Deň mesta Košice

Stavebné a územné konania


EXT_INS_FTTH_KE_SEVER, Košice
EXT_INS_FTTH_KE_SEVER, Košice
20.10.2017
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby ...
Obnova bytového domu Krakovská 12, Košice
Obnova bytového domu Krakovská 12, Košice
20.10.2017
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
Stavebné úpravy v byte č. 14, na 6. poschodí obytného domu na Irkutskej ulici 5 v Košiciach
Stavebné úpravy v byte č. 14, na 6. poschodí obytného domu na Irkutskej ulici 5 v Košiciach
19.10.2017
Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona...
Prepojovacia komunikácia Pereš – Lorinčík
Prepojovacia komunikácia Pereš – Lorinčík
16.10.2017
Povolenie na zmenu stavby pred jej dokončením "Prepojovacia komunikácia Pereš – Lorinčík" pre časť stavebného objektu SO 8.5.1 Komunikácie a spevnené plochy (iba chodník) ...
Šebastovce – doplnenie NN distribučného rozvodu na Šalviovej ulici v Košiciach
Šebastovce – doplnenie NN distribučného rozvodu na Šalviovej ulici v Košiciach
18.10.2017
O Z N Á M E N I E o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním ...
MK Šebastovce – Nadmerné záhrady
MK Šebastovce – Nadmerné záhrady
18.10.2017
O Z N Á M E N I E o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním ...
Obnova bytového domu Ovručská 1,3,5,7,9,11 Košice
Obnova bytového domu Ovručská 1,3,5,7,9,11 Košice
18.10.2017
Stavebné povolenie - verejná vyhláška...
Chodník Kavečany, Budanova ul. Košice Kavečany
Chodník Kavečany, Budanova ul. Košice Kavečany
17.10.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania - Chodník Kavečany, Budanova ul. Košice Kavečany...
Obnova bytového domu Krakovská č. 15, Košice
Obnova bytového domu Krakovská č. 15, Košice
17.10.2017
Stavebné povolenie podľa § 62 stavebného zákona v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov...
Oznámenie o začatí stavebného konania
Oznámenie o začatí stavebného konania
17.10.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavebný objekt SO 07 Statická doprava stavby Predajňa a sklad kvetov a doplnkov Košice Nad jazerom....
Polyfunkčný objekt, Alžbetina č. 53, Košice
Polyfunkčný objekt, Alžbetina č. 53, Košice
16.10.2017
Oznámenie ústneho pojednávania....
Zateplenie bytového domu a odstránenie systémových porúch na ul. Sputniková č. 1 – Košice
Zateplenie bytového domu a odstránenie systémových porúch na ul. Sputniková č. 1 – Košice
16.10.2017
O Z N Á M E N I E o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
FTTH KE IBV Pri Ihrisku Kolónia Krásna
FTTH KE IBV Pri Ihrisku Kolónia Krásna
16.10.2017
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby podľa § 39 a § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov...
Stavba pod názvom:
Stavba pod názvom: "AB Dunajská" na ul. Dunajská v Mestskej časti Košice – Juh
12.10.2017
OZNÁMENIE o pokračovaní konania o dodatočnom povolení stavby a upustenie od ústneho pojednávania ...
Bytový dom s polyfunkciou – rezidencia SKY ONE, Garbiarska 1, Košice
Bytový dom s polyfunkciou – rezidencia SKY ONE, Garbiarska 1, Košice
11.10.2017
Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny stavby pred jej dokončením verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania...
Stavebné úpravy bytu č. 23, 6. poschodie, Maďarská 3, Košice
Stavebné úpravy bytu č. 23, 6. poschodie, Maďarská 3, Košice
11.10.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania...
Telekomunikačný stožiar Kavečany
Telekomunikačný stožiar Kavečany
11.10.2017
Rozhodnutie o umiestnení stavby ...
Projekt obnovy obalových konštrukcií bytového domu ul. Jánošíkova č. 1,2, Košice, úprava technického riešenia č. 05/2015
Projekt obnovy obalových konštrukcií bytového domu ul. Jánošíkova č. 1,2, Košice, úprava technického riešenia č. 05/2015
11.10.2017
Kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona v spojení s ust. § 46 správneho poriadku...
Obnova bytového domu, Ľudová 10, 12, Košice
Obnova bytového domu, Ľudová 10, 12, Košice
11.10.2017
Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu "Obnova bytového domu, Ľudová 10, 12, Košice“, súp. č. 241, na pozemku registra KN-C parc. č. 385, 386, kat. úz. Terasa, Ľudová ul. č. 10, 12 v Košiciach, realizovanú za účelom odstránenia systémovej poruchy a zníženia spotreby energií na vykurovanie, ...
Systémová porucha loggií a dokončenie obnovy bytového domu,  Michalovská 9 v Košiciach
Systémová porucha loggií a dokončenie obnovy bytového domu, Michalovská 9 v Košiciach
11.10.2017
Kolaudačné rozhodnutie s povolením zmeny stavby pred dokončením pre stavbu "Systémová porucha loggií a dokončenie obnovy bytového domu„ - zmena dokončenej stavby bytového domu súp.č. 350 na pozemku parc. č. 1022, kat. úz. Terasa, na Michalovskej ulici č. 9 v Košiciach...
Obnova obalových konštrukcií bytového domu na Čordákovej ul. č. 24, Košice
Obnova obalových konštrukcií bytového domu na Čordákovej ul. č. 24, Košice
11.10.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Stavebné úpravy bytu č. 2 na prízemí bytového domu na Rožňavskej 7, Košice
Stavebné úpravy bytu č. 2 na prízemí bytového domu na Rožňavskej 7, Košice
11.10.2017
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny dokončenej stavby v spojení s kolaudačným konaním a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Stavebné úpravy bytu č. 14 na 6. poschodí bytového domu na Triede SNP 76, Košice
Stavebné úpravy bytu č. 14 na 6. poschodí bytového domu na Triede SNP 76, Košice
11.10.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Stavebné úpravy v byte č. 39, na 10. poschodí obytného domu  na Tálinskej ulici č. 9 v Košiciach
Stavebné úpravy v byte č. 39, na 10. poschodí obytného domu na Tálinskej ulici č. 9 v Košiciach
10.10.2017
Kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona, v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok...
Košice - Výstavba DTS Čičky, úprava NN a DP
Košice - Výstavba DTS Čičky, úprava NN a DP
09.10.2017
Kolaudačné rozhodnutie...
Komunikácia Sabinovská ul. - I. etapa
Komunikácia Sabinovská ul. - I. etapa
06.10.2017
"Komunikácia Sabinovská ul. - I. etapa" v skladbe stavebného objektu SO 01 - Komunikácia - Stavebné povolenie zverejnené verejnou vyhláškou....
Obytný súbor Nová Terasa 1.etapa – Príprava územia pre bytové domy“  - SO 20 Objekty vonkajšej archi
Obytný súbor Nová Terasa 1.etapa – Príprava územia pre bytové domy“ - SO 20 Objekty vonkajšej archi
05.10.2017
Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu : "Obytný súbor Nová Terasa 1.etapa – Príprava územia pre bytové domy“ - SO 20 Objekty vonkajšej architektúry na pozemkoch parc. č. 3/560, 3/557, 3/567, 3/553, 3/68, 3/709, 3/691, 3/708, 3/566, 3/703, 3/692, 3/705, 3/704, 3/565 KN-C kat. územie Terasa...
Obytný súbor Nová Terasa 2.etapa – Príprava územia pre bytové domy“ - SO 20  Objekty vonkajšej archi
Obytný súbor Nová Terasa 2.etapa – Príprava územia pre bytové domy“ - SO 20 Objekty vonkajšej archi
05.10.2017
Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu : "Obytný súbor Nová Terasa 2.etapa – Príprava územia pre bytové domy“ - SO 20 Objekty vonkajšej architektúry na pozemkoch parc. č. 3/68, 3/686, 3/687 KN-C v kat. území Terasa...
Bytový dom s polyfunkciou - LAGO, na Galaktickej ulici v Košiciach
Bytový dom s polyfunkciou - LAGO, na Galaktickej ulici v Košiciach
29.09.2017
Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby...
Obytný súbor POVRAZY
Obytný súbor POVRAZY
02.08.2017
Zverejnenie žiadosti podľa § 58a ods. 3) zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a údajov o sprístupnení rozhodnutia...
Obytný súbor Nová Terasa 2. etapa – Príprava územia pre bytové domy
Obytný súbor Nová Terasa 2. etapa – Príprava územia pre bytové domy
31.07.2017
- zverejnenie návrhu o začatí povoľovacieho konania – kolaudačného konania (§ 38 ods. 2 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.)...
Obytný súbor Nová Terasa 1. Etapa – Príprava územia pre bytové domy
Obytný súbor Nová Terasa 1. Etapa – Príprava územia pre bytové domy
31.07.2017
- zverejnenie návrhu o začatí povoľovacieho konania – kolaudačného konania (§ 38 ods. 2 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.)...
Stavba:LIDL-predajňa potravín Košice zverejnenie kópie návrhu na vydanie ÚR na stavbu
Stavba:LIDL-predajňa potravín Košice zverejnenie kópie návrhu na vydanie ÚR na stavbu
27.07.2017
Právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť bolo vydané OÚ Košice , odborom životného prostredia, Komenského 52, Košice pod č. OU-KE-OSZP3-2016/032265 zo dňa 2.9.2016 a je uverejnené na webovom sídle portálu ktorý ho vydal : http://www.enviroportal.sk/sk/eia/obchodne-centrum-shopbox-herlianska-cesta-kosice...
Obytný súbor “Zelené Grunty“ – BD A až D . Zverejnenie návrhu na územné rozhodnutie
Obytný súbor “Zelené Grunty“ – BD A až D . Zverejnenie návrhu na územné rozhodnutie
23.06.2017
Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby s názvom projektovej dokumentácie : Obytný súbor “Zelené Grunty“ – BD A až D, vo vzťahu, ku ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu zákona č. 24/2006 Z. z. ...
Obytný súbor POVRAZY
Obytný súbor POVRAZY
20.06.2017
Žiadosť o stavebné povolenie...
Stavba „Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice.
Stavba „Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice.
04.04.2017
- zverejnenie žiadosti súlade s § 58a ods. 3 stavebného zákona - zverejnenie právoplatného rozhodnutia o EIA-i ...
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v  Košiciach
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v Košiciach
16.02.2017
Súhlas s predĺžením lehoty na doplnenie dokladov...
Obnova bytového domu, Pražská č. 1, 3, 5, 7, Košice
Obnova bytového domu, Pražská č. 1, 3, 5, 7, Košice
13.12.2016
Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením pre stavbu „Obnova bytového domu, Pražská č. 1, 3, 5, 7, Košice„ - zmena dokončenej stavby bytového domu súp.č. 503 na pozemkoch parc.č. 2759, 2760, 2761 a 2762, kat. úz. Terasa, na Pražskej ulici č. 1, 3, 5, 7 v Košiciach, ...
Novostavba bytového domu, Bernolákova 24, Košice
Novostavba bytového domu, Bernolákova 24, Košice
02.12.2016
Odvolanie voči rozhodnutiu č.j. A/2016/08812-19/II/BAL zo dňa 23.septembra 2016, ktorým bolo vydanie územné rozhodnutie o umiestnení stavby "Novostavba bytového domu, Bernolákova 24, Košice“ - postúpenie odvolania na Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky. ...

Mestské podniky