Deň mesta Košice

Návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Košická kotlina na roky 2018 - 2047


28.12.2017 Publikoval: RNDr. Zuzana Tešliarová

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E

Košice, 28.12.2017
MK/A/2017/23970-2


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 20.12.2017 mu bol ako dotknutej obci doručený:

„Návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Košická kotlina na roky 2018 - 2047“

Program starostlivosti o chránené vtáčie územie je dokumentáciou ochrany prírody a krajiny vypracovanou podľa § 54 zákona č. 543/2002 Z.z. na zabezpečenie dlhodobej priebežnej starostlivosti o chránené územie spravidla na obdobie 30 rokov. Mesto Košice, ako dotknutá obec podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto informuje verejnosť vyvesením verejnej vyhlášky na úradnej tabuli mesta ako aj oznámenia na úradnej tabuli mesta najmenej po dobu 15 dní. Oznámenie pre verejnosť je prezentované jeho zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk a text Návrhu Programu starostlivosti je zverejnený na webovom sídle Ministerstva vnútra SR v časti miestna štátna správa, Košický kraj:https://www.minv.sk/?starostlivost-o-zivotne-prostredie.

Písomné pripomienky k návrhu je možné zasielať na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice do 19.01.2018.

Verejné prerokovanie návrhu programu starostlivosti sa bude konať dňa 23.01.2018 o 12:30 vo Veľkej zasadačke na 1. posch. na OÚ Košice, Komenského 52, Košice.


Ing. Milan Ilenin
referent pre energetiku,
poverený zamestnanecAktuality Kvôli poruche uzavreli pravý jazdný pruh od Barce v smere na Sídlisko nad Jazerom
13.07.2018
Na podzemnom vodárenskom zariadení v lokalite ulice Južná trieda – most VSS v smere od košickej mestskej časti Barca, vznikla dnes (13. 7. 2018) ráno porucha. Na jej odstránení pracujú zamestnanci Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Košice. ...
čítaj ďalej


Na Tr. SNP sa v pondelok (16. 7. 2018) začne tretia a štvrtá etapa prác na komunikáciách
13.07.2018
Spoločnosť Eurovia SK, ktorá modernizuje košické električkové trate, bude od pondelka (16. 7. 2018) do stredy (18. 7. 2018) robiť stavebné práce v rámci tretej (Ipeľská – Amfiteáter) a štvrtej (Amfiteáter – Ipeľská) etapy opravy pozemnej komunikácie na Triede SNP...
čítaj ďalej


Most na Hlinkovej opravili o dva týždne skôr, plne prejazdný bude už v sobotu (14. 7. 2018) ráno
13.07.2018
Dnes (13. 7. 2018) budú ukončené všetky stavebné práce, ktoré súvisia s opravou mostných uzáverov a dilatácií na moste cez rieku Hornád, na Hlinkovej ulici. V sobotu (14. 7. 2018) ráno budú na moste plne sprejazdnené všetky 4 jazdné pruhy, a doprava už nebude nijako obmedzená....
čítaj ďalej


Koncept nového územného plánu je možné pripomienkovať do 30. septembra 2018
12.07.2018
Mesto Košice predlžuje lehotu na podávanie stanovísk a pripomienok ku Konceptu nového územného plánu. Lehotu predĺžilo na základe uznesenia mestského zastupiteľstva z 18. júna 2018. ...
čítaj ďalejMestské podniky