Deň mesta Košice

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta Košice


13.07.2018 Publikoval: Bc. Juraj Sopoliga

I. Prenájom nehnuteľného majetku mesta Košice priamym prenájmom žiadateľom

1.prenájom pozemku: parc. C KN č. 955/95 s výmerou 18 m2, k. ú. Šaca
za cenu 89 €/rok za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod garážou
- lokalita ul. Železiarenská
- doba nájmu neurčitá

2. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 2522 s výmerou 5,50 m2, v k. ú. Jazero
za cenu 35 €/rok za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod rampou
- lokalita ul. Sputnikova
- doba nájmu neurčitá

3. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 939 s výmerou 28 m2, v k. ú. Kavečany
za cenu 93 €/rok za účelom realizácie dopravného napojenia
- lokalita ul. Kadlubská
- doba nájmu neurčitá

4. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 2572/7 s výmerou 7 m2, v k. ú. Stredné mesto
za cenu 62 €/rok za účelom realizácie vjazdu
- lokalita ul. Puškinova
- doba nájmu neurčitá

5. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 1662/10 s výmerou 47 m2, v k. ú. Furča
za cenu 203 €/rok za účelom realizácie vjazdu
- lokalita Slivník
- doba nájmu neurčitá

6. prenájom pozemku: parc. C KN č. 3210/4 s výmerou 22 m2, k. ú. Letná
za cenu 210,10 €/rok za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod garážou
- lokalita ul. Garbiarska
- doba nájmu neurčitá

7. prenájom pozemku: parc. C KN č. 6224/234 s výmerou 289 m2, k. ú. Severné mesto
za cenu 662 €/rok za účelom užívania pozemku ako záhrady
- lokalita ul. Vihorlatská
- doba nájmu neurčitá

8. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 2443/18 s výmerou 1 m2, v k. ú. Stredné mesto
za cenu 9 €/rok za účelom osadenia pamätníka
- lokalita ul. Drevný trh
- doba nájmu neurčitá

9. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 3913 s výmerou 240 m2, v k. ú. Terasa
za cenu 1 608 €/rok za účelom výstavby pripojovacieho pruhu a chodníka
- lokalita ul. Werferova
- doba nájmu neurčitá

10. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 3720/3 s výmerou 87,50 m2, v k. ú. Grunt
za cenu 557 €/rok za účelom realizácie cestnej svetelnej signalizácie
- lokalita ul. Wuppertálska
- doba nájmu neurčitá

K uvedeným nehnuteľnostiam môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 30.7.2018 do 12:00 hod.. Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice resp. osobne do podateľne s vyznačením „Neotvárať zámer prenájmu nehnuteľností“.

Bližšie informácie poskytne oddelenie právne a majetkové MMK

- referát nakladania s majetkom tel. kontakt: 055/6419115, 055/6419856


Aktuality Lokalita Podhradová, Hradová a Na výslní ostane zachovaná
20.09.2018
Mestu Košice bola v uplynulých dňoch doručená petícia s podpismi 1 300 občanov, ktorí vyjadrujú nesúhlas so zmenou hraníc zastavaného územia v lokalite Podhradová, Hradová a Na výslní v koncepte nového územného plánu. Námestník primátora mesta Košice Martin Petruško ich ubezpečuje o tom, že Mesto Košice je proti zastavaniu tohto územia a urobí všetko preto, aby pôvodná funkcia tejto lokality ostala zachovaná aj po zmene územného plánu. ...
čítaj ďalej


Stanovisko Dopravného podniku mesta Košice k projektu mestskej karty
20.09.2018
Projekt mestskej karty vznikol na základe Zmluvy o spolupráci pri realizácii projektu Mestskej karty v meste Košice č. 2012002907 zo dňa 31.12.2012, uzatvorenej zástupcami štatutárnych orgánov zmluvných strán: Mesto Košice (garant projektu a správca mestskej karty), Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť (prevádzkovateľ projektu a správca dopravnej karty), KOŠICE – TURIZMUS, oblastná organizácia cestovného ruchu (správca turistickej karty). ...
čítaj ďalej


Košičania sa môžu tešiť na novinku v MHD. V sobotu štartuje prevádzka prvého cyklobusu.
19.09.2018
Dopravný podnik mesta Košice počas Európskeho týždňa mobility spúšťa prevádzku cyklonosičov na linke 14. ...
čítaj ďalej


Opravy zvlnených asfaltov čiastočne obmedzia motoristov od 21. 9. do 23. 9. 2018
19.09.2018
Pôjde o opravu zvlneného asfaltového povrchu vozovky pred krytou plavárňou v úseku križovatky Protifašistických bojovníkov – Štefánikova – Rooseveltova ulica. Stavebné práce sa tam začnú v piatok (21.09.) od cca 18:00 hod., ukončené by mali byť do 23.09.2018. V tých istých dňoch sa bude vymieňať zvlnený asfaltový kryt aj v ďalšej križovatke: Gorkého – Slovenskej jednoty. Tam sa začne pracovať v piatok od cca 20:00 hod., a práce by mali byť takisto ukončené do nedele 23.09.2018. ...
čítaj ďalejMestské podniky