Deň mesta Košice

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcele č.: 1871/46 katastrálne územie Terasa


13.06.2018 Publikoval: Mgr. Ľubomíra Marcinová

Žiadateľ: Medická Košice s.r.o., Popradská 68/251, 040 11 Košice

Dátum podania žiadosti: 02.06.2017 podanie bolo žiadateľom doplnené dňa 08.06.2018

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 11 ks drevín druhu: Picea pungens „Glauca" s obvodom kmeňa 117 cm, 2 ks Pinus nigra 77 cm a 79 cm, 3 ks Taxus baccata L. 74 cm, 76 cm, 44 cm, Thuja occidentális „Malonyana" 63 cm, Chamaecyparis nootkatensis 83 cm, Cotinus coggygria 57 cm, Juglans regia 62 cm, Mallus 157 cm. Podľa doplneného podania dreviny rastú na parcele č: 1871/46 k. ú. Terasa. Súčasťou podania bol aj súhlas vlastníka parcely. Dôvodom výrubu uvedenom v žiadosti je plánovaná realizácia stavby : „ Ubytovne pre krátkodobé ubytovanie. Súčasťou podania je aj riešenie náhradnej výsadby PD: „Náhradná výsadba drevín - Ubytovne pre krátkodobé ubytovanie".


Sp. zn. konania: MK/A/2018/04451 : MK/A/2018/04451

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:

lubomira.marcinova@kosice.sk


Aktuality Košickí hygienici nariadili povinnú deratizáciu na území mesta Košice
22.10.2018
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach (RÚVZ) nariaďuje v záujme zabezpečenia celoplošnej deratizácie na území mesta Košice v termíne od 22.10.2018 do 30.11.2018 vykonať reguláciu živočíšnych škodcov....
čítaj ďalej


Deň otvorených dverí (24. 10. 2018) v psychiatrických ambulanciách
19.10.2018
Liga za duševné zdravie v spolupráci so Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou organizuje už po štvrtýkrát Deň otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách na Slovensku....
čítaj ďalej


Mesto Košice aktívne reprezentovalo Slovensko počas Európskeho týždňa regiónov a miest
12.10.2018
Tento týždeň je v Bruseli, sídle európskej komisie, venovaný európskym regiónom a mestám. Európsky týždeň regiónov a miest je najväčšou akciou tohto druhu v Európe. Navštívi ho viac ako 6000 registrovaných návštevníkov z viac ako 70 krajín sveta, vystúpi viac ako 600 spíkrov a uskutoční sa viac ako 150 rôznych seminárov prezentácií a stretnutí. ...
čítaj ďalej


Mesto Košice zrekonštruuje most na Moskovskej triede, ktorý preklenuje Triedu KVP
12.10.2018
Most v košickej mestskej časti KVP je nutné zrekonštruovať z dôvodu zlého technického stavu mostnej konštrukcie a nefunkčnej hydroizolácie. Stavba bude financovaná z prostriedkov mesta Košice, predpokladaná hodnota zákazky určená podľa zákona o verejnom obstarávaní predstavuje sumu 1 817 647,44 Eura bez DPH. ...
čítaj ďalejMestské podniky