Deň mesta Košice

Stavebné a územné konania


Rekonštrukcia  vonkajších  primárnych  parných rozvodov sústavy CZT Košice pre zásobovanie teplom spoločnosti HYDINA
Rekonštrukcia vonkajších primárnych parných rozvodov sústavy CZT Košice pre zásobovanie teplom spoločnosti HYDINA
22.06.2018
O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
Stavebné úpravy bytu č. 1 na Ludmanskej ulici č. 5 v Košiciach
Stavebné úpravy bytu č. 1 na Ludmanskej ulici č. 5 v Košiciach
22.06.2018
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania ...
Nechtové štúdio na Rovníkovej ulici č. 5 v Košiciach
Nechtové štúdio na Rovníkovej ulici č. 5 v Košiciach
22.06.2018
OZNÁMENIE o začatí konania o zmene v užívaní časti stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
Košice – Šebastovce, rozšírenie kanalizácie a vodovodu na u. Šalviovej
Košice – Šebastovce, rozšírenie kanalizácie a vodovodu na u. Šalviovej
22.06.2018
O Z N Á M E N I E o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním ...
Obnova bytového domu Lidické nám. 14 a 16 Košice
Obnova bytového domu Lidické nám. 14 a 16 Košice
21.06.2018
Stavebné povolenie pre zmenu dokončenej stavby...
INS_FTTH_KE_Košice-Pereš
INS_FTTH_KE_Košice-Pereš
20.06.2018
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu "INS_FTTH_KE_Košice-Pereš"...
Košice, Detrichová – úprava NN z TS35 – I. etapa
Košice, Detrichová – úprava NN z TS35 – I. etapa
19.06.2018
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania ...
Stavebné úpravy bytu č. 25, 7p. bytového domu na Wuppertálskej 3, Košice
Stavebné úpravy bytu č. 25, 7p. bytového domu na Wuppertálskej 3, Košice
19.06.2018
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Zmena v užívaní časti stavby nebytového priestoru na Zombovej 5, Košice
Zmena v užívaní časti stavby nebytového priestoru na Zombovej 5, Košice
19.06.2018
Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny v užívaní stavby, podľa ust. § 85 odst. 1, zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov...
Obnova bytového domu na Mikovíniho 6, Košice
Obnova bytového domu na Mikovíniho 6, Košice
19.06.2018
Kolaudačné rozhodnutie...
Obnova bytového domu na Mikovíniho 8, Košice
Obnova bytového domu na Mikovíniho 8, Košice
19.06.2018
Kolaudačné rozhodnutie...
Obnova obalových konštrukcií bytového domu na ul. Výstavby č. 12, 14, Košice
Obnova obalových konštrukcií bytového domu na ul. Výstavby č. 12, 14, Košice
19.06.2018
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním...
Obnova bytového domu Rastislavova 41, Košice
Obnova bytového domu Rastislavova 41, Košice
18.06.2018
Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia a o povolení zmeny stavby pred jej dokončením...
DOKONČENIE OBNOVY BYT. DOMU KRAKOVSKÁ č. 13, 040 11 KOŠICE
DOKONČENIE OBNOVY BYT. DOMU KRAKOVSKÁ č. 13, 040 11 KOŠICE
18.06.2018
Kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona v spojení s ust. § 46 správneho poriadku...
Zateplenie štítovej steny bytového domu, Čingovská 16, Košice
Zateplenie štítovej steny bytového domu, Čingovská 16, Košice
18.06.2018
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
Stavebné úpravy v byte na Meteorovej ulici č. 5 v Košiciach
Stavebné úpravy v byte na Meteorovej ulici č. 5 v Košiciach
18.06.2018
Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona...
Dokončenie obnovy bytového domu, Rovníková 1458/8, Košice
Dokončenie obnovy bytového domu, Rovníková 1458/8, Košice
18.06.2018
Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona...
Stavebné úpravy bytu č. 39/5. poschodie, na ul. Rosná 4 v Košiciach
Stavebné úpravy bytu č. 39/5. poschodie, na ul. Rosná 4 v Košiciach
18.06.2018
Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona...
Obnova bytového domu Inžinierska 6, Košice
Obnova bytového domu Inžinierska 6, Košice
18.06.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu "Obnova bytového domu Inžinierska 6, Košice"...
Obnova bytového domu Dénešova 37, 39, Košice
Obnova bytového domu Dénešova 37, 39, Košice
18.06.2018
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu "Obnova bytového domu Dénešova 37, 39, Košice"...
Košice – Juh – úprava NN siete
Košice – Juh – úprava NN siete
15.06.2018
OZNÁMENIE o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
Žiadosť o SP
Žiadosť o SP
15.06.2018
Zverejnenie podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov...
Priemyselný park AIRPORT Košice - I. etapa - SO 01.A - Prístavba výrobnej haly SO 01
Priemyselný park AIRPORT Košice - I. etapa - SO 01.A - Prístavba výrobnej haly SO 01
14.06.2018
Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby ...
Stavebné úpravy bytu č. 27 v BD Benadova 7, Košice
Stavebné úpravy bytu č. 27 v BD Benadova 7, Košice
14.06.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania o povolení stavebných úprav bytu ...
Zelená stráň Residential park
Zelená stráň Residential park
14.06.2018
Oprava zrejmej chyby v písaní v rozhodnutí č. MK/A/2018/08093/III/PYT zo dňa 2.5.2018...
Polyfunkčný objekt KVP, Wuppertálska ulica, Košice - „Bytový dom s polyfunkciou obchodu“
Polyfunkčný objekt KVP, Wuppertálska ulica, Košice - „Bytový dom s polyfunkciou obchodu“
14.06.2018
Oznámenie o doplnených podkladoch pre stavebné konanie formou verejnej vyhlášky a stanovenie lehoty na vyjadrenie k doplneným podkladom konania pre stavbu : Polyfunkčný objekt KVP, Wuppertálska ulica, Košice – KVP, stavba s prevažujúcou bytovou funkciou s názvom „Bytový dom s polyfunkciou obchodu“...
Základňová stanica KE-MIK Košice Mikovíniho
Základňová stanica KE-MIK Košice Mikovíniho
13.06.2018
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním...
Obnova obalových konštrukcií bytového domu na ul. Československej armády č.6,8 v Košiciach
Obnova obalových konštrukcií bytového domu na ul. Československej armády č.6,8 v Košiciach
13.06.2018
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania....
Rekonštrukcia plynovodov UO01593 Košice – Čermeľ
Rekonštrukcia plynovodov UO01593 Košice – Čermeľ
13.06.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania....
Významná obnova bytového domu, Viedenská č. 19, 21, 23, Košice
Významná obnova bytového domu, Viedenská č. 19, 21, 23, Košice
13.06.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania....
Reklamný pútač – BILLA taška
Reklamný pútač – BILLA taška
13.06.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. ...
TEHO – Modernizácia SVR okruhu OST 1709
TEHO – Modernizácia SVR okruhu OST 1709
13.06.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania...
Polyfunkčný objekt KVP, Wuppertálska ulica, Košice - KVP v skladbe stavebných objektov SO 02 – Parko
Polyfunkčný objekt KVP, Wuppertálska ulica, Košice - KVP v skladbe stavebných objektov SO 02 – Parko
11.06.2018
Polyfunkčný objekt KVP, Wuppertálska ulica, Košice - KVP v skladbe stavebných objektov SO 02 – Parkovisko a spevnené plochy pri obchodnej časti, SO 03 - Parkovisko a spevnené plochy pri bytovej časti, SO 14 – Oporné múry pri obchodnej časti, SO 15 - Oporné múry pri bytovej časti, SO 16 – Rozšírenie časti komunikácie ul. Wuppertálska, 16.1 Úprava Tr. KVP, 16.3 – Dopravné značenie...
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, UČS 10,11
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, UČS 10,11
11.06.2018
zverejnenie kolaudačného rozhodnutia a informácií podľa zákona o EIA...
Skladová hala na parcele C KN č. 370/113, kat. úz. Južné Mesto
Skladová hala na parcele C KN č. 370/113, kat. úz. Južné Mesto
12.06.2018
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustení od ústneho pojednávania ...
Bytový dom Čordákova 40 - byt č. 9,
Bytový dom Čordákova 40 - byt č. 9,
12.06.2018
Stavebné pre zmenu časti stavby bytového domu Čordákova 40,42 na pozemku KN-C číslo 3049 so súpisným číslom 1219, katastrálne územie Grunt, v Mestskej časti Košice - KVP, spočívajúcu v stavebných úpravách v rozsahu: vyrezanie dverného otvoru v nosnej stene v byte č. 9 na 5. poschodí vo vchode č. 40, bytového domu, ...
INS FTTH KE Kosice Ukrajinska
INS FTTH KE Kosice Ukrajinska
12.06.2018
OZNÁMENIE o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
Bytový dom Mikovíniho 41-59 (nepárne)
Bytový dom Mikovíniho 41-59 (nepárne)
11.06.2018
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu dokončenej stavby bytového domu Mikovíniho 41-59 (nepárne), vchod číslo 51, Košice, súpisné číslo 29, na pozemku KN-C číslo 4965, katastrálne územie Terasa...
Rodinný  dom“ na parcele KN-C č. 670/7  kat. úz. Barca,  ul. Radlinského v Košiciach
Rodinný dom“ na parcele KN-C č. 670/7 kat. úz. Barca, ul. Radlinského v Košiciach
08.06.2018
Stavebné povolenie sa podľa § 39, § 39a a § 66 stavebného zákona, § 4 a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona...
Obnova bytového domu na ul. Užhorodská č. 23 a 25, Košice
Obnova bytového domu na ul. Užhorodská č. 23 a 25, Košice
08.06.2018
Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona...
Obnova bytového domu na ul. Jenisejská č. 8-18, Košice
Obnova bytového domu na ul. Jenisejská č. 8-18, Košice
08.06.2018
Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona...
Zelené Grunty – Bytové domy A až D
Zelené Grunty – Bytové domy A až D
08.06.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu : obytný súbor „Zelené Grunty“ – BD A až D, na pozemkoch podľa registra KN-C parc. č. 1624/360, 1624/359, 1624/202, kat. úz. Grunt, Klimkovičova ulica v Košiciach, ...
Stavebné úpravy bytu č. 16 na 7. poschodí bytového domu na Uralskej ulici č. 9 v Košiciach
Stavebné úpravy bytu č. 16 na 7. poschodí bytového domu na Uralskej ulici č. 9 v Košiciach
07.06.2018
Rozhodnutie o dodatčonom povolení s užívaním stavby v súlade s ust. § 88 ods. 1 písm. b/ a ust. § 88a stavebného zákona, podľa vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a podľa § 82 stavebného zákona ...
Významná obnova bytového domu na Uralskej ulici č. 9, 10 a 11 v Košiciach
Významná obnova bytového domu na Uralskej ulici č. 9, 10 a 11 v Košiciach
07.06.2018
Rozhodnutie podľa § 30 ods. 1 písm. b/ zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) a v súlade s § 46 (ďalej len správny poriadok) v znení neskorších predpisov...
Rozšírenie bytu č. 4 na 1. poschodí v bytovom dome na Uralskej ulici č. 10 v Košiciach
Rozšírenie bytu č. 4 na 1. poschodí v bytovom dome na Uralskej ulici č. 10 v Košiciach
07.06.2018
Stavebné povolenie podľa ust. § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona...
Prístavba skladu na Jarmočnej ulici v Košiciach
Prístavba skladu na Jarmočnej ulici v Košiciach
07.06.2018
Rozhodnutie o dodatočnom povolení v súlade s ust. § 88 ods. 1 písm. b/ a ust. § 88a stavebného zákona, podľa vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov...
Žiadosť o SP LIDL
Žiadosť o SP LIDL
01.06.2018
Žiadosť o SP pre stavebný objekt SO 03 Komunikácie a spevnené plochy stavby LIDL – Predajňa potravín Košice...
Obytný súbor “Zelené Grunty“ – BD A až D
Obytný súbor “Zelené Grunty“ – BD A až D
31.05.2018
Zverejnenie kópie návrhu na vydanie stavebného povolenia pre časť stavby s názvom projektovej dokumentácie : Obytný súbor “Zelené Grunty“ – BD A až D ...
Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie (viď príloha) v zmysle § 58a ods.3 stavebného zákona
Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie (viď príloha) v zmysle § 58a ods.3 stavebného zákona
25.05.2018
Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie na stavbu: Predajňa LIDL, Herlianska ul. Košice a zároveň tunajší stavebný úrad oznamuje, že právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní OU Košice odborom starostlivosti o ŽP, pod č.OU-KE-OSZP3-2016/032265 zo dňa 2.9.2016 k predmetnej žiadosti je zverejnené na webovom sídle MŽP SR https.//www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obchodne-centrum-shopbox-herlianska-košice ...
Zverejnenie podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov:
Zverejnenie podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov:
21.05.2018
-žiadosť o stavebné povolenie pre stavbu Obchodné centrum Shopbox -Údaj o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní vydaného podľa zákona o EIA...
Prístavba skladu na Jarnočnej ulici v Košiciach
Prístavba skladu na Jarnočnej ulici v Košiciach
10.05.2018
OZNÁMENIE o začatí konania o dodatočnom povolení stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
BYTOVÝ DOM s polyfunkciou, Idanská ulica
BYTOVÝ DOM s polyfunkciou, Idanská ulica
10.05.2018
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby, podľa ust. § 36, ods.1 zák. č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) pre stavbu "BYTOVÝ DOM s polyfunkciou, Idanská ulica"...
Zelené Grunty – BD A až D, Klimkovičova ulica - elektrické rozvody
Zelené Grunty – BD A až D, Klimkovičova ulica - elektrické rozvody
03.05.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu "Zelené Grunty“ – BD A až D, Klimkovičova ul., v rozsahu stavebných objektov : SO 712-01 Rozvody NN, SO 713-01 Odberné elektrické zariadenie, SO 714-01 Vonkajšie osvetlenie - vnútroareálové, SO 715-01 Preložka VO. ...
Zberný dvor Napájadlá Jazero
Zberný dvor Napájadlá Jazero
24.04.2018
Zverejnenie žiadosti o vydanie stavebného povolenia...
Obytný súbor Zelené Grunty - Bytový dom A až D
Obytný súbor Zelené Grunty - Bytový dom A až D
13.04.2018
Žiadosť o stavebné povolenie...
Obytný súbor Zelené Grunty
Obytný súbor Zelené Grunty
28.03.2018
Zverejnenie podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov: -žiadosť o stavebné povolenie pre stavbu Obytný súbor Zelené Grunty, pre SO 206-01 Komunikácie a spevnené plochy -Údaj o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní vydaného podľa zákona o EIA...
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice
19.03.2018
zverejnenie návrhu na vydanie KR podľa § 38 ods. 2 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. - EIA...
Business  centrum  T3,  Košice na Moldavskej ceste 8/A, Košice
Business centrum T3, Košice na Moldavskej ceste 8/A, Košice
14.03.2018
Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby...
Stavba: Národné tenisové centrum Košice
Stavba: Národné tenisové centrum Košice
12.03.2018
Zverejnenie podľa § 58a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov...
OBYTNÝ SÚBOR GOLIAN - I. ETAPA na Golianovej, Slaneckej a Ukrajinskej ulici v Košiciach
OBYTNÝ SÚBOR GOLIAN - I. ETAPA na Golianovej, Slaneckej a Ukrajinskej ulici v Košiciach
06.03.2018
Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby...
Stavebné úpravy bytu č. 11 na 6. poschodí bytového domu na Dénešovej 37, Košice
Stavebné úpravy bytu č. 11 na 6. poschodí bytového domu na Dénešovej 37, Košice
12.12.2017
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Obytný súbor POVRAZY
Obytný súbor POVRAZY
01.12.2017
Stavebné povolenie pre stavbu s názvom "Obytný súbor POVRAZY", na pozemkoch KN-C parc. č. 1624/542 a 1624/544 k.ú. Grunt s príslušnou infraštruktúrou na pozemkoch KN-C parc. č. 2756/1, 2780/1, 1624/1, 2756/3, 2760, 2780/4, 3743/1 k.ú. Grunt, na ulici Jána Pavla II v Košiciach ...
Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 29,900 - 31,550
Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 29,900 - 31,550
15.03.2017
V zmysle ust. § 35 ods. 2 stavebného zákona, tunajší stavebný úrad zverejňuje na svojej webovej adrese kópiu návrhu (viď v prílohe) na vydanie územného rozhodnutia na stavbu od názvom: "Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 29,900 - 31,550" a zároveň oznamuje, že rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o ŽP pod č. OU-KE-OSZP3–2016/044356 zo dňa 06.12.2016 (právoplatné dňa 27.12.2016) k predmetnému ná...
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v  Košiciach
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v Košiciach
16.02.2017
Súhlas s predĺžením lehoty na doplnenie dokladov...
Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu
Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu
27.01.2017
Zverejnenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia...

Mestské podniky