Deň mesta Košice

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcele č.: 1871/46 katastrálne územie Terasa


13.06.2018 Publikoval: Mgr. Ľubomíra Marcinová

Žiadateľ: Medická Košice s.r.o., Popradská 68/251, 040 11 Košice

Dátum podania žiadosti: 02.06.2017 podanie bolo žiadateľom doplnené dňa 08.06.2018

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 11 ks drevín druhu: Picea pungens „Glauca" s obvodom kmeňa 117 cm, 2 ks Pinus nigra 77 cm a 79 cm, 3 ks Taxus baccata L. 74 cm, 76 cm, 44 cm, Thuja occidentális „Malonyana" 63 cm, Chamaecyparis nootkatensis 83 cm, Cotinus coggygria 57 cm, Juglans regia 62 cm, Mallus 157 cm. Podľa doplneného podania dreviny rastú na parcele č: 1871/46 k. ú. Terasa. Súčasťou podania bol aj súhlas vlastníka parcely. Dôvodom výrubu uvedenom v žiadosti je plánovaná realizácia stavby : „ Ubytovne pre krátkodobé ubytovanie. Súčasťou podania je aj riešenie náhradnej výsadby PD: „Náhradná výsadba drevín - Ubytovne pre krátkodobé ubytovanie".


Sp. zn. konania: MK/A/2018/04451 : MK/A/2018/04451

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:

lubomira.marcinova@kosice.sk


Aktuality Stretnutie k organizácii Európskeho olympijského festivalu mládeže v Košiciach - EYOF Košice2021
17.08.2018
V Košiciach sa v stredu 15.8.2018 stretli zástupcovia mesta Košice, Košického samosprávneho kraja a Slovenského olympijského výboru, aby sa informovali o stave príprav na historicky najvýznamnejšie a najväčšie európske športové olympijské podujatie pre mládež od 14 do 18 rokov, ktoré sa bude konať v Košiciach od 25.7. do 31.7.2021 pod názvom Európsky olympijský festival mládeže - EYOF Košice 2021 /European youth olympic festival/. ...
čítaj ďalej


Kvalita vody v prírodnom kúpalisku ,,Plážové kúpalisko Jazero“ - Oznam
17.08.2018
Dňa 14. 08. 2018 boli zamestnancami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach odobraté vzorky vôd na kúpanie z viacerých odberných miest prírodného kúpaliska ,, Plážové kúpalisko Jazero”, ...
čítaj ďalej


O kompostéry je možné požiadať aj elektronicky
16.08.2018
Mesto Košice vychádza v ústrety požiadavkám Košičanov, ktorí si chcú uplatniť nárok na bezplatné poskytnutie kompostéra bez vyplňovania papierových formulárov. Dostávajú možnosť zrýchlenej žiadosti o kompostovacie zariadenie, pretože Mesto Košice v spolupráci so spoločnosťou KOSIT a.s. od 13. augusta 2018 prijíma žiadosti o kompostovacie zásobníky od obyvateľov mesta, ktorí si oň požiadajú, aj prostredníctvom online formulára, uverejneného na stránke www.kosit.sk. ...
čítaj ďalej


Nové električkové zastávky ušetria cestujúcim nielen nohy, ale aj čas
16.08.2018
Ďalší a jeden z už posledných kontrolných dní na stavbe MET (modernizácia električkových tratí) pred jej celkovým dokončením, sa uskutočnil dnes (16. 8. 2018) na okružnej križovatke „Moldavská“. Viceprimátora mesta Martina Petruška zaujímali predovšetkým odpovede na otázky, ako je na tom zhotoviteľ diela (Eurovia SK) s termínmi ukončenia jednotlivých rozpracovaných a dokončovaných úsekov poslednej modernizovanej časti stavby. ...
čítaj ďalejMestské podniky