Deň mesta Košice

Hluková mapa pre mesto Košice


25.05.2018 Publikoval: Mgr. Slávka Uhríková

NÁZOV PROJEKTU Hluková mapa pre Mesto Košice

LOGO PROGRAMU

            

ODKAZ NA FOND Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

MIESTO REALIZÁCIE   Mesto Košice
CELKOVÉ NÁKLADY   410 000,00 €
VÝŠKA NFP   389 500,00 €

OPERAČNÝ PROGRAM
Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, Prioritná os 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie; Investičná priorita 4.3 – Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku, špecifický cieľ 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

POSKYTOVATEĽ
   Slovenská republika zastúpená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PRIJÍMATEĽ   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA    Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
Zlepšiť sídelné prostredie obyvateľov Košíc prostredníctvom systémových prvkov na zníženie hluku v zaťaženom obytnom území.
Zmapovanie a stanovenie plošnej hlukovej záťaže v zaťaženom zastavanom obytnom území mesta Košice z pôsobenia definovaných zdrojov zvuku a návrh protihlukových opatrení so špecifickými vlastnosťami, ktoré okrem zlepšenia akustickej situácie v sledovaných územiach zlepšia aj iné environmentálne faktory životného prostredia v zaťažených obytných územiach mesta Košice.

OPIS PROJEKTU

V rámci projektu bude zmapovaná hluková situácia v zaťaženom zastavanom území mesta Košice, z rôznych zdrojov zvuku, najmä z pôsobenia zdrojov zvuku z dopravy. Na základe výsledkov zo stanovenia hodnôt určených veličín popisujúcich pôsobenie sledovaných zdrojov zvuku, v prípade prekročenia prípustných hodnôt alebo prekročenia zvolených akčných hodnôt, budú navrhnuté vhodné protihlukové opatrenia a zásady pre tvorbu územného plánu mesta Košice, z pohľadu pôsobenia sledovaných zdrojov zvuku s cieľom zabezpečiť, aby v navrhovaných a existujúcich zónach zastavaného územia s funkciou bývania a s funkciou vonkajšieho chráneného priestoru, boli zabezpečené podmienky na ďalšie rozvojové aktivity mesta. Súčasťou hlukovej mapy bude návrh protihlukových opatrení, ktoré budú navrhnuté na princípe zlepšenia environmentálnych aspektov v meste Košice a prvkov znižovania hluku. Navrhované riešenia budú prispievať k budovaniu zelenej infraštruktúry nakoľko pri návrhu protihlukových opatrení bude zohľadňovaná potreba využívania materiálov z recyklácie odpadových materiálov, využívania prvkov na zníženie hluku konštruovaných s využívaním živých rastlín a systémov s retenciou dažďovej vody a jej spätným odparením do dotknutého vonkajšieho priestoru.

AKTIVITY PROJEKTU

• Hlavná aktivita: Vypracovanie hlukovej mapy
• Podporné aktivity: Riadenie a publicita projektu

VÝSTUPY PROJEKTU

• Spracovaná hluková mapa vrátane návrhu protihlukových opatrení pre zaťažené obytné územie mesta Košice

ZAČIATOK REALIZÁCIE HLAVNEJ AKTIVITY   02/2019
UKONČENIE REALIZÁCIE HLAVNEJ AKTIVITY   10/2019
TYP PROJEKTU   Neinvestičný
FÁZA REALIZÁCIE   V realizácii

/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/


Aktuality Stretnutie k organizácii Európskeho olympijského festivalu mládeže v Košiciach - EYOF Košice2021
17.08.2018
V Košiciach sa v stredu 15.8.2018 stretli zástupcovia mesta Košice, Košického samosprávneho kraja a Slovenského olympijského výboru, aby sa informovali o stave príprav na historicky najvýznamnejšie a najväčšie európske športové olympijské podujatie pre mládež od 14 do 18 rokov, ktoré sa bude konať v Košiciach od 25.7. do 31.7.2021 pod názvom Európsky olympijský festival mládeže - EYOF Košice 2021 /European youth olympic festival/. ...
čítaj ďalej


Kvalita vody v prírodnom kúpalisku ,,Plážové kúpalisko Jazero“ - Oznam
17.08.2018
Dňa 14. 08. 2018 boli zamestnancami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach odobraté vzorky vôd na kúpanie z viacerých odberných miest prírodného kúpaliska ,, Plážové kúpalisko Jazero”, ...
čítaj ďalej


O kompostéry je možné požiadať aj elektronicky
16.08.2018
Mesto Košice vychádza v ústrety požiadavkám Košičanov, ktorí si chcú uplatniť nárok na bezplatné poskytnutie kompostéra bez vyplňovania papierových formulárov. Dostávajú možnosť zrýchlenej žiadosti o kompostovacie zariadenie, pretože Mesto Košice v spolupráci so spoločnosťou KOSIT a.s. od 13. augusta 2018 prijíma žiadosti o kompostovacie zásobníky od obyvateľov mesta, ktorí si oň požiadajú, aj prostredníctvom online formulára, uverejneného na stránke www.kosit.sk. ...
čítaj ďalej


Nové električkové zastávky ušetria cestujúcim nielen nohy, ale aj čas
16.08.2018
Ďalší a jeden z už posledných kontrolných dní na stavbe MET (modernizácia električkových tratí) pred jej celkovým dokončením, sa uskutočnil dnes (16. 8. 2018) na okružnej križovatke „Moldavská“. Viceprimátora mesta Martina Petruška zaujímali predovšetkým odpovede na otázky, ako je na tom zhotoviteľ diela (Eurovia SK) s termínmi ukončenia jednotlivých rozpracovaných a dokončovaných úsekov poslednej modernizovanej časti stavby. ...
čítaj ďalejMestské podniky