Deň mesta Košice

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020


28.12.2017 Publikoval: RNDr. Zuzana Tešliarová

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E

28.12.2017
MK/A/2017/24067-2

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 22.12.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu- Správa o hodnotení:
„Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020“

Obstarávateľ, Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice, predložil Okresnému úradu Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, podľa § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu (ďalej len SD) a návrh SD „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 – 2020“- Správa o hodnotení.

Oznámenie o SD je k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii prvého kontaktu, pracoviska KPK č. 5 (referát životného prostredia a energetiky) každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. najmenej po dobu 21 dní od jeho doručenia t.j. najmenej do 12.01.2018. Elektronická forma SD je zverejnená na www.enviroportal.sk – časť EIA/SEA a oznámenie o doručení SD na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta www.kosice.sk.

V e r e j n é p r e r o k o v a n i e SD sa bude konať dňa 10.01.2018 o 10.00 hod. v budove OÚ Košice, Komenského 52 v zasadačke č. 101 na 1. posch. v budove A.Ing. Milan Ilenin
referent pre energetiku,
poverený zamestnanec


Aktuality Pozývame Vás na Dni Ukrajiny v Košiciach
17.04.2018
V Košiciach sa pod záštitou primátorov miest Košice a Užhorod uskutočnia v dňoch 19. – 26. apríla 2018 Dni Ukrajiny. ...
čítaj ďalej


V okresnom kole súťaže si zmerajú sily mladí košickí záchranári civilnej ochrany
17.04.2018
Odbor krízového riadenia Okresného úradu Košice v spolupráci s Mestom Košice, mestskou časťou Košice – Západ, Centrom voľného času na Orgovánovej ulici v Košiciach a jeho elokovaného pracoviska, pripravili okresné kolo už 24. ročníka súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany, ktorú každoročne vyhlasuje Ministerstvo vnútra SR. ...
čítaj ďalej


Kúpaliská ČH a na Rumanovej sú ďalej modernizované TRITON musí ostať uzavretý
13.04.2018
V letnej sezóne 2018 sa môžu Košičania a návštevníci mesta tešiť na nový bazén Kúpaliska na Rumanovej a nové atrakcie pre najmenších návštevníkov na Kúpalisku ČH. Spoločnosť Tepelné hospodárstvo Košice (TEHO), ktoré okrem prevádzkovania týchto dvoch zmodernizovaných kúpalísk postupne preberá do správy aj Kúpalisko TRITON, nebude môcť otvoriť v tejto sezóne jeho brány. Kúpalisko TRITON nie je v súčasnom stave prevádzkyschopné a pre verejnosť musí ostať uzavreté. ...
čítaj ďalej


Magistrát mesta Košice sa zapojil do Dňa narcisov
13.04.2018
Narcis je nielen symbolom jari, ale aj nádeje. Takmer neodmysliteľne sa spája s prejavom spolupatričnosti s ľuďmi, ktorí bojujú so zákernou rakovinou. Deň narcisov tento rok pripadol na dátum 13.apríl. Vedenie mesta Košice i zamestnanci magistrátu už roky dokazujú, že im táto téma nie je ľahostajná. ...
čítaj ďalejMestské podniky