia pri radnici, Strojárenská ul. Košice
06.02.2018
- zverejnenie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 38 zákona o EIA...
ZELENÁ STRÁŇ RESIDENTIAL PARK
ZELENÁ STRÁŇ RESIDENTIAL PARK
01.02.2018
Stavebný úrad mesta Košice v súlade s § 35 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) zverejňuje na úradnej tabuli mesta Košice a na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk) kópiu návrhu na vydanie zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby „ZELENÁ STRÁŇ RESIDENTIAL PARK" vo vzťahu, ku ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých...
Rekonštrukcia plynovodov  UO02787 Košice Barca, STL2, katastrálne územie Barca, Južné mesto, Jazero a Šebastovce v Košiciach
Rekonštrukcia plynovodov UO02787 Košice Barca, STL2, katastrálne územie Barca, Južné mesto, Jazero a Šebastovce v Košiciach
11.01.2018
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania ...
Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice
Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice
13.12.2017
zverejnenia rozhodnutia - zmena stavby pred jej dokončením podľa zákona o EIA...
Stavebné úpravy bytu č. 11 na 6. poschodí bytového domu na Dénešovej 37, Košice
Stavebné úpravy bytu č. 11 na 6. poschodí bytového domu na Dénešovej 37, Košice
12.12.2017
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Obytný súbor POVRAZY
Obytný súbor POVRAZY
01.12.2017
Stavebné povolenie pre stavbu s názvom "Obytný súbor POVRAZY", na pozemkoch KN-C parc. č. 1624/542 a 1624/544 k.ú. Grunt s príslušnou infraštruktúrou na pozemkoch KN-C parc. č. 2756/1, 2780/1, 1624/1, 2756/3, 2760, 2780/4, 3743/1 k.ú. Grunt, na ulici Jána Pavla II v Košiciach ...
Bytový dom s polyfunkciou - LAGO, na Galaktickej ulici v Košiciach
Bytový dom s polyfunkciou - LAGO, na Galaktickej ulici v Košiciach
29.09.2017
Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby...
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v  Košiciach
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v Košiciach
16.02.2017
Súhlas s predĺžením lehoty na doplnenie dokladov...