Deň mesta Košice

Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020


28.12.2017 Publikoval: RNDr. Zuzana Tešliarová

M E S T O K O Š I C E
O Z N Á M E N I E

28.12.2017
MK/A/2017/24067-2

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 22.12.2017 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu- Správa o hodnotení:
„Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 - 2020“

Obstarávateľ, Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej vodnej správy a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice, predložil Okresnému úradu Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, podľa § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu (ďalej len SD) a návrh SD „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016 – 2020“- Správa o hodnotení.

Oznámenie o SD je k nahliadnutiu v budove Magistrátu mesta Košice v kancelárii prvého kontaktu, pracoviska KPK č. 5 (referát životného prostredia a energetiky) každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. najmenej po dobu 21 dní od jeho doručenia t.j. najmenej do 12.01.2018. Elektronická forma SD je zverejnená na www.enviroportal.sk – časť EIA/SEA a oznámenie o doručení SD na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta www.kosice.sk.

V e r e j n é p r e r o k o v a n i e SD sa bude konať dňa 10.01.2018 o 10.00 hod. v budove OÚ Košice, Komenského 52 v zasadačke č. 101 na 1. posch. v budove A.Ing. Milan Ilenin
referent pre energetiku,
poverený zamestnanec


Aktuality Deň otvorených dverí (24. 10. 2018) v psychiatrických ambulanciách
19.10.2018
Liga za duševné zdravie v spolupráci so Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou organizuje už po štvrtýkrát Deň otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách na Slovensku....
čítaj ďalej


Mesto Košice aktívne reprezentovalo Slovensko počas Európskeho týždňa regiónov a miest
12.10.2018
Tento týždeň je v Bruseli, sídle európskej komisie, venovaný európskym regiónom a mestám. Európsky týždeň regiónov a miest je najväčšou akciou tohto druhu v Európe. Navštívi ho viac ako 6000 registrovaných návštevníkov z viac ako 70 krajín sveta, vystúpi viac ako 600 spíkrov a uskutoční sa viac ako 150 rôznych seminárov prezentácií a stretnutí. ...
čítaj ďalej


Mesto Košice zrekonštruuje most na Moskovskej triede, ktorý preklenuje Triedu KVP
12.10.2018
Most v košickej mestskej časti KVP je nutné zrekonštruovať z dôvodu zlého technického stavu mostnej konštrukcie a nefunkčnej hydroizolácie. Stavba bude financovaná z prostriedkov mesta Košice, predpokladaná hodnota zákazky určená podľa zákona o verejnom obstarávaní predstavuje sumu 1 817 647,44 Eura bez DPH. ...
čítaj ďalej


Zamestnanci školských jedálni prezentovali svoju prácu
11.10.2018
Svetový deň výživy" oslavujeme každý rok na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov – FAO. Viac ako 150 krajín na celom svete si pripomína 16. október ako deň, ktorý má rôzne aspekty. Na jednej strane sú na svete krajiny a ľudia, ktorým je zdravé stravovanie samozrejmosťou. Na druhej strane si musíme uvedomiť, že aj v 21. storočí je na našej planéte veľa hladujúcich a chudobných ľudí. Dobré a zdravé jedlo je darom, ktorý si musíme vážiť a pristupovať k nem...
čítaj ďalejMestské podniky