Deň mesta Košice

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 7039/4, 7039/7, Jazdecká č. 8, v MČ Košic


11.07.2018 Publikoval: Ing. Ingrid Eliášová

Žiadateľ: Marcel Hrehor, Klimkovičova 15, 040 23 Košice
Dátum podania žiadosti: 06.07.2018

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 8 ks drevín druhu : 3 ks smrek obyčajný o obvode kmeňov 125 cm, 111 cm, 81 cm a 5 ks duglaska tisolistá o obvode kmeňov 124 cm, 128 cm, 121 cm, 139 cm, 153 cm rastúcich na parcelách č. 7039/7 a 7039/4 Jazdecká ul. kat. územie Severné Mesto. Žiadateľ vo svojej žiadosti uvádza, že nakoľko sa stal novým vlastníkom uvedeného pozemku rád by celý pozemok upravil a zrevitalizoval. Bývalá majiteľka cca posledné tri roky sa o dreviny nestarala,  neudržiavala pozemok a toho času zdravotný stav u niektorých drevín je zlý. Dreviny sú napadnuté voškami, presýchajú im koruny. Dreviny sa nachádzajú v blízkosti oplotenia a rodinného domu. Koreňový systém zasahuje do základov ako oplotenia tak aj domu. Zároveň sú dreviny naklonené smerom na priľahlý chodník a zasahujú do verejného osvetlenia. Aby sa predišlo škodám na majetku ( zlé poveternostné podmienky – vyvrátenie) chce žiadateľ pristúpiť v mimo vegetačnom období k výrubu drevín. Na nebezpečenstvo drevín bol upozornený aj vlastníkmi susedných nehnuteľností.

Sp. zn. konania: MK/A/2018/16291

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:
ingrid.eliasova@kosice.sk


Aktuality Lokalita Podhradová, Hradová a Na výslní ostane zachovaná
20.09.2018
Mestu Košice bola v uplynulých dňoch doručená petícia s podpismi 1 300 občanov, ktorí vyjadrujú nesúhlas so zmenou hraníc zastavaného územia v lokalite Podhradová, Hradová a Na výslní v koncepte nového územného plánu. Námestník primátora mesta Košice Martin Petruško ich ubezpečuje o tom, že Mesto Košice je proti zastavaniu tohto územia a urobí všetko preto, aby pôvodná funkcia tejto lokality ostala zachovaná aj po zmene územného plánu. ...
čítaj ďalej


Stanovisko Dopravného podniku mesta Košice k projektu mestskej karty
20.09.2018
Projekt mestskej karty vznikol na základe Zmluvy o spolupráci pri realizácii projektu Mestskej karty v meste Košice č. 2012002907 zo dňa 31.12.2012, uzatvorenej zástupcami štatutárnych orgánov zmluvných strán: Mesto Košice (garant projektu a správca mestskej karty), Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť (prevádzkovateľ projektu a správca dopravnej karty), KOŠICE – TURIZMUS, oblastná organizácia cestovného ruchu (správca turistickej karty). ...
čítaj ďalej


Košičania sa môžu tešiť na novinku v MHD. V sobotu štartuje prevádzka prvého cyklobusu.
19.09.2018
Dopravný podnik mesta Košice počas Európskeho týždňa mobility spúšťa prevádzku cyklonosičov na linke 14. ...
čítaj ďalej


Opravy zvlnených asfaltov čiastočne obmedzia motoristov od 21. 9. do 23. 9. 2018
19.09.2018
Pôjde o opravu zvlneného asfaltového povrchu vozovky pred krytou plavárňou v úseku križovatky Protifašistických bojovníkov – Štefánikova – Rooseveltova ulica. Stavebné práce sa tam začnú v piatok (21.09.) od cca 18:00 hod., ukončené by mali byť do 23.09.2018. V tých istých dňoch sa bude vymieňať zvlnený asfaltový kryt aj v ďalšej križovatke: Gorkého – Slovenskej jednoty. Tam sa začne pracovať v piatok od cca 20:00 hod., a práce by mali byť takisto ukončené do nedele 23.09.2018. ...
čítaj ďalejMestské podniky