Deň mesta Košice

Návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Košická kotlina na roky 2018 - 2047


28.12.2017 Publikoval: RNDr. Zuzana Tešliarová

M E S T O K O Š I C E

O Z N Á M E N I E

Košice, 28.12.2017
MK/A/2017/23970-2


Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 20.12.2017 mu bol ako dotknutej obci doručený:

„Návrh Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Košická kotlina na roky 2018 - 2047“

Program starostlivosti o chránené vtáčie územie je dokumentáciou ochrany prírody a krajiny vypracovanou podľa § 54 zákona č. 543/2002 Z.z. na zabezpečenie dlhodobej priebežnej starostlivosti o chránené územie spravidla na obdobie 30 rokov. Mesto Košice, ako dotknutá obec podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov týmto informuje verejnosť vyvesením verejnej vyhlášky na úradnej tabuli mesta ako aj oznámenia na úradnej tabuli mesta najmenej po dobu 15 dní. Oznámenie pre verejnosť je prezentované jeho zverejnením oznamu na webovom sídle mesta Košice www.kosice.sk a text Návrhu Programu starostlivosti je zverejnený na webovom sídle Ministerstva vnútra SR v časti miestna štátna správa, Košický kraj:https://www.minv.sk/?starostlivost-o-zivotne-prostredie.

Písomné pripomienky k návrhu je možné zasielať na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice do 19.01.2018.

Verejné prerokovanie návrhu programu starostlivosti sa bude konať dňa 23.01.2018 o 12:30 vo Veľkej zasadačke na 1. posch. na OÚ Košice, Komenského 52, Košice.


Ing. Milan Ilenin
referent pre energetiku,
poverený zamestnanecAktuality Deň otvorených dverí (24. 10. 2018) v psychiatrických ambulanciách
19.10.2018
Liga za duševné zdravie v spolupráci so Slovenskou psychiatrickou spoločnosťou organizuje už po štvrtýkrát Deň otvorených dverí v psychiatrických ambulanciách na Slovensku....
čítaj ďalej


Mesto Košice aktívne reprezentovalo Slovensko počas Európskeho týždňa regiónov a miest
12.10.2018
Tento týždeň je v Bruseli, sídle európskej komisie, venovaný európskym regiónom a mestám. Európsky týždeň regiónov a miest je najväčšou akciou tohto druhu v Európe. Navštívi ho viac ako 6000 registrovaných návštevníkov z viac ako 70 krajín sveta, vystúpi viac ako 600 spíkrov a uskutoční sa viac ako 150 rôznych seminárov prezentácií a stretnutí. ...
čítaj ďalej


Mesto Košice zrekonštruuje most na Moskovskej triede, ktorý preklenuje Triedu KVP
12.10.2018
Most v košickej mestskej časti KVP je nutné zrekonštruovať z dôvodu zlého technického stavu mostnej konštrukcie a nefunkčnej hydroizolácie. Stavba bude financovaná z prostriedkov mesta Košice, predpokladaná hodnota zákazky určená podľa zákona o verejnom obstarávaní predstavuje sumu 1 817 647,44 Eura bez DPH. ...
čítaj ďalej


Zamestnanci školských jedálni prezentovali svoju prácu
11.10.2018
Svetový deň výživy" oslavujeme každý rok na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov – FAO. Viac ako 150 krajín na celom svete si pripomína 16. október ako deň, ktorý má rôzne aspekty. Na jednej strane sú na svete krajiny a ľudia, ktorým je zdravé stravovanie samozrejmosťou. Na druhej strane si musíme uvedomiť, že aj v 21. storočí je na našej planéte veľa hladujúcich a chudobných ľudí. Dobré a zdravé jedlo je darom, ktorý si musíme vážiť a pristupovať k nem...
čítaj ďalejMestské podniky