Deň mesta Košice

Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho, Košice


21.02.2018 Publikoval: Mgr. Slávka Uhríková

NÁZOV PROJEKTU Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho, Košice

LOGO PROGRAMU


                     

ODKAZ NA FOND Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

MIESTO REALIZÁCIE   Košice - mestská časť Staré Mesto
CELKOVÉ NÁKLADY   146 733,15 € s DPH
VÝŠKA NFP   139 396,49 € s DPH

OPERAČNÝ PROGRAM

Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, Prioritná os 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie; Investičná priorita 4.3 – Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku, špecifický cieľ 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

POSKYTOVATEĽ
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PRIJÍMATEĽ Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU

Cieľom projektu je skvalitniť životné a prírodné prostredie mesta Košice, zvýšiť biodiverzitu a posilniť ekologickú stabilitu riešeného územia a to regeneráciou mestského vnútroblokového priestoru na sídlisku Kuzmányho, opravou kompozície zelene, ozdravením existujúceho porastu zelene, výsadbou novej zelene a osadením mestského mobiliáru.

OPIS PROJEKTU
Projekt je riešený za účelom revitalizácie existujúcich plôch otvoreného priestranstva na sídlisku Kuzmányho v Košiciach. Revitalizácia sa bude týkať plochy ohraničenej Nám. L. Novomeského a ulicami Magurská, Branisková. Práce budú pozostávať zo stavebno -technických úprav a sadových úprav. V rámci stavebno-technických úprav budú obnovené existujúce pevné plochy, chodníky a inštalované mestské prvky drobnej architektúry (mobiliár, fitness prvky). Sadovnícke úpravy budú predstavovať výsadbu nových stromov, krov, záhonov a takisto založenie a obnovu trávnika na riešenej ploche.
Zámerom navrhovanej regenerácie vnútrobloku je zlepšenie kvality života obyvateľov sídliska a zvýšenie ekologickej stability riešeného územia a to prostredníctvom tvorby zelene, znižovaním výmery nepriepustných plôch a zatraktívnením lokality novými mestskými prvkami drobnej architektúry. Účelom plánovanej regenerácie je zvýšiť funkčnú, technickú, hygienickú (prispieva k zníženie hlučnosti a prašnosti), ekostabilizačnú, estetickú a environmentálnu hodnotu riešeného priestranstva.

AKTIVITY PROJEKTU
• Hlavná aktivita:
- Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.
• Podporné aktivity:
- Riadenie projektu
- Publicita projektu

VÝSTUPY PROJEKTU

Zvýšenie atraktivity mestského vnútroblokového priestoru sídliska Kuzmányho

ZAČIATOK REALIZÁCIE 03/2018
UKONČENIE REALIZÁCIE 04/2019
TYP PROJEKTU Investičný


/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/

Aktuality Mestskí kontrolóri sa zamerajú na verejné priestranstvá
20.04.2018
Kontrolóri z Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice vykonajú v súčinnosti s príslušníkmi Mestskej polície Košice a technikmi Správy mestskej zelene v máji až júli tohto roka kontroly miestnej dane za užívanie verejného priestranstva....
čítaj ďalej


Košice opäť ožijú veľkolepými oslavami
20.04.2018
Oslavami Dňa mesta Košice si už tradične pripomíname udelenie prvej európskej mestskej erbovej listiny. Košiciam ju 7. mája 1369 udelil panovník Ľudovít Veľký. Mesto Košice srdečne pozýva všetkých Košičanov i návštevníkov mesta na v poradí už 24. ročník osláv Dňa mesta Košice. Metropola východu sa od 28. apríla do 8. mája premení na mesto tanca, hudby, športu, farieb, dobrého jedla, ale i vzdelávania a charity. ...
čítaj ďalej


V roku 2018 mesto Košice podporí 41 kultúrnych projektov, celkovou sumou 200 – tisíc Eur
20.04.2018
Mesto Košice podporuje v tomto roku kultúrne projekty vo vlastnej grantovej schéme po štvrtýkrát za sebou. Rozdeľuje 200 000 eur pre 41 úspešných žiadateľov o grant - kultúrne organizácie, kultúrnych operátorov a individuálnych žiadateľov. ...
čítaj ďalej


Pozývame Vás na Dni Ukrajiny v Košiciach
17.04.2018
V Košiciach sa pod záštitou primátorov miest Košice a Užhorod uskutočnia v dňoch 19. – 26. apríla 2018 Dni Ukrajiny. ...
čítaj ďalejMestské podniky