Deň mesta Košice

Mestskí kontrolóri sa zamerajú na verejné priestranstvá


20.04.2018 Publikoval: Linda Šnajdárová

Kontrolóri z Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice vykonajú v súčinnosti s príslušníkmi Mestskej polície Košice a technikmi Správy mestskej zelene v máji až júli tohto roka kontroly miestnej dane za užívanie verejného priestranstva.

Kontrola, prebiehajúca na celom území mesta Košice, bude zameraná na dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva. Kontrolóri priamo v teréne formou miestnych zisťovaní overia, či všetky fyzické a právnické osoby, ktoré osobitne užívajú verejné priestranstvo, dodržiavajú povinnosti, vyplývajúce z platného všeobecne záväzného nariadenia.

Osobitným užívaním verejného priestranstva je napríklad umiestnenie stavebného zariadenia, skládka stavebného materiálu alebo ohradenie staveniska, a to aj formou uzávery verejnej komunikácie. Za osobitné užívanie verejného priestranstva je považované aj umiestnenie prenosných reklamných zariadení, predajných zariadení alebo trvalé parkovanie s vozidlom mimo stráženého parkoviska.

Každý daňovník je v zmysle platného nariadenia povinný svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva oznámiť správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Sadzba dane z verejného priestranstva je presne stanovená a konkrétne u vyššie uvedených foriem užívania verejného priestranstva sa pohybuje v rozpätí od 0,10 do 0,33 € za meter štvorcový a deň. V prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti sa subjekt dopustí správneho deliktu, za ktorý mu mesto zmysle daňového poriadku môže uložiť pokutu až do výšky 3 000 eur. 

V súvislosti s výkonom kontroly mesto ako správca dane za užívanie verejného priestranstva upozorňuje nielen na výkon kontroly, ale zároveň žiada všetky do úvahy prichádzajúce subjekty, aby si splnili oznamovaciu povinnosť vo všetkých prípadoch, ak užívajú verejné priestranstvo na osobitné účely uvedené vo Všeobecne záväznom nariadení č. 70 a nemajú na užívané plochy uzavretú nájomnú zmluvu.


Aktuality Úhynu vtákov na sklenených výplniach električkových zastávok budú brániť špeciálne priesvitné nálepky
17.07.2018
Problém s úhynom vtákov narážajúcich do sklenených výplní ochranných zábradlí pri obnovených električkových tratiach v Košiciach sa rieši špeciálnymi nálepkami. Sú priesvitné a pre ľudské oko takmer neviditeľné, vtáky ich však vidia veľmi výrazne....
čítaj ďalej


Kvôli poruche uzavreli pravý jazdný pruh od Barce v smere na Sídlisko nad Jazerom
13.07.2018
Na podzemnom vodárenskom zariadení v lokalite ulice Južná trieda – most VSS v smere od košickej mestskej časti Barca, vznikla dnes (13. 7. 2018) ráno porucha. Na jej odstránení pracujú zamestnanci Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Košice. ...
čítaj ďalej


Na Tr. SNP sa v pondelok (16. 7. 2018) začne tretia a štvrtá etapa prác na komunikáciách
13.07.2018
Spoločnosť Eurovia SK, ktorá modernizuje košické električkové trate, bude od pondelka (16. 7. 2018) do stredy (18. 7. 2018) robiť stavebné práce v rámci tretej (Ipeľská – Amfiteáter) a štvrtej (Amfiteáter – Ipeľská) etapy opravy pozemnej komunikácie na Triede SNP...
čítaj ďalej


Most na Hlinkovej opravili o dva týždne skôr, plne prejazdný bude už v sobotu (14. 7. 2018) ráno
13.07.2018
Dnes (13. 7. 2018) budú ukončené všetky stavebné práce, ktoré súvisia s opravou mostných uzáverov a dilatácií na moste cez rieku Hornád, na Hlinkovej ulici. V sobotu (14. 7. 2018) ráno budú na moste plne sprejazdnené všetky 4 jazdné pruhy, a doprava už nebude nijako obmedzená....
čítaj ďalejMestské podniky