Deň mesta Košice

Materská škola, Zuzkin park 2, Košice


09.10.2018 Publikoval: Mgr. Eva Vinceová

MŠ Zuzkin park 2, Košice

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO – MŠ Zuzkin park 2, Košice

Materská škola, Zuzkin park 2, 040 11 Košice

V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Voľné pracovné miesto : predpokladaný nástup od : október 2018

Kategória : učiteľ

Pod kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ pre pred primárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy)

Kariérový stupeň : začínajúci pedagogický zamestnanec , samostatný pedagogický zamestnanec

Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola, Zuzkin park 2, 040 11 Košice

Kontakt: 0907 900 142 / Svetlana Gjabelová

Kvalifikačné predpoklady :
Úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy
Zoznam požadovaných dokladov:

1. Žiadosť o prijatie do zamestnania

2. štruktúrovaný profesijný životopis

3. Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov

4. Kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Všetky potrebné doklady zašlite poštou v zalepenej obálke na riaditeľstvo materskej školy do 16.10.2018 na obálku vypísať : - „neotvárať – pracovná pozícia učiteľ".

Platové náležitosti – podľa platovej triedy -7.platová trieda až 12.platová trieda, ostatné príplatky v zmysle zákona č. 553/2003 v závislosti od uchádzača.
V Košiciach 09.10.2018
Svetlana Gjabelová - štatutár MŠ

Doplňujúce informácie :
Prosím uviesť telefónne číslo ako aj email – pre ďalšiu komunikáciu

Aktuality Deň otvorených dverí (24. 10. 2018) v psychiatrických ambulanciách
19.10.2018
Liga za duševné zdravie v spolupráci so Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou organizuje už po štvrtýkrát Deň otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách na Slovensku....
čítaj ďalej


Mesto Košice aktívne reprezentovalo Slovensko počas Európskeho týždňa regiónov a miest
12.10.2018
Tento týždeň je v Bruseli, sídle európskej komisie, venovaný európskym regiónom a mestám. Európsky týždeň regiónov a miest je najväčšou akciou tohto druhu v Európe. Navštívi ho viac ako 6000 registrovaných návštevníkov z viac ako 70 krajín sveta, vystúpi viac ako 600 spíkrov a uskutoční sa viac ako 150 rôznych seminárov prezentácií a stretnutí. ...
čítaj ďalej


Mesto Košice zrekonštruuje most na Moskovskej triede, ktorý preklenuje Triedu KVP
12.10.2018
Most v košickej mestskej časti KVP je nutné zrekonštruovať z dôvodu zlého technického stavu mostnej konštrukcie a nefunkčnej hydroizolácie. Stavba bude financovaná z prostriedkov mesta Košice, predpokladaná hodnota zákazky určená podľa zákona o verejnom obstarávaní predstavuje sumu 1 817 647,44 Eura bez DPH. ...
čítaj ďalej


Zamestnanci školských jedálni prezentovali svoju prácu
11.10.2018
Svetový deň výživy" oslavujeme každý rok na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov – FAO. Viac ako 150 krajín na celom svete si pripomína 16. október ako deň, ktorý má rôzne aspekty. Na jednej strane sú na svete krajiny a ľudia, ktorým je zdravé stravovanie samozrejmosťou. Na druhej strane si musíme uvedomiť, že aj v 21. storočí je na našej planéte veľa hladujúcich a chudobných ľudí. Dobré a zdravé jedlo je darom, ktorý si musíme vážiť a pristupovať k nem...
čítaj ďalejMestské podniky