Deň mesta Košice

MŠ Havanská 26 v Košiciach


11.07.2018 Publikoval: Mgr. Eva Vinceová

Voľné pracovné miesto

V zmysle §11 ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

Názov a adresa zamestnávateľa:
Materská škola Havanská 26
040 13 Košice

Kategória voľného pracovného miesta:
učiteľ

Podkategória pedagogického zamestnanca:
učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady:
odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona NR SR č.317/2009 Z.z.o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky č.437/2009 Z.z.,ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a v znení neskorších predpisov

Platové podmienky:
v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Iné požiadavky:
-uvedené požadované doklady zaslať na adresu školy do 27.7.2018.
-pozvaní na pracovný pohovor (prostredníctvom e-mailu/telefónu) budú len tí uchádzači, ktorí splnia uvedené požiadavky

Predpokladaný termín pracovného pohovoru 2.8.2018.

Zoznam požadovaných dokladov:
1.žiadosť
2.overená kópia dokladov o vzdelaní
3.štruktúrovaný profesijný životopis
4.doklad o bezúhonnosti- výpis z registra trestov(nie starší ako 3 mesiace)
5.lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa v MŠ(nie staršie ako 3 mesiace)
6.písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
7.čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti
Pozvaní na pracovný pohovor (prostredníctvom e-mailu/telefónu) budú len tí uchádzači, ktorí splnia požadované podmienky.


Nástup do zamestnania:
3.9.2018
Kontakt:
ms@havanska.sk
0905505155Aktuality Lokalita Podhradová, Hradová a Na výslní ostane zachovaná
20.09.2018
Mestu Košice bola v uplynulých dňoch doručená petícia s podpismi 1 300 občanov, ktorí vyjadrujú nesúhlas so zmenou hraníc zastavaného územia v lokalite Podhradová, Hradová a Na výslní v koncepte nového územného plánu. Námestník primátora mesta Košice Martin Petruško ich ubezpečuje o tom, že Mesto Košice je proti zastavaniu tohto územia a urobí všetko preto, aby pôvodná funkcia tejto lokality ostala zachovaná aj po zmene územného plánu. ...
čítaj ďalej


Stanovisko Dopravného podniku mesta Košice k projektu mestskej karty
20.09.2018
Projekt mestskej karty vznikol na základe Zmluvy o spolupráci pri realizácii projektu Mestskej karty v meste Košice č. 2012002907 zo dňa 31.12.2012, uzatvorenej zástupcami štatutárnych orgánov zmluvných strán: Mesto Košice (garant projektu a správca mestskej karty), Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť (prevádzkovateľ projektu a správca dopravnej karty), KOŠICE – TURIZMUS, oblastná organizácia cestovného ruchu (správca turistickej karty). ...
čítaj ďalej


Košičania sa môžu tešiť na novinku v MHD. V sobotu štartuje prevádzka prvého cyklobusu.
19.09.2018
Dopravný podnik mesta Košice počas Európskeho týždňa mobility spúšťa prevádzku cyklonosičov na linke 14. ...
čítaj ďalej


Opravy zvlnených asfaltov čiastočne obmedzia motoristov od 21. 9. do 23. 9. 2018
19.09.2018
Pôjde o opravu zvlneného asfaltového povrchu vozovky pred krytou plavárňou v úseku križovatky Protifašistických bojovníkov – Štefánikova – Rooseveltova ulica. Stavebné práce sa tam začnú v piatok (21.09.) od cca 18:00 hod., ukončené by mali byť do 23.09.2018. V tých istých dňoch sa bude vymieňať zvlnený asfaltový kryt aj v ďalšej križovatke: Gorkého – Slovenskej jednoty. Tam sa začne pracovať v piatok od cca 20:00 hod., a práce by mali byť takisto ukončené do nedele 23.09.2018. ...
čítaj ďalejMestské podniky