Deň mesta Košice

Stavebné a územné konania


Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v  Košiciach.
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v Košiciach.
15.08.2018
Rozhodnutie o nepriznaní postavenia účastníka územného konania ...
Prestavba rodinného domu, Na hájiku 28, Košice
Prestavba rodinného domu, Na hájiku 28, Košice
14.08.2018
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania....
INS FTTH KE Kosice Ukrajinska
INS FTTH KE Kosice Ukrajinska
14.08.2018
Oprava rozhodnutia vydaného Mestom Košice, pracoviskom Košice - Juh, Smetanova č. 4, Košice pod č. MK/A/2018/14520-02/IV/HUD dňa 16.07.2018...
Farmárska tržnica Košice - Šaca
Farmárska tržnica Košice - Šaca
14.08.2018
Rozhodnutie o prerušení územného konania o umiestnení stavby „Farmárska tržnica Košice - Šaca“ na pozemkoch registra KN-C parc.č. 919/9, 919/29, 919/30, kat. úz. Šaca, ...
Zmena dokončenej stavby bytového domu Mikovíniho  41-59 (nepárne), v Košiciach
Zmena dokončenej stavby bytového domu Mikovíniho 41-59 (nepárne), v Košiciach
14.08.2018
Kolaudačné rozhodnutie pre zmenu dokončenej stavby bytového domu Mikovíniho 41-59 (nepárne), v Košiciach súpisné číslo 29, na pozemku parcela registra „C“ číslo 4962, katastrálne územie Terasa, v rozsahu zateplenie a odstránenie systémových porúch vo vchode číslo 57, bytového domu...
Zmena dokončenej stavby bytového domu Mikovíniho  41-59 (nepárne), v Košiciach,
Zmena dokončenej stavby bytového domu Mikovíniho 41-59 (nepárne), v Košiciach,
14.08.2018
Kolaudačné rozhodnutie pre zmeny dokončenej stavby bytového domu Mikovíniho 41-59 (nepárne), v Košiciach, v Košiciach, súpisné číslo 29, na pozemku parcela registra „C“ číslo 4961, katastrálne územie Terasa, v rozsahu zateplenie a odstránenie systémových porúch vo vchode číslo 59, bytového domu...
Projekt rekonštrukcie bytu č. 25 v bytovom dome 304C, Viedenská 30, Košice
Projekt rekonštrukcie bytu č. 25 v bytovom dome 304C, Viedenská 30, Košice
13.08.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania....
Zmena v užívaní nebytového priestoru na bytovú jednotku na ul. Južná trieda č. 48 v Košiciach
Zmena v užívaní nebytového priestoru na bytovú jednotku na ul. Južná trieda č. 48 v Košiciach
13.08.2018
OZNÁMENIE o začatí konania o zmene v užívaní stavby a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním ...
Prestavba objektu na Šoltésovej 3, 5 v Košiciach
Prestavba objektu na Šoltésovej 3, 5 v Košiciach
13.08.2018
Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 39 a § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov...
Polyfunkčný objekt KVP, Wuppertálska ulica, Košice - KVP
Polyfunkčný objekt KVP, Wuppertálska ulica, Košice - KVP
10.08.2018
zverejnenie verejnej vyhlášky...
Stavebné úpravy bytu č. 5, Klimkovičova 28, Košice
Stavebné úpravy bytu č. 5, Klimkovičova 28, Košice
10.08.2018
Kolaudačné rozhodnutie zmeny časti obytného domu na Klimkovičovej ul. č. 28 v Košiciach, súp. č. 1242, na pozemku podľa registra KN-C parc. č. 3126 kat. úz. Grunt v Košiciach, spočívajúcu v stavebných úpravách v byte č. 5 na 3. poschodí v rozsahu realizácie dverného otvoru v nosnej stene rozmeru 800x2000 mm...
Polyfunkčný objekt KVP, Wuppertálska ulica, Košice – KVP, stavba s prevažujúcou bytovou funkciou s n
Polyfunkčný objekt KVP, Wuppertálska ulica, Košice – KVP, stavba s prevažujúcou bytovou funkciou s n
10.08.2018
Stavebné povolenie pre časť stavby Polyfunkčný objekt KVP, Wuppertálska ulica, Košice – KVP, stavba s prevažujúcou bytovou funkciou s názvom „Bytový dom s polyfunkciou obchodu“, v Mestskej časti Košice Sídlisko KVP...
Nová telekomunikačná stavba s oporným bodom VTS 1148KO Košice Pereš Vodáreň
Nová telekomunikačná stavba s oporným bodom VTS 1148KO Košice Pereš Vodáreň
09.08.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre telekomunikačnú stavbu s názvom projektovej dokumentácie „Nová telekomunikačná stavba s oporným bodom VTS 1148KO Košice Pereš Vodáreň“, pri existujúcom vodojeme medzi územím MČ Košice – Pereš a MČ Košice – Luník IX ...
ZELENÁ STRÁŇ RESIDENTIAL PARK  II. etapa
ZELENÁ STRÁŇ RESIDENTIAL PARK II. etapa
09.08.2018
Zverejnenie žiadosti o vydanie stavebného povolenia stavby "ZELENÁ STRÁŇ RESIDENTIAL PARK II. etapa" pre SO 25 Miestna komunikácia, SO 26 Parkoviská a spevnené plochy...
Národné tenisové centrum Košice, SO 03 - Komunikácie a spevnené plochy
Národné tenisové centrum Košice, SO 03 - Komunikácie a spevnené plochy
30.07.2018
rozhodnutie o prerušení stavebného konania - oznámené formou verejnej vyhlášky...
Obnova obalových konštrukcií bytového domu, ul. Havanská 4,5,6, Košice, časť – výťahy
Obnova obalových konštrukcií bytového domu, ul. Havanská 4,5,6, Košice, časť – výťahy
06.08.2018
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania....
Administratívny objekt DUETT BUSINESS RESIDENCE
Administratívny objekt DUETT BUSINESS RESIDENCE
03.08.2018
O Z N Á M E N I E o začatí konania na zmenu stavby pred jej dokončením verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania ...
Stavebné úpravy bytu č. 16 na 7. poschodí bytového domu na Uralskej ulici č. 9 v Košiciach
Stavebné úpravy bytu č. 16 na 7. poschodí bytového domu na Uralskej ulici č. 9 v Košiciach
03.08.2018
Predloženie spisového materiálu na Okresný úrad Košice v súlade s § 57 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov...
Stavebné úpravy bytu č. 10 na 4. poschodí bytového domu na Uralskej ulici č. 9 v Košiciach
Stavebné úpravy bytu č. 10 na 4. poschodí bytového domu na Uralskej ulici č. 9 v Košiciach
03.08.2018
Predloženie spisového materiálu v súlade s § 57 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov...
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice
30.07.2018
zverejnenie návrhu na vydanie KR podľa § 38 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. - EIA ...
Priemyselný park AIRPORT Košice – I. etapa - SO 01.A – Prístavba výrobnej haly SO 01
Priemyselný park AIRPORT Košice – I. etapa - SO 01.A – Prístavba výrobnej haly SO 01
30.07.2018
Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa ust. § 39 a § 39a stavebného zákona, ust. § 4 vyhlášky č.453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ...
Nadstavba, stavebné úpravy a parkovací dom, bytový dom Galéria City, Považská 40/B, Košice
Nadstavba, stavebné úpravy a parkovací dom, bytový dom Galéria City, Považská 40/B, Košice
26.07.2018
Nadstavba, stavebné úpravy a parkovací dom, bytový dom Galéria City, Považská 40/B, Košice, stavebný objekt SO - 02 Parkovisko...
Polyfunkčný súbor Popradská - I. etapa
Polyfunkčný súbor Popradská - I. etapa
23.07.2018
Zverejnenie žiadosti o vydanie stavebného povolenia pre "Polyfunkčný súbor Popradská - I. etapa", SO 202- spevnené plochy a komunikácie SO 205 - dopravné napojenie na ulicu Popradská...
Zelená Stráň Residential Park - II. etapa
Zelená Stráň Residential Park - II. etapa
13.07.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania na II. etapu výstavby...
Zberný dvor Napájadlá, MČ Jazero
Zberný dvor Napájadlá, MČ Jazero
09.07.2018
O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania ...
ZELENÁ STRÁŇ RESIDENTIAL PARK
ZELENÁ STRÁŇ RESIDENTIAL PARK
04.07.2018
Stavebný úrad mesta Košice v súlade s § 58a ods. 3 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) zverejňuje na úradnej tabuli mesta Košice a na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk) kópiu žiadosti o vydanie stavebného povolenia na II. etapu stavby „ZELENÁ STRÁŇ RESIDENTIAL PARK“ vo vzťahu, ku ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení ni...
Obytný súbor Panoráma 5
Obytný súbor Panoráma 5
29.06.2018
Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby...
Betonáreň IS, Magnezitrárska 9, Košice
Betonáreň IS, Magnezitrárska 9, Košice
26.06.2018
Oznámenie o podaní návrhu na začatie územného konania...
Žiadosť o SP
Žiadosť o SP
15.06.2018
Zverejnenie podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov...
Priemyselný park AIRPORT Košice - I. etapa - SO 01.A - Prístavba výrobnej haly SO 01
Priemyselný park AIRPORT Košice - I. etapa - SO 01.A - Prístavba výrobnej haly SO 01
14.06.2018
Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby ...
Zelené Grunty – Bytové domy A až D
Zelené Grunty – Bytové domy A až D
08.06.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu : obytný súbor „Zelené Grunty“ – BD A až D, na pozemkoch podľa registra KN-C parc. č. 1624/360, 1624/359, 1624/202, kat. úz. Grunt, Klimkovičova ulica v Košiciach, ...
Žiadosť o SP LIDL
Žiadosť o SP LIDL
01.06.2018
Žiadosť o SP pre stavebný objekt SO 03 Komunikácie a spevnené plochy stavby LIDL – Predajňa potravín Košice...
Obytný súbor “Zelené Grunty“ – BD A až D
Obytný súbor “Zelené Grunty“ – BD A až D
31.05.2018
Zverejnenie kópie návrhu na vydanie stavebného povolenia pre časť stavby s názvom projektovej dokumentácie : Obytný súbor “Zelené Grunty“ – BD A až D ...
Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie (viď príloha) v zmysle § 58a ods.3 stavebného zákona
Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie (viď príloha) v zmysle § 58a ods.3 stavebného zákona
25.05.2018
Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie na stavbu: Predajňa LIDL, Herlianska ul. Košice a zároveň tunajší stavebný úrad oznamuje, že právoplatné rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní OU Košice odborom starostlivosti o ŽP, pod č.OU-KE-OSZP3-2016/032265 zo dňa 2.9.2016 k predmetnej žiadosti je zverejnené na webovom sídle MŽP SR https.//www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obchodne-centrum-shopbox-herlianska-košice ...
Zverejnenie podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov:
Zverejnenie podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov:
21.05.2018
-žiadosť o stavebné povolenie pre stavbu Obchodné centrum Shopbox -Údaj o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní vydaného podľa zákona o EIA...
Zelené Grunty – BD A až D, Klimkovičova ulica - elektrické rozvody
Zelené Grunty – BD A až D, Klimkovičova ulica - elektrické rozvody
03.05.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu "Zelené Grunty“ – BD A až D, Klimkovičova ul., v rozsahu stavebných objektov : SO 712-01 Rozvody NN, SO 713-01 Odberné elektrické zariadenie, SO 714-01 Vonkajšie osvetlenie - vnútroareálové, SO 715-01 Preložka VO. ...
Zberný dvor Napájadlá Jazero
Zberný dvor Napájadlá Jazero
24.04.2018
Zverejnenie žiadosti o vydanie stavebného povolenia...
Obytný súbor Zelené Grunty
Obytný súbor Zelené Grunty
28.03.2018
Zverejnenie podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov: -žiadosť o stavebné povolenie pre stavbu Obytný súbor Zelené Grunty, pre SO 206-01 Komunikácie a spevnené plochy -Údaj o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní vydaného podľa zákona o EIA...
Business  centrum  T3,  Košice na Moldavskej ceste 8/A, Košice
Business centrum T3, Košice na Moldavskej ceste 8/A, Košice
14.03.2018
Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby...
Stavba: Národné tenisové centrum Košice
Stavba: Národné tenisové centrum Košice
12.03.2018
Zverejnenie podľa § 58a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov...
OBYTNÝ SÚBOR GOLIAN - I. ETAPA na Golianovej, Slaneckej a Ukrajinskej ulici v Košiciach
OBYTNÝ SÚBOR GOLIAN - I. ETAPA na Golianovej, Slaneckej a Ukrajinskej ulici v Košiciach
06.03.2018
Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby...
Stavebné úpravy bytu č. 11 na 6. poschodí bytového domu na Dénešovej 37, Košice
Stavebné úpravy bytu č. 11 na 6. poschodí bytového domu na Dénešovej 37, Košice
12.12.2017
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Obytný súbor POVRAZY
Obytný súbor POVRAZY
01.12.2017
Stavebné povolenie pre stavbu s názvom "Obytný súbor POVRAZY", na pozemkoch KN-C parc. č. 1624/542 a 1624/544 k.ú. Grunt s príslušnou infraštruktúrou na pozemkoch KN-C parc. č. 2756/1, 2780/1, 1624/1, 2756/3, 2760, 2780/4, 3743/1 k.ú. Grunt, na ulici Jána Pavla II v Košiciach ...
Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 29,900 - 31,550
Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 29,900 - 31,550
15.03.2017
V zmysle ust. § 35 ods. 2 stavebného zákona, tunajší stavebný úrad zverejňuje na svojej webovej adrese kópiu návrhu (viď v prílohe) na vydanie územného rozhodnutia na stavbu od názvom: "Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 29,900 - 31,550" a zároveň oznamuje, že rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o ŽP pod č. OU-KE-OSZP3–2016/044356 zo dňa 06.12.2016 (právoplatné dňa 27.12.2016) k predmetnému ná...

Mestské podniky