Deň mesta Košice

Stavebné a územné konania


Bytový dom s polyfunkciou - LAGO
Bytový dom s polyfunkciou - LAGO
15.10.2018
„Bytový dom s polyfunkciou - LAGO“ v skladbe stavebného objektu 1. časť SO 03 – Spevnené plochy a komunikácie - vnútroareálové ...
Obnova obalových konštrukcií bytového domu na ul. Havanská 13, Košice
Obnova obalových konštrukcií bytového domu na ul. Havanská 13, Košice
16.10.2018
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a upustenie od ústneho pojednávania....
Predajňa potravín LIDL, Herlianska , Košice
Predajňa potravín LIDL, Herlianska , Košice
16.10.2018
Stavebné povolenie ...
Komplexná obnova BD Jasuschova 14, 16, Košice
Komplexná obnova BD Jasuschova 14, 16, Košice
15.10.2018
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Rekonštrukcia plynovodov Košice, KVP, Húskova, UO01698_2020
Rekonštrukcia plynovodov Košice, KVP, Húskova, UO01698_2020
15.10.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Obnova bytového domu  Hroncova 17, Košice
Obnova bytového domu Hroncova 17, Košice
12.10.2018
Stavebné povolenie...
Obnova bytového domu, Humenská ulica  č. 5A, 5B, 7A, 7B, Košice
Obnova bytového domu, Humenská ulica č. 5A, 5B, 7A, 7B, Košice
12.10.2018
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Bytový dom Kpt.Jaroša 4, Košice -Rekuperácia tepla z odpadovej vody v objekte
Bytový dom Kpt.Jaroša 4, Košice -Rekuperácia tepla z odpadovej vody v objekte
11.10.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania oznamované verejnou vyhláškou spojené so zmenou v užívaní stavby ...
„ZELENÁ STRÁŇ RESIDENTIAL PARK, II. etapa“
„ZELENÁ STRÁŇ RESIDENTIAL PARK, II. etapa“
11.10.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby „ZELENÁ STRÁŇ RESIDENTIAL PARK, II. etapa“, stavebné objekty SO – 25 Miestna komunikácia, SO – 26 Parkoviská a spevnené plochy ...
Obnova bytového domu, Žižkova 27, 29, Košice
Obnova bytového domu, Žižkova 27, 29, Košice
11.10.2018
Stavebné povolenie podľa ust. § 66 stavebného zákona a ust. § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona...
Optický kábel SITEL s.r.o. Palarikova, Košice
Optický kábel SITEL s.r.o. Palarikova, Košice
11.10.2018
Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 39 a § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov...
Zmena v užívaní nebytového priestoru na bytovú jednotku na ul. Južná trieda č. 48 v Košiciach
Zmena v užívaní nebytového priestoru na bytovú jednotku na ul. Južná trieda č. 48 v Košiciach
11.10.2018
Rozhodnutie podľa § 85 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov, § 23 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov...
Obytný súbor GROT IV. Košice, v skladbe stavebného objektu SO 01 – Pozemné komunikácie
Obytný súbor GROT IV. Košice, v skladbe stavebného objektu SO 01 – Pozemné komunikácie
05.10.2018
rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením - oznámenie formou verejnej vyhlášky...
ZELENÁ STRÁŇ RESIDENTIAL PARK II. ETAPA – OTOČKA MHD A PARKOVISKO
ZELENÁ STRÁŇ RESIDENTIAL PARK II. ETAPA – OTOČKA MHD A PARKOVISKO
09.10.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania stavby "ZELENÁ STRÁŇ RESIDENTIAL PARK II. ETAPA – OTOČKA MHD A PARKOVISKO" pre SO 01 Komunikácie a spevnené plochy ...
MK Šebastovce - Nadmerné záhrady - miestna komunikácia
MK Šebastovce - Nadmerné záhrady - miestna komunikácia
09.10.2018
oznámenie o začatí stavebného konania...
Obnova bytového domu na ul. Raketová č. 4, 5, 6 v Košiciach
Obnova bytového domu na ul. Raketová č. 4, 5, 6 v Košiciach
10.10.2018
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania na zmenu stavby pred jej dokončením a nariadenie ústneho pojednávania ...
Obnova strechy bytového domu Južná trieda 24, Košice
Obnova strechy bytového domu Južná trieda 24, Košice
10.10.2018
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania ...
Obnova strechy bytového domu Južná trieda 20, Košice
Obnova strechy bytového domu Južná trieda 20, Košice
10.10.2018
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania ...
Rodinný dom s garážou – ul. Ďatelinová, Šebastovce
Rodinný dom s garážou – ul. Ďatelinová, Šebastovce
10.10.2018
Stavebné povolenie podľa ust. § 66 stavebného zákona v spojení s ust. § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona...
Skladová hala PUMPS na ul. Textilná v Mestskej časti Košice – Nad Jazerom
Skladová hala PUMPS na ul. Textilná v Mestskej časti Košice – Nad Jazerom
10.10.2018
Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona, § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona...
Obnova bytového domu na Mikovíniho 24 v Košiciach
Obnova bytového domu na Mikovíniho 24 v Košiciach
10.10.2018
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Obnova bytového domu na Mikovíniho 22 v Košiciach
Obnova bytového domu na Mikovíniho 22 v Košiciach
10.10.2018
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
BUSINESS CENTRUM T3, Moldavská cesta 8/A, Košice
BUSINESS CENTRUM T3, Moldavská cesta 8/A, Košice
09.10.2018
O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania ...
Chodník Kavečany
Chodník Kavečany
08.10.2018
Chodník Kavečany, Budanova ul. Košice, Kavečany v skladbe stavebného objektu SO 01 Spevnené plochy Súhlas s predĺžením termínu dokončenia stavby ...
12 Apoštolov, Kováčska 51, Košice
12 Apoštolov, Kováčska 51, Košice
09.10.2018
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania...
Komplexná obnova bytového domu KS T 06B, Donská č. 6, 040 12  Košice
Komplexná obnova bytového domu KS T 06B, Donská č. 6, 040 12 Košice
04.10.2018
O Z N Á M E N I E o začatí stavebného konania vo veci predĺženia platnosti stavebného povolenia a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania ...
Stavebné úpravy bytu v byte č. 5/1. posch. na Palárikovej 5 v Košiciach
Stavebné úpravy bytu v byte č. 5/1. posch. na Palárikovej 5 v Košiciach
04.10.2018
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania ...
Kábelové NN vedenia, optická sieť a verejné osvetlenie
Kábelové NN vedenia, optická sieť a verejné osvetlenie
04.10.2018
OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania ...
Obchodné centrum SHOPBOX na Herlianskej ceste v k.ú. Košická Nová Ves
Obchodné centrum SHOPBOX na Herlianskej ceste v k.ú. Košická Nová Ves
03.10.2018
Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie...
Žiadosť o SP
Žiadosť o SP
03.10.2018
Zverejnenie podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona...
RETAIL PARK (areál) BARDEJOVSKÁ, KOŠICE
RETAIL PARK (areál) BARDEJOVSKÁ, KOŠICE
01.10.2018
Oznámenie o podaní návrhu na vydanie územného rozhodnutia...
BUSINESS  CENTRUM  T3, Moldavská cesta 8/A,  Košice
BUSINESS CENTRUM T3, Moldavská cesta 8/A, Košice
24.09.2018
Zverejnenie žiadosti o vydanie stavebného povolenia...
BYTOVÝ DOM S POLYFUNKCIOU – LAGO, na Galaktickej ulici v Košiciach
BYTOVÝ DOM S POLYFUNKCIOU – LAGO, na Galaktickej ulici v Košiciach
19.09.2018
Zverejnenie žiadosti o vydanie stavebného povolenia...
Stavebné povolenie
Stavebné povolenie
17.09.2018
Stavebné povolenie pre stavebný objekt SO 206-01 Komunikácie a spevnené plochy stavby Obytný súbor Zelené Grunty. ...
Žiadosť o SP
Žiadosť o SP
17.09.2018
zverejnenie podľa § 58 ods. 3 stavebného zákona ...
Obytný súbor “Zelené Grunty“ – BD A až D
Obytný súbor “Zelené Grunty“ – BD A až D
17.09.2018
Návrh na vydanie stavebného povolenia pre časť stavby...
Žiadosť o SP
Žiadosť o SP
14.09.2018
zverejnenie podľa § 58 ods. 3 stavebného zákona ...
Nadstavba, stavebné úpravy a parkovací dom, bytový dom Galéria City, Považská 40/B
Nadstavba, stavebné úpravy a parkovací dom, bytový dom Galéria City, Považská 40/B
12.09.2018
Nadstavba, stavebné úpravy a parkovací dom, bytový dom Galéria City, Považská 40/B v skladbe stavebného objektu SO 02 – Parkovisko a rozšírenie križovatky....
Parkovací dom VSD, Staničné námestie 1, Košice
Parkovací dom VSD, Staničné námestie 1, Košice
27.08.2018
Oznámenie o podaní návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby...
Obytný súbor Panoráma 5
Obytný súbor Panoráma 5
29.06.2018
Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby...
Betonáreň IS, Magnezitrárska 9, Košice
Betonáreň IS, Magnezitrárska 9, Košice
26.06.2018
Oznámenie o podaní návrhu na začatie územného konania...
Žiadosť o SP
Žiadosť o SP
15.06.2018
Zverejnenie podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov...
Priemyselný park AIRPORT Košice - I. etapa - SO 01.A - Prístavba výrobnej haly SO 01
Priemyselný park AIRPORT Košice - I. etapa - SO 01.A - Prístavba výrobnej haly SO 01
14.06.2018
Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby ...
Žiadosť o SP LIDL
Žiadosť o SP LIDL
01.06.2018
Žiadosť o SP pre stavebný objekt SO 03 Komunikácie a spevnené plochy stavby LIDL – Predajňa potravín Košice...
Zverejnenie podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov:
Zverejnenie podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov:
21.05.2018
-žiadosť o stavebné povolenie pre stavbu Obchodné centrum Shopbox -Údaj o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní vydaného podľa zákona o EIA...
Zberný dvor Napájadlá Jazero
Zberný dvor Napájadlá Jazero
24.04.2018
Zverejnenie žiadosti o vydanie stavebného povolenia...
Obytný súbor Zelené Grunty
Obytný súbor Zelené Grunty
28.03.2018
Zverejnenie podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov: -žiadosť o stavebné povolenie pre stavbu Obytný súbor Zelené Grunty, pre SO 206-01 Komunikácie a spevnené plochy -Údaj o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní vydaného podľa zákona o EIA...
Business  centrum  T3,  Košice na Moldavskej ceste 8/A, Košice
Business centrum T3, Košice na Moldavskej ceste 8/A, Košice
14.03.2018
Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby...
Stavba: Národné tenisové centrum Košice
Stavba: Národné tenisové centrum Košice
12.03.2018
Zverejnenie podľa § 58a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov...
OBYTNÝ SÚBOR GOLIAN - I. ETAPA na Golianovej, Slaneckej a Ukrajinskej ulici v Košiciach
OBYTNÝ SÚBOR GOLIAN - I. ETAPA na Golianovej, Slaneckej a Ukrajinskej ulici v Košiciach
06.03.2018
Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby...
Stavebné úpravy bytu č. 11 na 6. poschodí bytového domu na Dénešovej 37, Košice
Stavebné úpravy bytu č. 11 na 6. poschodí bytového domu na Dénešovej 37, Košice
12.12.2017
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Obytný súbor POVRAZY
Obytný súbor POVRAZY
01.12.2017
Stavebné povolenie pre stavbu s názvom "Obytný súbor POVRAZY", na pozemkoch KN-C parc. č. 1624/542 a 1624/544 k.ú. Grunt s príslušnou infraštruktúrou na pozemkoch KN-C parc. č. 2756/1, 2780/1, 1624/1, 2756/3, 2760, 2780/4, 3743/1 k.ú. Grunt, na ulici Jána Pavla II v Košiciach ...
Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 29,900 - 31,550
Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 29,900 - 31,550
15.03.2017
V zmysle ust. § 35 ods. 2 stavebného zákona, tunajší stavebný úrad zverejňuje na svojej webovej adrese kópiu návrhu (viď v prílohe) na vydanie územného rozhodnutia na stavbu od názvom: "Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 29,900 - 31,550" a zároveň oznamuje, že rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o ŽP pod č. OU-KE-OSZP3–2016/044356 zo dňa 06.12.2016 (právoplatné dňa 27.12.2016) k predmetnému ná...

Mestské podniky