Deň mesta Košice

Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov


21.06.2018 Publikoval: Mgr. Slávka Uhríková

NÁZOV PROJEKTU Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov

LOGO


          

ODKAZ NA FOND Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

MIESTO REALIZÁCIE   Mesto Košice
CELKOVÉ NÁKLADY   987 555,76 €
VÝŠKA NFP   938 177,97 €

OPERAČNÝ PROGRAM (FOND)
Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, Prioritná os 1: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Investičná priorita: 1.2 – Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility, Špecifický cieľ: 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

POSKYTOVATEĽ   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PRIJÍMATEĽ   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA   Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU

Skvalitnenie a zatraktívnenie cestovania verejnou osobnou dopravou prostredníctvom modernizácie infraštruktúry a dopravného systému na zastávkach

OPIS PROJEKTU
Realizáciou projektu Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov sa zabezpečí modernizácia infraštruktúry VOD - autobusových zastávok, kde je vysoká frekvencia cestujúcich, oznamovacími prostriedkami - osadením označníka zastávky a LED informačných tabúľ s príslušenstvom, stavebnými úpravami zastávok (čakacích a nástupných plôch pre cestujúcich) s vytvorením bezbariérového prístupu na zastávky, ako aj úpravami pozemných komunikácií v miestach zastávok (samostatné zastavovacie pruhy mimo jazdných pruhov komunikácií). Spolu bude modernizovaných 29 autobusových zastávok MHD.
Modernizáciou sa dosiahne vysoká kvalita zastávok s minimalizáciou bariér a maximalizáciou kompaktnosti a účelnosti, zlepšenie informovanosti cestujúcich a zlepšenie informačného a oznamovacieho systému, modernizácia a oprava zastávok a staníc verejnej osobnej dopravy vrátane prístupových komunikácií s ohľadom na bezbariérovosť a prvky pre zrakovo postihnutých cestujúcich a komfort cestujúcich.

AKTIVITY PROJEKTU
1. Hlavná aktivita: Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov
1.1 Stavebné práce
1.2 Projektová dokumentácia
2. Podporné aktivity:
2.1 Publicita projektu

VÝSTUPY PROJEKTU
Projektom sa dosiahnu z pohľadu stavebných úprav nasledujúce zlepšenia:
• Vybavenie autobusových zastávok oznamovacími prostriedkami, ktoré bude zahŕňať osadenie označníka zastávky, LED informačných tabúľ s príslušenstvom,
• Stavebné úpravy zastávok (nástupných plôch) s vytvorením bezbariérového prístupu na zastávku
• Stavebné úpravy pozemných komunikácií v mieste zastávok MHD (niky)
• Modernizácia a obnova infraštruktúry zastávok
• Nezanedbateľným dopadom v rámci výstupov projektu bude dosiahnutie časovej elasticity užívateľov VOD zjednodušeným, skráteným a pohodlnejším prestupovaním.
Okrem príspevkov projektu k integrácii a previazanosti služieb vo VOD, k zlepšeniu infraštruktúry VOD, k zvyšovaniu kvality VOD, k sociálnym a environmentálnym aspektom VOD sú hlavné spoločenské a sociálne účinky tejto investície nasledujúce:
• Skvalitnenie dopravnej infraštruktúry mesta
• Zrýchlenie a skvalitnenie kultúry cestovania
• Zvýšenie bezpečnosti a bezbariérovosti
• Zlepšenie a skvalitnenie životného prostredia
• Úspora nákladov na údržbu

ZAČIATOK REALIZÁCIE   04/2017
UKONČENIE REALIZÁCIE   06/2019
TYP PROJEKTU   Investičný
FÁZA REALIZÁCIE   V realizácii


/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/


Aktuality Lokalita Podhradová, Hradová a Na výslní ostane zachovaná
20.09.2018
Mestu Košice bola v uplynulých dňoch doručená petícia s podpismi 1 300 občanov, ktorí vyjadrujú nesúhlas so zmenou hraníc zastavaného územia v lokalite Podhradová, Hradová a Na výslní v koncepte nového územného plánu. Námestník primátora mesta Košice Martin Petruško ich ubezpečuje o tom, že Mesto Košice je proti zastavaniu tohto územia a urobí všetko preto, aby pôvodná funkcia tejto lokality ostala zachovaná aj po zmene územného plánu. ...
čítaj ďalej


Stanovisko Dopravného podniku mesta Košice k projektu mestskej karty
20.09.2018
Projekt mestskej karty vznikol na základe Zmluvy o spolupráci pri realizácii projektu Mestskej karty v meste Košice č. 2012002907 zo dňa 31.12.2012, uzatvorenej zástupcami štatutárnych orgánov zmluvných strán: Mesto Košice (garant projektu a správca mestskej karty), Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť (prevádzkovateľ projektu a správca dopravnej karty), KOŠICE – TURIZMUS, oblastná organizácia cestovného ruchu (správca turistickej karty). ...
čítaj ďalej


Košičania sa môžu tešiť na novinku v MHD. V sobotu štartuje prevádzka prvého cyklobusu.
19.09.2018
Dopravný podnik mesta Košice počas Európskeho týždňa mobility spúšťa prevádzku cyklonosičov na linke 14. ...
čítaj ďalej


Opravy zvlnených asfaltov čiastočne obmedzia motoristov od 21. 9. do 23. 9. 2018
19.09.2018
Pôjde o opravu zvlneného asfaltového povrchu vozovky pred krytou plavárňou v úseku križovatky Protifašistických bojovníkov – Štefánikova – Rooseveltova ulica. Stavebné práce sa tam začnú v piatok (21.09.) od cca 18:00 hod., ukončené by mali byť do 23.09.2018. V tých istých dňoch sa bude vymieňať zvlnený asfaltový kryt aj v ďalšej križovatke: Gorkého – Slovenskej jednoty. Tam sa začne pracovať v piatok od cca 20:00 hod., a práce by mali byť takisto ukončené do nedele 23.09.2018. ...
čítaj ďalejMestské podniky