Deň mesta Košice

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta Košice


12.01.2018 Publikoval: Bc. Juraj Sopoliga

I. Prenájom nehnuteľného majetku mesta Košice priamym prenájmom žiadateľom

1. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 3375/66 s výmerou 1,15 m2, v k. ú. Južné mesto    za cenu 345 €/rok za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod reklamnými zariadeniami
    - lokalita ul. Južná trieda
    - doba nájmu neurčitá

2. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 2963/1 s výmerou 50 m2, v k. ú. Furča za cenu            
    216 €/rok za účelom prevádzky celoročného sedenia v rámci prevádzky pubu
    - lokalita  ul. Krosnianska
    - doba nájmu neurčitá

3. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 2140/18 s výmerou 15 m2, v k. ú. Furča za cenu
    65 €/rok za účelom zriadenia prevádzky pre zber papiera
    - lokalita  ul. Uherova
    - doba nájmu neurčitá

4. prenájom pozemku parc. C KN č. 3386/2 s výmerou 94 m2, v k. ú. Južné mesto za cenu
2 256 €/rok za účelom majetkovo právneho vysporiadania pozemku pod budovou
    - lokalita  ul. Mudroňova
    - doba nájmu neurčitá

5. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 2545 s výmerou 1 m2, v k. ú. Stredné mesto za cenu 
9 €/rok za účelom výstavby bezbariérového prístupu
    - lokalita  ul. Poštová
    - doba nájmu neurčitá

6. prenájom pozemku parc. C KN č. 3790/16 s výmerou 127 m2, v k. ú. Huštáky za cenu            
    356 €/rok za účelom realizácie a užívania prístupu k prevádzke
    - lokalita  ul. Kpt. Nálepku
    - doba nájmu neurčitá

K uvedeným nehnuteľnostiam môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 29.1.2018 do 12:00 hod.. Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice resp. osobne do podateľne s vyznačením „Neotvárať zámer prenájmu nehnuteľností".

Bližšie informácie poskytne oddelenie právne a majetkové MMK

- referát nakladania s majetkom tel. kontakt: 055/6419115


Aktuality Pozývame Vás na Dni Ukrajiny v Košiciach
17.04.2018
V Košiciach sa pod záštitou primátorov miest Košice a Užhorod uskutočnia v dňoch 19. – 26. apríla 2018 Dni Ukrajiny. ...
čítaj ďalej


V okresnom kole súťaže si zmerajú sily mladí košickí záchranári civilnej ochrany
17.04.2018
Odbor krízového riadenia Okresného úradu Košice v spolupráci s Mestom Košice, mestskou časťou Košice – Západ, Centrom voľného času na Orgovánovej ulici v Košiciach a jeho elokovaného pracoviska, pripravili okresné kolo už 24. ročníka súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany, ktorú každoročne vyhlasuje Ministerstvo vnútra SR. ...
čítaj ďalej


Kúpaliská ČH a na Rumanovej sú ďalej modernizované TRITON musí ostať uzavretý
13.04.2018
V letnej sezóne 2018 sa môžu Košičania a návštevníci mesta tešiť na nový bazén Kúpaliska na Rumanovej a nové atrakcie pre najmenších návštevníkov na Kúpalisku ČH. Spoločnosť Tepelné hospodárstvo Košice (TEHO), ktoré okrem prevádzkovania týchto dvoch zmodernizovaných kúpalísk postupne preberá do správy aj Kúpalisko TRITON, nebude môcť otvoriť v tejto sezóne jeho brány. Kúpalisko TRITON nie je v súčasnom stave prevádzkyschopné a pre verejnosť musí ostať uzavreté. ...
čítaj ďalej


Magistrát mesta Košice sa zapojil do Dňa narcisov
13.04.2018
Narcis je nielen symbolom jari, ale aj nádeje. Takmer neodmysliteľne sa spája s prejavom spolupatričnosti s ľuďmi, ktorí bojujú so zákernou rakovinou. Deň narcisov tento rok pripadol na dátum 13.apríl. Vedenie mesta Košice i zamestnanci magistrátu už roky dokazujú, že im táto téma nie je ľahostajná. ...
čítaj ďalejMestské podniky