Deň mesta Košice

Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho, Košice


21.02.2018 Publikoval: Mgr. Slávka Uhríková

NÁZOV PROJEKTU Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho, Košice

LOGO PROGRAMU


                     

ODKAZ NA FOND Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

MIESTO REALIZÁCIE   Košice - mestská časť Staré Mesto
CELKOVÉ NÁKLADY   146 733,15 € s DPH
VÝŠKA NFP   139 396,49 € s DPH

OPERAČNÝ PROGRAM

Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, Prioritná os 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie; Investičná priorita 4.3 – Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku, špecifický cieľ 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

POSKYTOVATEĽ
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PRIJÍMATEĽ Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU

Cieľom projektu je skvalitniť životné a prírodné prostredie mesta Košice, zvýšiť biodiverzitu a posilniť ekologickú stabilitu riešeného územia a to regeneráciou mestského vnútroblokového priestoru na sídlisku Kuzmányho, opravou kompozície zelene, ozdravením existujúceho porastu zelene, výsadbou novej zelene a osadením mestského mobiliáru.

OPIS PROJEKTU
Projekt je riešený za účelom revitalizácie existujúcich plôch otvoreného priestranstva na sídlisku Kuzmányho v Košiciach. Revitalizácia sa bude týkať plochy ohraničenej Nám. L. Novomeského a ulicami Magurská, Branisková. Práce budú pozostávať zo stavebno -technických úprav a sadových úprav. V rámci stavebno-technických úprav budú obnovené existujúce pevné plochy, chodníky a inštalované mestské prvky drobnej architektúry (mobiliár, fitness prvky). Sadovnícke úpravy budú predstavovať výsadbu nových stromov, krov, záhonov a takisto založenie a obnovu trávnika na riešenej ploche.
Zámerom navrhovanej regenerácie vnútrobloku je zlepšenie kvality života obyvateľov sídliska a zvýšenie ekologickej stability riešeného územia a to prostredníctvom tvorby zelene, znižovaním výmery nepriepustných plôch a zatraktívnením lokality novými mestskými prvkami drobnej architektúry. Účelom plánovanej regenerácie je zvýšiť funkčnú, technickú, hygienickú (prispieva k zníženie hlučnosti a prašnosti), ekostabilizačnú, estetickú a environmentálnu hodnotu riešeného priestranstva.

AKTIVITY PROJEKTU
• Hlavná aktivita:
- Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.
• Podporné aktivity:
- Riadenie projektu
- Publicita projektu

VÝSTUPY PROJEKTU

Zvýšenie atraktivity mestského vnútroblokového priestoru sídliska Kuzmányho

ZAČIATOK REALIZÁCIE 03/2018
UKONČENIE REALIZÁCIE 04/2019
TYP PROJEKTU Investičný
FÁZA REALIZÁCIE   V realizácii


/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/

Aktuality Košickí hygienici nariadili povinnú deratizáciu na území mesta Košice
22.10.2018
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach (RÚVZ) nariaďuje v záujme zabezpečenia celoplošnej deratizácie na území mesta Košice v termíne od 22.10.2018 do 30.11.2018 vykonať reguláciu živočíšnych škodcov....
čítaj ďalej


Deň otvorených dverí (24. 10. 2018) v psychiatrických ambulanciách
19.10.2018
Liga za duševné zdravie v spolupráci so Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou organizuje už po štvrtýkrát Deň otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách na Slovensku....
čítaj ďalej


Mesto Košice aktívne reprezentovalo Slovensko počas Európskeho týždňa regiónov a miest
12.10.2018
Tento týždeň je v Bruseli, sídle európskej komisie, venovaný európskym regiónom a mestám. Európsky týždeň regiónov a miest je najväčšou akciou tohto druhu v Európe. Navštívi ho viac ako 6000 registrovaných návštevníkov z viac ako 70 krajín sveta, vystúpi viac ako 600 spíkrov a uskutoční sa viac ako 150 rôznych seminárov prezentácií a stretnutí. ...
čítaj ďalej


Mesto Košice zrekonštruuje most na Moskovskej triede, ktorý preklenuje Triedu KVP
12.10.2018
Most v košickej mestskej časti KVP je nutné zrekonštruovať z dôvodu zlého technického stavu mostnej konštrukcie a nefunkčnej hydroizolácie. Stavba bude financovaná z prostriedkov mesta Košice, predpokladaná hodnota zákazky určená podľa zákona o verejnom obstarávaní predstavuje sumu 1 817 647,44 Eura bez DPH. ...
čítaj ďalejMestské podniky