Deň mesta Košice

Obchodná verejná súťaž o výber najvhodnejšej ponuky na prevod pozemkov v k.ú. Jazero a uzavretie KZ


18.05.2018 Publikoval: Ing. Terézia Frankovičová


MESTO KOŠICE, TRIEDA SNP 48/A, 040 11 KOŠICE

zastúpené námestníkom primátora JUDr. Martinom Petruškom, vyhlasuje v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž

o výber najvhodnejšieho návrhu na prevod pozemkov registra C KN parc. č. 3991/58, ostatné plochy s výmerou 545 m2 a parc. č. 3991/59, ostatné plochy s výmerou 870 m2 v k.ú. Jazero, ktoré sú vo vlastníctve mesta Košice a uzavretie kúpnej zmluvy.

Obchodná verejná súťaž sa vyhlasuje v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 845 zo dňa 19.06.2017.

Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže sa prikladajú v prílohe.Príloha:
súťažné podmienky


JUDr. Martin Petruško
námestník primátoraPrílohy
príloha č. 1 (41,617 kB)
Súťažné podmienky
príloha č. 2 (98,5 kB)
Návrh kúpnej zmluvy - vzor
príloha č. 3 (61,227 kB)
grafika územia
Aktuality V pondelok obnovia premávku osobnej dopravy na Klimkovičovej ulici
22.06.2018
Podľa informácií spoločnosti Strabag, s.r.o., ktorá úsek pozemnej komunikácie Klimkovičova na sídlisku KVP rekonštruovala, táto by mala byť pre osobné motorové vozidlá opäť k dispozícii v pondelok (25. 6. 2018) ráno. Pracovníci zhotoviteľa diela však budú v danom úseku ešte odstraňovať dočasné dopravné značenia, preto by mali byť motoristi pri prejazde opatrní. ...
čítaj ďalej


Eurovia opäť posilnila kapacity na stavbe modernizácie električkových tratí
21.06.2018
Počty zváračov, betonárov, a odborníkov ďalších profesií opäť navýšila Eurovia,ktorá modernizuje košické električkové trate (MET), na posledných rozpracovaných úsekoch stavby MET, a to od okružnej križovatky „Moldavská“ až po Steel arénu. Dôvodom je to, že koncom júna by už chceli na okružnej križovatke začať s prípravnými prácami ohľadom trakčného vedenia, a to tak, aby v mesiaci júl mohli začať čo najskôr robiť na samotnom trakčnom vedení...
čítaj ďalej


Chodcom sa snaží vyjsť Eurovia v ústrety čo najviac, prvoradá je ale ich bezpečnosť
21.06.2018
Mesto Košice ako investor a Eurovia SK, ktorá modernizuje košické električkové trate ako zhotoviteľ diela, akceptujú každý zmysluplný podnet od obyvateľov mesta, ktorý súvisí so stavbou. Predovšetkým, čo sa týka zmiernenia dopadu obmedzení z dôvodu stavebných prác pre chodcov i motoristov. V týchto dňoch rezonuje na verejnosti najmä otázka ohľadom bezpečného pohybu chodcov na Moldavskej ceste, pri plynárňach....
čítaj ďalej


Košičania sa môžu opäť zapojiť do súťaže o najkrajší balkón
21.06.2018
Jednou z možností ako sa dá spríjemniť život nielen sebe, ale aj svojmu okoliu, je skrášľovanie okien, balkónov, lodžií či terás peknými kvetmi, a rôznymi rastlinkami. Martin Petruško, viceprimátor mesta Košice, pokračuje v peknej tradícii, ktorá začala v roku 2014, a vyhlásil ďalší ročník čoraz viac medzi Košičanmi obľúbenej „Súťaže o najkrajší balkón metropoly východu, ale aj lodžie, okna, či predzáhradky“. ...
čítaj ďalejMestské podniky