Deň mesta Košice

Mestskí kontrolóri sa zamerajú na verejné priestranstvá


20.04.2018 Publikoval: Linda Šnajdárová

Kontrolóri z Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice vykonajú v súčinnosti s príslušníkmi Mestskej polície Košice a technikmi Správy mestskej zelene v máji až júli tohto roka kontroly miestnej dane za užívanie verejného priestranstva.

Kontrola, prebiehajúca na celom území mesta Košice, bude zameraná na dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva. Kontrolóri priamo v teréne formou miestnych zisťovaní overia, či všetky fyzické a právnické osoby, ktoré osobitne užívajú verejné priestranstvo, dodržiavajú povinnosti, vyplývajúce z platného všeobecne záväzného nariadenia.

Osobitným užívaním verejného priestranstva je napríklad umiestnenie stavebného zariadenia, skládka stavebného materiálu alebo ohradenie staveniska, a to aj formou uzávery verejnej komunikácie. Za osobitné užívanie verejného priestranstva je považované aj umiestnenie prenosných reklamných zariadení, predajných zariadení alebo trvalé parkovanie s vozidlom mimo stráženého parkoviska.

Každý daňovník je v zmysle platného nariadenia povinný svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva oznámiť správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Sadzba dane z verejného priestranstva je presne stanovená a konkrétne u vyššie uvedených foriem užívania verejného priestranstva sa pohybuje v rozpätí od 0,10 do 0,33 € za meter štvorcový a deň. V prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti sa subjekt dopustí správneho deliktu, za ktorý mu mesto zmysle daňového poriadku môže uložiť pokutu až do výšky 3 000 eur. 

V súvislosti s výkonom kontroly mesto ako správca dane za užívanie verejného priestranstva upozorňuje nielen na výkon kontroly, ale zároveň žiada všetky do úvahy prichádzajúce subjekty, aby si splnili oznamovaciu povinnosť vo všetkých prípadoch, ak užívajú verejné priestranstvo na osobitné účely uvedené vo Všeobecne záväznom nariadení č. 70 a nemajú na užívané plochy uzavretú nájomnú zmluvu.


Aktuality V Košiciach sa uskutoční 3. ročník Slovenského dňa obezity
17.05.2018
Obezitologická sekcia Slovenskej diabetologickej spoločnosti organizuje 3. ročník Slovenského dňa obezity. Akcia sa koná pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR, Úradu verejného zdravotníctva a primátora mesta Košice ...
čítaj ďalej


V sobotu čiastočne uzavrú križovatku Žižkova–Štúrova–Kuzmányho, obmedzenia budú minimálne
17.05.2018
Eurovia SK, ktorá modernizuje košické električkové trate chcela pôvodne uzavrieť križovatku úplne, Mesto Košice ako investor s tým však nesúhlasilo. Viceprimátor mesta Martin Petruško, ktorý bol na dnešnom ( 17. 5. 2018) kontrolnom dni spolu s riaditeľom magistrátu Pavlom Lazúrom, požiadal zhotoviteľa diela už minulý týždeň o prehodnotenie možností a nájdenie iného riešenia, zhotoviteľ diela to akceptoval...
čítaj ďalej


Mladí záchranári budú súťažiť v Košiciach
17.05.2018
Mesto Košice, Okresný úrad Košice, Centrum voľného času na Popradskej ulici a ďalší partneri organizujú v utorok 22. mája 2018 so začiatkom o 9:45 hod. v areáli centra voľného času a blízkom okolí Krajské kolo súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany. Preventívno-výchovné podujatie je určené pre žiakov druhého stupňa základných škôl, vrátane žiakov osemročných gymnázií. Zúčastní sa ho 24 štvorčlenných družstiev, ktoré postúpili z okresných kôl. ...
čítaj ďalej


V sobotu bude jubilejný, už XX. ročník Športového dňa národnostných menšín
16.05.2018
Zástupcovia národnostných menšín sa stretnú a budú súťažiť v sobotu (19.5. 2018) vo všešportovom a zábavnom areáli na Alejovej 2 v Košiciach...
čítaj ďalejMestské podniky