Deň mesta Košice

Stavebné a územné konania


Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice
Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice
13.12.2017
zverejnenia rozhodnutia - zmena stavby pred jej dokončením podľa zákona o EIA...
V222, V473 – Košice : ES Západ – Čičky – Kopa – zriadenie VN
V222, V473 – Košice : ES Západ – Čičky – Kopa – zriadenie VN
14.12.2017
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Obnova bytového domu, Húskova 81, 83, 85, 87, Košice
Obnova bytového domu, Húskova 81, 83, 85, 87, Košice
14.12.2017
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Obnova bytového domu, Irkutská 16, 17, 18, Košice
Obnova bytového domu, Irkutská 16, 17, 18, Košice
14.12.2017
O Z N Á M E N I E o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
Zmena stavby bytového domu Rožňavská č.7, Košice - stavebné úpravy bytu č. 2
Zmena stavby bytového domu Rožňavská č.7, Košice - stavebné úpravy bytu č. 2
13.12.2017
Dodatočné povolenie zmeny časti dokončenej stavby, v byte č. 2 na prízemí bytového domu Rožňavská č.7, Košice, so súpisným číslom 317, na pozemku KN-C číslo 1256, v katastrálnom území Terasa, a povolenie jej užívania podľa § 82 stavebného zákona. ...
Administratívna budova a sklady v  MČ Košice – Poľov
Administratívna budova a sklady v MČ Košice – Poľov
13.12.2017
Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia vydaného stavebným úradom Mesta Košice, pracoviskom Košice – Západ, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice dňa 29.09.2015 pod č. A/2015/12 287 – 10/II/FIL...
Obytný súbor Nová Terasa – Príprava územia pre bytové domy - multifunkčné ihrisko
Obytný súbor Nová Terasa – Príprava územia pre bytové domy - multifunkčné ihrisko
13.12.2017
Kolaudačné rozhodnutie ucelenej časti stavby „Obytný súbor Nová Terasa – Príprava územia pre bytové domy“ - SO 20.1, 20.2, 20.4, 20.6 na pozemku parc. č. 3/690 KN-C v kat. území Terasa, v MČ Košice – Západ, ktorej predmetom bola výstavba multifunkčného ihriska ...
Obnova bytového domu Ďumbierska č.16-18 v Košiciach
Obnova bytového domu Ďumbierska č.16-18 v Košiciach
12.12.2017
Oznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania....
Stavebné úpravy bytu č. 11 na 6. poschodí bytového domu na Dénešovej 37, Košice
Stavebné úpravy bytu č. 11 na 6. poschodí bytového domu na Dénešovej 37, Košice
12.12.2017
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Prístavba a nadstavba rodinného domu na Alšavskej ulici v Košiciach
Prístavba a nadstavba rodinného domu na Alšavskej ulici v Košiciach
11.12.2017
Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona...
Zmena dokončenej stavby bytového domu Čordákova 24, Košice
Zmena dokončenej stavby bytového domu Čordákova 24, Košice
11.12.2017
Stavebné povolenie pre zmenu dokončenej stavby bytového domu Čordákova 24, Košice, súpisné číslo 1214, na pozemku registra C, parcelné číslo 3035, katastrálne územie Grunt,...
stavba KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, v skladbe stavebných objektov:
stavba KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, v skladbe stavebných objektov:
08.12.2017
zverejnenie kolaudačného rozhodnutia a informácií podľa zákona o EIA...
Bytový dom, Vojvodská ulica, Košice
Bytový dom, Vojvodská ulica, Košice
08.12.2017
Oznámenie o podanom odvolaní voči rozhodnutiu o umiestnení stavby pod č. MK/A/2017/ 09483-05/IV/GAR zo dňa 31.10.2017...
Prepojenie dvoch bytov - (byt č. 68 a 69) na Družicovej ulici č. 3 v Košiciach
Prepojenie dvoch bytov - (byt č. 68 a 69) na Družicovej ulici č. 3 v Košiciach
07.12.2017
O Z N Á M E N I E o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
Bytový dom Tri hôrky 9 - zmena v užívaní časti stavby - žehliareň
Bytový dom Tri hôrky 9 - zmena v užívaní časti stavby - žehliareň
07.12.2017
Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny v užívaní časti stavby bytového domu Tri hôrky 9, 11,13,15 súpisné číslo 433, na pozemku KN-C číslo 2599/18, katastrálne územie Terasa, kde v nebytových priestoroch vo vchode číslo 9 (kočikáreň, práčovňa sušiareň) sa navrhuje žehliareň s predajňou....
Zmena dokončenej stavby bytového domu Moldavská 17,19, Košice
Zmena dokončenej stavby bytového domu Moldavská 17,19, Košice
07.12.2017
Stavebné povolenie pre zmenu dokončenej stavby bytového domu Moldavská 17,19, Košice, spočívajúcu v stavebných úpravách v rozsahu: - sanácia juhovýchodnej a priečelnej loggiovej fasády bytového domu vrátane výmeny zábradlí logií, zateplenie juhovýchodnej a priečelnej loggiovej fasády...
Rekonštrukcia plynovodov  UO1585 Košice – Jazero 2. stavebný celok
Rekonštrukcia plynovodov UO1585 Košice – Jazero 2. stavebný celok
06.12.2017
Kolaudačné rozhodnutie v súlade s ust. § 82 ods. 1 stavebného zákona v spojení s ust. § 20 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v spojení s ust. § 46 zákona č.71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení...
Významná obnova bytového domu Dénešova 57, 59 v Košiciach
Významná obnova bytového domu Dénešova 57, 59 v Košiciach
06.12.2017
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu s názvom "Významná obnova bytového domu Dénešova 57, 59 v Košiciach", súp. č. 1138, na pozemku registra KN-C parc. č. 3392, kat. úz. Grunt, Dénešova ul. č. 57, 59 v Košiciach...
Obnova obalových konštrukcií bytového domu Hemerkova 18, 20, 22, 24, Košice
Obnova obalových konštrukcií bytového domu Hemerkova 18, 20, 22, 24, Košice
06.12.2017
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu „Obnova obalových konštrukcií bytového domu Hemerkova 18, 20, 22, 24, Košice“, súp. č. 1319, na pozemku registra KN-C parc. č. 2955/1, kat. úz. Grunt, Hemerkova ul. č. 18, 20, 22, 24 v Košiciach...
INS_FTTH_KE_Košice_Západ
INS_FTTH_KE_Košice_Západ
06.12.2017
Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení líniovej stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre stavbu „INS_FTTH_KE_Košice_Západ“. ...
Obnova obalových konštrukcií bytového domu, Raketová 1, Košice
Obnova obalových konštrukcií bytového domu, Raketová 1, Košice
05.12.2017
Kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona v spojení s ust. § 46 správneho poriadku...
Polyfunkčný objekt KVP, Wuppertálska ulica, Košice - KVP – bytový dom s polyfunkciou obchodu
Polyfunkčný objekt KVP, Wuppertálska ulica, Košice - KVP – bytový dom s polyfunkciou obchodu
05.12.2017
Rozhodnutie Mesta Košice pracoviska Košice Západ, o zmene územného rozhodnutia č. A/2016/04972-27/II/BAL zo dňa 12.septembra 2016, ktorým sa vydáva nové územné rozhodnutie pre stavbu „Polyfunkčný objekt KVP, Wuppertálska ulica, Košice – KVP“, stavba s prevažujúcou bytovou funkciou – bytový dom s polyfunkciou obchodu,...
Vilapark KANKORD, Stará Sečovská cesta ,Košice
Vilapark KANKORD, Stará Sečovská cesta ,Košice
04.12.2017
Oznámenie konania o predlžení platnosti územného rozhodnutia v zmysle § 40 ods.3 stavebného zákona ...
INS_FTTH_KE_Košice-Štefánikova
INS_FTTH_KE_Košice-Štefánikova
04.12.2017
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby...
Rozšírenie NN distribučnej sústavy, Kalvária,  Košice
Rozšírenie NN distribučnej sústavy, Kalvária, Košice
04.12.2017
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania....
Bytový dom Humenská 3/A, stavebné úpravy bytu č. 9
Bytový dom Humenská 3/A, stavebné úpravy bytu č. 9
04.12.2017
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu dokončenej stavby, stavebné úpravy v byte č. 9 na 5. poschodí, vo vchode č. 3/A, bytového domu Humenská 1,3 v Mestskej časti Košice- Západ. ...
Bytový dom Čordákova č. 33, stavebné úpravy bytu č. 3
Bytový dom Čordákova č. 33, stavebné úpravy bytu č. 3
04.12.2017
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu dokončenej stavby, stavebné úpravy v byte č. 3 na 2. poschodí, vo vchode č. 33, bytového domu Čordákova 31,33, Košice, v Mestskej časti Košice- KVP. ...
Bytový dom Wuppertálska č. 21, 23 - krajčírska dielňa
Bytový dom Wuppertálska č. 21, 23 - krajčírska dielňa
04.12.2017
Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní časti stavby bytového domu na Wuppertálskej ul. č. 21, 23, 25 a 27 v Košiciach, kde v priestoroch na 1. nadzemnom podlaží vchodov na Wuppertálskej ul. č. 21 a 23, bude zriadené rozšírenie jestvujúcej prevádzky krajčírskej dielne a vzorkovej predajne, ...
Obnova bytového domu Krakovská č. 12, Košice
Obnova bytového domu Krakovská č. 12, Košice
01.12.2017
Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona...
Zateplenie bytového domu a odstránenie systémových porúch na ul. Sputniková č. 1 – Košice
Zateplenie bytového domu a odstránenie systémových porúch na ul. Sputniková č. 1 – Košice
01.12.2017
Kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona v spojení s ust. § 46 správneho poriadku...
Obytný súbor POVRAZY
Obytný súbor POVRAZY
01.12.2017
Stavebné povolenie pre stavbu s názvom "Obytný súbor POVRAZY", na pozemkoch KN-C parc. č. 1624/542 a 1624/544 k.ú. Grunt s príslušnou infraštruktúrou na pozemkoch KN-C parc. č. 2756/1, 2780/1, 1624/1, 2756/3, 2760, 2780/4, 3743/1 k.ú. Grunt, na ulici Jána Pavla II v Košiciach ...
Zateplenie byt. domu na ul. Ždiarska č. 14, 16 a 22 v Košiciach
Zateplenie byt. domu na ul. Ždiarska č. 14, 16 a 22 v Košiciach
29.11.2017
O Z N Á M E N I E o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
Nadstavba, stavebné úpravy a parkovací dom, bytový dom Galéria City, Považská 40/B, Košice
Nadstavba, stavebné úpravy a parkovací dom, bytový dom Galéria City, Považská 40/B, Košice
29.11.2017
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby s názvom podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie: „Nadstavba, stavebné úpravy a parkovací dom, bytový dom Galéria City, Považská 40/B, Košice“, ...
Stavebné úpravy v byte č. 18, na 6. poschodí obytného domu na Miškoveckej ulici č. 18 v Košiciach
Stavebné úpravy v byte č. 18, na 6. poschodí obytného domu na Miškoveckej ulici č. 18 v Košiciach
23.11.2017
O Z N Á M E N I E o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
Stavebné úpravy v byte č. 68 a 69, na Družicovej ulici č. 3, na 7. poschodí obytného domu
Stavebné úpravy v byte č. 68 a 69, na Družicovej ulici č. 3, na 7. poschodí obytného domu
07.11.2017
Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona...
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice
24.10.2017
- zverejnenie návrhu o začatí povoľovacieho konania - kolaudačného konania (§ 38 ods. 2 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.)...
Bytový dom s polyfunkciou - LAGO, na Galaktickej ulici v Košiciach
Bytový dom s polyfunkciou - LAGO, na Galaktickej ulici v Košiciach
29.09.2017
Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby...
Obytný súbor “Zelené Grunty“ – BD A až D . Zverejnenie návrhu na územné rozhodnutie
Obytný súbor “Zelené Grunty“ – BD A až D . Zverejnenie návrhu na územné rozhodnutie
23.06.2017
Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby s názvom projektovej dokumentácie : Obytný súbor “Zelené Grunty“ – BD A až D, vo vzťahu, ku ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu zákona č. 24/2006 Z. z. ...
Obytný súbor POVRAZY
Obytný súbor POVRAZY
20.06.2017
Žiadosť o stavebné povolenie...
Stavba „Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice.
Stavba „Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice.
04.04.2017
- zverejnenie žiadosti súlade s § 58a ods. 3 stavebného zákona - zverejnenie právoplatného rozhodnutia o EIA-i ...
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v  Košiciach
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v Košiciach
16.02.2017
Súhlas s predĺžením lehoty na doplnenie dokladov...
Obnova bytového domu, Pražská č. 1, 3, 5, 7, Košice
Obnova bytového domu, Pražská č. 1, 3, 5, 7, Košice
13.12.2016
Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením pre stavbu „Obnova bytového domu, Pražská č. 1, 3, 5, 7, Košice„ - zmena dokončenej stavby bytového domu súp.č. 503 na pozemkoch parc.č. 2759, 2760, 2761 a 2762, kat. úz. Terasa, na Pražskej ulici č. 1, 3, 5, 7 v Košiciach, ...
Novostavba bytového domu, Bernolákova 24, Košice
Novostavba bytového domu, Bernolákova 24, Košice
02.12.2016
Odvolanie voči rozhodnutiu č.j. A/2016/08812-19/II/BAL zo dňa 23.septembra 2016, ktorým bolo vydanie územné rozhodnutie o umiestnení stavby "Novostavba bytového domu, Bernolákova 24, Košice“ - postúpenie odvolania na Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky. ...

Mestské podniky