Deň mesta Košice

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta Košice


12.01.2018 Publikoval: Bc. Juraj Sopoliga

I. Prenájom nehnuteľného majetku mesta Košice priamym prenájmom žiadateľom

1. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 3375/66 s výmerou 1,15 m2, v k. ú. Južné mesto    za cenu 345 €/rok za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod reklamnými zariadeniami
    - lokalita ul. Južná trieda
    - doba nájmu neurčitá

2. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 2963/1 s výmerou 50 m2, v k. ú. Furča za cenu            
    216 €/rok za účelom prevádzky celoročného sedenia v rámci prevádzky pubu
    - lokalita  ul. Krosnianska
    - doba nájmu neurčitá

3. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 2140/18 s výmerou 15 m2, v k. ú. Furča za cenu
    65 €/rok za účelom zriadenia prevádzky pre zber papiera
    - lokalita  ul. Uherova
    - doba nájmu neurčitá

4. prenájom pozemku parc. C KN č. 3386/2 s výmerou 94 m2, v k. ú. Južné mesto za cenu
2 256 €/rok za účelom majetkovo právneho vysporiadania pozemku pod budovou
    - lokalita  ul. Mudroňova
    - doba nájmu neurčitá

5. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 2545 s výmerou 1 m2, v k. ú. Stredné mesto za cenu 
9 €/rok za účelom výstavby bezbariérového prístupu
    - lokalita  ul. Poštová
    - doba nájmu neurčitá

6. prenájom pozemku parc. C KN č. 3790/16 s výmerou 127 m2, v k. ú. Huštáky za cenu            
    356 €/rok za účelom realizácie a užívania prístupu k prevádzke
    - lokalita  ul. Kpt. Nálepku
    - doba nájmu neurčitá

K uvedeným nehnuteľnostiam môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 29.1.2018 do 12:00 hod.. Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice resp. osobne do podateľne s vyznačením „Neotvárať zámer prenájmu nehnuteľností".

Bližšie informácie poskytne oddelenie právne a majetkové MMK

- referát nakladania s majetkom tel. kontakt: 055/6419115


Aktuality Európska komisia zmenila pravidlá, Košice a Bratislava potrebujú vykryť výpadok DPH
18.01.2018
Mesto Košice požiadalo ministerstvo financií o bezúročnú návratnú finančnú výpomoc vzhľadom na zmenu podmienok v rámci realizovaného projektu MET. Mestu Košice v ňom bola schválená zmluva o dielo a následne zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v modeli financovania: EÚ a štát 95 percent a spolufinancovanie mestom 5 percent. Schválená a podpísaná zmluva obsahovala sumu vrátane DPH. ...
čítaj ďalej


Ministerskí úradníci boli spokojní s postupom prác pri modernizácii košických električkových tratí
18.01.2018
Ďalší z pravidelných kontrolných dní na stavbe modernizácie košických električkových tratí (MET) sa dnes (18. 1. 2018) uskutočnil aj za účasti pracovníkov riadiaceho orgánu – ministerstva dopravy. O postupe prác na stavbe, plnení časového harmonogramu a iných skutočnostiach, boli informovaní viceprimátorom mesta Martinom Petruškom za investora, a za zhotoviteľa diela Štefanom Bálintom, riaditeľom košického závodu Eurovia SK. ...
čítaj ďalej


Zastávka pri kine Družba bude pre električky, linku MHD č. 18, a náhradnú dopravu v prípade výluk
16.01.2018
Po informácii zverejnenej minulý týždeň (11. 1. 2018) na webovej stránke mesta, že pri kine Družba bude zriadená združená električková zastávka sa začali Košičania pýtať prečo, keď tam nepremávajú žiadne autobusové linky mestskej hromadnej dopravy (MHD). ...
čítaj ďalej


Eurovia po celozávodnej dovolenke už opäť „zarezáva“ naplno, na všetkých úsekoch stavby MET
11.01.2018
Novinkou pre cestujúcu verejnosť na Triede SNP bude združená zastávka autobusov a električiek. Viceprimátor mesta Martin Petruško a riaditeľ košického magistrátu Pavol Lazúr sa dnes (11. 1. 2018) stretli so zástupcami spoločnosti Eurovia SK, ktorá modernizuje košické električkové trate, na prvom kontrolnom dni v tomto roku. ...
čítaj ďalejMestské podniky