Deň mesta Košice

Mesto Košice pripravuje zmenu, ktorá mu umožní prevádzkovať parkovací systém


04.06.2018 Publikoval: Linda Šnajdárová

V piatok 1.júna bol na webovej stránke a úradnej tabuli mesta zverejnený návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice, ktorá umožní po prerokovaní v mestskej rade a odsúhlasení poslancami mestského zastupiteľstva prevádzkovať parkovací systém.

VZN č. 157, prijaté uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 157/2015, v znení uznesenia č. 574/2016 sa mení v § 1 odsek 4 takto:

„Prevádzku parkovacích miest v zóne plateného parkovania (§ 2) zabezpečuje mesto alebo právnická osoba poverená mestom v súlade s osobitným predpisom. Na účely tohto nariadenia sa prevádzkovateľom rozumie subjekt, ktorý zabezpečuje prevádzku parkovacích miest podľa predchádzajúcej vety. Ak je prevádzkovateľom právnická osoba poverená mestom, výnos úhrad za dočasné parkovanie podľa tohto nariadenia je príjmom prevádzkovateľa a odplatou prevádzkovateľa za prevádzku parkovacích miest je výnos z prevádzky po odpočítaní oprávnených ekonomických nákladov a nájomného."

Ak bude táto zmena VZN č. 157 schválená poslancami mestského zastupiteľstva, vytvorí predpoklad na to, aby prevádzku parkovacích miest v zóne plateného parkovania mohlo zabezpečovať aj mesto Košice, nielen právnická osoba, poverená mestom, ako je tomu doteraz.

Link na zverejnenú informáciu: http://www.kosice.sk/clanok.php?file=vzn_zmena5.htm
Aktuality Deň otvorených dverí (24. 10. 2018) v psychiatrických ambulanciách
19.10.2018
Liga za duševné zdravie v spolupráci so Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou organizuje už po štvrtýkrát Deň otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách na Slovensku....
čítaj ďalej


Mesto Košice aktívne reprezentovalo Slovensko počas Európskeho týždňa regiónov a miest
12.10.2018
Tento týždeň je v Bruseli, sídle európskej komisie, venovaný európskym regiónom a mestám. Európsky týždeň regiónov a miest je najväčšou akciou tohto druhu v Európe. Navštívi ho viac ako 6000 registrovaných návštevníkov z viac ako 70 krajín sveta, vystúpi viac ako 600 spíkrov a uskutoční sa viac ako 150 rôznych seminárov prezentácií a stretnutí. ...
čítaj ďalej


Mesto Košice zrekonštruuje most na Moskovskej triede, ktorý preklenuje Triedu KVP
12.10.2018
Most v košickej mestskej časti KVP je nutné zrekonštruovať z dôvodu zlého technického stavu mostnej konštrukcie a nefunkčnej hydroizolácie. Stavba bude financovaná z prostriedkov mesta Košice, predpokladaná hodnota zákazky určená podľa zákona o verejnom obstarávaní predstavuje sumu 1 817 647,44 Eura bez DPH. ...
čítaj ďalej


Zamestnanci školských jedálni prezentovali svoju prácu
11.10.2018
Svetový deň výživy" oslavujeme každý rok na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov – FAO. Viac ako 150 krajín na celom svete si pripomína 16. október ako deň, ktorý má rôzne aspekty. Na jednej strane sú na svete krajiny a ľudia, ktorým je zdravé stravovanie samozrejmosťou. Na druhej strane si musíme uvedomiť, že aj v 21. storočí je na našej planéte veľa hladujúcich a chudobných ľudí. Dobré a zdravé jedlo je darom, ktorý si musíme vážiť a pristupovať k nem...
čítaj ďalejMestské podniky