Deň mesta Košice

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 7039/4, 7039/7, Jazdecká č. 8, v MČ Košic


11.07.2018 Publikoval: Ing. Ingrid Eliášová

Žiadateľ: Marcel Hrehor, Klimkovičova 15, 040 23 Košice
Dátum podania žiadosti: 06.07.2018

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 8 ks drevín druhu : 3 ks smrek obyčajný o obvode kmeňov 125 cm, 111 cm, 81 cm a 5 ks duglaska tisolistá o obvode kmeňov 124 cm, 128 cm, 121 cm, 139 cm, 153 cm rastúcich na parcelách č. 7039/7 a 7039/4 Jazdecká ul. kat. územie Severné Mesto. Žiadateľ vo svojej žiadosti uvádza, že nakoľko sa stal novým vlastníkom uvedeného pozemku rád by celý pozemok upravil a zrevitalizoval. Bývalá majiteľka cca posledné tri roky sa o dreviny nestarala,  neudržiavala pozemok a toho času zdravotný stav u niektorých drevín je zlý. Dreviny sú napadnuté voškami, presýchajú im koruny. Dreviny sa nachádzajú v blízkosti oplotenia a rodinného domu. Koreňový systém zasahuje do základov ako oplotenia tak aj domu. Zároveň sú dreviny naklonené smerom na priľahlý chodník a zasahujú do verejného osvetlenia. Aby sa predišlo škodám na majetku ( zlé poveternostné podmienky – vyvrátenie) chce žiadateľ pristúpiť v mimo vegetačnom období k výrubu drevín. Na nebezpečenstvo drevín bol upozornený aj vlastníkmi susedných nehnuteľností.

Sp. zn. konania: MK/A/2018/16291

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
ingrid.eliasova@kosice.sk


Aktuality Mestská polícia rozšírila počet bezpečnostných kamier
16.11.2018
Mesto bolo opäť úspešné - získalo dotáciu...
čítaj ďalej


Dnes (12. 11. 2018) začali práce na ďalšej časti Eurovela 11, cyklotrasa prepojí „Jazero“ a „Krásnu“
12.11.2018
Mesto Košice dnes (12. 11. 2018) začína s realizáciou stavby „Časť B.2 – Eurovelo 11 – v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu - sídlisko Nad Jazerom“ v rámci schváleného projektu „Cyklotrasa Košice Eurovelo 11, časť B.2 - ústie Myslavského potoka do Hornádu“. ...
čítaj ďalej


Eurovia začne v pondelok (12. 11. 2018) modernizovať autobusovú zastávku pri magistráte
09.11.2018
V pondelok (12.11.2018) začne spoločnosť EUROVIA SK modernizovať autobusovú zastávku - „Magistrát mesta Košice“, odkiaľ jazdia spoje do centra mesta, smer Krajský súd. Dočasná autobusová zastávka pre cestujúcu verejnosť bude po dohode s Dopravným podnikom mesta Košice vytvorená poniže existujúcej zastávky. Situovaná bude (v rámci jazdného pruhu pre autobusy) pred križovatkou pri OC Galéria....
čítaj ďalej


Potulky mestom: 12 oltárov Dómu sv. Alžbety
08.11.2018
Nahliadnuť do tajomstiev interiéru Dómu sv. Alžbety Vás pozývame na najbližšej potulke mestom tento piatok a víkend 9. až 11. novembra 2018. ...
čítaj ďalejMestské podniky