Deň mesta Košice

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta Košice


12.01.2018 Publikoval: Bc. Juraj Sopoliga

I. Prenájom nehnuteľného majetku mesta Košice priamym prenájmom žiadateľom

1. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 3375/66 s výmerou 1,15 m2, v k. ú. Južné mesto    za cenu 345 €/rok za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod reklamnými zariadeniami
    - lokalita ul. Južná trieda
    - doba nájmu neurčitá

2. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 2963/1 s výmerou 50 m2, v k. ú. Furča za cenu            
    216 €/rok za účelom prevádzky celoročného sedenia v rámci prevádzky pubu
    - lokalita  ul. Krosnianska
    - doba nájmu neurčitá

3. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 2140/18 s výmerou 15 m2, v k. ú. Furča za cenu
    65 €/rok za účelom zriadenia prevádzky pre zber papiera
    - lokalita  ul. Uherova
    - doba nájmu neurčitá

4. prenájom pozemku parc. C KN č. 3386/2 s výmerou 94 m2, v k. ú. Južné mesto za cenu
2 256 €/rok za účelom majetkovo právneho vysporiadania pozemku pod budovou
    - lokalita  ul. Mudroňova
    - doba nájmu neurčitá

5. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 2545 s výmerou 1 m2, v k. ú. Stredné mesto za cenu 
9 €/rok za účelom výstavby bezbariérového prístupu
    - lokalita  ul. Poštová
    - doba nájmu neurčitá

6. prenájom pozemku parc. C KN č. 3790/16 s výmerou 127 m2, v k. ú. Huštáky za cenu            
    356 €/rok za účelom realizácie a užívania prístupu k prevádzke
    - lokalita  ul. Kpt. Nálepku
    - doba nájmu neurčitá

K uvedeným nehnuteľnostiam môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 29.1.2018 do 12:00 hod.. Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice resp. osobne do podateľne s vyznačením „Neotvárať zámer prenájmu nehnuteľností".

Bližšie informácie poskytne oddelenie právne a majetkové MMK

- referát nakladania s majetkom tel. kontakt: 055/6419115


Aktuality Úhynu vtákov na sklenených výplniach električkových zastávok budú brániť špeciálne priesvitné nálepky
17.07.2018
Problém s úhynom vtákov narážajúcich do sklenených výplní ochranných zábradlí pri obnovených električkových tratiach v Košiciach sa rieši špeciálnymi nálepkami. Sú priesvitné a pre ľudské oko takmer neviditeľné, vtáky ich však vidia veľmi výrazne....
čítaj ďalej


Kvôli poruche uzavreli pravý jazdný pruh od Barce v smere na Sídlisko nad Jazerom
13.07.2018
Na podzemnom vodárenskom zariadení v lokalite ulice Južná trieda – most VSS v smere od košickej mestskej časti Barca, vznikla dnes (13. 7. 2018) ráno porucha. Na jej odstránení pracujú zamestnanci Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Košice. ...
čítaj ďalej


Na Tr. SNP sa v pondelok (16. 7. 2018) začne tretia a štvrtá etapa prác na komunikáciách
13.07.2018
Spoločnosť Eurovia SK, ktorá modernizuje košické električkové trate, bude od pondelka (16. 7. 2018) do stredy (18. 7. 2018) robiť stavebné práce v rámci tretej (Ipeľská – Amfiteáter) a štvrtej (Amfiteáter – Ipeľská) etapy opravy pozemnej komunikácie na Triede SNP...
čítaj ďalej


Most na Hlinkovej opravili o dva týždne skôr, plne prejazdný bude už v sobotu (14. 7. 2018) ráno
13.07.2018
Dnes (13. 7. 2018) budú ukončené všetky stavebné práce, ktoré súvisia s opravou mostných uzáverov a dilatácií na moste cez rieku Hornád, na Hlinkovej ulici. V sobotu (14. 7. 2018) ráno budú na moste plne sprejazdnené všetky 4 jazdné pruhy, a doprava už nebude nijako obmedzená....
čítaj ďalejMestské podniky