Deň mesta Košice

Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho, Košice


21.02.2018 Publikoval: Mgr. Slávka Uhríková

NÁZOV PROJEKTU Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho, Košice

LOGO PROGRAMU


                     

ODKAZ NA FOND Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

MIESTO REALIZÁCIE   Košice - mestská časť Staré Mesto
CELKOVÉ NÁKLADY   146 733,15 € s DPH
VÝŠKA NFP   139 396,49 € s DPH

OPERAČNÝ PROGRAM

Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, Prioritná os 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie; Investičná priorita 4.3 – Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku, špecifický cieľ 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

POSKYTOVATEĽ
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PRIJÍMATEĽ Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU

Cieľom projektu je skvalitniť životné a prírodné prostredie mesta Košice, zvýšiť biodiverzitu a posilniť ekologickú stabilitu riešeného územia a to regeneráciou mestského vnútroblokového priestoru na sídlisku Kuzmányho, opravou kompozície zelene, ozdravením existujúceho porastu zelene, výsadbou novej zelene a osadením mestského mobiliáru.

OPIS PROJEKTU
Projekt je riešený za účelom revitalizácie existujúcich plôch otvoreného priestranstva na sídlisku Kuzmányho v Košiciach. Revitalizácia sa bude týkať plochy ohraničenej Nám. L. Novomeského a ulicami Magurská, Branisková. Práce budú pozostávať zo stavebno -technických úprav a sadových úprav. V rámci stavebno-technických úprav budú obnovené existujúce pevné plochy, chodníky a inštalované mestské prvky drobnej architektúry (mobiliár, fitness prvky). Sadovnícke úpravy budú predstavovať výsadbu nových stromov, krov, záhonov a takisto založenie a obnovu trávnika na riešenej ploche.
Zámerom navrhovanej regenerácie vnútrobloku je zlepšenie kvality života obyvateľov sídliska a zvýšenie ekologickej stability riešeného územia a to prostredníctvom tvorby zelene, znižovaním výmery nepriepustných plôch a zatraktívnením lokality novými mestskými prvkami drobnej architektúry. Účelom plánovanej regenerácie je zvýšiť funkčnú, technickú, hygienickú (prispieva k zníženie hlučnosti a prašnosti), ekostabilizačnú, estetickú a environmentálnu hodnotu riešeného priestranstva.

AKTIVITY PROJEKTU
• Hlavná aktivita:
- Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.
• Podporné aktivity:
- Riadenie projektu
- Publicita projektu

VÝSTUPY PROJEKTU

Zvýšenie atraktivity mestského vnútroblokového priestoru sídliska Kuzmányho

ZAČIATOK REALIZÁCIE 03/2018
UKONČENIE REALIZÁCIE 04/2019
TYP PROJEKTU Investičný


/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/

Aktuality V pondelok obnovia premávku osobnej dopravy na Klimkovičovej ulici
22.06.2018
Podľa informácií spoločnosti Strabag, s.r.o., ktorá úsek pozemnej komunikácie Klimkovičova na sídlisku KVP rekonštruovala, táto by mala byť pre osobné motorové vozidlá opäť k dispozícii v pondelok (25. 6. 2018) ráno. Pracovníci zhotoviteľa diela však budú v danom úseku ešte odstraňovať dočasné dopravné značenia, preto by mali byť motoristi pri prejazde opatrní. ...
čítaj ďalej


Eurovia opäť posilnila kapacity na stavbe modernizácie električkových tratí
21.06.2018
Počty zváračov, betonárov, a odborníkov ďalších profesií opäť navýšila Eurovia,ktorá modernizuje košické električkové trate (MET), na posledných rozpracovaných úsekoch stavby MET, a to od okružnej križovatky „Moldavská“ až po Steel arénu. Dôvodom je to, že koncom júna by už chceli na okružnej križovatke začať s prípravnými prácami ohľadom trakčného vedenia, a to tak, aby v mesiaci júl mohli začať čo najskôr robiť na samotnom trakčnom vedení...
čítaj ďalej


Chodcom sa snaží vyjsť Eurovia v ústrety čo najviac, prvoradá je ale ich bezpečnosť
21.06.2018
Mesto Košice ako investor a Eurovia SK, ktorá modernizuje košické električkové trate ako zhotoviteľ diela, akceptujú každý zmysluplný podnet od obyvateľov mesta, ktorý súvisí so stavbou. Predovšetkým, čo sa týka zmiernenia dopadu obmedzení z dôvodu stavebných prác pre chodcov i motoristov. V týchto dňoch rezonuje na verejnosti najmä otázka ohľadom bezpečného pohybu chodcov na Moldavskej ceste, pri plynárňach....
čítaj ďalej


Košičania sa môžu opäť zapojiť do súťaže o najkrajší balkón
21.06.2018
Jednou z možností ako sa dá spríjemniť život nielen sebe, ale aj svojmu okoliu, je skrášľovanie okien, balkónov, lodžií či terás peknými kvetmi, a rôznymi rastlinkami. Martin Petruško, viceprimátor mesta Košice, pokračuje v peknej tradícii, ktorá začala v roku 2014, a vyhlásil ďalší ročník čoraz viac medzi Košičanmi obľúbenej „Súťaže o najkrajší balkón metropoly východu, ale aj lodžie, okna, či predzáhradky“. ...
čítaj ďalejMestské podniky