Deň mesta Košice

Obchodná verejná súťaž o výber najvhodnejšej ponuky na prevod pozemkov v k.ú. Jazero a uzavretie KZ


18.05.2018 Publikoval: Ing. Terézia Frankovičová


MESTO KOŠICE, TRIEDA SNP 48/A, 040 11 KOŠICE

zastúpené námestníkom primátora JUDr. Martinom Petruškom, vyhlasuje v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž

o výber najvhodnejšieho návrhu na prevod pozemkov registra C KN parc. č. 3991/58, ostatné plochy s výmerou 545 m2 a parc. č. 3991/59, ostatné plochy s výmerou 870 m2 v k.ú. Jazero, ktoré sú vo vlastníctve mesta Košice a uzavretie kúpnej zmluvy.

Obchodná verejná súťaž sa vyhlasuje v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 845 zo dňa 19.06.2017.

Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže sa prikladajú v prílohe.Príloha:
súťažné podmienky


JUDr. Martin Petruško
námestník primátoraPrílohy
príloha č. 1 (41,617 kB)
Súťažné podmienky
príloha č. 2 (98,5 kB)
Návrh kúpnej zmluvy - vzor
príloha č. 3 (61,227 kB)
grafika územia
Aktuality Lokalita Podhradová, Hradová a Na výslní ostane zachovaná
20.09.2018
Mestu Košice bola v uplynulých dňoch doručená petícia s podpismi 1 300 občanov, ktorí vyjadrujú nesúhlas so zmenou hraníc zastavaného územia v lokalite Podhradová, Hradová a Na výslní v koncepte nového územného plánu. Námestník primátora mesta Košice Martin Petruško ich ubezpečuje o tom, že Mesto Košice je proti zastavaniu tohto územia a urobí všetko preto, aby pôvodná funkcia tejto lokality ostala zachovaná aj po zmene územného plánu. ...
čítaj ďalej


Stanovisko Dopravného podniku mesta Košice k projektu mestskej karty
20.09.2018
Projekt mestskej karty vznikol na základe Zmluvy o spolupráci pri realizácii projektu Mestskej karty v meste Košice č. 2012002907 zo dňa 31.12.2012, uzatvorenej zástupcami štatutárnych orgánov zmluvných strán: Mesto Košice (garant projektu a správca mestskej karty), Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť (prevádzkovateľ projektu a správca dopravnej karty), KOŠICE – TURIZMUS, oblastná organizácia cestovného ruchu (správca turistickej karty). ...
čítaj ďalej


Košičania sa môžu tešiť na novinku v MHD. V sobotu štartuje prevádzka prvého cyklobusu.
19.09.2018
Dopravný podnik mesta Košice počas Európskeho týždňa mobility spúšťa prevádzku cyklonosičov na linke 14. ...
čítaj ďalej


Opravy zvlnených asfaltov čiastočne obmedzia motoristov od 21. 9. do 23. 9. 2018
19.09.2018
Pôjde o opravu zvlneného asfaltového povrchu vozovky pred krytou plavárňou v úseku križovatky Protifašistických bojovníkov – Štefánikova – Rooseveltova ulica. Stavebné práce sa tam začnú v piatok (21.09.) od cca 18:00 hod., ukončené by mali byť do 23.09.2018. V tých istých dňoch sa bude vymieňať zvlnený asfaltový kryt aj v ďalšej križovatke: Gorkého – Slovenskej jednoty. Tam sa začne pracovať v piatok od cca 20:00 hod., a práce by mali byť takisto ukončené do nedele 23.09.2018. ...
čítaj ďalejMestské podniky