Deň mesta Košice

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta Košice


12.01.2018 Publikoval: Bc. Juraj Sopoliga

I. Prenájom nehnuteľného majetku mesta Košice priamym prenájmom žiadateľom

1. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 3375/66 s výmerou 1,15 m2, v k. ú. Južné mesto    za cenu 345 €/rok za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod reklamnými zariadeniami
    - lokalita ul. Južná trieda
    - doba nájmu neurčitá

2. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 2963/1 s výmerou 50 m2, v k. ú. Furča za cenu            
    216 €/rok za účelom prevádzky celoročného sedenia v rámci prevádzky pubu
    - lokalita  ul. Krosnianska
    - doba nájmu neurčitá

3. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 2140/18 s výmerou 15 m2, v k. ú. Furča za cenu
    65 €/rok za účelom zriadenia prevádzky pre zber papiera
    - lokalita  ul. Uherova
    - doba nájmu neurčitá

4. prenájom pozemku parc. C KN č. 3386/2 s výmerou 94 m2, v k. ú. Južné mesto za cenu
2 256 €/rok za účelom majetkovo právneho vysporiadania pozemku pod budovou
    - lokalita  ul. Mudroňova
    - doba nájmu neurčitá

5. prenájom časti pozemku parc. C KN č. 2545 s výmerou 1 m2, v k. ú. Stredné mesto za cenu 
9 €/rok za účelom výstavby bezbariérového prístupu
    - lokalita  ul. Poštová
    - doba nájmu neurčitá

6. prenájom pozemku parc. C KN č. 3790/16 s výmerou 127 m2, v k. ú. Huštáky za cenu            
    356 €/rok za účelom realizácie a užívania prístupu k prevádzke
    - lokalita  ul. Kpt. Nálepku
    - doba nájmu neurčitá

K uvedeným nehnuteľnostiam môžu prípadní záujemcovia písomne predložiť cenovú ponuku najneskôr v lehote do 29.1.2018 do 12:00 hod.. Cenovú ponuku je potrebné zaslať na adresu: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice resp. osobne do podateľne s vyznačením „Neotvárať zámer prenájmu nehnuteľností".

Bližšie informácie poskytne oddelenie právne a majetkové MMK

- referát nakladania s majetkom tel. kontakt: 055/6419115


Aktuality Deň otvorených dverí (24. 10. 2018) v psychiatrických ambulanciách
19.10.2018
Liga za duševné zdravie v spolupráci so Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou organizuje už po štvrtýkrát Deň otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách na Slovensku....
čítaj ďalej


Mesto Košice aktívne reprezentovalo Slovensko počas Európskeho týždňa regiónov a miest
12.10.2018
Tento týždeň je v Bruseli, sídle európskej komisie, venovaný európskym regiónom a mestám. Európsky týždeň regiónov a miest je najväčšou akciou tohto druhu v Európe. Navštívi ho viac ako 6000 registrovaných návštevníkov z viac ako 70 krajín sveta, vystúpi viac ako 600 spíkrov a uskutoční sa viac ako 150 rôznych seminárov prezentácií a stretnutí. ...
čítaj ďalej


Mesto Košice zrekonštruuje most na Moskovskej triede, ktorý preklenuje Triedu KVP
12.10.2018
Most v košickej mestskej časti KVP je nutné zrekonštruovať z dôvodu zlého technického stavu mostnej konštrukcie a nefunkčnej hydroizolácie. Stavba bude financovaná z prostriedkov mesta Košice, predpokladaná hodnota zákazky určená podľa zákona o verejnom obstarávaní predstavuje sumu 1 817 647,44 Eura bez DPH. ...
čítaj ďalej


Zamestnanci školských jedálni prezentovali svoju prácu
11.10.2018
Svetový deň výživy" oslavujeme každý rok na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov – FAO. Viac ako 150 krajín na celom svete si pripomína 16. október ako deň, ktorý má rôzne aspekty. Na jednej strane sú na svete krajiny a ľudia, ktorým je zdravé stravovanie samozrejmosťou. Na druhej strane si musíme uvedomiť, že aj v 21. storočí je na našej planéte veľa hladujúcich a chudobných ľudí. Dobré a zdravé jedlo je darom, ktorý si musíme vážiť a pristupovať k nem...
čítaj ďalejMestské podniky