Deň mesta Košice

MŠ Havanská 26 v Košiciach


11.07.2018 Publikoval: Mgr. Eva Vinceová

Voľné pracovné miesto

V zmysle §11 ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

Názov a adresa zamestnávateľa:
Materská škola Havanská 26
040 13 Košice

Kategória voľného pracovného miesta:
učiteľ

Podkategória pedagogického zamestnanca:
učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady:
odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona NR SR č.317/2009 Z.z.o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky č.437/2009 Z.z.,ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a v znení neskorších predpisov

Platové podmienky:
v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Iné požiadavky:
-uvedené požadované doklady zaslať na adresu školy do 27.7.2018.
-pozvaní na pracovný pohovor (prostredníctvom e-mailu/telefónu) budú len tí uchádzači, ktorí splnia uvedené požiadavky

Predpokladaný termín pracovného pohovoru 2.8.2018.

Zoznam požadovaných dokladov:
1.žiadosť
2.overená kópia dokladov o vzdelaní
3.štruktúrovaný profesijný životopis
4.doklad o bezúhonnosti- výpis z registra trestov(nie starší ako 3 mesiace)
5.lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa v MŠ(nie staršie ako 3 mesiace)
6.písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
7.čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti
Pozvaní na pracovný pohovor (prostredníctvom e-mailu/telefónu) budú len tí uchádzači, ktorí splnia požadované podmienky.


Nástup do zamestnania:
3.9.2018
Kontakt:
ms@havanska.sk
0905505155Aktuality Mestská polícia rozšírila počet bezpečnostných kamier
16.11.2018
Mesto bolo opäť úspešné - získalo dotáciu...
čítaj ďalej


Dnes (12. 11. 2018) začali práce na ďalšej časti Eurovela 11, cyklotrasa prepojí „Jazero“ a „Krásnu“
12.11.2018
Mesto Košice dnes (12. 11. 2018) začína s realizáciou stavby „Časť B.2 – Eurovelo 11 – v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu - sídlisko Nad Jazerom“ v rámci schváleného projektu „Cyklotrasa Košice Eurovelo 11, časť B.2 - ústie Myslavského potoka do Hornádu“. ...
čítaj ďalej


Eurovia začne v pondelok (12. 11. 2018) modernizovať autobusovú zastávku pri magistráte
09.11.2018
V pondelok (12.11.2018) začne spoločnosť EUROVIA SK modernizovať autobusovú zastávku - „Magistrát mesta Košice“, odkiaľ jazdia spoje do centra mesta, smer Krajský súd. Dočasná autobusová zastávka pre cestujúcu verejnosť bude po dohode s Dopravným podnikom mesta Košice vytvorená poniže existujúcej zastávky. Situovaná bude (v rámci jazdného pruhu pre autobusy) pred križovatkou pri OC Galéria....
čítaj ďalej


Potulky mestom: 12 oltárov Dómu sv. Alžbety
08.11.2018
Nahliadnuť do tajomstiev interiéru Dómu sv. Alžbety Vás pozývame na najbližšej potulke mestom tento piatok a víkend 9. až 11. novembra 2018. ...
čítaj ďalejMestské podniky