Deň mesta Košice

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín : parc. č. 1108/1 lokalita Zdoba, kat. územie Košická N


12.01.2018 Publikoval: Ing. Ingrid Eliášová

Žiadateľ: Ján Ivančák, Adlerova 9, 040 22 Košice


Dátum podania žiadosti: 09.01.2018

 

Stručný opis predmetu konania: konanie vo veci vydania súhlasu na výrub  2 ks drevín druhu :  topoľ biely o obvode kmeňa 146 cm, rastúcich na parc. č. 1108/1, záhradkárska lokalita Zdoba v kat. území Košická Nová Ves. Dôvodom výrubu je skutočnosť, že dreviny tienia záhrady, z koreňov v záhrade vyrastajú nové stromy a v dobe kvitnutia má vlastník zdravotné problémy, nakoľko je alergik. Drevina rastie v blízkosti oplotenia. Nakoľko žiadosť neobsahuje potrebné podklady, ktoré sú potrebné k vydaniu súhlasu, správny orgán konanie prerušuje.   

 

 Sp. zn. konania: MK/A/2018/06845


Určenie lehoty na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.: do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia

 

E-mailová adresa na ktorú je možné doručiť potvrdenia záujmu o účasť v konaní:

ingrid.eliasova@kosice.sk

 


Aktuality Pozývame Vás na Dni Ukrajiny v Košiciach
17.04.2018
V Košiciach sa pod záštitou primátorov miest Košice a Užhorod uskutočnia v dňoch 19. – 26. apríla 2018 Dni Ukrajiny. ...
čítaj ďalej


V okresnom kole súťaže si zmerajú sily mladí košickí záchranári civilnej ochrany
17.04.2018
Odbor krízového riadenia Okresného úradu Košice v spolupráci s Mestom Košice, mestskou časťou Košice – Západ, Centrom voľného času na Orgovánovej ulici v Košiciach a jeho elokovaného pracoviska, pripravili okresné kolo už 24. ročníka súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany, ktorú každoročne vyhlasuje Ministerstvo vnútra SR. ...
čítaj ďalej


Kúpaliská ČH a na Rumanovej sú ďalej modernizované TRITON musí ostať uzavretý
13.04.2018
V letnej sezóne 2018 sa môžu Košičania a návštevníci mesta tešiť na nový bazén Kúpaliska na Rumanovej a nové atrakcie pre najmenších návštevníkov na Kúpalisku ČH. Spoločnosť Tepelné hospodárstvo Košice (TEHO), ktoré okrem prevádzkovania týchto dvoch zmodernizovaných kúpalísk postupne preberá do správy aj Kúpalisko TRITON, nebude môcť otvoriť v tejto sezóne jeho brány. Kúpalisko TRITON nie je v súčasnom stave prevádzkyschopné a pre verejnosť musí ostať uzavreté. ...
čítaj ďalej


Magistrát mesta Košice sa zapojil do Dňa narcisov
13.04.2018
Narcis je nielen symbolom jari, ale aj nádeje. Takmer neodmysliteľne sa spája s prejavom spolupatričnosti s ľuďmi, ktorí bojujú so zákernou rakovinou. Deň narcisov tento rok pripadol na dátum 13.apríl. Vedenie mesta Košice i zamestnanci magistrátu už roky dokazujú, že im táto téma nie je ľahostajná. ...
čítaj ďalejMestské podniky