Deň mesta Košice

Stavebné a územné konania


Stavebné úpravy rodinného domu, Ťahanovská 23, Košice
Stavebné úpravy rodinného domu, Ťahanovská 23, Košice
19.01.2017
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby s užívaním verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania...
Novostavba rodinného domu v lokalite „IBV Záhumnie“, Košice – Krásna
Novostavba rodinného domu v lokalite „IBV Záhumnie“, Košice – Krásna
18.01.2017
Stavebné povolenie podľa ust. § 39, § 39a a § 66 stavebného zákona v spojení s ust. § 4 a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa ust. § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov...
INS_FTTH_KE_Košice - Čechovova
INS_FTTH_KE_Košice - Čechovova
18.01.2017
O Z N Á M E N I E o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania...
Stavebné úpravy v obytnom dome na ul. Turgenevovej 13 v Košiciach
Stavebné úpravy v obytnom dome na ul. Turgenevovej 13 v Košiciach
18.01.2017
Stavebné povolenie podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona...
Obytný areál TITUS-KLIMKOVIČOVA II. etapa
Obytný areál TITUS-KLIMKOVIČOVA II. etapa
17.01.2017
Zverejnenie žiadosti podľa § 58a ods. 3 stavebného zákona: - žiadosť o zmenu stavby Obytný areál TITUS-KLIMKOVIČOVA II. etapa, SO 04 - údaj o sprístupnení rozhodnutia vydaného OÚ Košice, odborom starostlivosti o ŽP, podľa zákona o EIA, pod č. OU-KE-OSZP3-2013/00078 zo dňa 14.10.2013, ktoré je zverejnené na webovom sídle orgánu: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-areal-titus-klimkovicova-ii-etapa-kosice ...
Obnova bytového domu na ul. Sputniková č. 3 v Košiciach
Obnova bytového domu na ul. Sputniková č. 3 v Košiciach
16.01.2017
Kolaudačné rozhodnutie podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona v spojení s ust. § 46 správneho poriadku...
Rekreačná chata Andrea,  záhradkárska lokalita Severné mesto, Košice
Rekreačná chata Andrea, záhradkárska lokalita Severné mesto, Košice
13.01.2017
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania....
Obnova obalových konštrukcií bytového domu, Petzvalova ul. č. 17, 19 v Košiciach
Obnova obalových konštrukcií bytového domu, Petzvalova ul. č. 17, 19 v Košiciach
13.01.2017
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Obnova obalových konštrukcií bytového domu, Petzvalova ul. č. 17, 19 v Košiciach
Obnova obalových konštrukcií bytového domu, Petzvalova ul. č. 17, 19 v Košiciach
13.01.2017
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Obytný súbor Nová Terasa 1.etapa – Bytové domy
Obytný súbor Nová Terasa 1.etapa – Bytové domy
13.01.2017
Kolaudačné rozhodnutie...
Obnova bytového domu Rožňavská 16, Košice
Obnova bytového domu Rožňavská 16, Košice
12.01.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Obnova bytového domu Trebišovská 3, Košice
Obnova bytového domu Trebišovská 3, Košice
12.01.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Košice, Za amfiteátrom, Vencová – zriadenie VN, NN, úprava DP
Košice, Za amfiteátrom, Vencová – zriadenie VN, NN, úprava DP
10.01.2017
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby...
Obnova bytového domu Kurská 17 a 19 Košice
Obnova bytového domu Kurská 17 a 19 Košice
10.01.2017
Stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby bytového domu oznamované verejnou vyhláškou ...
Bytový dom Dénešova 31 v Košiciach - stavebné úpravy bytu číslo 14
Bytový dom Dénešova 31 v Košiciach - stavebné úpravy bytu číslo 14
10.01.2017
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu dokončenej stavby bytového domu na Dénešovej ulici č. 31 v Košiciach, spočívajúcu v stavebných úpravách bytu č. 14 na 7. poschodí bytového domu. ...
Obnova obalových konštrukcií bytového domu Starozagorská 6, Košice
Obnova obalových konštrukcií bytového domu Starozagorská 6, Košice
10.01.2017
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania pre zmenu dokončenej stavby bytového domu súp.č. 1383 na pozemku parc. č. 3755/117, kat. úz. Grunt, spočívajúcu v stavebných úpravách...
Polyfunkčný súbor Popradská
Polyfunkčný súbor Popradská
10.01.2017
Zverejnenie návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "Polyfunkčný súbor Popradská" na pozemkoch KN-C parc. č. 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 a súvisiace v kat. území Terasa...
Bytový dom Park Angelinum 12,13, Košice - kotolňa
Bytový dom Park Angelinum 12,13, Košice - kotolňa
09.01.2017
Upovedomenie o podaní odvolania ...
Modernizácia sekundárneho rozvodu na okruhu OST 803
Modernizácia sekundárneho rozvodu na okruhu OST 803
09.01.2017
OZNÁMENIE o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania ...
Oznámenie o začatí  územného  konania
Oznámenie o začatí územného konania
05.01.2017
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania...
Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice
Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice
14.12.2016
Oznámenie o podaní žiadosti o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením...
Obnova bytového domu, Pražská č. 1, 3, 5, 7, Košice
Obnova bytového domu, Pražská č. 1, 3, 5, 7, Košice
13.12.2016
Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením pre stavbu „Obnova bytového domu, Pražská č. 1, 3, 5, 7, Košice„ - zmena dokončenej stavby bytového domu súp.č. 503 na pozemkoch parc.č. 2759, 2760, 2761 a 2762, kat. úz. Terasa, na Pražskej ulici č. 1, 3, 5, 7 v Košiciach, ...
Obytný súbor Nová Terasa - Príprava územia pre bytové domy - zmena ÚR
Obytný súbor Nová Terasa - Príprava územia pre bytové domy - zmena ÚR
08.12.2016
Zverejnenie návrhu na zmenu územného rozhodnutia o umiestnení stavby "Obytný súbor Nová Terasa - Príprava územia pre bytové domy č. A/2014/11649-16/II/BAL zo dňa 19.08.2014. Zmena spočíva v nahradení časti parkoviska riešeného v SO 06 - Vnútroalreálové komunikácie za viacúčelové ihrisko. ...
Novostavba bytového domu, Bernolákova 24, Košice
Novostavba bytového domu, Bernolákova 24, Košice
02.12.2016
Odvolanie voči rozhodnutiu č.j. A/2016/08812-19/II/BAL zo dňa 23.septembra 2016, ktorým bolo vydanie územné rozhodnutie o umiestnení stavby "Novostavba bytového domu, Bernolákova 24, Košice“ - postúpenie odvolania na Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky. ...
Bytový dom s polyfunkciou - HERBERIA
Bytový dom s polyfunkciou - HERBERIA
30.11.2016
Nariadenie ústneho pojednávania v zmysle ust. § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov...
Stavba Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice, SO 202 Vnútroareálové komu
Stavba Rezidencia Mlynská Bašta, Továrenská ul., Štefánikova ul., Košice, SO 202 Vnútroareálové komu
30.09.2016
zverejnenie stavebného povolenia podľa § 69 ods. 3 stavebného zákona...
Obytný súbor Nová Terasa, SO 06 Vnútroareálové komunikácie
Obytný súbor Nová Terasa, SO 06 Vnútroareálové komunikácie
02.08.2016
Zverejnenie návrhu na zmenu územného rozhodnutia o umiestnení stavby "Obytný súbor Nová Terasa - Príprava územia pre bytové domy č. A/2014/11649-16/II/BAL zo dňa 19.08.2014. Zmena spočíva v nahradení časti parkoviska riešeného v SO 06 - Vnútroalreálové komunikácie za viacúčelové ihrisko. ...

Mestské podniky