Deň mesta Košice

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020


28.12.2017 Publikoval: RNDr. Zuzana Tešliarová

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E

28.12.2017
MK/A/2017/24067-2

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 22.12.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu- Správa o hodnotení:
„Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020“

Obstarávateľ, Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice, predložil Okresnému úradu Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, podľa § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu (ďalej len SD) a návrh SD „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 – 2020“- Správa o hodnotení.

Oznámenie o SD je k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii prvého kontaktu, pracoviska KPK č. 5 (referát životného prostredia a energetiky) každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. najmenej po dobu 21 dní od jeho doručenia t.j. najmenej do 12.01.2018. Elektronická forma SD je zverejnená na www.enviroportal.sk – časť EIA/SEA a oznámenie o doručení SD na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta www.kosice.sk.

V e r e j n é p r e r o k o v a n i e SD sa bude konať dňa 10.01.2018 o 10.00 hod. v budove OÚ Košice, Komenského 52 v zasadačke č. 101 na 1. posch. v budove A.Ing. Milan Ilenin
referent pre energetiku,
poverený zamestnanec


Aktuality Kvôli poruche uzavreli pravý jazdný pruh od Barce v smere na Sídlisko nad Jazerom
13.07.2018
Na podzemnom vodárenskom zariadení v lokalite ulice Južná trieda – most VSS v smere od košickej mestskej časti Barca, vznikla dnes (13. 7. 2018) ráno porucha. Na jej odstránení pracujú zamestnanci Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Košice. ...
čítaj ďalej


Na Tr. SNP sa v pondelok (16. 7. 2018) začne tretia a štvrtá etapa prác na komunikáciách
13.07.2018
Spoločnosť Eurovia SK, ktorá modernizuje košické električkové trate, bude od pondelka (16. 7. 2018) do stredy (18. 7. 2018) robiť stavebné práce v rámci tretej (Ipeľská – Amfiteáter) a štvrtej (Amfiteáter – Ipeľská) etapy opravy pozemnej komunikácie na Triede SNP...
čítaj ďalej


Most na Hlinkovej opravili o dva týždne skôr, plne prejazdný bude už v sobotu (14. 7. 2018) ráno
13.07.2018
Dnes (13. 7. 2018) budú ukončené všetky stavebné práce, ktoré súvisia s opravou mostných uzáverov a dilatácií na moste cez rieku Hornád, na Hlinkovej ulici. V sobotu (14. 7. 2018) ráno budú na moste plne sprejazdnené všetky 4 jazdné pruhy, a doprava už nebude nijako obmedzená....
čítaj ďalej


Koncept nového územného plánu je možné pripomienkovať do 30. septembra 2018
12.07.2018
Mesto Košice predlžuje lehotu na podávanie stanovísk a pripomienok ku Konceptu nového územného plánu. Lehotu predĺžilo na základe uznesenia mestského zastupiteľstva z 18. júna 2018. ...
čítaj ďalejMestské podniky