Deň mesta Košice

Mesto Košice zrekonštruuje most na Moskovskej triede, ktorý preklenuje Triedu KVP


12.10.2018 Publikoval: Miroslav Sambor

Most v košickej mestskej časti KVP je nutné zrekonštruovať z dôvodu zlého technického stavu mostnej konštrukcie a nefunkčnej hydroizolácie. Stavba bude financovaná z prostriedkov mesta Košice, predpokladaná hodnota zákazky určená podľa zákona o verejnom obstarávaní predstavuje sumu 1 817 647,44 Eura bez DPH. 

Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii mostného objektu, jeho súčastiach, príslušenstve a na súvisiacich zariadeniach, vrátane ochrany spodnej stavby, odvodnenia, dopravného značenia, terénnych úprav, dodávok stavebných výrobkov/ materiálov s ich dopravou na miesto použitia a iné. Súčasťou projektu budú, okrem samotnej rekonštrukcie mostného telesa, aj demontáž a dočasné ukotvenie trolejového vedenia, preložka trolejového vedenia, napájacích a spätných káblov Dopravného podniku mesta Košice, preložka verejného osvetlenia, optického kábla a pod. 

Každý uchádzač o zákazku musí, okrem iného preukázať, že za požadované obdobie uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, v celkovom finančnom objeme minimálne 2 milióny Eur bez DPH, pričom z toho musí byť aspoň jedna zákazka v hodnote minimálne 500 – tisíc Eur bez DPH. Pod stavebnými prácami rovnakého alebo podobného charakteru sa rozumejú stavebné práce na rekonštrukcii, obnove, oprave, respektíve výstavbe mostných objektov určených pre pozemnú dopravu, podobného rozsahu a technickej zložitosti ako je predmet zákazky. 

Verejný objednávateľ (Mesto Košice) požaduje uvedené informácie z dôvodu uistenia sa, že výber úspešného uchádzača bude z uchádzačov, ktorí sú schopní uskutočniť zákazku mesta s rovnakými, alebo porovnateľnými parametrami, teda že majú praktické skúsenosti s realizáciou takýchto stavebných prác, a sú garanciou profesionálnej, plynulej a bezproblémovej realizácie zákazky, ako aj jej úspešného dokončenia v zmluvne dohodnutom termíne. 

Víťaz verejnej súťaže musí začať s prácami na rekonštrukcii mosta do piatich dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska, celé dielo musí v požadovanom rozsahu dokončiť a odovzdať objednávateľovi (Mesto Košice) najneskôr do piatich mesiacov po protokolárnom odovzdaní a prevzatí staveniska. Počas stavebných prác bude doprava v danom úseku obmedzená v zmysle schváleného projektu dočasného dopravného značenia. 

Vo vestníku verejného obstarávania bola zákazka „Mostný objekt Trieda KVP – Moskovská – rekonštrukcia" zadávateľa (Mesto Košice) zverejnená 2. 10. 2018. Záujemcovia sa môžu do súťaže prihlásiť najneskôr 30. 10. 2018 do 9. 10 hod. Hlavným kritériom je najnižšia ponúknutá cena za zhotovenie diela. Obálky s ponukami sa budú otvárať 31. 10. 2018 o 9.00 hod. v priestoroch Magistrátu mesta Košice (Tr. SNP 48/A, blok E, 1.posch., miestnosť č. 119). Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý oprávnený uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Aktuality Deň otvorených dverí (24. 10. 2018) v psychiatrických ambulanciách
19.10.2018
Liga za duševné zdravie v spolupráci so Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou organizuje už po štvrtýkrát Deň otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách na Slovensku....
čítaj ďalej


Mesto Košice aktívne reprezentovalo Slovensko počas Európskeho týždňa regiónov a miest
12.10.2018
Tento týždeň je v Bruseli, sídle európskej komisie, venovaný európskym regiónom a mestám. Európsky týždeň regiónov a miest je najväčšou akciou tohto druhu v Európe. Navštívi ho viac ako 6000 registrovaných návštevníkov z viac ako 70 krajín sveta, vystúpi viac ako 600 spíkrov a uskutoční sa viac ako 150 rôznych seminárov prezentácií a stretnutí. ...
čítaj ďalej


Mesto Košice zrekonštruuje most na Moskovskej triede, ktorý preklenuje Triedu KVP
12.10.2018
Most v košickej mestskej časti KVP je nutné zrekonštruovať z dôvodu zlého technického stavu mostnej konštrukcie a nefunkčnej hydroizolácie. Stavba bude financovaná z prostriedkov mesta Košice, predpokladaná hodnota zákazky určená podľa zákona o verejnom obstarávaní predstavuje sumu 1 817 647,44 Eura bez DPH. ...
čítaj ďalej


Zamestnanci školských jedálni prezentovali svoju prácu
11.10.2018
Svetový deň výživy" oslavujeme každý rok na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov – FAO. Viac ako 150 krajín na celom svete si pripomína 16. október ako deň, ktorý má rôzne aspekty. Na jednej strane sú na svete krajiny a ľudia, ktorým je zdravé stravovanie samozrejmosťou. Na druhej strane si musíme uvedomiť, že aj v 21. storočí je na našej planéte veľa hladujúcich a chudobných ľudí. Dobré a zdravé jedlo je darom, ktorý si musíme vážiť a pristupovať k nem...
čítaj ďalejMestské podniky