Deň mesta Košice

Hluková mapa pre mesto Košice


25.05.2018 Publikoval: Mgr. Slávka Uhríková

NÁZOV PROJEKTU Hluková mapa pre Mesto Košice

LOGO PROGRAMU

            

ODKAZ NA FOND Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

MIESTO REALIZÁCIE   Mesto Košice
CELKOVÉ NÁKLADY   410 000,00 €
VÝŠKA NFP   389 500,00 €

OPERAČNÝ PROGRAM
Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, Prioritná os 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie; Investičná priorita 4.3 – Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku, špecifický cieľ 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

POSKYTOVATEĽ
   Slovenská republika zastúpená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PRIJÍMATEĽ   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA    Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU
Zlepšiť sídelné prostredie obyvateľov Košíc prostredníctvom systémových prvkov na zníženie hluku v zaťaženom obytnom území.
Zmapovanie a stanovenie plošnej hlukovej záťaže v zaťaženom zastavanom obytnom území mesta Košice z pôsobenia definovaných zdrojov zvuku a návrh protihlukových opatrení so špecifickými vlastnosťami, ktoré okrem zlepšenia akustickej situácie v sledovaných územiach zlepšia aj iné environmentálne faktory životného prostredia v zaťažených obytných územiach mesta Košice.

OPIS PROJEKTU

V rámci projektu bude zmapovaná hluková situácia v zaťaženom zastavanom území mesta Košice, z rôznych zdrojov zvuku, najmä z pôsobenia zdrojov zvuku z dopravy. Na základe výsledkov zo stanovenia hodnôt určených veličín popisujúcich pôsobenie sledovaných zdrojov zvuku, v prípade prekročenia prípustných hodnôt alebo prekročenia zvolených akčných hodnôt, budú navrhnuté vhodné protihlukové opatrenia a zásady pre tvorbu územného plánu mesta Košice, z pohľadu pôsobenia sledovaných zdrojov zvuku s cieľom zabezpečiť, aby v navrhovaných a existujúcich zónach zastavaného územia s funkciou bývania a s funkciou vonkajšieho chráneného priestoru, boli zabezpečené podmienky na ďalšie rozvojové aktivity mesta. Súčasťou hlukovej mapy bude návrh protihlukových opatrení, ktoré budú navrhnuté na princípe zlepšenia environmentálnych aspektov v meste Košice a prvkov znižovania hluku. Navrhované riešenia budú prispievať k budovaniu zelenej infraštruktúry nakoľko pri návrhu protihlukových opatrení bude zohľadňovaná potreba využívania materiálov z recyklácie odpadových materiálov, využívania prvkov na zníženie hluku konštruovaných s využívaním živých rastlín a systémov s retenciou dažďovej vody a jej spätným odparením do dotknutého vonkajšieho priestoru.

AKTIVITY PROJEKTU

• Hlavná aktivita: Vypracovanie hlukovej mapy
• Podporné aktivity: Riadenie a publicita projektu

VÝSTUPY PROJEKTU

• Spracovaná hluková mapa vrátane návrhu protihlukových opatrení pre zaťažené obytné územie mesta Košice

ZAČIATOK REALIZÁCIE HLAVNEJ AKTIVITY   02/2019
UKONČENIE REALIZÁCIE HLAVNEJ AKTIVITY   10/2019
TYP PROJEKTU   Neinvestičný
FÁZA REALIZÁCIE   V realizácii

/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/


Aktuality V pondelok obnovia premávku osobnej dopravy na Klimkovičovej ulici
22.06.2018
Podľa informácií spoločnosti Strabag, s.r.o., ktorá úsek pozemnej komunikácie Klimkovičova na sídlisku KVP rekonštruovala, táto by mala byť pre osobné motorové vozidlá opäť k dispozícii v pondelok (25. 6. 2018) ráno. Pracovníci zhotoviteľa diela však budú v danom úseku ešte odstraňovať dočasné dopravné značenia, preto by mali byť motoristi pri prejazde opatrní. ...
čítaj ďalej


Eurovia opäť posilnila kapacity na stavbe modernizácie električkových tratí
21.06.2018
Počty zváračov, betonárov, a odborníkov ďalších profesií opäť navýšila Eurovia,ktorá modernizuje košické električkové trate (MET), na posledných rozpracovaných úsekoch stavby MET, a to od okružnej križovatky „Moldavská“ až po Steel arénu. Dôvodom je to, že koncom júna by už chceli na okružnej križovatke začať s prípravnými prácami ohľadom trakčného vedenia, a to tak, aby v mesiaci júl mohli začať čo najskôr robiť na samotnom trakčnom vedení...
čítaj ďalej


Chodcom sa snaží vyjsť Eurovia v ústrety čo najviac, prvoradá je ale ich bezpečnosť
21.06.2018
Mesto Košice ako investor a Eurovia SK, ktorá modernizuje košické električkové trate ako zhotoviteľ diela, akceptujú každý zmysluplný podnet od obyvateľov mesta, ktorý súvisí so stavbou. Predovšetkým, čo sa týka zmiernenia dopadu obmedzení z dôvodu stavebných prác pre chodcov i motoristov. V týchto dňoch rezonuje na verejnosti najmä otázka ohľadom bezpečného pohybu chodcov na Moldavskej ceste, pri plynárňach....
čítaj ďalej


Košičania sa môžu opäť zapojiť do súťaže o najkrajší balkón
21.06.2018
Jednou z možností ako sa dá spríjemniť život nielen sebe, ale aj svojmu okoliu, je skrášľovanie okien, balkónov, lodžií či terás peknými kvetmi, a rôznymi rastlinkami. Martin Petruško, viceprimátor mesta Košice, pokračuje v peknej tradícii, ktorá začala v roku 2014, a vyhlásil ďalší ročník čoraz viac medzi Košičanmi obľúbenej „Súťaže o najkrajší balkón metropoly východu, ale aj lodžie, okna, či predzáhradky“. ...
čítaj ďalejMestské podniky