Deň mesta Košice

Stavebné a územné konania


Rekonštrukcia plynovodov UO01588 Košice-Košická Nová Ves
Rekonštrukcia plynovodov UO01588 Košice-Košická Nová Ves
20.02.2018
Oznámenie o začatí kolaudačného konania oznamované verejnou vyhláškou spojeného so zmenou stavby podľa § 68 stavebného zákona a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním...
Komplexná obnova bytového domu a prístavba lodžií Humenská 6A, 6B, 8A a 8B, Košice
Komplexná obnova bytového domu a prístavba lodžií Humenská 6A, 6B, 8A a 8B, Košice
15.02.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu dokončenej stavby bytového domu súp.č. 355 na parc. č. 1000 a 1001, kat. úz. Terasa, na Humenskej ulici č. 6A, 6B, 8A, 8B v Košiciach „Komplexná obnova bytového domu a prístavba lodžií Humenská 6A, 6B, 8A a 8B, Košice"...
Oznámenie o začatí stavebného konania
Oznámenie o začatí stavebného konania
13.02.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby Rozšírenie parkovacích možností – ul. Humenská, Košice...
Vyhotovenie nových loggií bytového domu Kežmarská č. 26, Košice
Vyhotovenie nových loggií bytového domu Kežmarská č. 26, Košice
13.02.2018
Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu : Vyhotovenie nových loggií bytového domu Kežmarská č. 26, Košice“ - zmena dokončenej stavby bytového domu súp. č. 310, na pozemku reg. KN-C parc. č. 913, kat. úz. Terasa, Kežmarská ulica č. 26 v Košiciach, spočívajúcu v stavebných úpravách a prístavbe železobetónových prefabrikovaných lodžií ...
Rekonštrukcia bytu č. 5 na 1. poschodí bytového domu na Ľudovej ulici č. 12, Košice
Rekonštrukcia bytu č. 5 na 1. poschodí bytového domu na Ľudovej ulici č. 12, Košice
13.02.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Významná obnova bytového domu na Uralskej ulici č. 9, 10 a 11 v Košiciach
Významná obnova bytového domu na Uralskej ulici č. 9, 10 a 11 v Košiciach
13.02.2018
Výzva na doplnenie podania v súlade s ust. § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov...
Rekonštrukcia plynovodov  UO01584  Košice –  Krásna
Rekonštrukcia plynovodov UO01584 Košice – Krásna
13.02.2018
O Z N Á M E N I E o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
TEHO – Modernizácia SVR okruhu OST 1709
TEHO – Modernizácia SVR okruhu OST 1709
12.02.2018
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania....
Zelená stráň residential park
Zelená stráň residential park
12.02.2018
Oznámenie o začatí konania o zmene územného rozhodnutia pre SO 9, 10, 26, 29, 30...
Rozšírenie NN distribučnej sústavy, Kalvária, Košice
Rozšírenie NN distribučnej sústavy, Kalvária, Košice
12.02.2018
Rozhodnutie o umiestnení stavby...
Garážový súbor Buzulucká 3, Košice
Garážový súbor Buzulucká 3, Košice
12.02.2018
Stavebné povolenie oznamované verejnou vyhláškou na stavbu :Garážový súbor .Buzulucká , Košice ...
Rodinný dom, Myslava
Rodinný dom, Myslava
09.02.2018
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Stavebné úpravy bytu č. 5,  Kurská 8, Košice
Stavebné úpravy bytu č. 5, Kurská 8, Košice
08.02.2018
Stavebné povolenie na stavebné úpravy bytu ...
Obnova obalových konštrukcií bytového domu Tr. SNP 68, 70, 72, Košice
Obnova obalových konštrukcií bytového domu Tr. SNP 68, 70, 72, Košice
08.02.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Obnova obalových konštrukcií bytového domu Dénešova 61, 63, Košice
Obnova obalových konštrukcií bytového domu Dénešova 61, 63, Košice
08.02.2018
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu "Obnova obalových konštrukcií bytového domu Dénešova 61, 63, Košice"...
Zriadenie prevádzky starostlivosti o ľudské telo – nechtové a kozmetické štúdio na Cottbuskej ul. č.
Zriadenie prevádzky starostlivosti o ľudské telo – nechtové a kozmetické štúdio na Cottbuskej ul. č.
08.02.2018
Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny v užívaní stavby...
Stavebné úpravy v byte č.10 na 5.poschodí bytového domu na ul. Budapeštianska č.30 v Košiciach, za ú
Stavebné úpravy v byte č.10 na 5.poschodí bytového domu na ul. Budapeštianska č.30 v Košiciach, za ú
07.02.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania....
Stavebné úpravy za účelom vytvorenia dverného otvoru v nosnej stene bytu č.13 na 7.poschodí bytového
Stavebné úpravy za účelom vytvorenia dverného otvoru v nosnej stene bytu č.13 na 7.poschodí bytového
07.02.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania....
Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád – ochrana intravilánu krajského mesta – pra
Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR, Hornád – ochrana intravilánu krajského mesta – pra
07.02.2018
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania...
INS_FTTH_KE_Košice-Štefánikova
INS_FTTH_KE_Košice-Štefánikova
07.02.2018
Oprava rozhodnutia...
Stavba Rezidencia pri radnici, Strojárenská ul. Košice
Stavba Rezidencia pri radnici, Strojárenská ul. Košice
06.02.2018
- zverejnenie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 38 zákona o EIA...
Zateplenie obvodového  plášťa bytového domu,  Užhorodská č.7, Košice
Zateplenie obvodového plášťa bytového domu, Užhorodská č.7, Košice
05.02.2018
O Z N Á M E N I E o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
Významná obnova bytového domu na ul. Jánošíkova č. 5, 6, Košice
Významná obnova bytového domu na ul. Jánošíkova č. 5, 6, Košice
05.02.2018
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
ZELENÁ STRÁŇ RESIDENTIAL PARK
ZELENÁ STRÁŇ RESIDENTIAL PARK
01.02.2018
Stavebný úrad mesta Košice v súlade s § 35 ods. 2 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) zverejňuje na úradnej tabuli mesta Košice a na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk) kópiu návrhu na vydanie zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby „ZELENÁ STRÁŇ RESIDENTIAL PARK" vo vzťahu, ku ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých...
Rekonštrukcia plynovodov  UO02787 Košice Barca, STL2, katastrálne územie Barca, Južné mesto, Jazero a Šebastovce v Košiciach
Rekonštrukcia plynovodov UO02787 Košice Barca, STL2, katastrálne územie Barca, Južné mesto, Jazero a Šebastovce v Košiciach
11.01.2018
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania ...
Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice
Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice
13.12.2017
zverejnenia rozhodnutia - zmena stavby pred jej dokončením podľa zákona o EIA...
Stavebné úpravy bytu č. 11 na 6. poschodí bytového domu na Dénešovej 37, Košice
Stavebné úpravy bytu č. 11 na 6. poschodí bytového domu na Dénešovej 37, Košice
12.12.2017
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Obytný súbor POVRAZY
Obytný súbor POVRAZY
01.12.2017
Stavebné povolenie pre stavbu s názvom "Obytný súbor POVRAZY", na pozemkoch KN-C parc. č. 1624/542 a 1624/544 k.ú. Grunt s príslušnou infraštruktúrou na pozemkoch KN-C parc. č. 2756/1, 2780/1, 1624/1, 2756/3, 2760, 2780/4, 3743/1 k.ú. Grunt, na ulici Jána Pavla II v Košiciach ...
Bytový dom s polyfunkciou - LAGO, na Galaktickej ulici v Košiciach
Bytový dom s polyfunkciou - LAGO, na Galaktickej ulici v Košiciach
29.09.2017
Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby...
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v  Košiciach
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v Košiciach
16.02.2017
Súhlas s predĺžením lehoty na doplnenie dokladov...

Mestské podniky