Deň mesta Košice

Stavebné a územné konania


Rodinný dom, ul. Lovecká, Košice
Rodinný dom, ul. Lovecká, Košice
27.06.2017
stavebné povolenie...
Obytný súbor “Zelené Grunty“ – BD A až D . Zverejnenie návrhu na územné rozhodnutie
Obytný súbor “Zelené Grunty“ – BD A až D . Zverejnenie návrhu na územné rozhodnutie
23.06.2017
Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby s názvom projektovej dokumentácie : Obytný súbor “Zelené Grunty“ – BD A až D, vo vzťahu, ku ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu zákona č. 24/2006 Z. z. ...
Byt č. 18, prízemie, Rezidencia Cassovar – blok A, Žriedlová 28, Košice.
Byt č. 18, prízemie, Rezidencia Cassovar – blok A, Žriedlová 28, Košice.
23.06.2017
Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby s jej užívaním...
Oznámenie o začatí stavebného konania
Oznámenie o začatí stavebného konania
22.06.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavebný objekt SO 01 Parkovacie státia stavby „Rozšírenie parkovacích možností – ul. Humenská, Košice“ ...
Obchodné centrum Ťahanovce, Budapeštianska ul., (Americká trieda), Košice.
Obchodné centrum Ťahanovce, Budapeštianska ul., (Americká trieda), Košice.
22.06.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania....
Obnova obalových konštrukcií bytového domu na Užhorodskej 11 v Košiciach
Obnova obalových konštrukcií bytového domu na Užhorodskej 11 v Košiciach
22.06.2017
O Z N Á M E N I E o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
VN351 – Košice – úprava VN kábla, kat. úz. Grunt
VN351 – Košice – úprava VN kábla, kat. úz. Grunt
22.06.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu : „VN351 – Košice – úprava VN kábla“, na pozemkoch registra KN-C parc. č. č. 4304/2, 4304/20, 5500/1, k.ú. Terasa a parcelách KN-C č. 3753, 3759/1, 3755/2, 3755/560, 3755/577, 3755/123, 2780/4 a 3743/1, kat. úz. Grunt ...
Obnova obalových konštrukcií bytového domu Dénešova 29 a 31, Košice
Obnova obalových konštrukcií bytového domu Dénešova 29 a 31, Košice
21.06.2017
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Stavebné úpravy v byte č. 10, na 4. poschodí obytného domu na Baltickej ulici č. 10 v Košiciach
Stavebné úpravy v byte č. 10, na 4. poschodí obytného domu na Baltickej ulici č. 10 v Košiciach
21.06.2017
Kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona, v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov...
Výrez dverného otvoru v byte č.10 na Exnárovej 23
Výrez dverného otvoru v byte č.10 na Exnárovej 23
21.06.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania - verejná vyhláška...
Obytný súbor POVRAZY
Obytný súbor POVRAZY
20.06.2017
Žiadosť o stavebné povolenie...
Bytový dom, Vojvodská ulica, Košice
Bytový dom, Vojvodská ulica, Košice
20.06.2017
Výzva na doplnenie podania a prerušenie územného konania v súlade s ustanovením § 35 ods.3 stavebného zákona a § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ...
Základňová stanica Košice Narcisová 1
Základňová stanica Košice Narcisová 1
20.06.2017
Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby elektronickej komunikačnej siete - základňovej stanice VRS na streche bytového domu so súpisným č. 421 na pozemku KN-C parc. č. 2886, Narcisová ul. č.1 v Košiciach, katastrálne územie Terasa s názvom podľa projektovej dokumentácie „Základňová stanica Košice Narcisová“. ...
Obnova bytového domu Wuppertálska 21, 23, 25, 27, Košice
Obnova bytového domu Wuppertálska 21, 23, 25, 27, Košice
20.06.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Projekt obnovy obalových konštrukcií bytového domu, ul. Panelová č. 6, 8, 10, Košice
Projekt obnovy obalových konštrukcií bytového domu, ul. Panelová č. 6, 8, 10, Košice
19.06.2017
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
Obnova bytového domu Titogradská 1, 3, 5, Košice
Obnova bytového domu Titogradská 1, 3, 5, Košice
19.06.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
BUSINESS CENTRE KOŠICE III, Štúrova ul. Košice
BUSINESS CENTRE KOŠICE III, Štúrova ul. Košice
16.06.2017
Zverejnenie žiadosti podľa § 58a ods.3) zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a údajov o sprístupnení rozhodnutia ...
ZS a RR bod Košice Sokolovská KE SOK
ZS a RR bod Košice Sokolovská KE SOK
15.06.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Komplexná obnova bytového domu, Južná trieda 28 v Košiciach
Komplexná obnova bytového domu, Južná trieda 28 v Košiciach
14.06.2017
Kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona, v spojení s ust. § 46 správneho poriadku...
Obnova bytového domu Milosrdenstva 41, Košice
Obnova bytového domu Milosrdenstva 41, Košice
13.06.2017
Oznámenie o podanom odvolaní voči rozhodnutiu č. MK/A/2017/08983-04/IV-MIS zo dňa 04.04.2017...
Polyfunkčný súbor Popradská
Polyfunkčný súbor Popradská
09.06.2017
Upovedomenie o padaní odvolania...
Bytový dom, Vojvodská ulica, Košice
Bytový dom, Vojvodská ulica, Košice
07.06.2017
Rozhodnutie o nepriznaní postavenia účastníka konania v územnom konaní Združeniu domových samospráv, Námestie SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava, podľa ust. § 14 v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len správny poriadok),v znení neskorších predpisov,...
Bytový dom s polyfunkciou - HERBERIA
Bytový dom s polyfunkciou - HERBERIA
30.05.2017
Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona...
Stavba „Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice.
Stavba „Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice.
04.04.2017
- zverejnenie žiadosti súlade s § 58a ods. 3 stavebného zákona - zverejnenie právoplatného rozhodnutia o EIA-i ...
Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 29,900 - 31,550
Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 29,900 - 31,550
15.03.2017
V zmysle ust. § 35 ods. 2 stavebného zákona, tunajší stavebný úrad zverejňuje na svojej webovej adrese kópiu návrhu (viď v prílohe) na vydanie územného rozhodnutia na stavbu od názvom: "Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 29,900 - 31,550" a zároveň oznamuje, že rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o ŽP pod č. OU-KE-OSZP3–2016/044356 zo dňa 06.12.2016 (právoplatné dňa 27.12.2016) k predmetnému ná...
Košická Nová Ves - ČOV - zvýšenie kapacity /návrh na vydanie územného rozhodnutia/
Košická Nová Ves - ČOV - zvýšenie kapacity /návrh na vydanie územného rozhodnutia/
06.03.2017
Zverejnenie žiadosti o vydanie územného rozhodnutia na líniovú stavbu /§ 35 ods. 2 stavebného zákona/...
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v  Košiciach
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v Košiciach
16.02.2017
Súhlas s predĺžením lehoty na doplnenie dokladov...
Obnova bytového domu, Pražská č. 1, 3, 5, 7, Košice
Obnova bytového domu, Pražská č. 1, 3, 5, 7, Košice
13.12.2016
Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením pre stavbu „Obnova bytového domu, Pražská č. 1, 3, 5, 7, Košice„ - zmena dokončenej stavby bytového domu súp.č. 503 na pozemkoch parc.č. 2759, 2760, 2761 a 2762, kat. úz. Terasa, na Pražskej ulici č. 1, 3, 5, 7 v Košiciach, ...
Novostavba bytového domu, Bernolákova 24, Košice
Novostavba bytového domu, Bernolákova 24, Košice
02.12.2016
Odvolanie voči rozhodnutiu č.j. A/2016/08812-19/II/BAL zo dňa 23.septembra 2016, ktorým bolo vydanie územné rozhodnutie o umiestnení stavby "Novostavba bytového domu, Bernolákova 24, Košice“ - postúpenie odvolania na Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky. ...

Mestské podniky