Deň mesta Košice

Stavebné a územné konania


Polyfunkčné centrum Košice - Šaca
Polyfunkčné centrum Košice - Šaca
25.05.2017
Oznámenie o začatí konania o zmene územného rozhodnutia o umiestnení stavby a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním...
TEHO – Modernizácia časti SVR okruhu OST 1704, ul. Tolstého, Košice
TEHO – Modernizácia časti SVR okruhu OST 1704, ul. Tolstého, Košice
24.05.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania...
Stavebné povolenie
Stavebné povolenie
22.05.2017
Stavebné povolenie pre stavebný objekt SO 02 Komunikácie a spevnené objekty v zložení stavebných objektov SO 02.1 Komunikácie a spevnené objekty a SO 02.2 Komunikácie a spevnené objekty a oporné múry stavby „Bytový dom BUMBLE BEE, Adlerova ul., Košice“....
Košice, Pri prachárni – nové VN vedenie z ES 110/22 kV Košice IV
Košice, Pri prachárni – nové VN vedenie z ES 110/22 kV Košice IV
22.05.2017
O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania ...
Obnova bytového domu, Dneperská 6, Košice
Obnova bytového domu, Dneperská 6, Košice
22.05.2017
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania ...
Významná obnova bytového domu Jesenského 2 - Masarykova 1, Košice
Významná obnova bytového domu Jesenského 2 - Masarykova 1, Košice
18.05.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania...
Stavebné úpravy v byte č. 10, na 4. poschodí obytného domu na Baltickej ulici č. 10 v Košiciach
Stavebné úpravy v byte č. 10, na 4. poschodí obytného domu na Baltickej ulici č. 10 v Košiciach
18.05.2017
O Z N Á M E N I E o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania ...
Obytný súbor POVRAZY
Obytný súbor POVRAZY
18.05.2017
Žiadosť o stavebné povolenie...
Vstavba bytovej jednotky a zmena využitia priestorov, byt č. 37, podkrovie, Vodná 6, Košice.
Vstavba bytovej jednotky a zmena využitia priestorov, byt č. 37, podkrovie, Vodná 6, Košice.
17.05.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania....
Verejné osvetlenie na ul. Jarková
Verejné osvetlenie na ul. Jarková
17.05.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Byt č. 18, prízemie, Rezidencia Cassovar – blok A, Žriedlová 28, Košice.
Byt č. 18, prízemie, Rezidencia Cassovar – blok A, Žriedlová 28, Košice.
15.05.2017
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby s jej užívaním verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania....
Predajňa a sklad kvetov a doplnkov Košice –Nad jazerom
Predajňa a sklad kvetov a doplnkov Košice –Nad jazerom
15.05.2017
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustení od ústneho pojednávania ...
Komplexná obnova bytového domu na ul. Krakovská č. 18, Košice
Komplexná obnova bytového domu na ul. Krakovská č. 18, Košice
15.05.2017
Kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona v spojení s ust. § 46 správneho poriadku...
Nadstavba, stavebné úpravy a parkovací dom, bytový dom Galéria City, Považská 40/B, Košice
Nadstavba, stavebné úpravy a parkovací dom, bytový dom Galéria City, Považská 40/B, Košice
15.05.2017
Predĺženie lehoty na doplnenie podkladov podania a výzva na predloženie podkladov ...
Bytový dom Humenská 3/A Košice - stavebné úpravy bytu č. 9
Bytový dom Humenská 3/A Košice - stavebné úpravy bytu č. 9
15.05.2017
Stavebné povolenie pre zmenu časti stavby bytového domu Humenská 1,3 Košice, spočívajúcu v stavebných úpravách v rozsahu rozšírenia dverného otvoru v nosnej stene o 700 mm na nový rozmer dverného otvoru 1600 x 2020 mm, medzi kuchyňou a izbou v byte č. 9 na 5. poschodí, vo vchode č.3/A, bytového domu. ...
Budova na Sokolovskej č. 1 - zmena v užívaní priestoru č. 12-NP1
Budova na Sokolovskej č. 1 - zmena v užívaní priestoru č. 12-NP1
15.05.2017
Rozhodnutie o zmene v užívaní časti stavby na Sokolovskej ul. č. 1 v Košiciach, súp. č. 180, na pozemku podľa registra KN-C parc. č. 111, kat. úz. Terasa, kde v nebytových priestoroch na prízemí, priestor č. 12-NP1 s podlahovou plochou 46,84 m2, bude zriadená prevádzka predajne náhradných dielov a autopríslušenstva ...
Bytový dom Dénešova 6, Košice - zateplenie a súvisiace stavebné úpravy
Bytový dom Dénešova 6, Košice - zateplenie a súvisiace stavebné úpravy
15.05.2017
Stavebné povolenie pre zmenu dokončenej stavby bytového domu Dénešova 6, Košice, súpisné číslo 1145, na pozemku registra KN – C, parcelné číslo 3449, katastrálne územie Grunt...
Stavebné úpravy - vyrezanie dverného otvoru v byte č. 14 na Fábryho č. 26, Košice
Stavebné úpravy - vyrezanie dverného otvoru v byte č. 14 na Fábryho č. 26, Košice
12.05.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania...
Polyfunkčný súbor Popradská
Polyfunkčný súbor Popradská
12.05.2017
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby...
Obnova bytového domu Dénešova 5, 7, Košice
Obnova bytového domu Dénešova 5, 7, Košice
12.05.2017
Stavebné povolenie...
Bytový dom, Vojvodská ulica, Košice
Bytový dom, Vojvodská ulica, Košice
11.05.2017
O Z N Á M E N I E o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
Obytný súbor NT3
Obytný súbor NT3
28.04.2017
Údaje o sprístupnení: - rozhodnutia v zisťovacom konaní Okresného úradu Košice zo dňa 16.09.2015 pod č. OU-KE-OSZP3-2015/030901 ...
Stavba „Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice.
Stavba „Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice.
04.04.2017
- zverejnenie žiadosti súlade s § 58a ods. 3 stavebného zákona - zverejnenie právoplatného rozhodnutia o EIA-i ...
Obytný súbor NT3
Obytný súbor NT3
16.03.2017
Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie stavby "Obytný súbor NT3" pre SO 02 Vnútroareálové komunikácie...
Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 29,900 - 31,550
Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 29,900 - 31,550
15.03.2017
V zmysle ust. § 35 ods. 2 stavebného zákona, tunajší stavebný úrad zverejňuje na svojej webovej adrese kópiu návrhu (viď v prílohe) na vydanie územného rozhodnutia na stavbu od názvom: "Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 29,900 - 31,550" a zároveň oznamuje, že rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o ŽP pod č. OU-KE-OSZP3–2016/044356 zo dňa 06.12.2016 (právoplatné dňa 27.12.2016) k predmetnému ná...
Košická Nová Ves - ČOV - zvýšenie kapacity /návrh na vydanie územného rozhodnutia/
Košická Nová Ves - ČOV - zvýšenie kapacity /návrh na vydanie územného rozhodnutia/
06.03.2017
Zverejnenie žiadosti o vydanie územného rozhodnutia na líniovú stavbu /§ 35 ods. 2 stavebného zákona/...
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v  Košiciach
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v Košiciach
16.02.2017
Súhlas s predĺžením lehoty na doplnenie dokladov...
Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu
Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu
27.01.2017
Zverejnenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia...
Obnova bytového domu, Pražská č. 1, 3, 5, 7, Košice
Obnova bytového domu, Pražská č. 1, 3, 5, 7, Košice
13.12.2016
Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením pre stavbu „Obnova bytového domu, Pražská č. 1, 3, 5, 7, Košice„ - zmena dokončenej stavby bytového domu súp.č. 503 na pozemkoch parc.č. 2759, 2760, 2761 a 2762, kat. úz. Terasa, na Pražskej ulici č. 1, 3, 5, 7 v Košiciach, ...
Novostavba bytového domu, Bernolákova 24, Košice
Novostavba bytového domu, Bernolákova 24, Košice
02.12.2016
Odvolanie voči rozhodnutiu č.j. A/2016/08812-19/II/BAL zo dňa 23.septembra 2016, ktorým bolo vydanie územné rozhodnutie o umiestnení stavby "Novostavba bytového domu, Bernolákova 24, Košice“ - postúpenie odvolania na Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky. ...

Mestské podniky