Deň mesta Košice

RETAIL PARK (areál) BARDEJOVSKÁ, KOŠICE


01.10.2018 Publikoval: Ing. Štefánia Vovčková

V súlade s § 35 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad zverejňuje na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle (www.kosice.sk) kópiu návrhu na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby s názvom : „RETAIL PARK (areál) BARDEJOVSKÁ, KOŠICE“ s objektovou skladbou :

SO 11 Polyfunkčný objekt P1

SO 12 Polyfunkčný objekt P2

SO 13 Retailový objekt

SO 21 Prípojky VN

SO 22 Trafostanice

SO 23 Prípojky NN

SO 24 Vonkajšie osvetlenie

SO 25 Prípojky horucovodné

SO 26 Prípojky slaboprúdové

SO 31 Sadové a terénne úpravy

SO 32 Príprava územia

SO 41 Prípojky vody

SO 42 Prípojky kanalizácie

SO 51 Dopravné napojenie a úprava Bardejovskej ulice

SO 52 Komunikácie, spevnené plochy a parkoviská

PS 01 Elektrorozvodne NN

PS 02 Náhradné zdroje EE

vo vzťahu, ku ktorej sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Zároveň oznamujeme, že právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť bolo vydané Okresným úradom Košice, odborom starostlivosti o životné prostredie, Komenského č.52, Košice pod č. OU-KE-OSZP3-2018/023316 dňa 29.6.2018 a je uverejnené na webovom sídle orgánu ktorý ho vydal :

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/retail-park-bardejovska-kosice
Prílohy
RETAIL PARK (areál) BARDEJOVSKÁ, KOŠICE (1587,229 kB)
Oznámenie o podaní návrhu na vydanie územného rozhodnutia
Aktuality Deň otvorených dverí (24. 10. 2018) v psychiatrických ambulanciách
19.10.2018
Liga za duševné zdravie v spolupráci so Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou organizuje už po štvrtýkrát Deň otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách na Slovensku....
čítaj ďalej


Mesto Košice aktívne reprezentovalo Slovensko počas Európskeho týždňa regiónov a miest
12.10.2018
Tento týždeň je v Bruseli, sídle európskej komisie, venovaný európskym regiónom a mestám. Európsky týždeň regiónov a miest je najväčšou akciou tohto druhu v Európe. Navštívi ho viac ako 6000 registrovaných návštevníkov z viac ako 70 krajín sveta, vystúpi viac ako 600 spíkrov a uskutoční sa viac ako 150 rôznych seminárov prezentácií a stretnutí. ...
čítaj ďalej


Mesto Košice zrekonštruuje most na Moskovskej triede, ktorý preklenuje Triedu KVP
12.10.2018
Most v košickej mestskej časti KVP je nutné zrekonštruovať z dôvodu zlého technického stavu mostnej konštrukcie a nefunkčnej hydroizolácie. Stavba bude financovaná z prostriedkov mesta Košice, predpokladaná hodnota zákazky určená podľa zákona o verejnom obstarávaní predstavuje sumu 1 817 647,44 Eura bez DPH. ...
čítaj ďalej


Zamestnanci školských jedálni prezentovali svoju prácu
11.10.2018
Svetový deň výživy" oslavujeme každý rok na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov – FAO. Viac ako 150 krajín na celom svete si pripomína 16. október ako deň, ktorý má rôzne aspekty. Na jednej strane sú na svete krajiny a ľudia, ktorým je zdravé stravovanie samozrejmosťou. Na druhej strane si musíme uvedomiť, že aj v 21. storočí je na našej planéte veľa hladujúcich a chudobných ľudí. Dobré a zdravé jedlo je darom, ktorý si musíme vážiť a pristupovať k nem...
čítaj ďalejMestské podniky