Deň mesta Košice

Spolupráca mesta Košice, spoločnosti ETP Slovensko a mestskej časti Luník IX úspešne pokračuje


08.02.2018 Publikoval: Linda Šnajdárová

Už tretí rok pokračuje pravidelná a častá komunikácia Mesta Košice so zástupcami ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj a Mestskej časti Luník IX v snahe o spoločnú realizáciu programu zameraného na obnovu sídliska Luníka IX a zlepšenie podmienok bývania a života jeho obyvateľov.

Prvými významnými výstupmi bolo uzavretie Memoranda o spolupráci s ETP Slovensko v októbri 2016). Od novembra 2016 ETP Slovensko v spolupráci s nami zorganizovalo celkom šesť pracovných workshopov pre 80 zamestnancov z 25 organizácií a inštitúcií mesta, ktoré poskytujú služby a vzdelávanie obyvateľom LIX. Cieľom uskutočnených workshopov bolo skvalitnenie spolupráce, práca na aktualizácii Koncepcie komplexného riešenia situácie na Luníku IX, ktorá bude v prvom polroku 2018 predložená na rokovanie MZ a následná realizácia konkrétnych opatrení.

Od konca januára 2017 umožnilo mesto pracovníkom ETP Slovensko organizovanie pravidelných týždenných stretnutí v Komunitnom centre mesta Košice s klientmi z Luníka IX, ktorí sa zapojili do Sporiaceho a mikropôžičkového programu. Zámerom je doviesť ich k úspešnej svojpomocnej výstavbe vlastného rodinného domu s pomocou mikropôžičky ETP a prispieť k tomu, aby sa Luník IX perspektívne stal sídliskom ako ktorékoľvek iné v Košiciach.

Témy stretnutí, ktoré ETP uskutočnilo v našom Komunitnom centre boli rôzne: finančné vzdelávanie, budúca podoba Luníka IX a individuálnych domov, niektoré praktické témy, stretnutia so starostom Mestskej časti Luník IX, riaditeľkou ETP Slovensko, architektmi či vedcami. Posledné októbrové stretnutie sa uskutočnilo v Rankovciach. Klienti z Luníka IX sa mali možnosť osobne stretnúť so stavebníkmi z Rankoviec a pozrieť si ich svojpomocne postavené domy, čo bolo veľmi motivačné a utvrdilo ich v presvedčení, že sen o vlastnom dome je realizovateľný.

Kým na začiatku roka 2017 malo o projekt záujem takmer tridsať rodín, vyprofilovalo sa z nich osem, ktoré si pravidelne sporili a zúčastňovali sa na aktivitách. Podmienkou získania mikropôžičky ETP, s pomocou ktorej si klient svojpomocne postaví rodinný dom, je aj pravidelné mesačné sporenie 50 eur na svoju vlastnú vkladnú knižku. Ku koncu roka 2017 dve rodiny splnili všetky podmienky Programu bývania. ETP Slovensko následne pre nich pripravilo žiadosť adresovanú Mestu Košice o prenájom mestského pozemku na sídlisku Luník IX určeného na svojpomocnú výstavbu nenáročných domov. V súčasnej dobe pracovníci odborných útvarov Magistrátu mesta Košice pripravujú tieto žiadosti na rokovanie MZ s návrhom na ich schválenie.

V júli 2017 sme spoločne s ETP Slovensko a Mestskou časťou Košice – Luník IX vyhodnotili verejnú, ideovú, urbanisticko-architektonickú súťaž Luník IX, vyhlásenú Útvarom hlavného architekta Mesta Košice v apríli 2017. Všetky súťažné návrhy priniesli podnetné myšlienky a väčšina z nich zahrnula aj svojpomocnú výstavbu domov. Dôraz kládli nielen na bývanie, ale aj na verejné priestory, vybavenosť sídliska a plochy pre pracovné príležitosti. Urbanistická štúdia sídliska Luník IX, ktorú Mesto Košice v tomto čase dokončuje bude podkladom pre koordináciu ďalšej transformácie sídliska. 

V apríli začalo ETP Slovensko na pravidelné stretnutia do Komunitného centra na Luníku IX pozývať aj deti klientov – budúcich stavebníkov. Pre prácu s deťmi na Luníku IX prijali nových zamestnancov a získali dobrovoľníkov. Počas letných prázdnin pracovníci ETP Slovensko pripravili pre deti zaujímavý a hodnotný program. Okrem pravidelných stretnutí bolo pätnásť z nich na trojdňovom zájazde Košice – Brno, zameranom na rómsky holokaust a poznanie rómskej kultúry. Záverom prázdnin sa uskutočnila Letná akadémia na Deviatke, kde takmer dvadsať malých a mladých obyvateľov sídliska spoznalo nové témy a stretlo zaujímavých ľudí. Desať detí klientov bolo zapojených do Mentorského programu a osem z nich bolo v októbri na stretnutí v Kežmarských Žľaboch. Záverom októbra ETP Slovensko v spolupráci s Klubom orientačného behu Akademik TU Košice pripravili otvorené preteky pre všetky deti z Luníka IX. Program pre deti zahŕňal aj návštevy kultúrnych inštitúcií a Knižného klubu Paľikerav. 

Od februára 2018 spoločne plánujeme ďalšie aktivity zamerané na šport, tanec a divadlo, ktoré budú prebiehať aj v telocvični u Saleziánov Don Bosca. Ako vidno, spolupráca Mesta Košice s ETP Slovensko a Mestskou časťou Košice - Luník IX sa sľubne rozvíja a prináša prvé ovocie. Aby sa však tento nedávno zasadený „strom" v roky zanedbávanom prostredí udržal a silnel, je potrebné, aby všetky zo zúčastnených strán pokračovali v nastúpenej ceste. 

Už v máji tohto roka by sa mala na Luníku IX rozbehnúť svojpomocnú výstavbu domov. Spolu s ňou začne rásť aj „vzorový dom", podobný individuálnym domom, pri stavbe ktorého stavitelia nadobudnú odborné zručnosti. Spoločne tak vybudujú objekt, ktorý bude slúžiť najmä ich deťom. Staviteľom budú okrem odborného pracovníka ETP nápomocní aj ďalší klienti ETP, ktorí už nadobudli pracovné a stavebné zručnosti. ETP je iniciátorom aj skrášlenia verejného prostredia vytvorením umeleckého diela, ktoré pod vedením mladého umelca vytvorí sídlisková mládež. Mesto Košice, Mestská časť a ETP sa budú zasadzovať o vytvorenie miestnych prevádzok – zdroja pracovných príležitostí a hlavne budú naďalej klásť dôraz na vzdelávanie detí a ich rodičov.
Aktuality Lokalita Podhradová, Hradová a Na výslní ostane zachovaná
20.09.2018
Mestu Košice bola v uplynulých dňoch doručená petícia s podpismi 1 300 občanov, ktorí vyjadrujú nesúhlas so zmenou hraníc zastavaného územia v lokalite Podhradová, Hradová a Na výslní v koncepte nového územného plánu. Námestník primátora mesta Košice Martin Petruško ich ubezpečuje o tom, že Mesto Košice je proti zastavaniu tohto územia a urobí všetko preto, aby pôvodná funkcia tejto lokality ostala zachovaná aj po zmene územného plánu. ...
čítaj ďalej


Stanovisko Dopravného podniku mesta Košice k projektu mestskej karty
20.09.2018
Projekt mestskej karty vznikol na základe Zmluvy o spolupráci pri realizácii projektu Mestskej karty v meste Košice č. 2012002907 zo dňa 31.12.2012, uzatvorenej zástupcami štatutárnych orgánov zmluvných strán: Mesto Košice (garant projektu a správca mestskej karty), Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť (prevádzkovateľ projektu a správca dopravnej karty), KOŠICE – TURIZMUS, oblastná organizácia cestovného ruchu (správca turistickej karty). ...
čítaj ďalej


Košičania sa môžu tešiť na novinku v MHD. V sobotu štartuje prevádzka prvého cyklobusu.
19.09.2018
Dopravný podnik mesta Košice počas Európskeho týždňa mobility spúšťa prevádzku cyklonosičov na linke 14. ...
čítaj ďalej


Opravy zvlnených asfaltov čiastočne obmedzia motoristov od 21. 9. do 23. 9. 2018
19.09.2018
Pôjde o opravu zvlneného asfaltového povrchu vozovky pred krytou plavárňou v úseku križovatky Protifašistických bojovníkov – Štefánikova – Rooseveltova ulica. Stavebné práce sa tam začnú v piatok (21.09.) od cca 18:00 hod., ukončené by mali byť do 23.09.2018. V tých istých dňoch sa bude vymieňať zvlnený asfaltový kryt aj v ďalšej križovatke: Gorkého – Slovenskej jednoty. Tam sa začne pracovať v piatok od cca 20:00 hod., a práce by mali byť takisto ukončené do nedele 23.09.2018. ...
čítaj ďalejMestské podniky