Deň mesta Košice

Stavebné a územné konania


Business centrum T2, Košice
Business centrum T2, Košice
28.03.2017
Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením ust. § 68 stavebného zákona, po prerokovaní žiadosti podľa ust. § 68 ods.2 stavebného zákona a v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) v rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov stavebného konania, ako aj záujmov chránených dotknutými orgánmi...
Významná obnova bytového domu KS T 08 B, ul. Turgenevova č. 29 – 33, Košice
Významná obnova bytového domu KS T 08 B, ul. Turgenevova č. 29 – 33, Košice
28.03.2017
Kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona v spojení s ust. § 46 správneho poriadku...
Polyfunkčný súbor Popradská
Polyfunkčný súbor Popradská
28.03.2017
Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním pre stavbu „Polyfunkčný súbor Popradská", na pozemkoch parc. KN-C č. 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 218/1, 220/1, 3921/1, 4306/3, 4304/2, 4308 a 3887, kat. územie Terasa. ...
Rozšírenie parkovacích možností – ul. Obrody, Košice
Rozšírenie parkovacích možností – ul. Obrody, Košice
28.03.2017
Rozhodnutie o prerušení územného konania o umiestnení stavby do doby doriešenia predbežnej otázky t.j. do doby právoplatného rozhodnutia vo veci postavenia účastníka konania v územnom konaní pre Združenie domových samospráv, zastúpeného predsedom Marcelom Slávikom, so sídlom Rovniakova 14, Bratislava....
FTTH_KE_KBV_Žižkova
FTTH_KE_KBV_Žižkova
27.03.2017
OZNÁMENIE o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania ...
Pereš, ul. Vranovská – zriadenie trafostanice, VN prípojky a úprava NN siete
Pereš, ul. Vranovská – zriadenie trafostanice, VN prípojky a úprava NN siete
24.03.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania podľa ust. § 61 ods. 2 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov ...
Komplexná obnova bytového domu T 08B na ulici Čingovská č. 5 a 6,  040 12  Košice
Komplexná obnova bytového domu T 08B na ulici Čingovská č. 5 a 6, 040 12 Košice
23.03.2017
Kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona v spojení s ust. § 46 správneho poriadku...
Obnova bytového domu Žižkova 23, 25 Košice
Obnova bytového domu Žižkova 23, 25 Košice
23.03.2017
Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona...
Bytový dom Orgovánova č.14 - otvor v nosnej stene medzi bytmi č.41 a 45
Bytový dom Orgovánova č.14 - otvor v nosnej stene medzi bytmi č.41 a 45
23.03.2017
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
INS_FTTH_KE_Kosice_Palackého
INS_FTTH_KE_Kosice_Palackého
22.03.2017
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania....
Stavebné úpravy bytu č. 74, 13. poschodie, Tyršovo nábrežie 11, Košice
Stavebné úpravy bytu č. 74, 13. poschodie, Tyršovo nábrežie 11, Košice
22.03.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania....
Obnova bytového domu, Park Angelinum 12,13, Košice
Obnova bytového domu, Park Angelinum 12,13, Košice
22.03.2017
Kolaudačné rozhodnutie...
Stavebné úpravy v byte č. 23, na 6. poschodí, Hlinkova 22, Košice
Stavebné úpravy v byte č. 23, na 6. poschodí, Hlinkova 22, Košice
22.03.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania....
Líniová stavba vodovodnej siete, Severné mesto, Košice
Líniová stavba vodovodnej siete, Severné mesto, Košice
22.03.2017
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby...
Rozšírenie optickej siete SWAN KE, s.r.o., Vodárenská ulica, Košice
Rozšírenie optickej siete SWAN KE, s.r.o., Vodárenská ulica, Košice
22.03.2017
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania...
Dodatočné zateplenie bytového domu, Krakovská č.14, Košice a sanácia loggií bytového domu a dokončenie obnovy bytového domu
Dodatočné zateplenie bytového domu, Krakovská č.14, Košice a sanácia loggií bytového domu a dokončenie obnovy bytového domu
21.03.2017
O Z N Á M E N I E o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
TEHO - Modernizácia časti SVR okruhu OST 991 v Košiciach
TEHO - Modernizácia časti SVR okruhu OST 991 v Košiciach
17.03.2017
Stavebné povolenie pre stavbu s názvom projektovej dokumentácie „TEHO - Modernizácia časti SVR okruhu OST 991 v Košiciach“, na pozemkoch registra KN-C parc. č. 831, 833, 970, 971, 981/1, 1121, 1123 a 1131 (pozemky registra KN-E parc. č. 83/1, 84, 85/1, 85/2 a 86/1) kat. úz. Šaca,...
Byt Ždiarska 13, 2. poschodie
Byt Ždiarska 13, 2. poschodie
17.03.2017
Kolaudačné rozhodnutie podľa ust. § 82 stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov...
INS_FTTH_KE_Krásna_Pri Hornade
INS_FTTH_KE_Krásna_Pri Hornade
17.03.2017
OZNÁMENIE o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania Navrhovateľ:...
Zateplenie byt. domu a odstránenie systémových porúch na ul. Užhorodská č. 21 v Košiciach
Zateplenie byt. domu a odstránenie systémových porúch na ul. Užhorodská č. 21 v Košiciach
17.03.2017
Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia v zmysle § 67 a § 69 stavebného zákona v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov...
Bytový dom Humenská 47/A Košice - stavebné úpravy bytu č.10
Bytový dom Humenská 47/A Košice - stavebné úpravy bytu č.10
17.03.2017
Stavebné povolenie pre zmenu časti stavby bytového domu Humenská 47,49, na pozemkoch KN-C číslo 1017,1018 so súpisným číslom 347, katastrálne územie Terasa, spočívajúcu v stavebných úpravách v rozsahu: rozšírenie existujúceho dverného otvoru v nosnej stene v byte č. 10 na 5. poschodí vo vchode č. 47/A, bytového domu, ...
Telekomunikačná stavba na existujúcom objekte bytového domu Považská 1100/1, Košice
Telekomunikačná stavba na existujúcom objekte bytového domu Považská 1100/1, Košice
20.03.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním...
Rekonštrukcia rodinného domu s prístavbou, Ťahanovská 14, Košice
Rekonštrukcia rodinného domu s prístavbou, Ťahanovská 14, Košice
16.03.2017
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby s užívaním verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania....
Košice, ul. Komenského, Havlíčkova - zriadenie TS, VN prípojka, NN vedenie
Košice, ul. Komenského, Havlíčkova - zriadenie TS, VN prípojka, NN vedenie
16.03.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania....
Obchodné centrum Ťahanovce, Budapeštianska ul., (Americká trieda), Košice
Obchodné centrum Ťahanovce, Budapeštianska ul., (Americká trieda), Košice
16.03.2017
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania....
Rodinný dom s doplnkovou funkciou administratívy, Severné nábrežie, Košice
Rodinný dom s doplnkovou funkciou administratívy, Severné nábrežie, Košice
16.03.2017
Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením...
Obytný súbor NT3
Obytný súbor NT3
16.03.2017
Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie stavby "Obytný súbor NT3" pre SO 02 Vnútroareálové komunikácie...
Bytový dom Fejova v Košiciach
Bytový dom Fejova v Košiciach
15.03.2017
Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 39 a § 39a stavebného zákona, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov...
Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 29,900 - 31,550
Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 29,900 - 31,550
15.03.2017
V zmysle ust. § 35 ods. 2 stavebného zákona, tunajší stavebný úrad zverejňuje na svojej webovej adrese kópiu návrhu (viď v prílohe) na vydanie územného rozhodnutia na stavbu od názvom: "Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu v rkm 29,900 - 31,550" a zároveň oznamuje, že rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o ŽP pod č. OU-KE-OSZP3–2016/044356 zo dňa 06.12.2016 (právoplatné dňa 27.12.2016) k predmetnému ná...
Zmena dokončenej stavby bytového domu Tr. SNP 94, 96 /A,B/, Košice
Zmena dokončenej stavby bytového domu Tr. SNP 94, 96 /A,B/, Košice
15.03.2017
Oznámenie o nariadení doplňujúceho ústneho pojednávania a miestneho zisťovania v rámci kolaudačného konania...
INS FTTH KE Štúrova
INS FTTH KE Štúrova
15.03.2017
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby podľa § 39 a § 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov...
Košická Nová Ves - ČOV - zvýšenie kapacity /návrh na vydanie územného rozhodnutia/
Košická Nová Ves - ČOV - zvýšenie kapacity /návrh na vydanie územného rozhodnutia/
06.03.2017
Zverejnenie žiadosti o vydanie územného rozhodnutia na líniovú stavbu /§ 35 ods. 2 stavebného zákona/...
„OBYTNÝ AREÁL TITUS KLIMKOVIČOVA II. ETAPA“ a to v rozsahu časti stavebného objektu SO 04 Komunikáci
„OBYTNÝ AREÁL TITUS KLIMKOVIČOVA II. ETAPA“ a to v rozsahu časti stavebného objektu SO 04 Komunikáci
02.03.2017
Stavba „OBYTNÝ AREÁL TITUS KLIMKOVIČOVA II. ETAPA“ a to v rozsahu časti stavebného objektu SO 04 Komunikácie a spevnené plochy - vyvesenie verejnej vyhlášky - zverejnenie rozhodnutia podľa § 69 ods. 3 stavebného zákona...
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v  Košiciach
Garážový dom Kuzmányho – výstavba spoločných garáží v Košiciach
16.02.2017
Súhlas s predĺžením lehoty na doplnenie dokladov...
Business centrum T2, Košice
Business centrum T2, Košice
13.02.2017
Zverejnenie kópie žiadosti o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením (viď v prílohe) na stavbu od názvom: "Business centrum T2, Košice" a zároveň tunajší stavebný úrad oznamuje, že rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na ŽP vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o ŽP pod č. OU-KE-OSZP3–2015/011371 zo dňa 15.04.2015 k predmetnému návrhu, je zverejnené na webovom sídle MŽP SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail...
Bytový dom s polyfunkciou - HERBERIA
Bytový dom s polyfunkciou - HERBERIA
27.01.2017
Rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 39 a § 39a stavebného zákona, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v spojení s ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov...
Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice
Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice
27.01.2017
Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením...
Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu
Košice protipovodňová ochrana mesta - úprava ľavého brehu Hornádu
27.01.2017
Zverejnenie návrhu na vydanie územného rozhodnutia...
Obytný areál TITUS-KLIMKOVIČOVA II. etapa
Obytný areál TITUS-KLIMKOVIČOVA II. etapa
17.01.2017
Zverejnenie žiadosti podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona: - žiadosť o zmenu stavby Obytný areál TITUS-KLIMKOVIČOVA II. etapa, SO 04 - údaj o sprístupnení rozhodnutia vydaného OÚ Košice, odborom starostlivosti o ŽP, podľa zákona o EIA, pod č. OU-KE-OSZP3-2013/00078 zo dňa 14.10.2013, ktoré je zverejnené na webovom sídle orgánu: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-areal-titus-klimkovicova-ii-etapa-kosice ...
Polyfunkčný súbor Popradská
Polyfunkčný súbor Popradská
10.01.2017
Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "Polyfunkčný súbor Popradská" na pozemkoch KN-C parc. č. 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 a súvisiace v kat. území Terasa...
Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice
Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice
14.12.2016
Oznámenie o podaní žiadosti o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením...
Obnova bytového domu, Pražská č. 1, 3, 5, 7, Košice
Obnova bytového domu, Pražská č. 1, 3, 5, 7, Košice
13.12.2016
Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením pre stavbu „Obnova bytového domu, Pražská č. 1, 3, 5, 7, Košice„ - zmena dokončenej stavby bytového domu súp.č. 503 na pozemkoch parc.č. 2759, 2760, 2761 a 2762, kat. úz. Terasa, na Pražskej ulici č. 1, 3, 5, 7 v Košiciach, ...
Novostavba bytového domu, Bernolákova 24, Košice
Novostavba bytového domu, Bernolákova 24, Košice
02.12.2016
Odvolanie voči rozhodnutiu č.j. A/2016/08812-19/II/BAL zo dňa 23.septembra 2016, ktorým bolo vydanie územné rozhodnutie o umiestnení stavby "Novostavba bytového domu, Bernolákova 24, Košice“ - postúpenie odvolania na Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky. ...

Mestské podniky