Deň mesta Košice

Mesto Košice pripravuje zmenu, ktorá mu umožní prevádzkovať parkovací systém


04.06.2018 Publikoval: Linda Šnajdárová

V piatok 1.júna bol na webovej stránke a úradnej tabuli mesta zverejnený návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Košice č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice, ktorá umožní po prerokovaní v mestskej rade a odsúhlasení poslancami mestského zastupiteľstva prevádzkovať parkovací systém.

VZN č. 157, prijaté uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 157/2015, v znení uznesenia č. 574/2016 sa mení v § 1 odsek 4 takto:

„Prevádzku parkovacích miest v zóne plateného parkovania (§ 2) zabezpečuje mesto alebo právnická osoba poverená mestom v súlade s osobitným predpisom. Na účely tohto nariadenia sa prevádzkovateľom rozumie subjekt, ktorý zabezpečuje prevádzku parkovacích miest podľa predchádzajúcej vety. Ak je prevádzkovateľom právnická osoba poverená mestom, výnos úhrad za dočasné parkovanie podľa tohto nariadenia je príjmom prevádzkovateľa a odplatou prevádzkovateľa za prevádzku parkovacích miest je výnos z prevádzky po odpočítaní oprávnených ekonomických nákladov a nájomného."

Ak bude táto zmena VZN č. 157 schválená poslancami mestského zastupiteľstva, vytvorí predpoklad na to, aby prevádzku parkovacích miest v zóne plateného parkovania mohlo zabezpečovať aj mesto Košice, nielen právnická osoba, poverená mestom, ako je tomu doteraz.

Link na zverejnenú informáciu: http://www.kosice.sk/clanok.php?file=vzn_zmena5.htm
Aktuality V pondelok obnovia premávku osobnej dopravy na Klimkovičovej ulici
22.06.2018
Podľa informácií spoločnosti Strabag, s.r.o., ktorá úsek pozemnej komunikácie Klimkovičova na sídlisku KVP rekonštruovala, táto by mala byť pre osobné motorové vozidlá opäť k dispozícii v pondelok (25. 6. 2018) ráno. Pracovníci zhotoviteľa diela však budú v danom úseku ešte odstraňovať dočasné dopravné značenia, preto by mali byť motoristi pri prejazde opatrní. ...
čítaj ďalej


Eurovia opäť posilnila kapacity na stavbe modernizácie električkových tratí
21.06.2018
Počty zváračov, betonárov, a odborníkov ďalších profesií opäť navýšila Eurovia,ktorá modernizuje košické električkové trate (MET), na posledných rozpracovaných úsekoch stavby MET, a to od okružnej križovatky „Moldavská“ až po Steel arénu. Dôvodom je to, že koncom júna by už chceli na okružnej križovatke začať s prípravnými prácami ohľadom trakčného vedenia, a to tak, aby v mesiaci júl mohli začať čo najskôr robiť na samotnom trakčnom vedení...
čítaj ďalej


Chodcom sa snaží vyjsť Eurovia v ústrety čo najviac, prvoradá je ale ich bezpečnosť
21.06.2018
Mesto Košice ako investor a Eurovia SK, ktorá modernizuje košické električkové trate ako zhotoviteľ diela, akceptujú každý zmysluplný podnet od obyvateľov mesta, ktorý súvisí so stavbou. Predovšetkým, čo sa týka zmiernenia dopadu obmedzení z dôvodu stavebných prác pre chodcov i motoristov. V týchto dňoch rezonuje na verejnosti najmä otázka ohľadom bezpečného pohybu chodcov na Moldavskej ceste, pri plynárňach....
čítaj ďalej


Košičania sa môžu opäť zapojiť do súťaže o najkrajší balkón
21.06.2018
Jednou z možností ako sa dá spríjemniť život nielen sebe, ale aj svojmu okoliu, je skrášľovanie okien, balkónov, lodžií či terás peknými kvetmi, a rôznymi rastlinkami. Martin Petruško, viceprimátor mesta Košice, pokračuje v peknej tradícii, ktorá začala v roku 2014, a vyhlásil ďalší ročník čoraz viac medzi Košičanmi obľúbenej „Súťaže o najkrajší balkón metropoly východu, ale aj lodžie, okna, či predzáhradky“. ...
čítaj ďalejMestské podniky