Deň mesta Košice

Návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Košická kotlina na roky 2018 - 2047


28.12.2017 Publikoval: RNDr. Zuzana Tešliarová

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E

Košice, 28.12.2017
MK/A/2017/23970-2


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 20.12.2017 mu bol ako dotknutej obci doručený:

„Návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Košická kotlina na roky 2018 - 2047“

Program starostlivosti o chránené vtáčie územie je dokumentáciou ochrany prírody a krajiny vypracovanou podľa § 54 zákona č. 543/2002 Z.z. na zabezpečenie dlhodobej priebežnej starostlivosti o chránené územie spravidla na obdobie 30 rokov. Mesto Košice, ako dotknutá obec podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto informuje verejnosť vyvesením verejnej vyhlášky na úradnej tabuli mesta ako aj oznámenia na úradnej tabuli mesta najmenej po dobu 15 dní. Oznámenie pre verejnosť je prezentované jeho zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk a text Návrhu Programu starostlivosti je zverejnený na webovom sídle Ministerstva vnútra SR v časti miestna štátna správa, Košický kraj:https://www.minv.sk/?starostlivost-o-zivotne-prostredie.

Písomné pripomienky k návrhu je možné zasielať na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice do 19.01.2018.

Verejné prerokovanie návrhu programu starostlivosti sa bude konať dňa 23.01.2018 o 12:30 vo Veľkej zasadačke na 1. posch. na OÚ Košice, Komenského 52, Košice.


Ing. Milan Ilenin
referent pre energetiku,
poverený zamestnanecAktuality Pozývame Vás na Dni Ukrajiny v Košiciach
17.04.2018
V Košiciach sa pod záštitou primátorov miest Košice a Užhorod uskutočnia v dňoch 19. – 26. apríla 2018 Dni Ukrajiny. ...
čítaj ďalej


V okresnom kole súťaže si zmerajú sily mladí košickí záchranári civilnej ochrany
17.04.2018
Odbor krízového riadenia Okresného úradu Košice v spolupráci s Mestom Košice, mestskou časťou Košice – Západ, Centrom voľného času na Orgovánovej ulici v Košiciach a jeho elokovaného pracoviska, pripravili okresné kolo už 24. ročníka súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany, ktorú každoročne vyhlasuje Ministerstvo vnútra SR. ...
čítaj ďalej


Kúpaliská ČH a na Rumanovej sú ďalej modernizované TRITON musí ostať uzavretý
13.04.2018
V letnej sezóne 2018 sa môžu Košičania a návštevníci mesta tešiť na nový bazén Kúpaliska na Rumanovej a nové atrakcie pre najmenších návštevníkov na Kúpalisku ČH. Spoločnosť Tepelné hospodárstvo Košice (TEHO), ktoré okrem prevádzkovania týchto dvoch zmodernizovaných kúpalísk postupne preberá do správy aj Kúpalisko TRITON, nebude môcť otvoriť v tejto sezóne jeho brány. Kúpalisko TRITON nie je v súčasnom stave prevádzkyschopné a pre verejnosť musí ostať uzavreté. ...
čítaj ďalej


Magistrát mesta Košice sa zapojil do Dňa narcisov
13.04.2018
Narcis je nielen symbolom jari, ale aj nádeje. Takmer neodmysliteľne sa spája s prejavom spolupatričnosti s ľuďmi, ktorí bojujú so zákernou rakovinou. Deň narcisov tento rok pripadol na dátum 13.apríl. Vedenie mesta Košice i zamestnanci magistrátu už roky dokazujú, že im táto téma nie je ľahostajná. ...
čítaj ďalejMestské podniky