Deň mesta Košice

Stavebné a územné konania


Záhradná chata, záhradkárska lokalita Detrichová, Košice
Záhradná chata, záhradkárska lokalita Detrichová, Košice
18.08.2017
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby s užívaním verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania....
Stavebné úpravy bytu č. 30, 8. poschodie, Hanojská 1, Košice
Stavebné úpravy bytu č. 30, 8. poschodie, Hanojská 1, Košice
18.08.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania...
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, UČS 15 Križovatka VSS
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, UČS 15 Križovatka VSS
16.08.2017
verejná vyhláška - kolaudačné rozhodnutie MK/A/2017/15832-17 zo dňa 14.08.2017...
Prístavba k rodinnému domu a garáži, Podkamenná 8, Košice
Prístavba k rodinnému domu a garáži, Podkamenná 8, Košice
17.08.2017
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania....
Telekomunikačný stožiar Kavečany
Telekomunikačný stožiar Kavečany
17.08.2017
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania....
Významná obnova bytového domu, Oštepová  č. 2, 3, 4, 5, 6, 7 v Košiciach
Významná obnova bytového domu, Oštepová č. 2, 3, 4, 5, 6, 7 v Košiciach
17.08.2017
Vyjadrenie vo veci predĺženia termínu odstránenia nedostatku...
Obnova bytového domu, Ľudová 10, 12, Košice
Obnova bytového domu, Ľudová 10, 12, Košice
17.08.2017
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu dokončenej stavby súp. č. 241, na pozemku registra KN-C parc. č. 385, 386, kat. úz. Terasa, s názvom "Obnova bytového domu, Ľudová 10, 12, Košice"...
INS_FTTH_KE_Košice-Štefánikova
INS_FTTH_KE_Košice-Štefánikova
16.08.2017
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania....
Radové domy na Terase
Radové domy na Terase
16.08.2017
Kolaudačné rozhodnutie -"Radové domy na Terase"...
Polyfunkčný objekt Park Anička
Polyfunkčný objekt Park Anička
16.08.2017
zverejnenie návrhu o začatí povoľovacieho konania - kolaudačného konania (§38 ods. 2 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.)...
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, UČS 15 Križovatka VSS
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, UČS 15 Križovatka VSS
16.08.2017
- zverejnenie kolaudačného rozhodnutia MK/A/2017/15832-17 zo dňa 14.08.2017 podľa §38 ods. 2 zákona o EIA - zverejnenie údajov podľa § 38 ods. 2 zákona o EIA...
Obnova obalových konštrukcií bytového domu, Pražská č. 14, 16, Košice
Obnova obalových konštrukcií bytového domu, Pražská č. 14, 16, Košice
16.08.2017
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu „Obnova obalových konštrukcií bytového domu, Pražská č. 14, 16, Košice„ - zmena dokončenej stavby bytového domu súp.č. 470 na pozemku parc. č. 2735/32, kat. úz. Terasa, Pražská ulica č. 14 a 16 v Košiciach. ...
Zmena dokončenej stavby bytového domu Hemerkova 13,15,17, Košice
Zmena dokončenej stavby bytového domu Hemerkova 13,15,17, Košice
15.08.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmena dokončenej stavby bytového domu Hemerkova 13,15,17, Košice...
Významná obnova bytového domu Raketová č. 7-8, 040 12 Košice
Významná obnova bytového domu Raketová č. 7-8, 040 12 Košice
15.08.2017
O Z N Á M E N I E o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
Predaj potravín a fornetov na Stálicovej ulici 3 v Košiciach
Predaj potravín a fornetov na Stálicovej ulici 3 v Košiciach
15.08.2017
O Z N Á M E N I E o začatí konania o zmene v užívaní stavby podľa § 85 ods. 1 stavebného zákona verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
Obytný súbor „Zelené Grunty“ – BD A až D
Obytný súbor „Zelené Grunty“ – BD A až D
15.08.2017
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu Obytný súbor „Zelené Grunty“ – BD A až D, v kat. území Grunt, Klimkovičova ulica v Košiciach...
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
14.08.2017
„Polyfunkčné centrum Košice - Šaca“ na pozemku parc. č. 928/10 KN-C v kat. území Šaca, s technickou infraštruktúrou zasahujúcou na pozemky parc. č. 924, 919/7 KN-C kat. územie Šaca, v MČ Košice – Šaca, ...
Obnova bytového domu na ul. Lomonosovova č. 6 a 8, Košice
Obnova bytového domu na ul. Lomonosovova č. 6 a 8, Košice
11.08.2017
Kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona v spojení s ust. § 46 správneho poriadku...
BYTOVÝ DOM – NADSTAVBA POLYFUNKČNEJ BUDOVY, Narcisová 6, Košice
BYTOVÝ DOM – NADSTAVBA POLYFUNKČNEJ BUDOVY, Narcisová 6, Košice
07.08.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním pre stavbu " „BYTOVÝ DOM – NADSTAVBA POLYFUNKČNEJ BUDOVY, Narcisová 6, Košice“ - zmena dokončenej stavby súp. č. 2229 na pozemku KN-C parc. č. 2919 k.ú. Terasa a súvisiace objekty technickej infraštruktúry stavby ...
Systémová porucha loggií a dokončenie obnovy bytového domu na Michalovskej ulici  č. 9 v Košiciach
Systémová porucha loggií a dokončenie obnovy bytového domu na Michalovskej ulici č. 9 v Košiciach
10.08.2017
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Obnova  bytového domu Obchodná 2, 4, 6 v Košiciach
Obnova bytového domu Obchodná 2, 4, 6 v Košiciach
10.08.2017
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Projekt obnovy obalových konštrukcií bytového domu ul. Jánošíkova č. 1,2, Košice, úprava technického riešenia č. 05/2015
Projekt obnovy obalových konštrukcií bytového domu ul. Jánošíkova č. 1,2, Košice, úprava technického riešenia č. 05/2015
10.08.2017
O Z N Á M E N I E o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
Komplexná obnova bytového domu ul. Krakovská č. 17, Košice
Komplexná obnova bytového domu ul. Krakovská č. 17, Košice
10.08.2017
O Z N Á M E N I E o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
Predajňa a sklad kvetov a doplnkov Košice –Nad jazerom
Predajňa a sklad kvetov a doplnkov Košice –Nad jazerom
09.08.2017
Stavebné povolenie podľa ust. § 66 stavebného zákona v spojení s ust. § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona...
EXT INS FTTH KE SEVER, Košice
EXT INS FTTH KE SEVER, Košice
09.08.2017
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania....
Obnova obalových konštrukcií bytového domu, Havanská 1,2, Košice
Obnova obalových konštrukcií bytového domu, Havanská 1,2, Košice
09.08.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania....
Stavebné úpravy bytu č. 10, Čapajevova 7, Košice
Stavebné úpravy bytu č. 10, Čapajevova 7, Košice
08.08.2017
Stavebné povolenie pre zmenu časti stavby bytového domu Čapajevova 5,7, Košice na pozemkoch KN-C číslo 65,66 k.ú. Terasa, spočívajúcu v stavebných úpravách v rozsahu rozšírenia dverného otvoru v nosnej stene zo 600 mm na 900mm, v byte č. 10 na 3. poschodí bytového domu, vo vchode č.7. ...
Projekt obnovy obalových konštrukcií bytového domu, ul. Panelová č. 6, 8, 10, Košice
Projekt obnovy obalových konštrukcií bytového domu, ul. Panelová č. 6, 8, 10, Košice
08.08.2017
Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona...
Dokončenie obnovy bytového domu Benadova 1, 3 Košice
Dokončenie obnovy bytového domu Benadova 1, 3 Košice
07.08.2017
Stavebné povolenie - verejná vyhláškaka...
Obnova bytového domu Benadova 17, 19 Košice
Obnova bytového domu Benadova 17, 19 Košice
07.08.2017
Stavebné povolenie - Verejná vyhláška...
Košice-Výstavba DTS Čičky, úprava NN a DP
Košice-Výstavba DTS Čičky, úprava NN a DP
04.08.2017
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania...
Výrobná hala – zhodnotenie odpadu kategórie O (skla)
Výrobná hala – zhodnotenie odpadu kategórie O (skla)
04.08.2017
Oznámenie o podaní žiadosti o vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Výrobná hala – zhodnotenie odpadu kategórie O (skla)“ v existujúcej výrobnej hale súpisné č.655 na pozemku parc.č. 432/6 KN-C kat. územie Železiarne, v priemyselnej lokalite Bočiar, v MČ Košice –Šaca. ...
Obytný súbor POVRAZY
Obytný súbor POVRAZY
02.08.2017
Zverejnenie žiadosti podľa § 58a ods. 3) zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a údajov o sprístupnení rozhodnutia...
Obytný súbor Nová Terasa 2. etapa – Príprava územia pre bytové domy
Obytný súbor Nová Terasa 2. etapa – Príprava územia pre bytové domy
31.07.2017
- zverejnenie návrhu o začatí povoľovacieho konania – kolaudačného konania (§ 38 ods. 2 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.)...
Obytný súbor Nová Terasa 1. Etapa – Príprava územia pre bytové domy
Obytný súbor Nová Terasa 1. Etapa – Príprava územia pre bytové domy
31.07.2017
- zverejnenie návrhu o začatí povoľovacieho konania – kolaudačného konania (§ 38 ods. 2 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.)...
Stavba:LIDL-predajňa potravín Košice zverejnenie kópie návrhu na vydanie ÚR na stavbu
Stavba:LIDL-predajňa potravín Košice zverejnenie kópie návrhu na vydanie ÚR na stavbu
27.07.2017
Právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť bolo vydané OÚ Košice , odborom životného prostredia, Komenského 52, Košice pod č. OU-KE-OSZP3-2016/032265 zo dňa 2.9.2016 a je uverejnené na webovom sídle portálu ktorý ho vydal : http://www.enviroportal.sk/sk/eia/obchodne-centrum-shopbox-herlianska-cesta-kosice...
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice
18.07.2017
- zverejnenie návrhu o začatí povoľovacieho konania – kolaudačného konania (§ 38 ods. 2 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.) ...
Business centrum T2, Košice
Business centrum T2, Košice
21.07.2017
Business centrum T2, Košice“ v skladbe stavebných objektov SO 10 – Komunikácie, parkoviská a chodníky, SO 13 – Dopravné napojenie areálu BCT2 ...
Stavba KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, v skladbe stavebného objektu:
Stavba KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, v skladbe stavebného objektu:
07.07.2017
- zverejnenie návrhu o začatí povoľovacieho konania - kolaudačného konania (§38 ods. 2 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a dopĺnení niektorých zákonov v z.n.p.) ...
"Radové domy na Terase" SO 06 komunikácie
30.06.2017
"Radové domy na Terase" SO 06 komunikácie - návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Navrhovateľ ENTO, spol. s r.o. Košice...
Obytný súbor NT3
Obytný súbor NT3
29.06.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním...
Obytný súbor “Zelené Grunty“ – BD A až D . Zverejnenie návrhu na územné rozhodnutie
Obytný súbor “Zelené Grunty“ – BD A až D . Zverejnenie návrhu na územné rozhodnutie
23.06.2017
Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby s názvom projektovej dokumentácie : Obytný súbor “Zelené Grunty“ – BD A až D, vo vzťahu, ku ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu zákona č. 24/2006 Z. z. ...
Obytný súbor POVRAZY
Obytný súbor POVRAZY
20.06.2017
Žiadosť o stavebné povolenie...
BUSINESS CENTRE KOŠICE III, Štúrova ul. Košice
BUSINESS CENTRE KOŠICE III, Štúrova ul. Košice
16.06.2017
Zverejnenie žiadosti podľa § 58a ods.3) zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a údajov o sprístupnení rozhodnutia ...
Stavba „Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice.
Stavba „Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice.
04.04.2017
- zverejnenie žiadosti súlade s § 58a ods. 3 stavebného zákona - zverejnenie právoplatného rozhodnutia o EIA-i ...
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v  Košiciach
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v Košiciach
16.02.2017
Súhlas s predĺžením lehoty na doplnenie dokladov...
Obnova bytového domu, Pražská č. 1, 3, 5, 7, Košice
Obnova bytového domu, Pražská č. 1, 3, 5, 7, Košice
13.12.2016
Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením pre stavbu „Obnova bytového domu, Pražská č. 1, 3, 5, 7, Košice„ - zmena dokončenej stavby bytového domu súp.č. 503 na pozemkoch parc.č. 2759, 2760, 2761 a 2762, kat. úz. Terasa, na Pražskej ulici č. 1, 3, 5, 7 v Košiciach, ...
Novostavba bytového domu, Bernolákova 24, Košice
Novostavba bytového domu, Bernolákova 24, Košice
02.12.2016
Odvolanie voči rozhodnutiu č.j. A/2016/08812-19/II/BAL zo dňa 23.septembra 2016, ktorým bolo vydanie územné rozhodnutie o umiestnení stavby "Novostavba bytového domu, Bernolákova 24, Košice“ - postúpenie odvolania na Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky. ...

Mestské podniky