Deň mesta Košice

Stavebné a územné konania


IBV Záhumie Krásna – Inžinierske siete
IBV Záhumie Krásna – Inžinierske siete
19.04.2018
OZNÁMENIE o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania ...
Nadstavba bytu na Fejovej ulici č. 5 v Košiciach
Nadstavba bytu na Fejovej ulici č. 5 v Košiciach
19.04.2018
OZNÁMENIE o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania ...
Košice, Pohradová – výstavba DTS, úprava VN, NN.
Košice, Pohradová – výstavba DTS, úprava VN, NN.
18.04.2018
Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania....
Rodinný dom a prístupová komunikácia na ulici Pod horou, Košice - Myslava
Rodinný dom a prístupová komunikácia na ulici Pod horou, Košice - Myslava
18.04.2018
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby...
Telekomunikačná stavba – FTTH Košice Juh Pri Astórii
Telekomunikačná stavba – FTTH Košice Juh Pri Astórii
18.04.2018
Rozhodnutie podľa § 39 a § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov...
V222, V473 – Košice : ES Západ – Čičky – Kopa – zriadenie VN
V222, V473 – Košice : ES Západ – Čičky – Kopa – zriadenie VN
18.04.2018
Územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby "V222, V473 – Košice : ES Západ – Čičky – Kopa – zriadenie VN" vedenej katastrálnymi územiami Terasa, Myslava a Kamenné tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese umiestnenia stavby, pre navrhovateľa Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom Mlynská 31 v Košiciach. ...
Komplexná obnova bytového domu a prístavba predsadených lodžií Jazmínová 6, Košice
Komplexná obnova bytového domu a prístavba predsadených lodžií Jazmínová 6, Košice
17.04.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Stavebné úpravy bytu č. 21, v bytovom dome Krosnianska 55, Košice
Stavebné úpravy bytu č. 21, v bytovom dome Krosnianska 55, Košice
16.04.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania...
Obytný súbor Zelené Grunty - Bytový dom A až D
Obytný súbor Zelené Grunty - Bytový dom A až D
13.04.2018
Žiadosť o stavebné povolenie...
TEHO – Modernizácia SVR okruhu OST 1709
TEHO – Modernizácia SVR okruhu OST 1709
12.04.2018
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby ...
Prestavba bytu bytu č. 11 na Dneperskej ulici č. 6 v Košiciach
Prestavba bytu bytu č. 11 na Dneperskej ulici č. 6 v Košiciach
12.04.2018
Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona...
Radové domy na Terase - SO 19 Sadové úpravy
Radové domy na Terase - SO 19 Sadové úpravy
12.04.2018
Kolaudačné rozhodnutie...
Stavebné úpravy bytu č. 9 na 5. poschodí bytového domu na Čordákovej 40, Košice
Stavebné úpravy bytu č. 9 na 5. poschodí bytového domu na Čordákovej 40, Košice
12.04.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Rekonštrukcia plynovodov UO01672 Košice – Šebastovce - Litén
Rekonštrukcia plynovodov UO01672 Košice – Šebastovce - Litén
11.04.2018
Kolaudačné rozhodnutie v súlade s ust. § 82 ods. 1 stavebného zákona v spojení s ust. § 20 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v spojení s ust. § 46 zákona č.71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení...
Rekonštrukcia plynovodov UO01584 Košice – Krásna
Rekonštrukcia plynovodov UO01584 Košice – Krásna
11.04.2018
Kolaudačné rozhodnutie v súlade s ust. § 82 ods. 1 stavebného zákona v spojení s ust. § 20 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v spojení s ust. § 46 zákona č.71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení...
Kaderníctvo a kozmetika na Fibichovej ulici č. 13 v Košiciach
Kaderníctvo a kozmetika na Fibichovej ulici č. 13 v Košiciach
11.04.2018
Rozhodnutie v súlade s ust. § 85 ods. 1 stavebného zákona, § 23 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa ust. § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov...
Košice – Omská, Holubyho, Holubyho, Tranovského – náhrada murovanej TS330, úprava V531 a NN
Košice – Omská, Holubyho, Holubyho, Tranovského – náhrada murovanej TS330, úprava V531 a NN
10.04.2018
OZNÁMENIE o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
Polyfunkčný objekt, Alžbetina č. 53, Košice
Polyfunkčný objekt, Alžbetina č. 53, Košice
10.04.2018
Rozhodnutie o prerušení konania...
Polyfunkčný objekt KVP, Wuppertálska ulica, Košice – KVP“ - Bytový dom s polyfunkciou obchodu
Polyfunkčný objekt KVP, Wuppertálska ulica, Košice – KVP“ - Bytový dom s polyfunkciou obchodu
10.04.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním pre časť stavby „Polyfunkčný objekt KVP, Wuppertálska ulica, Košice – KVP“, stavba s prevažujúcou bytovou funkciou – bytový dom s polyfunkciou obchodu,...
Rozhodnutie o SP
Rozhodnutie o SP
06.04.2018
Rozhodnutie o SP pre stavebný objekt SO 01 Parkovacie státia stavby Rozšírenie parkovacích možností – ul. Humenská, Košice....
Stavebné úpravy - vyrezanie dverného otvoru v nosnej stene v byte č. 22, na 5. posch. na Zupkovej 12
Stavebné úpravy - vyrezanie dverného otvoru v nosnej stene v byte č. 22, na 5. posch. na Zupkovej 12
09.04.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania...
Stavebné úpravy bytu č. 10 na 4. poschodí bytového domu na Uralskej ulici č. 9 v Košiciach
Stavebné úpravy bytu č. 10 na 4. poschodí bytového domu na Uralskej ulici č. 9 v Košiciach
09.04.2018
O Z N Á M E N I E o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojené s jej užívaním a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním ...
Stavebné úpravy bytu č. 16 na 7. poschodí bytového domu na Uralskej ulici č. 9 v Košiciach
Stavebné úpravy bytu č. 16 na 7. poschodí bytového domu na Uralskej ulici č. 9 v Košiciach
09.04.2018
O Z N Á M E N I E o začatí konania o dodatočnom povolení stavby spojeného s jej užívaním a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním ...
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla - časť 21. etapy na Tr.arm.gen. L. Svobodu v Košiciach.
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla - časť 21. etapy na Tr.arm.gen. L. Svobodu v Košiciach.
09.04.2018
Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia A/2015/19514-04/III/KCZ zo dňa 18.11.2015 ...
Stavebné úpravy bytu na ul. Pasteurova 7 v Košiciach
Stavebné úpravy bytu na ul. Pasteurova 7 v Košiciach
09.04.2018
Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona...
Košice – Červený rak – výstavba DTS, rekonštrukcia NN siete a DP
Košice – Červený rak – výstavba DTS, rekonštrukcia NN siete a DP
09.04.2018
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania ...
Holičstvo na Cottbuskej 1, Košice
Holičstvo na Cottbuskej 1, Košice
09.04.2018
Rozhodnutie o zmene v užívaní časti stavby...
Významná obnova bytového domu Tr. SNP 83, Košice
Významná obnova bytového domu Tr. SNP 83, Košice
06.04.2018
Kolaudačné rozhodnutie...
Obnova bytového domu na Wuppertálskej 2, Košice
Obnova bytového domu na Wuppertálskej 2, Košice
06.04.2018
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania...
Košice – zokruhovanie vodovodov, ul. Tomášikova, ul. Palkovičova
Košice – zokruhovanie vodovodov, ul. Tomášikova, ul. Palkovičova
06.04.2018
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania....
Komplexná obnova bytového domu Wuppertálska č. 53, 55, 57 v Košiciach
Komplexná obnova bytového domu Wuppertálska č. 53, 55, 57 v Košiciach
05.04.2018
Stavebné povolenie pre stavbu s názvom projektovej dokumentácie „Komplexná obnova bytového domu“ - zmena dokončenej stavby bytového domu, súp. č. 1402, na pozemku registra KN–C parc. č. 3755/105, kat. úz. Grunt, na ulici Wuppertálska č. 53, 55, 57 v Košiciach...
Komplexná obnova bytového domu na Drábovej ulici č. 18 a 20 v Košiciach
Komplexná obnova bytového domu na Drábovej ulici č. 18 a 20 v Košiciach
05.04.2018
Stavebné povolenie pre stavbu s názvom "Komplexná obnova bytového domu“ - zmena dokončenej stavby bytového domu, súp. č. 1103, na pozemku registra KN–C parc. č. 3690, kat. úz. Grunt, na Drábovej ulici č. 18 a 20 v Košiciach...
Rezidencia pri radnici, Strojárenská ul., Košice
Rezidencia pri radnici, Strojárenská ul., Košice
04.04.2018
Kolaudačné rozhodnutie spojené so zmenou stavby...
Obytný súbor Zelené Grunty
Obytný súbor Zelené Grunty
28.03.2018
Zverejnenie podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov: -žiadosť o stavebné povolenie pre stavbu Obytný súbor Zelené Grunty, pre SO 206-01 Komunikácie a spevnené plochy -Údaj o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní vydaného podľa zákona o EIA...
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice
19.03.2018
zverejnenie návrhu na vydanie KR podľa § 38 ods. 2 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. - EIA...
FTTH Košice sídlisko Západ - Pri Tehelni
FTTH Košice sídlisko Západ - Pri Tehelni
16.03.2018
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Business centrum T3, Košice na Moldavskej ceste 8/A, Košice
Business centrum T3, Košice na Moldavskej ceste 8/A, Košice
14.03.2018
Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby...
Stavba: Národné tenisové centrum Košice
Stavba: Národné tenisové centrum Košice
12.03.2018
Zverejnenie podľa § 58a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov...
OBYTNÝ SÚBOR GOLIAN - I. ETAPA na Golianovej, Slaneckej a Ukrajinskej ulici v Košiciach
OBYTNÝ SÚBOR GOLIAN - I. ETAPA na Golianovej, Slaneckej a Ukrajinskej ulici v Košiciach
06.03.2018
Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby...
Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice
Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice
13.12.2017
zverejnenia rozhodnutia - zmena stavby pred jej dokončením podľa zákona o EIA...
Stavebné úpravy bytu č. 11 na 6. poschodí bytového domu na Dénešovej 37, Košice
Stavebné úpravy bytu č. 11 na 6. poschodí bytového domu na Dénešovej 37, Košice
12.12.2017
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Obytný súbor POVRAZY
Obytný súbor POVRAZY
01.12.2017
Stavebné povolenie pre stavbu s názvom "Obytný súbor POVRAZY", na pozemkoch KN-C parc. č. 1624/542 a 1624/544 k.ú. Grunt s príslušnou infraštruktúrou na pozemkoch KN-C parc. č. 2756/1, 2780/1, 1624/1, 2756/3, 2760, 2780/4, 3743/1 k.ú. Grunt, na ulici Jána Pavla II v Košiciach ...
Bytový dom s polyfunkciou - LAGO, na Galaktickej ulici v Košiciach
Bytový dom s polyfunkciou - LAGO, na Galaktickej ulici v Košiciach
29.09.2017
Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby...
Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 29,900 - 31,550
Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 29,900 - 31,550
15.03.2017
V zmysle ust. § 35 ods. 2 stavebného zákona, tunajší stavebný úrad zverejňuje na svojej webovej adrese kópiu návrhu (viď v prílohe) na vydanie územného rozhodnutia na stavbu od názvom: "Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 29,900 - 31,550" a zároveň oznamuje, že rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o ŽP pod č. OU-KE-OSZP3–2016/044356 zo dňa 06.12.2016 (právoplatné dňa 27.12.2016) k predmetnému ná...
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v Košiciach
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v Košiciach
16.02.2017
Súhlas s predĺžením lehoty na doplnenie dokladov...
Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu
Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu
27.01.2017
Zverejnenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia...

Mestské podniky