Deň mesta Košice

Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho, Košice


21.02.2018 Publikoval: Mgr. Slávka Uhríková

NÁZOV PROJEKTU Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho, Košice

LOGO PROGRAMU


                     

ODKAZ NA FOND Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

MIESTO REALIZÁCIE   Košice - mestská časť Staré Mesto
CELKOVÉ NÁKLADY   146 733,15 € s DPH
VÝŠKA NFP   139 396,49 € s DPH

OPERAČNÝ PROGRAM

Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, Prioritná os 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie; Investičná priorita 4.3 – Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku, špecifický cieľ 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

POSKYTOVATEĽ
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
PRIJÍMATEĽ Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

CIEĽ PROJEKTU

Cieľom projektu je skvalitniť životné a prírodné prostredie mesta Košice, zvýšiť biodiverzitu a posilniť ekologickú stabilitu riešeného územia a to regeneráciou mestského vnútroblokového priestoru na sídlisku Kuzmányho, opravou kompozície zelene, ozdravením existujúceho porastu zelene, výsadbou novej zelene a osadením mestského mobiliáru.

OPIS PROJEKTU
Projekt je riešený za účelom revitalizácie existujúcich plôch otvoreného priestranstva na sídlisku Kuzmányho v Košiciach. Revitalizácia sa bude týkať plochy ohraničenej Nám. L. Novomeského a ulicami Magurská, Branisková. Práce budú pozostávať zo stavebno -technických úprav a sadových úprav. V rámci stavebno-technických úprav budú obnovené existujúce pevné plochy, chodníky a inštalované mestské prvky drobnej architektúry (mobiliár, fitness prvky). Sadovnícke úpravy budú predstavovať výsadbu nových stromov, krov, záhonov a takisto založenie a obnovu trávnika na riešenej ploche.
Zámerom navrhovanej regenerácie vnútrobloku je zlepšenie kvality života obyvateľov sídliska a zvýšenie ekologickej stability riešeného územia a to prostredníctvom tvorby zelene, znižovaním výmery nepriepustných plôch a zatraktívnením lokality novými mestskými prvkami drobnej architektúry. Účelom plánovanej regenerácie je zvýšiť funkčnú, technickú, hygienickú (prispieva k zníženie hlučnosti a prašnosti), ekostabilizačnú, estetickú a environmentálnu hodnotu riešeného priestranstva.

AKTIVITY PROJEKTU
• Hlavná aktivita:
- Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.
• Podporné aktivity:
- Riadenie projektu
- Publicita projektu

VÝSTUPY PROJEKTU

Zvýšenie atraktivity mestského vnútroblokového priestoru sídliska Kuzmányho

ZAČIATOK REALIZÁCIE 03/2018
UKONČENIE REALIZÁCIE 04/2019
TYP PROJEKTU Investičný
FÁZA REALIZÁCIE   V realizácii


/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/

Aktuality Stretnutie k organizácii Európskeho olympijského festivalu mládeže v Košiciach - EYOF Košice2021
17.08.2018
V Košiciach sa v stredu 15.8.2018 stretli zástupcovia mesta Košice, Košického samosprávneho kraja a Slovenského olympijského výboru, aby sa informovali o stave príprav na historicky najvýznamnejšie a najväčšie európske športové olympijské podujatie pre mládež od 14 do 18 rokov, ktoré sa bude konať v Košiciach od 25.7. do 31.7.2021 pod názvom Európsky olympijský festival mládeže - EYOF Košice 2021 /European youth olympic festival/. ...
čítaj ďalej


Kvalita vody v prírodnom kúpalisku ,,Plážové kúpalisko Jazero“ - Oznam
17.08.2018
Dňa 14. 08. 2018 boli zamestnancami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach odobraté vzorky vôd na kúpanie z viacerých odberných miest prírodného kúpaliska ,, Plážové kúpalisko Jazero”, ...
čítaj ďalej


O kompostéry je možné požiadať aj elektronicky
16.08.2018
Mesto Košice vychádza v ústrety požiadavkám Košičanov, ktorí si chcú uplatniť nárok na bezplatné poskytnutie kompostéra bez vyplňovania papierových formulárov. Dostávajú možnosť zrýchlenej žiadosti o kompostovacie zariadenie, pretože Mesto Košice v spolupráci so spoločnosťou KOSIT a.s. od 13. augusta 2018 prijíma žiadosti o kompostovacie zásobníky od obyvateľov mesta, ktorí si oň požiadajú, aj prostredníctvom online formulára, uverejneného na stránke www.kosit.sk. ...
čítaj ďalej


Nové električkové zastávky ušetria cestujúcim nielen nohy, ale aj čas
16.08.2018
Ďalší a jeden z už posledných kontrolných dní na stavbe MET (modernizácia električkových tratí) pred jej celkovým dokončením, sa uskutočnil dnes (16. 8. 2018) na okružnej križovatke „Moldavská“. Viceprimátora mesta Martina Petruška zaujímali predovšetkým odpovede na otázky, ako je na tom zhotoviteľ diela (Eurovia SK) s termínmi ukončenia jednotlivých rozpracovaných a dokončovaných úsekov poslednej modernizovanej časti stavby. ...
čítaj ďalejMestské podniky