Deň mesta Košice

Mestskí kontrolóri sa zamerajú na verejné priestranstvá


20.04.2018 Publikoval: Linda Šnajdárová

Kontrolóri z Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice vykonajú v súčinnosti s príslušníkmi Mestskej polície Košice a technikmi Správy mestskej zelene v máji až júli tohto roka kontroly miestnej dane za užívanie verejného priestranstva.

Kontrola, prebiehajúca na celom území mesta Košice, bude zameraná na dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva. Kontrolóri priamo v teréne formou miestnych zisťovaní overia, či všetky fyzické a právnické osoby, ktoré osobitne užívajú verejné priestranstvo, dodržiavajú povinnosti, vyplývajúce z platného všeobecne záväzného nariadenia.

Osobitným užívaním verejného priestranstva je napríklad umiestnenie stavebného zariadenia, skládka stavebného materiálu alebo ohradenie staveniska, a to aj formou uzávery verejnej komunikácie. Za osobitné užívanie verejného priestranstva je považované aj umiestnenie prenosných reklamných zariadení, predajných zariadení alebo trvalé parkovanie s vozidlom mimo stráženého parkoviska.

Každý daňovník je v zmysle platného nariadenia povinný svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva oznámiť správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Sadzba dane z verejného priestranstva je presne stanovená a konkrétne u vyššie uvedených foriem užívania verejného priestranstva sa pohybuje v rozpätí od 0,10 do 0,33 € za meter štvorcový a deň. V prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti sa subjekt dopustí správneho deliktu, za ktorý mu mesto zmysle daňového poriadku môže uložiť pokutu až do výšky 3 000 eur. 

V súvislosti s výkonom kontroly mesto ako správca dane za užívanie verejného priestranstva upozorňuje nielen na výkon kontroly, ale zároveň žiada všetky do úvahy prichádzajúce subjekty, aby si splnili oznamovaciu povinnosť vo všetkých prípadoch, ak užívajú verejné priestranstvo na osobitné účely uvedené vo Všeobecne záväznom nariadení č. 70 a nemajú na užívané plochy uzavretú nájomnú zmluvu.


Aktuality Lokalita Podhradová, Hradová a Na výslní ostane zachovaná
20.09.2018
Mestu Košice bola v uplynulých dňoch doručená petícia s podpismi 1 300 občanov, ktorí vyjadrujú nesúhlas so zmenou hraníc zastavaného územia v lokalite Podhradová, Hradová a Na výslní v koncepte nového územného plánu. Námestník primátora mesta Košice Martin Petruško ich ubezpečuje o tom, že Mesto Košice je proti zastavaniu tohto územia a urobí všetko preto, aby pôvodná funkcia tejto lokality ostala zachovaná aj po zmene územného plánu. ...
čítaj ďalej


Stanovisko Dopravného podniku mesta Košice k projektu mestskej karty
20.09.2018
Projekt mestskej karty vznikol na základe Zmluvy o spolupráci pri realizácii projektu Mestskej karty v meste Košice č. 2012002907 zo dňa 31.12.2012, uzatvorenej zástupcami štatutárnych orgánov zmluvných strán: Mesto Košice (garant projektu a správca mestskej karty), Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť (prevádzkovateľ projektu a správca dopravnej karty), KOŠICE – TURIZMUS, oblastná organizácia cestovného ruchu (správca turistickej karty). ...
čítaj ďalej


Košičania sa môžu tešiť na novinku v MHD. V sobotu štartuje prevádzka prvého cyklobusu.
19.09.2018
Dopravný podnik mesta Košice počas Európskeho týždňa mobility spúšťa prevádzku cyklonosičov na linke 14. ...
čítaj ďalej


Opravy zvlnených asfaltov čiastočne obmedzia motoristov od 21. 9. do 23. 9. 2018
19.09.2018
Pôjde o opravu zvlneného asfaltového povrchu vozovky pred krytou plavárňou v úseku križovatky Protifašistických bojovníkov – Štefánikova – Rooseveltova ulica. Stavebné práce sa tam začnú v piatok (21.09.) od cca 18:00 hod., ukončené by mali byť do 23.09.2018. V tých istých dňoch sa bude vymieňať zvlnený asfaltový kryt aj v ďalšej križovatke: Gorkého – Slovenskej jednoty. Tam sa začne pracovať v piatok od cca 20:00 hod., a práce by mali byť takisto ukončené do nedele 23.09.2018. ...
čítaj ďalejMestské podniky