Deň mesta Košice

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcele č.: 1871/46 katastrálne územie Terasa


13.06.2018 Publikoval: Mgr. Ľubomíra Marcinová

Žiadateľ: Medická Košice s.r.o., Popradská 68/251, 040 11 Košice

Dátum podania žiadosti: 02.06.2017 podanie bolo žiadateľom doplnené dňa 08.06.2018

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 11 ks drevín druhu: Picea pungens „Glauca" s obvodom kmeňa 117 cm, 2 ks Pinus nigra 77 cm a 79 cm, 3 ks Taxus baccata L. 74 cm, 76 cm, 44 cm, Thuja occidentális „Malonyana" 63 cm, Chamaecyparis nootkatensis 83 cm, Cotinus coggygria 57 cm, Juglans regia 62 cm, Mallus 157 cm. Podľa doplneného podania dreviny rastú na parcele č: 1871/46 k. ú. Terasa. Súčasťou podania bol aj súhlas vlastníka parcely. Dôvodom výrubu uvedenom v žiadosti je plánovaná realizácia stavby : „ Ubytovne pre krátkodobé ubytovanie. Súčasťou podania je aj riešenie náhradnej výsadby PD: „Náhradná výsadba drevín - Ubytovne pre krátkodobé ubytovanie".


Sp. zn. konania: MK/A/2018/04451 : MK/A/2018/04451

Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných dní o do dňa zverejnenia tohto oznámenia

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:

lubomira.marcinova@kosice.sk


Aktuality V pondelok obnovia premávku osobnej dopravy na Klimkovičovej ulici
22.06.2018
Podľa informácií spoločnosti Strabag, s.r.o., ktorá úsek pozemnej komunikácie Klimkovičova na sídlisku KVP rekonštruovala, táto by mala byť pre osobné motorové vozidlá opäť k dispozícii v pondelok (25. 6. 2018) ráno. Pracovníci zhotoviteľa diela však budú v danom úseku ešte odstraňovať dočasné dopravné značenia, preto by mali byť motoristi pri prejazde opatrní. ...
čítaj ďalej


Eurovia opäť posilnila kapacity na stavbe modernizácie električkových tratí
21.06.2018
Počty zváračov, betonárov, a odborníkov ďalších profesií opäť navýšila Eurovia,ktorá modernizuje košické električkové trate (MET), na posledných rozpracovaných úsekoch stavby MET, a to od okružnej križovatky „Moldavská“ až po Steel arénu. Dôvodom je to, že koncom júna by už chceli na okružnej križovatke začať s prípravnými prácami ohľadom trakčného vedenia, a to tak, aby v mesiaci júl mohli začať čo najskôr robiť na samotnom trakčnom vedení...
čítaj ďalej


Chodcom sa snaží vyjsť Eurovia v ústrety čo najviac, prvoradá je ale ich bezpečnosť
21.06.2018
Mesto Košice ako investor a Eurovia SK, ktorá modernizuje košické električkové trate ako zhotoviteľ diela, akceptujú každý zmysluplný podnet od obyvateľov mesta, ktorý súvisí so stavbou. Predovšetkým, čo sa týka zmiernenia dopadu obmedzení z dôvodu stavebných prác pre chodcov i motoristov. V týchto dňoch rezonuje na verejnosti najmä otázka ohľadom bezpečného pohybu chodcov na Moldavskej ceste, pri plynárňach....
čítaj ďalej


Košičania sa môžu opäť zapojiť do súťaže o najkrajší balkón
21.06.2018
Jednou z možností ako sa dá spríjemniť život nielen sebe, ale aj svojmu okoliu, je skrášľovanie okien, balkónov, lodžií či terás peknými kvetmi, a rôznymi rastlinkami. Martin Petruško, viceprimátor mesta Košice, pokračuje v peknej tradícii, ktorá začala v roku 2014, a vyhlásil ďalší ročník čoraz viac medzi Košičanmi obľúbenej „Súťaže o najkrajší balkón metropoly východu, ale aj lodžie, okna, či predzáhradky“. ...
čítaj ďalejMestské podniky